Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Welcome, Gost
Username: Password: Remember me

TOPIC:

Odgovor:Stećci Kataloško-topografski pregled Š.Bešlagić 11 years 8 months ago #25363

 • mirsad_d
 • mirsad_d's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 3229
 • Thank you received: 21

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Stećci Kataloško-topografski pregled Š.Bešlagić 11 years 8 months ago #25364

 • mirsad_d
 • mirsad_d's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 3229
 • Thank you received: 21Nekropola stećaka Borak - Burati
Dodao/la Semir Sema Katica u Rogatica - BiH


Nekropola stećaka Borak - Burati


Nekropola stećaka Borak - Burati
izvor: panoramio - Hamdo Katica


www.facebook.com/note.php?note_id=273655...=277672952951&ref=mf

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by mirsad_d.

Odgovor:Stećci Kataloško-topografski pregled Š.Bešlagić 11 years 8 months ago #25377

 • mirsad_d
 • mirsad_d's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 3229
 • Thank you received: 21

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Stećci Kataloško-topografski pregled Š.Bešlagić 11 years 8 months ago #25378

 • mirsad_d
 • mirsad_d's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 3229
 • Thank you received: 21

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Stećci Kataloško-topografski pregled Š.Bešlagić 11 years 8 months ago #25379

 • mirsad_d
 • mirsad_d's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 3229
 • Thank you received: 21stećak Lepenica
slika: Vedad Halimić
Iz albuma:Historija (Rogatica - BiH)


stećak Lepenica
slika: Vedad Halimić
Iz albuma:Historija (Rogatica - BiH)


Stećak iz Kovanja
Dodao Almir Colic
Iz albuma:Historija (Rogatica - BiH)

U groblju u Kovanima, jedno 4 km uz staru cestu, koja vodi iz Rogatice na Glasinac, imade kraj puta mramor, dug 162 cm, visok 74 cm, širok 60 cm, a na njemu je natpis. Mramor je vrlo oštećen, ali se natpis ipak može po smislu posve dobro popuniti. Natpis urezan je duboko i razgovijetno, gdje kamen nije okrhan.

Natpisi iz sjeverne i istočne Bosne.
Autor: ĆIRO TRUHELKA
Publikacija: GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA
Datum izdavanja: 01/07/1895

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by mirsad_d.

Odgovor:Stećci Kataloško-topografski pregled Š.Bešlagić 11 years 8 months ago #25380

 • mirsad_d
 • mirsad_d's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 3229
 • Thank you received: 21Stećak iz Oprašića kod Rogatice
ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE i HERCEGOVINE( Botanički vrt)
Iz albuma:Historija (Rogatica - BiH)
Leksikon Stecaka Sefik Beslagic

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by mirsad_d.

Odgovor:Stećci Kataloško-topografski pregled Š.Bešlagić 11 years 8 months ago #25390

 • mirsad_d
 • mirsad_d's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 3229
 • Thank you received: 21


Od Mirvic Anel


TOOR

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by mirsad_d.

Odgovor:Stećci Kataloško-topografski pregled Š.Bešlagić 11 years 8 months ago #25391

 • mirsad_d
 • mirsad_d's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 3229
 • Thank you received: 21Stećak iz Brankovića kod Rogatice
ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE i HERCEGOVINE( Botanički vrt)
Iz albuma:Historija (Rogatica - BiH)

Na za­gre­ba­čkoj je izlo­žbi po­ka­zan gi­psa­ni odljev nišana Ma­hmu­ta Bran­ko­vi­ća, iz Bran­ko­vi­ća kod Ro­ga­ti­ce, s kra­ja pe­tna­e­stog sto­lje­ća, na ko­je­mu je, osim po­nešto or­na­men­ti­ke ka­ra­kte­ri­sti­čne za ste­ćke, ukle­san i na­tpis na bo­san­skoj ći­ri­li­ci: “A si bi­lig Ma­hmu­ta Bran­ko­vi­ća, na svo­joj bašti­ni, na Pe­tro­vu po­lju. I po­gi­be na bo­ju de­spo­to­vu. Da je bla­go­slo­ve­na ru­ka ko­ja si­je­če i pi­sa.” Ovaj je mu­sli­man gla­vu, vje­ro­ja­tno, izgu­bio u bo­ju s Vu­kom Gr­gu­re­vi­ćem, ko­je­ga na­ro­dna pje­sma pam­ti kao “Zma­ja Ognje­nog Vu­ka” i po­ko­pan je, ka­ko je i red, pod tur­skim nišanom, ali i pod istim zna­me­njem, u isto­me je­zi­ku, i uz ukle­san ju­na­čki mač, kao i nje­gov lju­ti ne­pri­ja­telj, ko­ji je umro u dru­goj vje­ri i za či­ji nad­gro­bnik ne zna­mo. Osim što bi se mo­glo la­men­ti­ra­ti nad ti­pi­čnim bo­san­skim su­dbi­na­ma ko­je se po­na­vlja­ju kroz po­vi­jest, la­ko bi se da­lo, na osno­vu mo­gu­će pri­če o Ma­hmu­tu i Vu­ku, za­klju­či­ti ka­ko je i ta­da po­sto­ja­la nji­ma dvo­ji­ci za­je­dni­čka kul­tur­na ma­tri­ca, ukle­sa­na u nji­ho­ve nad­gro­bni­ke.
www.kockicica.org/blog/stecci


Starobosanski mramorovi., GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA, 1891-10-01 ...
Iz albuma:Historija (Rogatica - BiH)
Leksikon Stecaka - Sefik Beslagic

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by mirsad_d.

Odgovor:Stećci Kataloško-topografski pregled Š.Bešlagić 11 years 8 months ago #25397

 • mirsad_d
 • mirsad_d's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 3229
 • Thank you received: 21Okruglo-stečci kod Trnovika


Stari turski nišan u Okruglom u groblju kod Spomen škole na Trnovika
Dopojasna figura žene ogrnute maramom, bez naznaka
ruku na muslimanskom nišanu iz XV-XVI


Nuzgred spominjem i jedan stari turski nišan, što sam ga našao pred selom Šatorovićima, pošav iz Rogatice u Dumaniće sa stilizovanim ljudskim likom (slika 20.). Pošto su Muhamedancu zabranjene slike, zanimljiv je taj spomenik, a znam samo još jedan sličan, na koga sam se u Varvari kod Prozora namjerio.

Natpisi iz sjeverne i istočne Bosne.
Autor: ĆIRO TRUHELKA
Publikacija: GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA
Datum izdavanja: 01/07/1895

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Stećci Kataloško-topografski pregled Š.Bešlagić 11 years 8 months ago #25398

 • mirsad_d
 • mirsad_d's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 3229
 • Thank you received: 21


TOOR


Rimski ostaci - Plješevica
slika: panoramio

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by mirsad_d.
Moderators: Mustafawebmaster
Time to create page: 0.072 seconds
Powered by Kunena forum

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version