Žrtve agresije

PREZIMEIME OCAIMEDATUM ROĐENJAMJESTO STANOVANJAFOTOGRAFIJA
ABAZOVIĆMILERADENKO Zlatni ljiljan29.05.1957Sarajevo
AGANOVIĆSALIHASIM28.05.1937.Rogatica
AGANOVIĆSALKOFADIL13.05.1953.Kukavice
AGANOVIĆHADŽANNEZIR01.07.1958.Mesići
AGIĆNAILABDULAH27.01.1951.Žepa
AGIĆNAILABID31.07.1972.Stara Gora
AGIĆAVDOADILnema podatakaStara Gora
AGIĆSEJFODEDO27.01.1960.Stara Gora
AGIĆMEHMEDHAMDIJA20.03.1978.Stara Gora
AGIĆHASANHAKIJA07.01.1959.Stara Gora
AGIĆSEJFOMEHMEDnema podatakaStara Gora
AGIĆENESMUNIZ20.04.1960.Stara Gora
AGIĆHAKIJANAZA05.11.1922.Rogatica
AGIĆALIJASAFIJA15.10.1923.Rogatica
AGIĆGALIBSEJDALIJA18.12.1957.Stara Gora
AHMETSPAHIĆAVDOAMIR05.10.1967.Brčigovo
AHMETSPAHIĆALIJAHAJROnema podatakaRogatica
AHMETSPAHIĆHASANSULEJMAN04.01.1964.Rogatica
AHMETSPAHIĆAHMEDSULJO Zlatni ljiljan13.03.1950.Rogatica
AJANOVIĆMEHOMULIJA (supr. Ahmedbega)14.06.1902.nepoznato
AJANOVIĆnepoznato(Supruga od Šemse)nema podatakanepoznato
AJANOVIĆJUSOALMASA10.02.1898.Šljedovići
AJANOVIĆSEADAMRUDIN21.11.1965.Rogatica
AJANOVIĆNAILARIF28.03.1930.Šljedovići
AJANOVIĆFADILAVDOnema podatakaŠljedovići
AJANOVIĆRUŠIDENVER22.02.1952.Rogatica
AJANOVIĆFERIDMEMNUN06.06.1966.Rogatica
AJANOVIĆMURATMULIJA05.07.1900.Pašić Kula
AJANOVIĆHAKIJANEDŽIB12.12.1940.Rogatica
AJANOVIĆnepoznatoRAZAnema podatakaRogatica
AJANOVIĆALIJARIFET06.08.1950.Rogatica
AJANOVIĆMUHAMEDSEAD09.05.1954.Rogatica
AJANOVIĆnepoznatoŠAĆIRnema podatakaRogatica
AJANOVIĆIBRAHIMŠAĆIR12.12.1906.Rogatica
AJANOVIĆRAGIBŠUKRIJA03.03.1915.Šljedovići
AJANOVIĆNAILZUFER23.03.1937.Rogatica
AJNADŽIĆHAMIDĆAMKA15.02.1907.Kukavice
AJNADŽIĆnepoznatoĆARUKAnema podatakaRogatica
AJNADŽIĆHASANHANIFA08.11.1910.Varoršište
AJNADŽIĆAVDONAIL10.05.1903.Kukavice
AKŠAMIJAABDULKADIRHASAN07.09.1942.Rogatica
AKŠAMIJAABDULKADIRMIDHAT10.12.1939.Rogatica
AKŠAMIJAnepoznatoZUFERnema podatakaRogatica
ALAGIĆSABITASIM11.10.1964.Pokrivenik
ALAGIĆOMERNEZIM09.08.1959.Rogatica
ALAGIĆHILMIJARAMIZ29.12.1970.Vragolovi
ALAGIĆHILMIJASAKIB24.05.1961.Vragolovi
ALAJBEGOVIĆNAILĆAMIL10.10.1924.Pokrivenik
ALAJBEGOVIĆSULJOHANIFA45888:00:00Vragolovi
ALAJBEGOVIĆADEMMUJO10.02.1958.Rogatica
ALAJBEGOVIĆNAILNURKO07.05.1931.Pokrivenik
ALAJBEGOVIĆNURKORASIM10.04.1967.Kopjevići
ALIĆnepoznatoADIL05.07.1956.Rogatica
ALIĆISMETAGO03.04.1972.Brčigovo
ALIĆALIJAARIF07.05.1971.Rogatica
ALIĆnepoznatoATIFnema podatakanepoznato
ALIĆMUJOAVDOnema podatakaBrčigovo
ALIĆRAMIZAVDO11.06.1967.Brčigovo
ALIĆnepoznatoDŽIRKAnema podatakaBrčigovo
ALIĆFERIDENES19.05.1974.Brčigovo
