Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Welcome, Gost
Username: Password: Remember me

TOPIC:

Razne Islamske teme 13 years 5 months ago #11584

 • ermin pawa
 • ermin pawa's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Nas uzor je Poslanik s.a.w.s; Nas ustav je Kur'an
 • Objave: 162
 • Thank you received: 1
Esselamu Alejkum
Budi tamo gdje je potrebno Miz Rogatica

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by Kaza.

Odgovor:Razne Islamske teme 13 years 5 months ago #11585

 • ermin pawa
 • ermin pawa's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Nas uzor je Poslanik s.a.w.s; Nas ustav je Kur'an
 • Objave: 162
 • Thank you received: 1
Prava bracni drugova u islamu


Bismillah, elhamdulillah, esselatu ve selamu ala Resulullah ...

U narednih nekoliko lekcija pokušaćemo kroz šerijatske dokaze objasnite prava muža prema ženi i prava žene prema mužu.

Šerijatski podsjetnik na prava i obaveze bračnih drugova 1. dio

PRAVO MUŽA PREMA ŽENI

- Pravo; Upravljanje porodicom,

Dokaz; ''Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima, i zato što oni troše svoje imetke'' (Prijevod značenja, En-Nisa: 34)

Pojašnjenje; ''Tj. muškarci vode brigu o odgoju svojih žena, i naređuju im ono što im je Allah naredio u odnosu prema Njemu i njima. Allah je muškracima dao prednost zbog toga što oni troše svoje imetke: dajući vjenčani dar ženama, izdržavajući ih ispunjavajući sve njihove osnovne potrebe.'' (Mustafa el-Adevi, Džamiu ahkamin-nisa, 3/413.).

PRAVO ŽENE PREMA MUŽU - Pravo; Zabranjeno je prenošenje njenih tajni ...

Dokaz; Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''U najgorem položaju na Sudnjem danu će biti čovjek i žena koji su imali odnos, a zatim to prenose drugima.'' (Muslim, 1437.).

Pojašnjenje; 'Rekao je Nevevi: ''Hadis je dokaz zabrane prenošenja onoga što se dogodi za vrijeme odnosa, i detalja toga, riječi i postupaka žene u postelji. Dok je spominajnje odnosa uopćeno, bez detalja, ukoliko za tim nema nikakve potrebe, niti donosi kakvu korist, pokuđeno (mekruh), i suprotno je ljudskosti. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti.'' (Buharija, 6018., Muslim, 47.) (Šerhu-sahihi muslim: 5/262.).

PRAVO MUŽA PREMA ŽENI

- Pravo; Izbjegavanje žene u slučaju nepokornosti

Dokaz; ''A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite.'' (Prijevod značenja, En-Nisa: 34.).

Pojašnjenje; ''Rastavljanje (izbjegavanje) u postelji biva tako što će izbjegavati odnos sa njom, spavati na istoj postelji okrenutih leđa, i neće pričati sa njom.'' (Tefsir ibn-kesir, 1/492.). Dozvoljeno je izbjegavati ženu i van kuće, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uradio kada se zakleo da mjesec dana neće ulaziti kod njih (Buharija, 5202., Muslim (1475.). Spoj između toga i Poslankovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ''I neka je ne izbjegava osim u kući'' (Ebu-Davud, 2142., Ibn-Madžeh, 1850. Vjerodostojnim ga je ocijenio el-Albani u ''Sahihi'', br. 1500), pravi se tako što će se kazati da se izbjegavanje razlikuje od situacije do situacije.'' (Fethul-bari: 9/302., 303.).

PRAVO ŽENE PREMA MUŽU

- Pravo; Dozvola ženi da izlazi iz kuće po potrebi

Dokaz; Aiša, radijallahu anha, pripovijeda: ''Jednog dana Sevda bin-Zem'a je izišla noću iz kuće. Ugledao ju je Omer, radijallahu anhu, i rekao: ''Tako mi Allaha, Sevda, ne možeš se sakriti! Otišla je kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem koji je večerao u svojoj sobi, i rekla mu šta joj se dogodilo. U tom trenutku dođe mu objava, a kada prestade, reče joj: ''Allah vam je dozvolio da izlazite radi potrebe.'' Rekao je Hišam ibn-Urve: ''Tj radi obavljanja prirodne potrebe.'' (Buharija, 5237., Muslim, 2170.). U Muslimovoj vrziji stoji: ''Allah povodom toga objavi ajet o hidžabu.''

Pojašnjenje; ''Izlazak žene iz kuće ograničen je sljedećim uvjetima: a) potpuno pokrivanje, oblačb) enje šerijatske nošnje, bez ukrašavanja i ulepšavanja; c) nemiješanje s muškarcima; d) zabrana korištenja mirisa (''Išretu-n-nisa'', 229.).

NASTAVIĆE SE .....
Budi tamo gdje je potrebno Miz Rogatica

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by Kaza.

Odgovor:Razne Islamske teme 13 years 5 months ago #11586

 • ermin pawa
 • ermin pawa's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Nas uzor je Poslanik s.a.w.s; Nas ustav je Kur'an
 • Objave: 162
 • Thank you received: 1
Greska u Braku prije 1 Dan, 17 Sati Karma: 1
Na suprugu je obaveza da bude strpljiv ukoliko ga pogodi nešto od strane njegove supruge, kao što je takođe, to i obaveza supruge. Neophodno je da ne dozvole pristup srdžbi kao što je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, oporučio rekavši: „Ne srdi se." (Buharija, 5651.) Pa, ukoliko se kod jednog od njih dvoje pojavi srdžba, drugom supružniku se preporučuje strpljenje, a niukom slučaju mu se ne dozvoljava da na srdžbu uzvrati srdžbom. Na suprugi je da se prema svojoj supruzi ophodi na najljubazniji način, kao što je Svevišnji i rekao: "I s njima se na ljubazan način ophodite" (Prijevod značenja En-Nisa', 19.), ili kao što je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Prema ženama se lijepo ophodite" ili kako stoji u drugom predanju: „Ljudi s najpotpunijim imanom jesu oni koji su najljepšeg morala, a najbolji od vas su oni koji su najboljeg morala prema svojim suprugama." (Tirmizi, 1082; Es-silsiletu es-sahiha, 284)

Na ženi je takođe, da se lijepo ophodi prema svome suprugu, da mu se pokorava u svemu što joj naredi a u čemu nema grijeha, da ne izlazi iz kuće bez njegova zadovoljstva. Ako bude iskrena i pokorna, time će zadobiti Džennet. Muškarci vode brigu o ženama kao što Uzvišeni kaže: "Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima ..." (Prijevod značenja En-Nisa', 34.) I rekao je: "Muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen." (Prijevod značenja El-Bekara, 228.) Bilježi Imam Ahmed od Abdurrahmana b. Avfa da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Ukoliko žena bude obavljala svojih pet namaza, postila svoj mjesec, čuvala svoj polni organ, bila pokorna svome mužu, reći će joj se: 'Uđi u Džennet na koja hoćeš džennetska vrata!'" (Musned imama Ahmeda, 1573) Ovaj hadis bilježi i Ibnu-Hibban od Ebu-Hurejre, radijallahu 'anhu, i drugi na sličan način.

