Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Doradjeni spisak ubijenih i nestalih Rogaticana 19 juna ’92

Doradjeni spisak ubijenih i nestalih Rogaticana 19 juna ’92

 

 

 

 

 

 

Doradjeni spisak ubijenih i nestalih Rogaticana 19 juna ’92

 

1. AJANOVIĆ NAIL ARIF 28.03.1930. Šljedovići

2. AJANOVIĆ NAIL ZUFER 23.03.1937. Rogatica

3. ALIĆ ALIJA ARIF 07.05.1971. Rogatica

4. ALIĆ ARIF RAMIZ 20.10.1940. Rogatica

5. ALISPAHIĆ EJUB MUJESIRA 1936. Rogatica

6. BABIĆ AHMED ALIJA 10.10.1912. Rogatica

7. BABIĆ ENES ŠEMSA 15.05.1922. Rogatica

8. BIČIĆ SARIJA AGO 01.07.1949. Rogatica

9. BIČIĆ nepoznato SARIJA 07.04.1905. Rogatica

10. BOGILOVIĆ ALIJA ALIJA 1941. Rogatica

11. BOGILOVIĆ EDHEM SULEJMAN 01.02.1943. Rogatica

12. BRADARAC SALKO ALIJA 06.11.1930. Rogatica

13. BRANKOVIĆ ABDULAH ZIJAD 13.11.1934. Rogatica

14. CUPLOV ABDULAH ELVEDIN 15.06.1961. Rogatica

15. ČAMDŽIJA AGAN SEID 05.02.1957. Kukavice

16. ČAUŠEVIĆ ALIJA BEĆIR 09.08.1937. Rogatica

17. ČAUŠEVIĆ ADEM LATIFA 1912 Rogatica

18. ČAVALIĆ MUSTAFA FAIK 16.02.1949. Rogatica

19. ČAVČIĆ EDHEM ĆAMIL 10.01.1958. Rogatica

20. ČAVČIĆ SALIH KEMAL 1965. Rogatica

21. ČAVČIĆ EDHEM MEHMED 23.03.1960. Rogatica

22. ČENGIĆ SALIH SEJDALIJA 09.05.1926. Rogatica

23. DEMIROVIĆ nepoznato SALKO 18.09.1935. Rogatica

24. DŽAFEROVIĆ RAMIZ ALIJA 1965. Kukavice

25. DŽIHANIĆ RAŠID NURKO 01.01.1922. Rogatica

26. GARAGIĆ SULEJMEN MURIS 04.04.1935. Rogatica

27. HADŽIHASANOVIĆ IBRAHIM SAFET 1950. Rogatica

28. HADŽIHASANOVIĆ HAMDO ZEHRUDIN 07.02.1953. Rogatica

29. HEĆO AHMET FUAD 18.03.1965. Rogatica

30. HODŽIĆ MUJO AMINA 05.06.1934. Rogatica

31. HODŽIĆ ŠABAN HASIB 1939. Osovo

32. HODŽIĆ ABDURAHMAN IBRO 05.05.1929 Rogatica

33. HODŽIĆ MURADIF MEHMED 06.06.1957. Rogatica

34. HODŽIĆ JAKUP MIRSADA (Rođ. BAJIĆ) 1968. Rogatica

35. HODŽIĆ NURKO MIRSADA (Rođ. ČAMO) 1965. Rogatica

36. HODŽIĆ SINAN NAZIF 05.04.1927. Rogatica

37. HODŽIĆ MURADIF SALIH 23.10.1959 Šatorovići

38. HUREMOVIĆ SABIT HAJRO 20.08.1936. Rogatica

39. HUREMOVIĆ NEZIR SEJDA 11.04.1940. Rogatica

40. HURLA MEHMED AVDO 12.06.1955. Rogatica

41. IMAMOVIĆ SARIJA AHMO 15.07.1940 Rogatica

42. JUSUPOVIĆ HASAN RAMIZ 04.08.1946. Rogatica

43. KAHVEDŽIĆ ASIM ALIJA 20.04.1957 Rogatica

44. KAHVEDŽIĆ NAIL ASIM 12.04.1930. Rogatica

45. KAHVEDŽIĆ SALKO MEHMEDALIJA 01.02.1937. Rogatica

46. KAHVEDŽIĆ ASIM RAMIZ 19.09.1953. Rogatica

47. KAHVEDŽIĆ ASIM RASIM 24.04.1951. Rogatica

48. KAHVEDŽIĆ RASIM SAMIR 17.08.1975. Rogatica

49. KARTAL MEHO RUSMIR 05.05.1967. Rogatica

50. KONAKOVIĆ MEHMED ĆAMIL 1903. Rogatica

51. KRAŠIĆ SULEJMAN SEMIZ 1957. Goražde

52. KUJOVIĆ NEZIR HUSO 08.05.1936. Rogatica

53. KUJOVIĆ HAMED MUNIRA 01.12.1945. Rogatica

54. KULIĆ MAHMUT ALIJA 01.01.1937. Rogatica

55. KURTIĆ SALIH EDHEM 25.02.1956. Rogatica

56. KURTIĆ HUSO HAMED 1931. Rogatica

57. LUTVIĆ AVDO AVDIJA 03.06.1953. Rogatica

58. MEHMEDOVIĆ SULJAGA ISMET 05.11.1941. Rogatica

59. MUHIĆ SALIH RAŠIDA 1919 Rogatica

60. MUHIĆ IBRAHIM TAIB 10.09.1953. Rogatica

61. MUJČINOVIĆ ALIJA HASKA 1922. Rogatica

62. NALBANTIĆ HALID AHMED 10.05.1910. Rogatica