ALIĆHALIDFADIL1959.Kukavice
ALIĆnepoznatoIFETnema podatakaBrčigovo
ALIĆAVDIJAIZETnema podatakaRogatica
ALIĆMEHOIZETnema podatakaRogatica
ALIĆMUJOMERSUD22.03.1960.Brčigovo
ALIĆHUSEINMUJOnema podatakaBrčigovo
ALIĆnepoznatoMUNIRAnema podatakaRogatica
ALIĆARIFRAMIZ20.10.1940.Rogatica
ALIĆnepoznatoSAMIRnema podatakaRogatica
ALIĆnepoznatoŠEMSAnema podatakaRogatica
ALIĆKADRIJAŠEMSO1972.Rogatica
ALIĆHALILSMAJO1960.Rogatica
ALIĆNAIL SMAJOnema podatakaBrčigovo
ALIMANOVIĆEMINEDIN1971.Rogatica
ALISPAHIĆSALKOHAMED25.06.1949.Rogatica
ALISPAHIĆEJUBMUJESIRA1936.Rogatica
ALISPAHIĆAVDONAZA1923.Živaljevići
ALISPAHIĆnepoznatoRAMIZnema podatakaRogatica
ALISPAHIĆnepoznatoRASEMAnema podatakaRogatica
ALISPAHIĆnepoznatoSAFETnema podatakanepoznato
ALISPAHIĆRAMIZSAMIR1972.Rogatica
ALOMEROVIĆMEHMEDMURATnema podatakaRogatica
ARNAUTOVIĆASIMADEM01.01.1970.Živaljevići
ARNAUTOVIĆSADIKNEFILAnema podatakaRogatica
ARNAUTOVIĆASIMNUSRET01.03.1963.Živaljevići
ARNAUTOVIĆASIMZAIMnema podatakaŽivaljevići
ARUKOVIĆOSMANFADIL08.03.1975.Rogatica
ARUKOVIĆHILMOHAŠA1952.Rogatica
ARUKOVIĆSULJOMEHO1953.Rogatica
ARUKOVIĆMUJOMEJREMA01.01.1892 Žepa
ARUKOVIĆMEHOMUHAMED1976Rogatica
ARUKOVIĆMEHOMUSTAFA1978.Rogatica
ARUKOVIĆAVDONERMIN1967.Podgradac
ARUKOVIĆAHMEDREMZA20.11.1947.Rogatica
ARUKOVIĆOSMANSEUDIN12.06.1971.Rogatica
ARUKOVIĆOSMANŠEMSUDIN05.09.1967.Rogatica
ARUKOVIĆMUJOSULJO1896.Rogatica
AVDIĆHASIMHAMEDnema podatakaOrahovo
AVDIĆLATIFMEHMED01.05.1961.Purtići
AZIZOVIĆSULEJMANDŽEMAL21.11.1958 Rogatica
BABIĆ AHMEDALIJA10.10.1912.Rogatica
BABIĆ NAZABAKIR30.12.1949.Rogatica
BABIĆ ENESŠEMSA15.05.1922.Rogatica
BAHTANOVIĆ ADEMASIM1940.Karačići
BAHTANOVIĆ ADEMKASIM1936.Karačići
BAHTANOVIĆ HASANSEJDOnema podatakaKovanj
BAHTOVELIJAVEHBIJA12.03.1963.Vragolovi
BAJIĆ nepoznatoADEMnema podatakaRogatica
BAJIĆ ISMETBAJROnema podatakaRogatica
BAJIĆ OMERBEĆIR05.02.1926.Pašić Kula
BAJIĆ HAKIJADEVLA1936.Pašić Kula
BAJIĆ GALIBEMIR1967.Pašić Kula
BAJIĆ HUSOENVER02.10.1965.Vratar
BAJIĆ nepoznatoHASIBA1925.Žepa
BAJIĆ RAMIZIZUDIN1972.Vratar
BAJIĆ BEĆIRMURADIF1956.Pašić Kula
BAJIĆ ADEMMUSTAFA1973.Vratar
BAJIĆ IBRAHIMNAZIFnema podatakanepoznato
BAJIĆ HIMZONEDŽAD07.04.1970.Vratar
BAJIĆ ISMETNURKO1953.Babljak
BAJIĆ JUSUFSUVAD1966Vratar
BAJIĆ AZEM ZEMRIJAnema podatakaRogatica
BAJIĆ VEHBIJAZIJAD06.04.1968Kujundžijevići
BAJRAKTAREVIĆ KASIMEKREM22.11.1958.Dobraće
BAJRAKTAREVIĆ MUŠANHADŽIRA10.06.1929.Mesići
BAJRAKTAREVIĆ OSMANHAJRA05.05.1919.Mesići
BAJRAKTAREVIĆ SULJOMEMIŠ17.06.1930.Mesići
BAJRAKTAREVIĆ RAŠIDNEZIRA16.03.1933.Mesići