Nepravednost među djecom u opskrbi i poklonima

Pravednost među djecom je...


obavezna kao što je vjerodostojno potvrđeno u Dva sahiha da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Bojte se Allaha i budite pravedni među djecom." (Buharija, 2397 i Muslim, 3055.) Od En-Nu'mana b. Bešira se prenosi da je njegov otac otišao s njim do Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekao: „Poklonio sam ovome svome sinu slugu kojeg sam imao kod sebe." Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ga je upitao: „Jesi li sveijednom djetetu slično ovome poklonio?" Odgovorio je: „Ne." Na to mu je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Onda ga vrati." (Buharija, 2397 i Muslim, 3052.) Međutim, ukoliko bude postojao neki od šerijatskih razloga zbog kojeg bi se određenom djetetu nešto više dalo, poput izdržavanja roditelja, onda njemu i pripada ono što zaslužuje. Takođe, ukoliko nekom od svoje djece da imetak za ženidbu ili školovanje, tada, u istom trenutku, nije mu to obaveza da da i ostaloj djeci, međutim, kada se taj razlog pojavi i kod njih, zbog kojeg je prije neko od djece dobio određenu stvar, tada je obaveza dati i onom djetetu kod koga se javio isti razlog.

Nepravedna podjela među ženama

Ova podjela može biti dvojaka: imovinska i tjelesna. Tjelesna je odvajanje noći za jednu od žena kao što je isti slučaj i sa drugim ženama. I u ovoj podjeli i suprug i dotična supruga moraju biti pravedni i nasilje i nepravda su im strogo zabranjeni. Dakle, ova tjelesna podjela je obavezna. Na njenu obaveznost ukazuju riječi Svevišnjeg: „Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je bogobojaznost!" (Prijevod značenja El-Maida, 8.)

Takođe u riječima Enesa, radijallahu 'anh, stoji: „Od sunneta je da ukoliko se čovjek oženi djevicom nad već udatom ženom, ostane kod nje sedam noći, a onda će djeliti, dok ukoliko oženi udavanu ženu, kod nje će ostati tri noći a zatim će djeliti." Onaj ko bude nepravedan, taj čini grijeh zbog onoga što bilježi Imam Ahmed i Autori Sunena sa ispravnim lancem prenosioca da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Onaj koji bude imao dvije žene pa, jednoj bude više naklonjen, doći će na Sudnji dan, a njegova jedna polovina bit će povijena." Isti slučaj je i kod imovinske podjele. Pravednost pri njoj je obavezna i nasilje i nepravda niukom slučaju nisu dozvoljeni.

Nesklapanje braka s osobom koja je dobre vjere i lijepa morala

Svevišnji Allah je rekao: „Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati." (Prijevod značenja En-Nur, 32.) Prenosi se od Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao: „Ako vam dođe neko čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, vi ga oženite, jer ukoliko ne postupite tako nastat će smutnja na Zemlji i veliki nemoral." (Hadis je hasen li gajrihi, Es-silsiletu es-sahiha, 1022; Irvaul-galil, 1868.)

Popuštanje prilikom rukovanja žena sa muškarcima

Što je strogo zabranjeno, jer ženi nije dozvoljeno da pokaže i izloži svoju ruku strancu da je vidi pa kako da je dotakne?! Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Žena je avret." (Tirmizi, 1093; Es-silsiletu es-sahiha, 2688) Taberani i Bejheki bilježe od Ma'kila b. Jesara, radijallahu 'anh, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Da neko od vas bude uboden željeznom iglom u glavu bolje mu je nego da dotakne ženu koja mu nije dozvoljena." El-Munziri kaže: „Prenosioci kod Taberanija su povjerljivi i oni su prenosioci Sahiha." Zbog toga, naš uzor, Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije se rukovao sa ženama. Buharija bilježi od Aiše, radijallahu 'anha, da je rekla: „Tako mi Allaha, njegova ruka nikada nije dotakla žensku ruku prilikom davanja ugovora."

Po djelu „El-Minzar fi bejan kesir minel ahtai eš-ša'ia" uvaženog učenjaka Saliha b. Abdul-Aziza Alu-Šejha
Budi tamo gdje je potrebno Miz Rogatica

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by Kaza.

Odgovor:Razne Islamske teme 13 years 5 months ago #11595

 • ermin pawa
 • ermin pawa's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Nas uzor je Poslanik s.a.w.s; Nas ustav je Kur'an
 • Objave: 162
 • Thank you received: 1Gospodaru, mi Te molimo, svjedočeći da nema drugog boga mimo Tebe, Ti si Jedini i Moćni, Ti nisi rodio niti si rođen i Tebi niko nije ravan! Allahu, nema drugog boga osim Tebe, Ti obilno daruješ, Ti si Stvoritelj nebesa i Zemlje i Tebi pripada sva Uzvišenost i Počast! Allahu, neka je salavat i selam na našeg prvaka, Muhammeda, s.a.v.s., na njegove časne supruge, majke mu’mina i na njegovu porodicu, kao što si Ti donio salavat na porodicu Ibrahimovu; Tebi pripada zahvala i slava! Naš Gospodaru, Tebi pripada zahvala, kao što priliči Tvojoj Uzvišenosti i nenadmašnoj Moći! Allahu, Ti čuješ naše riječi, Ti vidiš naše mjesto i Tebi ništa naše nije skriveno. Upućujemo ti molbu onoga čija pleća su se Tebi ponizila i koji je prepustio sve Tebi. Obraćamo Ti se dovom poniznog i skrušenog roba. Molimo te naš Gospodaru da pomogneš našu braću i sestre u Palestini, od Tvojih i naših neprijatelja! Allahu, otkloni od njih i od nas nevolje i strah, pokri njihove i naše sramote, uništi njihove i naše neprijatelje i osveti se onima koji njima i nama čine nasilje i koji njih i nas ponižavaju! Allahu, ko bude želio islamu i muslimanima učiniti dobro, Ti to od njega primi i nagradi ga, a ko bude želio islamu i muslimanima zlo, učini da se njegovo zlo njemu vrati, neka njegove zle slutnje budu uzrokom njegove propasti i uništi ga kao što si uništio Ad i Semud! O Ti Koji si objavio Knjigu i Koji pokrećeš oblake, uništi skupine neprijatelja, uništi Cioniste i pomozi nam protiv njih! O Allahu, izliječi i očisti srca mu’mina! Allahu, pokaži nam na neprijateljima islama veličinu Tvoje Moći, o Ti Kojeg ništa na nebesima i Zemlji ne može spriječiti! Allahu, Ti si Gospodar potlačenih i naš Gospodar; kome nas prepuštaš, strancu koji nas muči i neprijatelju kojem si dopustio da vlada sa nama! Ako Ti na nas nisi srdit, mi se ne brinemo i nadamo se samo Tvojoj Milosti! Allahu, naša braća u Gazi, od Tebe traže pomoć, pa im pomozi i oni se na Tebe oslanjaju, pa ih ne prepuštaj nikome mimo Tebe! Allahu, zaštiti ih kako Ti hoćeš i sa čime hoćeš, jer Ti možeš sve što hoćeš. Allahu, oni su napadnuti, pa im pomozi, oni su gladni, pa ih nahrani, oni su bez odjeće, pa ih ogrni, oni su bosi, pa ih obuj, oni su bolesni, pa ih ozdravi, oni su preplašeni, pa ih učini sigurnim, oni su protjerani, pa ih zaštiti i oni su siromašni, pa im podari iz Svoje hazne! Allahu, Tebi pripadaju riznice nebesa i Zemlje, pa im iz njih podari i otvori im bereket nebesa i Zemlje i zaštiti ih Svojom zaštitom! Allahu, smiluj se bolesnicima i ranjenicima koji se nemaju čime liječiti, smiluj se gladnima i žednima, koji čak ni vode nemaju i smiluj se onima koji nemaju odjeće, u ovim zimski danima! Allahu! Ti si nama i njima dovoljan i na Tebe se najbolje osloniti. Allahu, molimo te da nam pomogneš da oslobodimo Mesdžidu-l-Aksa, iz ruku okupatora, uništi okove oko Mesdžida, vrati ga muslimanima i propiši nam da u njemu upotpunimo svoj namaz! Allahu, uljepšaj nam naše vjerovanje, uljepšaj nam dunjaluk i ahiret i učini nam dunjalučki život ispunjen svakim dobrom, a smrt nam učini rasterećenjem od svih nedaća! Allahu, učini nas od onih koji čine dobro, podari nam iz svake nedaće izlaz, iz svake brige, rasterećenje i iz svake teškoće olakšanje! Allahu, povećaj nam, a nemoj nam umanjivati, podari nam, a ne uskrati nam, povećaj naš ugled, a nemoj nas poniziti, budi uz nas, a ne protiv nas i pomozi nas, a nemoj nam odmagati! Allahu! Naredio si nam dovu i obećao si da ćeš je primiti! Mi Te molimo, kao što si nam naredio, pa primi naše dove, kao što si obećao! Uzvišen je naš Gospodar i daleko od onoga kako ga oni predstavljaju. Neka je selam na poslanike i neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova!
Budi tamo gdje je potrebno Miz Rogatica