63. NALBANTIĆ AHMED BAKIR 15.01.1955. Rogatica

64. NALBANTIĆ MUHAMED RASIM 20.10.1964. Rogatica

65. OMERAGIĆ AHMET ALIJA 05.05.1931. Rogatica

66. OMERAGIĆ HAMID HIMZO nema podataka Rogatica

67. OSMANOVIĆ ADIL SULJO 03.05.1932 Rogatica

68. OTAJAGIĆ RAHMAN NAZIF 01.09.1956 Pašić Kula

69. PAROVIĆ MURADIF MEHMED 09.02.1956. Parovici

70. RAMIĆ ALIJA AHMET 1930 Rogatica

71. RAMIĆ MUŠAN AZEM 15.07.1928 Rogatica

72. RAMIĆ nepoznato HASIBA 1931. Rogatica

73. SAČIĆ OMER SMAIL 02.04.1938. Rogatica

74. SALAN HUSO HATA 13.05.1900. Rogatica

75. SALAN AHMED IBRAHIM 11.06.1955. Rogatica

76. SEJTARIJA JUSO ISMET 18.08.1928. Rogatica

77. SELIMBEGOVIĆ OMER NEDŽIB (Tafro) 24.03.1924. Rogatica

78. SIJERČIĆ MUHAMED MUSTAFA 31.01.1929. Rogatica

79. SIJERČIĆ MUHAMED SALEM 15.09.1932. Rogatica

80. SOKOLOVIĆ ZAHIR HAFIZA 01.05.1900. Rogatica

81. SUĆESKA HUSEIN NURKO 28.11.1955. Rogatica

82. ŠABANIĆ MEHMED MEHO 05.06.1947. Rogatica

83. ŠABANIĆ MEHMED SUVAD 20.11.1951. Rogatica

84. ŠATROVIĆ EMIN ĆAMIL nema podataka Rogatica

85. ŠATROVIĆ EMIN RAMIZ 10.02.1934. Rogatica

86. ŠEHIĆ HAJRUDIN ŠERIF 07.05.1967. Rogatica

87. ŠETIĆ HASIB HAMDO 21.05.1925. Rogatica

88. ŠKALJIĆ MUSTAFA FATIMA nema podataka Rogatica

89. ŠKALJIĆ MUSTAFA DEVLA 07.01.1925. Rogatica

90. ŠKALJIĆ TAIB HAZIM 19.06.1951. Rogatica

91. ŠKALJIĆ MEHO TAIB 03.01.1924. Rogatica

92. VATREŠ MUJO FATA 1910. Rogatica-sa Rudog

93. VATREŠ ĆAMIL HAMDIJA 15.01.1950. Rogatica

94. VATREŠ ĆAMIL OMER 01.01.1944. Rogatica

95. VATREŠ ĆAMIL SARIJA 19.10.1939. Rogatica

96. ZIMIĆ AVDIJA DŽEVAHIRA nema podataka Živaljevići

97. ZEC MUSTAFA HAFIZA 10.07.1900. Rogatica

98. ZUBEROVIĆ REDŽO AHMED 18.01.1953. Rogatica

99. ZUBEROVIC AHMED AHMEDIN 1990 Rogatica

100. ZUBEROVIC AHMED ALVEDIN 1991 Rogatica

101. ZUBEROVIĆ RAGIB REFIKA 06.09.1960. Rogatica

102. ZUBEROVIĆ MUJO FATA 26.10.1951.

 

Rogatica Odvedeni od crkvenog doma 20 juna ‘92:

1. AKŠAMIJA ABDULKADIR HASAN 07.09.1942. Rogatica

2. ČOLIĆ SULJO HAZIM 20.07.1934. Rogatica

3. ČOLIĆ HAZIM SAKIB 19.01.1956. Rogatica

4. HOLUČLIĆ AVDO DURMO 01.02.1932. Rogatica

5. HOLUČLIĆ DURMO MUBERIS 15.08.1954. Rogatica

6. HODŽIĆ NAIL AHMET 1939. Rogatica

7. HODŽIĆ ŠABAN HASIB 1939. Osovo

8. HODŽIĆ M UHAMED HAŠIM 11.04.1949. Rogatica

9. HODŽIĆ ABDULAH REFIK 27.01.1959. Rogatica

10. MEHIĆ OSMAN ADIL 10.06.1958. Rogatica

11. MUFTIĆ SEJFULAH FUAD 30.05.1932. Rogatica .

12. MUFTIĆ FUAD SAMIR 24.11.1973. Rogatica

13. ŠTETA ABDULAH HAŠIM 30.03.1934. Rogatica

14. ŠUVALIJA UZEIR SULEJMEN 08.08.1946.

Rogatica Tog dana su crkvenom domu dovedeni i trojica Pasica, otac i dva sina ali su oni kasnije vraceni i naknadno su ubijeni sa suprugom odnosno majkom Nazom. Njihova tijela su nedavno pronadjena:

15. PAŠIĆ MIDHAT EDIN 06.06.1974. Rogatica

16. PAŠIĆ MIDHAT EMIR 21.03.1973. Rogatica

17. PAŠIĆ SALKO MIDHAT 06.05.1941.

Rogatica Spisak ubijenih i nestalih 19 juna '92 u Rogatici tj. dijelu grada Gracanica koja se nalazi na lijevoj obali Rakitnice nije konacan pa molimo sviju koji znaju da nam pomognete...

Hvala unaprijed

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version