BAJRAKTAREVIĆ DERVIŠRAMO15.11.1910.Dobraće
BAJRIĆ nepoznatoFADILnema podatakaRogatica
BAJRIĆ AGANREDŽO26.01.1960.Rogatica
BAJRIĆ JUSUFSUADnema podatakaRogatica
BAJRIĆ MUHAMEDZIJAD21.06.1969.Kopjevići
BAJROVIĆ IBRAHIMNAZIF22.05.1959.Rogatica
BALAŠMUJOSALIH06.05.1927.Borovac
BALAŠAZEMSALKO13.05.1971.Ljubomišlje
BALTAMUNIBNIJAZ05.09.1956.Rogatica
BARDAKMUJOOMER08.09.1949.Kovačica
BAZDARMEHOŠEĆO15.07.1929.Medna Luka
BAŽDARIBRAHIMZADA15.12.1930.Medna Luka
BAVČIĆASIMAVDO15.03.1954.Sarajevo
BAVČIĆnepoznatoASIM1925.Otricevo
BEĆAAVDOADEM14.02.1948.Berkovići
BEĆAAVDODŽEMAL22.01.1958.Berkovići
BEČIĆSMAJOJUSUFnema podatakaRogatica
BEĆIROVIĆMUSTAFAFADIL09.05.1927.Kramer Selo
BEĆIROVIĆMEHMEDJUSOnema podatakaRogatica
BEĆIROVIĆSALKOSALKO06.10.1934.Kramer Selo
BEGIĆAVDOAMIR12.01.1959 Seljani
BEGIĆGALIBFATIMA1935.Žepa
BEGIĆLUTVOFATIMA1932.Rogatica
BEGIĆnepoznatoMEHMEDnema podatakaŽepa
BEGIĆMEHMEDVAHID23.07.1962.Pašić Kula
BEHLULOVIĆBEKIRTEUFIK1953.Rogatica
BEKTOSULEJMANIBRO27.10.1955.Rogatica
BERIĆJUSOŠEFIKnema podatakaRogatica
BEŠLIJASALIHMUSTAFA03.08.1942.Rogatica
BIČIĆSARIJAAGO01.07.1949.Rogatica
BIČIĆnepoznatoALMAnema podatakaRogatica
BIČIĆĆAMILAVDIJA03.10.1936.Kovanj
BIČIĆSULJOENES1960.Slap
BIČIĆMUJONERMINAnema podatakaRogatica
BIČIĆRAŠIDNUMO1949.Borovac
BIČIĆŠAĆIRNURIJAnema podatakaRogatica
BIČIĆNURIJAŠAĆIRnema podatakaStoborani
BIČIĆnepoznatoSARIJA07.04.1905.Rogatica
BIČOnepoznatoEMINAnema podatakaGorazde
BIČOnepoznatoSALIMnema podatakaRogatica
BOGDANIĆHAMIDSAMIR03.02.1976.Kukavice
BOGILOVIĆALIJAALIJA1941.Rogatica
BOGILOVIĆNAZIFASIM20.02.1967.Rogatica
BOGILOVIĆSULEJMANEDHEM (Edo)10.02.1968.Rogatica
BOGILOVIĆALIJAEDIN1972.Rogatica
BOGILOVIĆNAZIFEMKA1923.Godimilje
BOGILOVIĆIDRIZMUHAMED19.06.1965Sarajevo
BOGILOVIĆOSMANMEHO08.08.1922.Godimilje
BOGILOVIĆŠEĆANNEDIM13.08.1966.Dobrouščići
BOGILOVIĆMEHOSAFET05.10.1942.Godimilje
BOGILOVIĆHAKIJAŠEĆANnema podatakaDobrouščići
BOGILOVIĆEDHEMSULEJMAN01.02.1943.Rogatica
BOGILOVIĆASIMZAIM1947.Godimilje
BRADARACSALKOALIJA06.11.1930.Rogatica
BRANKOVIĆHASANASIM01.03.1952.Rakitnica
BRANKOVIĆMEHMEDALIJAAZRA29.08.1989 Rogatica
BRANKOVIĆMAHMUTĆAMKA03.10.1903.Rakitnica
BRANKOVIĆASIMEMIN28.07.1973.Rakitnica
BRANKOVIĆABDULAHEMIR – Zlatni ljiljan14.01.1971.Rogatica
BRANKOVIĆAVDOEMIRnema podatakaRogatica
BRANKOVIĆOMERHAMDOnema podatakaRakitnica
BRANKOVIĆNEZIRHASAN15.10.1920.Rakitnica
BRANKOVICnepoznatoHIMZOnema podatakaRogatica
BRANKOVIĆHIMZOMEHMED11.01.1953.Rogatica
BRANKOVIĆHAKIJAMEHMEDALIJA30.03.1945.Rakitnica