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by Kaza.

Odgovor:Razne Islamske teme 13 years 5 months ago #11596

 • ermin pawa
 • ermin pawa's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Nas uzor je Poslanik s.a.w.s; Nas ustav je Kur'an
 • Objave: 162
 • Thank you received: 1
Otvorena najveća džamija u Njemačkoj
Na otvaranju džamije Merkez u Marxlohu, predgrađu Duisburga, okupilo se oko 8000 ljudi...
27.10.2008. 02:31

U predgrađu Duisburga danas je otvorena najveća džamija u Njemačkoj sa minaretom visokim 34 metra i glavnom sobom koja prima 1200 vjernika.

Na otvaranju džamije Merkez u Marxslohu, predgrađu Duisburga, okupilo se oko 8 000 ljudi.

Iako su ranije ceremonije otvaranja džamija u drugim dijelovima Njemačke, posebno u Berlinu početkom mjeseca, propraćene demonstracijama lokalnog stanovništva, današnja je protekla bez problema.

Muslimani i hrišćani su na današnjoj svečanosti u Duisburgu u veseloj atmosferi jeli ćevape, pili čaj i ćaskali.

Političari i predstavnici islamskih zajednica rekli su da će otvaranje džamije pomoći da se sruše barijere između Turaka i Nijemaca i ublaže ponekad zategnuti odnosi dvije zajednice.

- Nemamo šta da krijemo i vrijeme je da se oprostimo od naših džamija skrivenih da ih niko ne vidi - rekao je šef tursko-islamske zajednice Ditib u Marxlohu.

On je dodao da nova džamija nije simbol socijalne podjele u Njemačkoj već koristi koji imaju ljudi od humane, religijske, kulturne i socijalne interakcije.

Gradnja džamija koštala je 7,5 miliona eura, od čega je polovinu novca dala EU i država Nordrhein-Westphalien, na incijativu zajednice Ditib.

Unutrašnji ornamenti dekorisani su zlatom, tirkizom, crvenom i bijelom bojom, a zlatni svjećnjaci vise sa stropa.

U Njemačkoj živi oko 3,2 miliona muslimana, većinom Turaka, čija je integracija postala jedno od glavnih političkih pitanja proteklih nekoliko godina.

Njemačka je primila jeftinu radnu snagu iz Turske nakon Drugog svjetskog rata pokušavajući da obnovi svoju privredu i mnogi radnici ostali su da tu žive.

Industrijska oblast Rur ima posebno jaku tursku zajednicu.

Mlađe generacije počele su da formiraju odvojene zajednice i mnogi mladi Turci loše govore njemački jezik, što im ograničava mogućnost da nađu posao.

Jürgen Rütgers, premijer države Nordrhein-Westphalien, rekao je da nova džamija treba da posluži poboljšanju odnosa.

- Nisu svi ljudi koji čvrsto vjeruju fundamentalisti - rekao je Rütgers, član partije Demohrišćana Angele Merkel.
Budi tamo gdje je potrebno Miz Rogatica

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by Kaza.

Odgovor:Razne Islamske teme 13 years 5 months ago #11597

 • ermin pawa
 • ermin pawa's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Nas uzor je Poslanik s.a.w.s; Nas ustav je Kur'an
 • Objave: 162
 • Thank you received: 1
POKRIVANJE ŽENE U ISLAMU

I u Islamu se od žene izrièito traži da se pokrije. O tome veli Allah dž.š.: "O Vjerovjesnièe, reci ženama svojim, i kæerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako æe se najlakše prepoznati pa neæe napastvovane biti…" (El-Ahzab 59) (9)

"A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili oèevima svojim, ili oèevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braæi svojoj, ili sinovima braæe svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se èuo zveket nakita njihova koji pokrivaju…" (An-Nur 31)

Slažu se bez iznimke svi komentatori Kur’ana da se pod "spuštanjem haljina niza se" u prvom ajetu podrazumijeva pokrivanje vjernica, i to da bi bile prepoznatljive i lahko se razlikovale od razvratnica i robinja.(10) Kao što se slažu da se pod "ženinim ukrasima" u drugom ajetu izmeðu ostalog podrazumijeva i èitavo ženino tijelo osim lica i šaka. (11)

Muhammed a.s. je osobno pojasnio poruku ovih ajeta rijeèima: "Kada žena dostigne stepen punoljetnosti ne smije se ništa vidjeti od njenog tijela osim lica i šaka." (Ebu Davud)

Prenosi se da je Esma æerka Ebu Bekra jednom ušla kod poslanika da obiðe svoju sestru, poslanikovu ženu. Imala je na sebi tanku i providnu odjeæu. Kada ju je poslanik spazio okrenuo se od nje i kazao: "O Esma, kada žena postane punoljetna na smije se ništa vidjeti od njenog tijela osim ovog i ovog (pokazao je na lice i šake)." (Ebu Davud)

Pokrivanje žene u Islamu samo je jedna od numernih Božijih impozantnih normi za èovjeka, Božijeg namjesnika na zemlji. One imaju za cilj naèinjavanje i održavanje èovjeèanstva zdravim i kompetentnim da establira univerzalan mir, harmoniju i prosperitet na zemlji. Istodobno se njima žele uspješno obuzdati sve stranke i struje zla koje su poèele izranjati svoju ružnu glavu i zajamèile svoju stalnu prisutnost i dinamizam odmah nakon stvaranja prvog èovjeka. U malo užem kontekstu kazaæemo da je pokrivanje žene u Islamu samo jedna od mnogobrojnih svetih instruktivnih zapovijedi muslimanima koje evidentno imaju za zadatak izvoðenje solidnih i krepkih jedinki koje æe saèinjavati kompaktno i imuno tijelo muslimanskog ummeta. Jer je èovjek zapravo "slab" (En-Nisa’ 28), "stvoren je od žurbe" (El-Enbija’ 37) i "dato mu je malo znanja" (El-Isra’ 85), pa ako okrene leða Božijoj uputi i osami se u podreðivanju sebi kosmosa on nužno postaje ranjiv i dokuèiv plijen strujama zla. On je u takvim okolnostima umno i duhovno izgubljen, štaviše anomalan. On ne zna zasigurno šta je dobro za njega a šta nije. "… Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. - Allah zna, a vi ne znate." (El-Bekarah 216) Zbog ove èovjekove slabosti Allahove dž.š. instrukcije pri izvoðenju Adema i Have iz džennete na zemlju bile su: "Mi rekosmo: "Silazite iz njega svi! Od Mene æe vam uputstvo dolaziti, i oni koji uputstvo Moje budu slijedili - nièega se neæe bojati i ni za èim neæe tugovati. A oni koji ne budu vjerovali i knjige Naše budu poricali - biæe stanovnici džehennema; u njemu æe vjeèno ostati." (El-Bekarah 38-39)

Implementirajuæi zapovijed pokrivanja, žena demonstrira svoju spremnost na opštu i iskrenu pokornost svom Stvoritelju, te eksponira vidne omene svog islamskog odgoja. Ova dva faktora: pokornost samo Božijoj rijeèi i življenje Islama, besumnje su diljem historije odigravali, i vazda æe odigravati, najznaèajniju ulogu u neprekidnoj gruboj borbi za opstanak Islama i muslimana u razlièitim podnebljima zemaljske kugle.

Pokrivena žena može lahko biti, zahvaljujuæi svom naèinu odijevanja, konstantno prisjeæana na Božije prisustvo i težinu Njegovih rijeèi naredbi i zabrana što je itekako može još više stimulisati i nagnati na daljnje moralno, intelektualno i spiritualno usavršavanje. Znajuæi da njena pojava i njeni akti zadovoljavaju Sveznajuæeg, njen kompletan život može bez velikih poteškoæa postati ispunjen mirom, zadovoljstvom i ugodnošæu, bezobzira šta se oko nje i njoj dešavalo. Mada je nepokrivanje žene veliki grijeh, a veliki grijesi ne izvode svog poèinitelja iz vjere, rezultati mogu biti dosta tragièniji. Nepokrivena žena svojom pojavom definitivno ne zadovoljava svog Gospodara, a kontinuirano èiniti nešto što ne zadovoljava Allaha dž.š. šteti srcu, lokaciji imana, i može postepeno odvratiti ženu od stalnog prisjeæanja na Njega, Njegovu velièinu i prisutnost. A kada èovjekovo srce nije preokupirano dobrom, ono onda smjesta sve više i više postaje povredivo i ranjivo, te pomalo ali nesvjesno odškrinjuje svoja vrata strujama zla koje æe svim silama nastojati da ga na kraju obuzmu i njime ovladaju. Uska i neraskidiva povezanost izmeðu pristojnog (propisanog) oblaèenja muškarca i žene i "odijevanja" srca kod oboje imanom oèito je prikazana u slijedeæim Božijim rijeèima: "O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeæu koja æe pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeæa èestitosti, to je ono najbolje. - To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili. O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz dženneta izveo, skinuvši s njih odjeæu njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo uèinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju." (Al-A’raf 26-27)

Nepokrivena žena svjesno obitavajuæi u grijehu radi nepokrivanja biva neprestano izložena mnogim drugim grijesima. To je gura u iznurujuæu borbu sa samom sobom da se ogradi i distancira od izazova i atrakcija tih grijeha. A svaka bitka se uvijek ne dobiva. Nepokrivena žena ne može jednostavno eksponirati svoju kosu i neke druge dijelove tijela a da ih malo ne uljepša i ne dotjera. Odatle se dalje obavezno nameæu - nerijetko pretjerano - korištenje kozmetike, kiæenje, parfemisanje, uvlaèenje u svijet mode i tome slièno. Sva ova djela su takoreæi neminovna, jer je ovdje rijeè o jednom dugom procesu èije faze povlaèe jedna drugu i dopunjuju se, i ako ga žena kojim sluèajem neupotpuni i ne povinuje se njegovim vodeæim pravilima, biæe sigurno podvrgnuta cinièkom podrugivanju i ismijavanju od strane veæ "emancipiranih i modernizovanih" žena. Držaæe da je neznalica, zaostala, seljanka i izgubljena pred erupcijom i najezdom napretka i modernizma.

Iako su ženine djelatnosti otkrivanja - doduše èesto pretjeranog - zatim uljepšavanja i dotjerivanja gledane danas kao svakodnevni i normalni fenomeni, mora se držati na umu da su one više nego dovoljne da u nekim situacijama uzbude i uzvitlaju muškarèev instinkt, njegove uroðene strasti i šehvu. To dakako otežava kontrolisanje totalne suzdržanosti i predostrožnosti kako kod muškarca tako i kod same žene u dotiènim situacijama. Ovdje se svakako misli na poglede i zle misli koji, kako to Muhammed a.s. naglasi, mogu zavesti èovjeka do te mjere da poèini zinaluk bez fizièkog kontakta. Veli poslanik a.s.: "Kada se žena namiriše i proðe namjerno pored muškaraca ona èini zinaluk." (Et-Tirmizi)

"Kada jedna od vas htjedne doæi u džamiju neka se ne parfemiše." (Muslim)

"Ko strastveno baci pogled na ljepote njemu nedozvoljene žene na sudnjem danu æe mu biti izliveno olovo u oèi." (Feth El-Kadir)

"Pogled je otrovna šejtanova strela." (Et-Taberani i El-Hakim)

Muhammed a.s. je jedne prilike rekao Aliji: "O Alija, ne dozvoli da se pogledi smjenjuju! Tebi pripada samo prvi (u neoèekivanosti i iznenaðenju) a drugi ne." (Ebu Davud)