BRANKOVIĆMEHMEDALIJAMUHIDIN04.01.1972Rakitnica
BRANKOVIĆADILNAZA06.11.1920.Rakitnica
BRANKOVIĆASIMNEZIR04.01.1972.Rakitnica
BRANKOVIĆNAZIFSEMKA08.07.1921.Rakitnica
BRANKOVIĆABDULAHZIJAD13.11.1934.Rogatica
BRDJANINnepoznatoAMIRnema podatakanema podataka
BRDJANINKASUMENVER1968Radjevići
BRDJANINRAMOMEHO01.03.1914.Žepa
BRDJANINBAJROKASUM1940.Radjevići
BRDJANINHRUSTEMRUSMIR18.05.1970.Zepa
BRGULJAALAGADJULA10.10.1908.Borovac
BRGULJAMUJOENVER1956Borovac
BRGULJAMEHMEDREŠID1928Borovac
BRGULJAMEDOSARIJA16.10.1966.Borovac
BRKIĆHIMZONUSRET21.04.1955.Radjevići
BRKIĆEJUBSULEJMEN1913Radjevići
BURZAEMIRFIKRET Zlatni ljiljan21.07.1973Rogatica
COCALIĆLUTVOHUSO03.02.1945.Slap
COCALIĆnepoznatoRAMIZAnema podatakaŽepa
CONGOHAMEDEJUBnema podatakaDobrače
CONGOHAMEDHADZOnema podatakaRogatica
CUKOJEVIĆNEZIRHALIMA1910.Vragolovi
CUPLOVABDULAHELVEDIN15.06.1961.Rogatica
CURIĆDEDOASIM06.09.1958Medna Luka
CURIĆDURMOMESUD08.08.1956.Seljani
CURIĆESADFADIL07.04.1965.Medna Luka
ČAKARIĆHALILMUSTAFA21.09.1954.Kukavice
ČAKVUŠIĆnepoznatoLATIFnema podatakaŽepa
ČALIĆNURKODURMO01.01.1934.Rogatica
ČAMDZIJARIFETADNAN28.06.1978.Rogatica
ČAMDŽIJAJUSUFJASMIN Zlatni ljiljan01.12.1968.Mesići
ČAMDŽIJABEĆIRRAMIZ06.04.1958.Kukavice
ČAMDŽIJAAGANSEID05.02.1957.Kukavice
ČAMOMEHOHANKIJA1932.Rogatica
ČAMONURKOKADIRA1962.Rogatica
ČANOHAMZANAIMA20.05.1941.Rogatica
ČAUŠEVIĆNAILAVDO28.02.1928 Prosjećeno
ČAUŠEVIĆALIJABEĆIR09.08.1937.Rogatica
ČAUŠEVIĆMUZAFERBILAL25.10.1971 Sočice
ČAUŠEVIĆHAMDIJADŽEVADnema podatakaProsjećeno
ČAUŠEVIĆnepoznatoENESnema podatakaBrčigovo
ČAUŠEVIĆVELIJAHALIL24.05.1971.Prosjećeno
ČAUŠEVIĆOMERHAMDIJAnema podatakaProsjećeno
ČAUŠEVIĆnepoznatoHASIBnema podatakaBrčigovo
ČAUŠEVIĆVELIJAHRUSTEM11.01.1968.Prosjećeno
ČAUŠEVIĆSELIMIZETnema podatakaRogatica
ČAUŠEVIĆADEMLATIFA1912Rogatica
ČAUŠEVIĆHAMDIJAMINA04.09.1973.Prosjećeno
ČAUŠEVIĆAVDONEZIMnema podatakaProsjećeno
ČAUŠEVIĆGALIBRAMIZnema podatakaSolakovići
ČAUŠEVIĆnepoznatoSEADnema podatakaBrčigovo
ČAUŠEVIĆALIJASELIMnema podatakaRogatica
ČAUŠEVIĆHAJROVAHID01.01.1960.Rogatica
ČAVALIĆMUSTAFAFAIK16.02.1949.Rogatica
ČAVČIĆŠEMSOABID1930.Pašić Kula
ČAVČIĆMEHMEDADEM1954.Čavčići
ČAVČIĆSULJOBAJRO18.08.1944.Kovanj
ČAVČIĆEDHEMĆAMIL10.01.1958.Rogatica
ČAVČIĆŠEĆANCURA1955Rogatica
ČAVČIĆnepoznatoDJULKAnema podatakaŽepa
ČAVČIĆnepoznatoDJULSAnema podatakaRogatica
ČAVČIĆHAKIJADŽEVAD1965.Plane
ČAVČIĆSEJFOEDHEM 1941.Čavčići
ČAVČIĆŠEFKOELDIN1985.Čavčići
ČAVČIĆENESFAHRUDIN1968.Čavčići
ČAVČIĆHAMEDHAKIJA10.03.1953.Čavčići
ČAVČIĆBEGOHALIL1957.Vrelo