Poslanikovi hadisi u stvari samo potvrðuju poruke slijedeæih kur’anskih ajeta po ovom pitanju: "… na sebe pažnju govorom ne skreæite, pa da u napast doðe onaj èije je srce bolesno, i neusiljeno govorite… i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte…" (El-Ahzab 32-33) Mada se u ovim ajetima Allah dž.š. izravno obraæa ženama poslanika, naredbe su opšteg karaktera i obuhvataju sve žene muslimanke do zadnjeg ovozemaljskog dana. (12)

"… neka spuste haljine svoje niza se. Tako æe se najlakše prepoznati pa neæe napastvovane biti…" (El-Ahzab 59)

Postoji opasnost da se nepokrivena žena vremenom obikne na koegzistenciju sa elementima licemjerja, i što je pogubnije od toga, da možda nesvjesno adoptira neke od njih i poène ih koristiti u svom životu. Zamislimo na primjer nepokrivenu ženu na radnom mjestu, dugom putovanju, dugoj posjeti i tome slièno. Kako æe ona klanjati? Postoje dvije alternative. Prva je da nikako ne klanja dok se ne vrati kuæi gdje æe sve propuštene namaze naklanjati. O nepravilnosti ovog postupka ne treba ništa posebno reæi, jer za odlaganje namaza zatim njegovo naklanjavanje mora postojati valjan i jak razlog. Druga je da žena stalno nosi sa sobom odgovarajuæu odjeæu sa intencijom da klanja kadgod je vrijeme klanjanja zatekne. Bilo kako bilo, u obadva sluèaja žena æe pristupiti namazu i moraæe se prikladno obuæi, to jest pokriti èitavo tijelo osim lica, šaka i eventualno stopala (samo kod Ebu Hanife), jer je ovakvo oblaèenje jedan od uvjeta (šartova) valjanosti namaza. Pitamo se ovdje slijedeæe: Kakva su stvarna osjeæanja nepokrivene žene kada pokrivena, samo dok je u namazu, stupi u direktan razgovor sa svojim Svevišnjim Stvoriteljem? Ona Ga skrušeno moli za Njegovu sveobuhvatnu milost i oprost. Njeno srce se raspuæi da što obilnije upije i osjeti svaku izušæenu rijeè. Njena nada i optimizam za salvacijom na obadva svijeta bujaju. Meðutim, nakon predavanja selama ta ista žena, bez osjeæaja ikakve krivice, smjesta skida, opreèno Božijim osnovnim normama, svoju mahramu i ostavlja je po strani do narednog namaza. I tako pet puta svaki dan. Gdje su uticaji svakodnevno klanjanih namaza? Kako žena ne osjeti težinu i opasnost svojih do odreðene mjere dvoliènjaških akcija prema Allahu dž.š.? Kako je žena u stanju zanemariti obaveze i implikacije svojih izdašnih molbi za oprost, milost, opskrbu i zaštitu, jer neèim abundantnim i dobrim se mora uzvratiti. Jednostavno kazano, gdje su strah i stid od Božijeg stalnog prisustva i Njegovog sveobuhvatnog znanja? Uostalom, kako njen namaz ne može da je na sve ovo podsjeti, te da je odvrati i transformiše, kada je primarna funkcija namaza da postepeno vodi svog izvršitelja ka duhovnom i moralnom upotpunjavanju. Klanjaè u svom duhovnom i moralnom uspinjanju (mi’radž) ne smije nepokretan i statièan dugo obitovati na jednoj ljestvici. U protivnom, sa namazom mu zasigurno nešto nije u redu. Kaže Allah dž.š.: "Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraæa od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveæa poslušnost! - A Allah zna šta rade." (El-‘Ankebut 45)

Pokrivena žena æe najvjerovatnije insistirati od svoje ženske djece da se pokriju, a što je rijetko anticipirati od nepokrivene žene. U ovom sluèaju negativna pojava nepokrivanja ne samo da se zaustavlja na ženi, majci, nego se osjetno širi i obuhvata druge èlanove muslimanskog ummeta. Proces, pustivši jednom korijene, postaje vremenom sve masovniji i škodljiviji i teško ga je obustaviti. Na ovo je Muhammed a.s. upozorio rijeèima: "Ko uvede u Islam lijep obièaj imaæe nagradu kao svi koji ga slijede tim što se od njihove nagrade neæe ništa umanjiti. A ko uvede u Islam ružan obièaj imaæe kaznu kao svi koji ga slijede tim što se od njihove kazne neæe ništa umanjti." (Muslim) Na vitalnu važnost ženine uloge u muslimanskoj zajednici ukazuje i izjava poslanika a.s. da je ona èuvar i zaštitnik èeljadi u muževoj kuæi, i zato je apsolutno odgovorna za njih i njihov odgoj. (Buharija) Nepokrivena žena ipak ponekad traži, praksa to potvrðuje, od svoje ženske djece da se pokriju. Meðutim, to nije nikako dovoljno. Unatoè tom pohvalnom aktu, ona još uvijek ostaje u nezavidnom i zaista nepoželjnom položaju kod Allaha dž.š.: "O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kad govorite rijeèi koje djela ne prate!" (Es-Saff 2-3)

Pokrivanje žene u Islamu još predstavlja respekt njene fizièke kompozicije, zatim njenu skromnost i dostojanstvo, te protekciju njene liènosti od opakih pobuda i imaginacija kod svakog onog ko je zbog inkarnacije šejtana u njega postao generatorom zla i nereda na zemlji. Pokrivanje u pravom smislu rijeèi daje orjentaciju ženi i diktira joj naèine ophoðenja u gotovo svakoj prilici. Isto tako, njen naèin oblaèenja odašiljava svakom jasan signal o njenom moralnom i duhovnom ustrojstvu i identitetu što joj subsekventno stvara èvrst i neprobojan štitnik od mnogovrsnih negativnih uticaja spoljašnjeg svijeta. Na ovo nedvojbeno ukazuju veæ spomenute rijeèi Allaha dž.š.: " … na sebe pažnju govorom ne skreæite, pa da u napast doðe onaj èije je srce bolesno, i neusiljeno govorite." (El-Ahzab 32)

" … Tako æe se najlakše prepoznati pa neæe napastvovane biti… " (El-Ahzab 59)

Otkrivanje žene je u nedisputnoj suprotnosti sa Božijim naredbama, a sve što kontradiktira Božijim rijeèima naredbi i zabrana neprihvatljivo je jer nesumnjivo vodi ka opštem neredu i haosu na zemlji. I na koncu, jedina žrtva ovakvog poremeèaja ne biva niko drugi do osobno èovjek: muškarac i žena. "Zbog onog što ljudi rade pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im On da da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili." (Er-Rum 41)

Želimo još na kraju da prezentujemo nekoliko gorkih istina ne baš teško pronaðenih u svakodnevnom životu današnje "moderne" žene koji jasno ilustruju i potvrðuju neke naše izložene tvrdnje. Èinimo to sa željom da probudimo interesovanje kod muslimanke za studiranjem današnje tmurne stvarnosti koja je okružuje, a gdje se rijetko ili nikako èuju Božije rijeèi, a kamoli primjenjuju, zatim da sama usporedi tu stvarnost sa onim šta joj i svim ljudima Islam nudi i garantuje.

U Kanadi:

* Žena je seksualno napadnuta svakih šest minuta.

* Jedna od svake tri žene æe biti najmanje jednom u svom životu seksualno napadnuta.

* Jedna od svake èetiri žene je ispoljena opasnosti i riziku da bude silovana.

* Jedna od svakih osam žena æe biti seksualno napadnuta za vrijeme studiranja.

* 60% studenata je proklamisalo da su spremni da siluju, pokušaju silovati ili nanesu bilo kakve seksualne uvrede ženi, samo kada bi znali da neæe biti uhvaæeni.

U Americi:

* Žena je pretuèena, bilo to u kuæi ili izvan nje, svakih 15 sekundi.

* Svaki mjesec 50 000 žena zatraži zaštitu od nadležnih organa.

* Samo 7% žena nikada nisu iskusile nikakvu vrstu saksualnih napada i uvreda.

* Ako se žene, žrtve domaæeg nasilja samo u 1993. godini, uzmu za ruke red bi se protegao od New Yorka do Los Angelesa.(13)

U Engleskoj i Velsu samo u 1987. godini silovano je 22 239 žena, dok je zabilježeno 120 060 drugih vidova seksualnog vreðanja i napadanja žene.(14)

U Japanu, od svakih šest žena zapošljenih u državnim agencijama najmanje æe od jedne njen gazda zatražiti da ima s njom seksualan odnos. 6.2 % je silovano ili je pak postalo žrtvama drugih vidova seksualne brutalnosti. Više od 70 % ispitanih žena je dalje kazalo da njihove gazde najèešæe pribjegavaju seksualnim šalama kao prvoj fazi seksualnog napastvovanja.(15)

Interesantno je zapaziti da poèinioci ovih aktova priznaju da ih najèešæe na to nagone slijedeæi motivi:

1. Stalna prisutnost žene na svakom mjestu sa svojim provokativno zavodljivim i uzbuðujuæim izgledom.

2. Konstantno buðenje strasti i šehve što nerijetko vodi ka gubljenju samokontrole.

3. Pornografski filmovi, èasopisi, revije i tome slièno.(16)

Evo tema pa da malo prodiskutujemo sta vi mislite o svemu ovom koji je vaš stav prema pokrivanju ?Mahsuz Sellam
Budi tamo gdje je potrebno Miz Rogatica

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by Kaza.

Odgovor:Razne Islamske teme 13 years 4 months ago #12666

 • emira-tekija
 • emira-tekija's Avatar
 • Offline
 • Senior Member
 • Senior Member
 • budite tamo gdje ste najpotrebniji u rogatici
 • Objave: 325
 • Thank you received: 0
Allah obecava vjernicima i vjernicima dzennetske basce kroz koje ce rijeke teci ,u kojima ce cjecno boraviti i divne dvorove u vrtovima edenskim.A i malo naklonosti Allahove vece je od svega toga to ce,doista uspjeh veliki biti!(Kur;an9:72)Pametam mladic i djevojka vode racuna da im zivot ne prolazi uzalud.Oni nastoje da tivot ispune velikim dobrim djelima .Zivotnih ciljeva ima mnogo.Skala njihovih vrijednosti je velika.Cilj muslimana bi trebao biti postati pravim muslimanom ,oplemiti svoju dusu i steci Bozje zadovoljstvo.Za dzenet za ljubav Allahovu.bezbroj je onih koji su zivjeli i umirali.Oni su znali da je to staza do cilja
Islam nas uci kako da dodzemo do vjecne srece .mladi covjek koji se odluci na sirati-mustekim mora se truditi da svijetle duse i obraza dodze pred Allaha ,dz.s,da trajno i smjelo slijedi ideju dobra ,da bude dobar roditeljima,rodbini,komsijama,da gospodari svojim strastima,da vodi racuna o svom jeziku,da dobro uci ,radi, da zivi moralnim zivotom,da bude karaktreran,blag,da se cuva srdzbe,oholosti,egoizma,da bude hrabar,da bude istinskimu,min,da islam bude smisao njegovog zivota,da u islamu prozivi citav svoj zivot,i sda konacno u islamu napusti ovaj svijet.Hidzret je put ka dobru.Svi dobri ljudi imaj svoj hidzret.Ibrahim,a.s.govorio je :Ja hidret cinim svome Gospodaru,On je zaista silan i mudar ( kur;an ,29:26)nastavi ce se

esselamu alejkjum
rogaticanka 72

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Razne Islamske teme 13 years 4 months ago #12709

 • emira-tekija
 • emira-tekija's Avatar
 • Offline
 • Senior Member
 • Senior Member
 • budite tamo gdje ste najpotrebniji u rogatici
 • Objave: 325
 • Thank you received: 0
eeselam ejejkjum kaze se mladost je najljepse zivotno doba i ova tem je namjenjama posebno za mladze.iI zato stoga je vaznopravilno iskoristiti ovaj period zivota,sto vise nauci moralno se opremiti i sacuvati ,svoju dusu od grijeha,koje vode na sranputnicu.Muhamed a.s.omaladini je posvecivao veliku paznju.I azato sam odlucila ovu temu pisati da mi oni koji neznaju mogli nauciti nesto od ovoga i okrenuti se allahovim putem da idu


A allah ce sigurno,one koji vjeru Njegovu pomazu,ta Allah je zaista mocan i silan(Kur;an,22:40)Allah dz.s.,trazi od mu;mina da pokaze svoju vjeru dobrim djelima:Pruzati pomoc,pomagati siromahu,nemocnom,zivotinjiu,sve je to ibadet.U dobra djela spada poziv na Bozji put.To je poziv i uputa na plemenitost,covjekoljublje,postenje,istinu,moral,socijalnu svest,na brastvo,na mir,Ovaj poziv treba biti blag,ljubazan kulturan,human,pun razumjevanjaza razliticost u svijetuu kome zivimo.Ako neko poziva na dobro,on pomaze allahovu vjerui sini usligu ummetu.Nesebicno zvati na put dfobra i to cistog srca,punog ljubasvi prema Allahu dz,s,ne trazeci druge nagrade osim Njegove,jeste djelo svijetli nenadmasnim sjajem.


Ti koji si spoznao Islam i islamski poziv ka najdivnijim vrlinama,mozes pretpostaviti kakv blistav karakter treba biti kod istinskog sljedbenika ALLAHOVE VJERE Osobine karakternogcovjeka su .vjeran ,cvrstoslonac za prijatelja,On voli pravdu,istinu,njega krase.ljubaznost,smirenost,plemenitost,dobrota,harabrost odvaznost,jaka volja.Karakter je plod drugog upornog rada,plod samoodgoja,borbe sa samim sobom,plod mnogih odricanja,.Karakterni omladinci se smjelo i uporno drze svojih nacela principa i ideala.Za njim nema odstupanja,izdaje i bijega .Oni znaju za karaker ashaba Bilala,Sumejje,I jasira koji su primjer u postojanosti:Ostati uz svoja nacela,hrabro trpjeti za njih,veliko je djelo,Za kusnju u nevolji treba hrabrost,i vjera u jednog Boga,nastavi ce se
rogaticanka 72

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Razne Islamske teme 13 years 4 months ago #12764

 • ermin pawa
 • ermin pawa's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Nas uzor je Poslanik s.a.w.s; Nas ustav je Kur'an
 • Objave: 162
 • Thank you received: 1
Žene Raja

“Crna Zena”

Dzenet je za one zene i muskarce koji vjeruju.