ČAVČIĆCAMILHALIL15.11.1947 Čavčići
ČAVČIĆOSMANHAMDIJA1957.Žepa
ČAVČIĆABIDHAMZA1949.Čavčići
ČAVČIĆBEGOHASAN1953.Čavčići
ČAVČIĆSULJOHASIB1952Čavčići
ČAVČIĆIBROIBRAHIM1955.Vrelo
ČAVČIĆMEHMEDIFETA10.03.1956.Žepa
ČAVČIĆGALIBJUSUF1967.Čavčići
ČAVČIĆHASANJUSUF02.10.1923.Žepa
ČAVČIĆSALIHKEMAL12.04.1965.Rogatica
ČAVČIĆBEGOKEMAL12.04.1965.Sarajevo
ČAVČIĆADEMMEHMED1946.Pašić Kula
ČAVČIĆEDHEMMEHMED23.03.1960.Rogatica
ČAVČIĆMEHMEDMEHO17.01.1957.Rogatica
ČAVČIĆMUŠANMUŠIR26.03.1931.Kovanj
ČAVČIĆJUSUFMUSTAFA22.03.1930.Čavčići
ČAVČIĆIBRONAILnema podatakaŽepa
ČAVČIĆIBRONAZIF1949.Sarajevo
ČAVČIĆABIDRAMIZ30.06.1961.Čavčići
ČAVČIĆASIMRASIM1950.Čavčići
ČAVČIĆNAZIFREFIK1964.Kovanj
ČAVČIĆHUSOŠAHA1927.Žepa
ČAVČIĆSALIHSULJO08.03.1965.Kovanj
ČAVČIĆIBROZEJNIL04.05.1971.Čavčići
ČENGIĆOMERFADIL1935.Rogatica
ČENGIĆSEJDALIJANIHAD10.07.1965.Rogatica
ČENGIĆSALIHSEJDALIJA09.05.1926.Rogatica
ČOHODARŠEFIKDENIS04.07.1967Rogatica
ČOLAKDŽEMILKEMAL1972.Rogatica
ČOLIĆAVDOABDULAH02.04.1929.Kovanj
ČOLIĆHASANAVDO 12.03.1934.Rogatica
ČOLIĆHAMIDBAJRO10.11.1932.Kovanj
ČOLIĆIBROBEĆIR1947.Laze
ČOLIĆALIJABEHKA1954Laze
ČOLIĆFEHIMELVEDINA1988.Mandre-Laze
ČOLIĆnepoznatoFATIMAnema podatakaRogatica
ČOLIĆSABRIJAGALIB1958.Rogatica
ČOLIĆHASIBHASIB18.10.1945.Kovanj
ČOLIĆnepoznatoHASNAnema podatakanepoznato
ČOLIĆSULJOHAZIM20.07.1934.Rogatica
ČOLIĆŠABANISMET17.03.1927.Laze
ČOLIĆEMINJUSUF20.07.1940.Lepenica
ČOLIĆAVDOKEMO15.11.1957.Rogatica
ČOLIĆDŽANANOVIĆMUNIRA1962.Mandre-Laze
ČOLIĆRAMIZMINA01.10.1938.Rogatica
ČOLIĆĆAMILNEZIM12.08.1953.Kovanj
ČOLIĆNURIJANURUDIN (Nudo)23.05.1959.Rogatica
ČOLIĆnepoznatoPEMBAnema podatakanepoznato
ČOLIĆPAŠANRASEMA10.01.1932Kovanj
ČOLIĆJUSORAZIJA1942.Mandre-Laze
ČOLIĆHAZIMSAKIB19.01.1956.Rogatica
ČOLIĆHALIDSENAD01.02.1959.Sarajevo
ČOLIĆnepoznatoTIFA1907.Lepenica
ČONGOHAMDOHADŽO21.01.1941.Dobrače
ČUBROHUSOJUSO13.03.1920.Čubrići
ČUBROAHMEDSEID16.06.1967.Čubrići
ĆATIĆASIMADEM06.06.1942.Kovanj
ĆATIĆGALIBEDIS30.03.1971.Rogatica
ĆATIĆHAJROFAHRUDIN20.06.1957Rakitnica
ĆATIĆAVDOFEHIM28.06.1928.Trnovo
ĆATIĆUZEIRHAMDO15.02.1929 Rogatica
ĆATIĆĆAMILHADŽI-HASIB1906.Kozadre
ĆATIĆABIDISMET15.04.1925.Kozadre
ĆATIĆRAMIZLUTVO1958.Trnovo
ĆATIĆSABRIJAMEVLUDIN08.01.1976.Kozadre
ĆATIĆRASIMMIDHAT22.10.1974.Kozadre
ĆATIĆMUSTAFAMIRSAD01.12.1960.Rogatica
ĆATIĆSULEJMANMUSTAFA10.05.1935.Rogatica
ĆATIĆDURMONURKOnema podatakaKozadre
ĆATIĆSULJORAMIZA15.02.1929.Kozadre
ĆATIĆZAJKOSABRIJA 05.06.1954.Rogatica
ĆATIĆSULJOSAFIJA1935.Rogatica
ĆATIĆMEHMEDALIJASENADnema podatakaRogatica