Cesto puta mozemo cuti kako imam za vrijeme vaza na dzumi namazu prica o Dzenetu i odjednom, nasa srca i misli se “ukljuce” na tu talasnu duzinu, kao da slusamo interesantnu emisiju na radiju. Medjutim, mnogo govornika, imama, prica o raju kao da je to kuca samo za muskarce. U stvarnosti, to bas i nije tako! Raj je, kako rece na pocetku, za zene i muskarce koji vjeruju. Cijena, ili karta, za raj jeste cvrsto vjerovanje u Allaha dzelesanuhu, ljubav prema Allahu dzelesanuhu i Njegovom poslanika s.a.w.s., te poslusnost prema Allahu dzelesanuhu i Njegovom poslanika s.a.w.s.

Sta sljedi jeste par dobrih vijesti koje su nam ostavljenje u amanet od Allahovog dzelesanuhu poslanika Muhameda a.s. koje se odnose na zene . *Rekla je Aisa radijalahu anhu: “Ja nisam bila ljubomorna na niti jednu od poslanika a.s. zena kao sto sam bila ljubomorna na Hatidzu, iako je ona umrla prije nego sto sam se ja i udala za poslanika alejhiselaam, jer sam dosta puta cula kako je poslanik alejhiselaam spominje te da je Allah dzelesanuhu rekao poslaniku a.s. da prenese dobru vijest Hatidzi da ce ona biti jedna od tih koja ce imati palacu u Dzenetu napravljenu od Qasaba (materijal napravljen od dragog kamenja i bisera), i kada se god zakolje kurban, Hatidza ce dobiti od Allaha dzelesanuhu veliki dio ovog mesa da podjeli medju svojim prijateljicama (Sahih al- Buhari).
,br> *Anas prenosi da je Allahov dzelesanuhu poslanik alejhiselaam rekao: “Najbolje zene cijelog covjecanstva su cetiri zene: Merijem kcer Imrana, Asija zena farina, Hatidza kcer Kuvalidova, i Fatima kcerka poslanika a.s." (Buhari i Muslim).

*Prenosi Ebu Hurejre: "Kada je Dzibrail dosao poslaniku a.s. on mu je rekao: 'O ti Allahov poslanice! Hatidza ce ti uskoro doci da ti donese tanjir mesne supe (ili neke vrste hrane ili nekog pica). Kada ti dodje, poselami je u ime njenog Boga, Allaha dzelesanuhu, i u moje ime takodjer, i prenesi joj dobru vijest o kuci od Qasaba u Dzenetu gdje nece biti buke ili umora (nedaca)' (al- Buhari)."
,br> *Prenosi Ata bin Abi Rabah: “Ibn Abbas mi je rekao, ‘Dali hoces da ti pokazem zenu koja ce biti jedna od stanovnika Dzeneta?’ Ja sam rekao, ‘Da.’ On je potom rekao, ‘Ova crna zena je dosla kod poslanika a.s. i rekla mu, ‘ Ja imam napade epilepsije i moje se tijelo prilikom napada obnazi, otkrije; molim te, moli se Allahu dzelesanuhu za mene.’ Poslanik a.s. joj se obratio ‘Ako hoces, budi strpljiva i imat ces (uci ces u) Dzenet; a ako zelis ja cu se moliti Allahu dzelesanuhu da te izljeci.’ Ona je potom rekla, ‘Ja cu ostati strpljiva,’ ali je dodala, ‘ Ali ja se takodjer obnazim u toku napada, zato molim te, moli Allaha dzelesanuhu za mene da se neotkrivam vise.’ Muhamed a.s. je potom zamilo Allaha dzelesanuhu u ime ove zene (al- Buhari)."

Gore spomenuti hadisi ocito tvrde da neke zene vec imaju status Dzenetlija. Sta zene sadasnjice mogu da urade da bi dobile, zaradile, status Dzenetlije? Da bi dobile status Dzenetlije, zene sadasnjice moraju raditi kako su ove zene proslosti radile, zivjele, ponasale se, pricale, oblacile se, hodale, et cetera. U ovom tekstu, mi ce mo pokusati da naucimo inshAllah od ove crne zene koja cak nije poznata ni po imenu, radije, poznata je po svome djelu, vjeri, umjerenosti, cistoci, i po njenom statusu Dzenetlije. I ovo je, zaista, ono sto je na kraju i najvaznije, a evo i zasto.

Kada je Abdulah Ibn Abbas radijAllahu anhu rekao “ova crna zena,” nije isao na to da nam ukaze na njenu pripadnost nekoj rasi ili da umanji njenu vaznost na neki nacin. Da pace, on je mislio da nauci ljude oko njega jedan od velikih Islamskih principa, a to je “O ljudi! Mi smo vas stvorili od covjeka i zene i razdvojili smo vas u ljude i plemena da mozete znati jedni druge, gdje su oni najpostovaniji medju vama oni koji su najreligiozniji kod Allaha dzelesanuhu.”

Isti princip je spomenut u sljedecem hadisu: “Allah dzelesanuhu ne gleda u oblik vasih tijela vec gleda u vasa srca (i vasa djela)” (Muslim). Ona, crna zena, je bila fizicki bolesna, ali se ponadala da joj molitva od Muhameda a.s. upucena Allahu dzelesanuhu moze pomoci. Ona je znala da onaj koji lijeci, ash-Shaafee, je Allah dzelesanuhu, I Allah dzelesanuhu ce odgovoriti na njenu, odnosno poslanikovu, molitvu. Mozemo zakljuciti da molitva, du’a, lijeci sve bolesti bile to bolesti tijela ili srca. Al-Hafidh Ibn Hajar je dao sljedeci komentar na spomenuti hadis: “Moze se zakljuciti iz ovoga hadisa da je molitva Allahu dzelesanuhu najbolji lijek za bolesti i da je to najuspjesniji metod lijecenja ako se u vidu imaju ove tri stvari: cist nijet, vjerovanje u dobrotvornost molitve kroz Allahovu dzelesanuhu pravednost i pouzdanje u Allaha dzelesanuhu.” Cinjenica da je poslanik s.a.w.s. rekao: “Ako hoces, budi strpljiva i imat ces (uci ces u) Dzenet,” je dokaz snage (moci) i nagrade za strpljivost za vrijeme bolesti. U jednom drugom hadisu, Muhamed a.s. je rekao: “ Kada god zlo zadesi Muslimana, biti ce mu oprosteni grijesi cak i da ga trn ubode” (Muslim).

U jednom drugom hadisu, takodjer prenesenog od Muslima, Ummu as-Sa’ib je proklinjala (psovala) groznicu na sta joj je Muhamed alejhiselaam odgovorio: “Nemoj da kletes groznicu jer groznica odnosi grijehe kao sto vatra odnosi necistoce iz zeljeza (gvozdja).” Ocito, crna zena je dala prednost patnji na ovome svijetu da bi dobila vijecnu nagradu u Dzenetu! Ona je takodjer patila od bolesti, ali njena bol i neugodnosti koje joj je bol prouzrokovala nisu bili uzrok njene neposlusnosti prema njenom Gospodaru, Allahu dzelesanuhu. Iz price o crnoj zeni mozemo izvuci sljedecu pouku: nije vazno ko si i sta si, ako si na Allahovom dzelesanuhu putu, sigurno ces naici na poteskoce jer je Dzenet okruzen poteskocama. Iz ovoga moze da sljedi jos jedan zakljucak: ako je zivot lak i sve nam se cini roze boje, moramo sebe preispitati, dali pratimo pravi Islam...dali smo na pravom putu? U zapadnoj kulturi je pogotovo tesko za mladu zenu da nosi haljine koje skrivaju njene cari, mahramu (hidzab) iako nam je ovo naredjeno, da neprica sa stranim muskarcima sto je takodjer naredjeno, osim ako je neophodno. U pocetku, sve ovo za neke moze biti jako tesko postici, ali kada covjek prevazidje ovosvijetske brige zbog ljubavi prema Allahu dzelesanuhu, sve druge prepreke postaju beznacajne. Prema tome, vazno pitanje jeste kako da covjek prevazidje sve te poteskoce?

Za pocetak, covjek bi trebao da zna Allaha dzelesanuhu i njegova casna imena i atribute, da voli i slusa Allaha dzelesanuhu i Njegovog poslanika alejhiselaam i sa ovim postovanjem docice i Allahova dzelesanuhu milost, inshAllah. Ona, crna zena, je odlucila da bude strpljiva (nije za dzabe ona narodna- strpljen spasen) ali nije mogla da tolerise da se njena cast, skromnost i cednost na bilo koji nacin narusi zato sto joj se tijelo otkrivalo dok je ona patila napade epilepsije, iako nije imala kontrolu nad tim napadima. Zaista, ona je bila vijeran rob i sluga Allahu dzelesanuhu; bila je odani pravovijernik, Muslima (Muslimanka), pobozna zena, iskrena zena, i lojalna (odana) Allahu dzelesanuhu i poslaniku alejhiselaam. I pored ovih istinskih kvaliteta prave Muslime, ona je bila mudra i plemenita zena, sto mozemo shvatiti kroz njene rijeci: “…ali ja se takodjer obnazim u toku napada, zato molim te, moli Allaha dzelesanuhu za mene da se neotkrivam vise.” Kada bi se rijeci pisale u zlatu, ovo bi bile te rijeci! Zapamtimo ovu jednostavnu jednacinu: Iman + Patnja + Strpljivost = Dzenet. Takodjer, mozemo zakljuciti da pravovijerna Muslimanka ima urodjenu narav koja joj nedopusta, jer ona to nevoli, da se otkriva ispred drugih, voli skromnost i cednost, a mrzi otkrivati svoje tijelo I svoju ljepotu. Crna zena radijAllahu anhu je mogla izdrzati, i pristala da izdrzi, bolest ali nije mogla izdrzati da joj tijelo bude otkriveno svakome na ocevid. Poenta, moramo razumjeti, nije da je zena crna ili bijela, bogata ili siromasna, carica ili sluskinja. Poenta jeste njeno vjerovanje, ubjedjenje, koje je urodjeno u srca Muslimana kao sto je krv urodjena da kola venama i arterijama. Ona je zene koja je totalno posvecena i odana Islamu. Cetrnaest stotina godina historije nam je pokazalo da Muslimanke mogu da podnesu i glad, i neimastinu, i bolest ali ono sto nemogu da podnesu jeste neposlusnost prema Allahu dzelesanuhu. Neke zene bi cak govorile svojim muzevima dok ih ispracaju na posao: “Boj se Allaha dzelesanuhu jer mi mozemo izdrzati i glad i zedj ali nemozemo izdrzati Dzehenemsku vatru (citaj: nemoj da zaradjujes haram (lose) pare…pokusaj da zaradis na halal (dozvoljen) nacin).“

I za kraj, drage sestre, upitajte se, zasto je Hatidza radijAllahu anhu dozivjela toliki stupanj postovanja kod Allaha dzelesanuhu I Njegovog meleka Dzibrila alejhiselaam pa da joj oni salju pozdrave i dobre vijesti? Upitajte se sestre, zasto je to Hatidza nagradjena palacom u Dzenetu, palacom ciju ljepotu niko nemoze zamisliti? Ako ste imale priliku da procitate biografiju, zivotnu pricu, Hatidze I drugih zena njoj slicne u svojoj pravovijernosti, vi bi ste, drage sestre, pozeljele da budete pa makar i sluzavke takvoj zeni; da joj cipele donesete pred nju; ocistite njenu odjecu; da je usluzite na sve moguce nacine, samo da dobijete koliko jednu dovu (molitvu) od te zene upucenu Allahu dzelesanuhu u vase ime. Kazu ucenjaci islamskih nauka da mi ustvari i neznamo koliko je velik bio karakter ovog (Hatidzinog) ummeta (naroda). Kada bi barem pokusali da saznamo o zivotu pravovijernih, mi bi u njihovom primjeru nasli pravu uputu za zivljenje naseg zivota, i kad bi znali i pratili ove nase pravovijerne pretke, i mi bi postali jedni od vodecih ljudi covjecanstva, kao sto je Hatidza!

Kazu, iman (vjera) se nedobija nadanjem, iman je ono sto se desava u nasim srcima i sto dnevno potvrdjujemo nasim dijelima (maa waqa`a fil qalbi wa saddaqahul-`amal). Na vama je sada da razmislite o ovome sto ste procitali i da se klanjate Allahu dzelesanuhu da i vi budete jedan od stanovnika Dzeneta, i da nam Allah dzelesanuhu podari vjeru i strpljivost koja ce nas dovesti do Dzeneta. Takodjer, molite Allaha dzelesanuhu da blagoslovi (dariva) nas ummet sa jos vise zena kao sto je bila ova crna zena radijAllahu anhu (neka je Allah zadovoljan sa njom), koje ce nam pomoci da se koncentrisemo i ostanemo na pravom putu.

Postovane sestre, eto ko su i kakve su zene raja!
Budi tamo gdje je potrebno Miz Rogatica

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Razne Islamske teme 13 years 4 months ago #12875

 • emira-tekija
 • emira-tekija's Avatar
 • Offline
 • Senior Member
 • Senior Member
 • budite tamo gdje ste najpotrebniji u rogatici
 • Objave: 325
 • Thank you received: 0
www.n-um.com/?q=taxonomy/term/25 ovo je namjenjeno sestrama muslimankama
citajte jako je korisno o spas i ulazak u dzenet
rogaticanka 72

Please Prijava to join the conversation.

Moderators: TevaMustafawebmaster
Time to create page: 0.068 seconds
Powered by Kunena forum

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version