ĆATIĆHAMEDSINAN03.10.1937.Kozadre
ĆATIĆSABRIJAVAHUDIN22.11.1977.Kozadre
ĆESKONEZIRALIJA02.06.1942.Rogatica
ĆESKOISMETFERID20.11.1950.Rogatica
ĆESKOHASIBHAMZA1970.Ljubomišlje
ĆESKOSAFETIBRAHIM1964.Laze
ĆESKOAGONJAMEHO1947.Sarajevo
ĆESKOMEHMEDMEJRA21.09.1921.Žepa
ĆESKO ISMETMEVLUDIN1962Laze
ĆESKORASIMNEZIR1976.Vratar
ĆESKOALAGAOSMAN1927.Žepa
ĆESKONEDZIBRASIM08.02.1972.Laze
ĆESKOVELAGASABRIJA nema podataka Lepenica
ĆESKONURIFSABRIJA 1943.Žepa
ĆESKORASIMŠAĆIR1966.Vratar
ĆESKOŠABANŠAHA07.06.1915Laze
ĆESKOPAŠANŠEFIKA1969.Laze
ĆESKORASIMSINAN Zlatni ljiljan17.01.1962.Rogatica
ĆESKOOSMANTIDŽA08.03.1954.Laze
ĆESKORAMOZEMKA1954.Kukavice
ĆESKOSALIHZIBA03.07.1892.Laze
ĆULESKERMEHMEDAVDO15.01.1933.Rogatica
ĆULESKERENVEREDIN02.01.1977.Kopjevići
ĆULESKEROMERENVER14.02.1955.Kopjevići
ĆUREVACNAZIFABIDnema podatakaRogatica
ĆUREVACŠAĆIRALIJA1941.Seljani
ĆUREVACMUZAFERBILALnema podatakaDobrouščići
ĆUREVACNEZIREMINAnema podatakaSeljani
ĆUREVACSULJOEMIN07.01.1954.Seljani
ĆUREVACAVDIJAEMIR07.01.1958.Rogatica
ĆUREVACRAMIZFIKRET1973.Rogatica
ĆUREVACDERVOHAJRO20.08.1928.Dobrouščići
ĆUREVACSALKOHARIS 06.11.1966.Sarajevo
ĆUREVACHALILIDRIZ13.10.1942.Dobrouščići
ĆUREVACZAJKOMESUDnema podatakaDobrouščići
ĆUREVACALIJARAMIZnema podatakaRogatica
ĆUREVACRAGIBRAZIJAnema podatakaRogatica
ĆUREVACEMINSAMIR24.08.1984.Seljani
ĆUREVACŠAHINŠEVKA20.07.1946.Seljani
ĆUREVACSULEJMANSEJDALIJA15.01.1969 Seljani
ĆUREVACAVDIJASENAD06.07.1961.Rogatica
ĆUREVACSULEJMANSUNIJA17.07.1971.Seljani
ĆUREVACHASANUZEIR01.07.1937.Seljani
ĆUREVACMEHMEDZIJADnema podatakaRogatica
ĆUREVACnepoznatoZINETAnema podatakaRogatica
ĆURIĆHALILAMIRnema podatakaRogatica
ĆURIĆSALIHENISnema podatakaMedna Luka
ĆURIĆESEDFADILnema podatakaLepenica
ĆURIĆMUNIBIZETnema podatakaRogatica
ĆURIĆDURMOMESUDnema podatakaMedna Luka
ĆURIĆBEHADILOSMANnema podatakaRogatica
ĆURIĆSALIHRASIMnema podatakaMedna Luka
ĆURIĆFEHIMHAJRUDINnema podatakaMedna Luka
ĆUSTOVIĆVELIJAHRUSTEM11.01.1968.Rogatica
ĆUTAHIJAMEŠAADEM09.03.1953.Rakitnica
ĆUTAHIJASEJFOBEĆIR23.03.1962.Rakitnica
ĆUTAHIJARASIMELVEDIN12.01.1973.Rakitnica
ĆUTAHIJAAVDOHILMO – Zlatni ljiljan20.04.1969.Rakitnica
ĆUTAHIJAHILMOMEŠA07.12.1927.Rakitnica
ĆUTAHIJARASIMNERMIN04.04.1974.Rakitnica
ĆUTAHIJAFEHIMSEAD15.04.1958.Rogatica
ĆUTAHIJAZAJKOZAHID1978.Rakitnica
ĆUTAHIJAZAJKOZAIM1976.Rakitnica
ĆUTAHIJAIBROZAJKO1950.Rakitnica
DAUTOVIĆnepoznato(Supruga od Saliha)nema podatakaTočionik
DAUTOVIĆnepoznatoHASKAnema podatakanepoznato
DAUTOVIĆnepoznatoHASKAnema podatakaTočionik
DAUTOVIĆSALIHMERKAnema podatakaTočionik
DAUTOVIĆBEKTOSALIHnema podatakaTočionik
DAUTOVIĆSALIHSAMIRnema podatakaTočionik
DEDAJIĆNURKOALIJA15.08.1936.Oskoplje
DEDAJIĆRAMIZAMELA nema podatakaRogatica
DEDAJIĆSALKOĆAMIL1939.Šetići
DEDAJIĆADILGALIBnema podatakanepoznato
DEDAJIĆNAZIFGALIB21.04.1950.Šetići
DEDAJIĆBEHADILMIRSADnema podatakaŽepa
DEDAJIĆALIJAMUJO1956.Oškoplje
DEDAJIĆISMETOSMAN1954.Šetići
DEDAJIĆNUSRETRIFET22.12.1957.Rogatica
DEDAJIĆOMERSAMIJA1939.Oškoplje
DEDAJIĆAVDOSULEJMAN11.06.1958.Kukavice
DEDIĆVELAGAHAMDIJA1965.Vratar
DELIĆnepoznatoAHMOnema podatakaKovanj
DELIĆAVDOALIJA1914.Rogatica
DELIĆOMERIBRO31.05.1967.Rogatica
DELIJANURIFAJNIJA1946.Žepa
DELIJAHAMDOMEHMED07.06.1953.Rogatica
DEMIROVIĆnepoznatoSALKO18.09.1935.Rogatica
DERVIŠEVIĆSELIMMUHAMED09.10.1934.Kovanj
DERVIŠEVIĆMUJONEFISA16.07.1936.Kovanj
DERVIŠEVIĆMUHAMEDSELIM01.11.1964.Kovanj
DEVEDŽIJAHUSOHAJRUDIN1963.Vratar
DETLIĆHAMDOAHMED20.01.1949.Kovanj
DIVOVIĆAHMETHAMID24.10.1932.Osovo
DIVOVIĆSELIMSULEJMANapril 1954.Osovo
DIZDAREVIĆRASIMALIJA30.07.1961.Vrtače
DIZDAREVIĆSULJOBEHIJA15.01.1938.Vrtače
DIZDAREVIĆALIJAEDINnema podatakaKukavice
DIZDAREVIĆnepoznatoISMETnema podatakaRogatica
DIZDAREVIĆNEDŽIBMAHMUT03.12.1955.Vrtače
DIZDAREVIĆRASIMMEHMED14.02.1958.Vrtače
DIZDAREVIĆHAMEDŠEMSUDIN15.10.1972 Šetići
DIZDAREVIĆMAHMUTŠEĆAN10.07.1977.Žepa
DIZDAREVIĆMUJOŠEĆO1957.Šetići
DIZDAREVIĆSULJOTAHIR09.11.1900.Vrtače
DIZDAREVIĆnepoznatoTIDŽA1954Žepa
DIZDAREVIĆNUSRETZEHRAnema podatakaRogatica
DOBRAČAHAŠIMBIBAnema podatakaVragolovi
DOBRACAĆAMILENVER10.01.1961.Rogatica
DRNDAAHMETENVERnema podatakaRogatica
DRNDAMUHAMEDMUSTAFA1949.Rogatica
DRNDARAGIBRAMIZ21.05.1954.Rogatica
DUGALIJAVELIJAVELIJA20.09.1956.Kramer Selo
DUMANJIĆNURKOALIJA20.04.1929.Dumanjići
DUMANJIĆMEHODUDIJA01.02.1906.Borovac
DUMANJIĆFEHIMJUSUF18.03.1938.Borovac
DUMANJIĆAHMETSAKIB06.01.1964.Rogatica
DURMIŠEVIĆnepoznatoDINOnepoznatonepoznato
DURMIŠEVIĆSULEJMANDŽEVAD22.09.1962 Šatorovići
DURMIŠEVIĆHASANEJUB06.04.1925Okruglo
DURMIŠEVIĆnepoznatoENVERnepoznatonepoznato
DURMIŠEVIĆRAHMANHASAN06.03.1967.Vratar
DURMIŠEVIĆ SALIHMUJO1963Vratar
DURMIŠEVIĆnepoznatoOHRANnema podatakaGodimilje
DURMIŠEVIĆnepoznatoRIFAnema podatakaGodimilje
DŽAFEROVIĆHAMEDAHMED19.05.1950.Rogatica
DŽAFEROVIĆRAMIZALIJA1965.Kukavice
DŽAFEROVIĆŠEMSOENES04.03.1956.Rogatica
DŽAFEROVIĆMUŠANMEHMED1921.Kukavice
DŽAFEROVIĆHAMEDMEVLIDAnema podatakaRogatica
DŽAFEROVIĆHRUSTEMRUSMIR01.12.1967.Kukavice
DŽAFEROVIĆŠAHINSULEJMAN15.03.1932.Rogatica
DŽAFEROVIĆADEMZAHIR25.08.1967.Sarajevo
DŽAFIĆIBRAHIMEDIB Zlatni Ljiljan26.11.1966.Rogatica
DŽAFIĆOMERIBRAHIM01.12.1938.Rogatica
DŽAMBEGOVIĆMUJOHALIL26.08.1960.Rogatica
DŽANANOVIĆNUSRETESAD1960.Rogatica
DŽANANOVIĆnepoznatoGALIBnema podatakaČadovina
DŽANANOVIĆNEZIRHRUSTEM01.01.1928.Dub
DŽANANOVIĆnepoznatoHUSEINnema podatakanepoznato
DŽANANOVIĆSEIDHUSKO20.08.1955.Čadovina
DŽANANOVIĆAHMEDMESUD06.01.1951.Rogatica
DŽANANOVIĆRAMOMIDHAT01.09.1947.Starčići
DŽANANOVIĆJUSUFMUHAMED18.02.1959Rogatica
DŽANANOVIĆHAJRAGAMUJO10.06.1942.Čadovina
DŽANANOVIĆMUHAMEDMURIS (Zlatni Ljiljan)01.01.1971Čadovina
DŽANANOVIĆNEZIRMUSTAFA1944.Čadovina
DŽANANOVIĆAVDONEZIM27.05.1955.Čadovina
DŽANANOVIĆAHMETSAFIJA18.10.1930.Rogatica
DŽANANOVIĆZAHIDSEAD22.06.1955.Rogatica
DŽANANOVIĆGALIBZULKIR07.07.1959.Čadovina
DŽEBOENVERMEHMED17.05.1971.Rogatica
DŽEBOMEHOMERIMA08.01.1982.Čavčići
DŽEBOMEHOMIRELA04.01.1987.Čavčići
DŽEBOMUJOSELIM1968.Čavčići
DŽIHANIĆRAŠIDNURKO01.01.1922.Rogatica
DŽIKOIBRAHIMSENAD04.07.1958.Rogatica
DŽINDOBEKTOASIM18.02.1955.Rogatica
DŽINDOOSMANAVDO13.01.1953.Mesići
DŽINDOFEHIMFERIDnema podatakaRadić
DŽINDOIBRONURA15.11.1926.Mesići
DŽINDOAHMETRAGIB30.08.1951.Radić
ĐEZOIBRAHIMSUAD13.02.1962.Rogatica
ĐEDOVIĆSULJOHAKIJA1964.Šljivno
FAZLIĆŠERIFHAKIJA1955.Rogatica
FAZLIĆŠERIFHASIB1950.Borovac
FAZLIĆSULJOMUAZ1970.Rogatica
FAZLIĆMUJORAGIB18.05.1935.Borovac
FERHATBEGOVIĆUZEIRIZETnema podatakaRogatica
FEJZIĆJAKUBSMAIL24.02.1946.Rogatica
FERIZMEHMEDENES25.10.1955.Kujundzijevici
FERIZJUSOHABIBA1928.Vragolovi
FERIZSEFERHASNIJA25.12.1960.Kramer Selo
FERIZIBRAHIMMUHIDIN1975.Vragolovi
FERIZMUSTAFAMUJOnema podatakaVragolovi
FERIZADILNERMIN21.02.1968.Vragolovi
FERIZADEMNURKO1947.Vragolovi
FERIZALIJAOSMAN1971.Vragolovi
FERIZnepoznatoRAMOnema podatakanepoznato
FERIZOSMANRAZIJA1935.Vragolovi
FERIZSULEJMENTIMKA11.05.1939.Kramer Selo
FERIZFEHIMVASVIJA05.05.1922.Kramer Selo
GAGULATAIBSAKIB27.08.1944.Rogatica
GARAGIĆSULEJMENMURIS04.04.1935.Rogatica
GAVRIĆOBRENZORAN23.05.1945.Rogatica
GAZIJAHAMDODŽEVAD17.03.1958Rogatica
GLADOVIĆHASIBEDIN1970.Žepa
GLUHIĆOHRANĆAMIL1947.Purtići
GLUHIĆOHRANHUSEIN1955.Purtići
GLUHIĆALIJAMEHMED25.01.1930.Purtići
GLUHIĆOHRANZULFO09.11.1950.Purtići
GOLIĆALIJAMEHMED25.01.1930.Purtići
GORUŠANINJUSUFSEAD25.06.1930.Rogatica
GRABOVICAEJUBBEHKA15.02.1962.Dobrašina
GRABOVICAnepoznato(Džemalova supruga)nema podatakaSurovi
GRABOVICAFADILAZIZnema podatakaRogatica
GRABOVICARAMIZDŽEMALnema podatakaSurovi
GRABOVICAMURATEJUB15.11.1930.Dobrašina
GRABOVICARAMOENES20.09.1965.Rogatica
GRABOVICAHAMIDFATIMA15.04.1923.Kozadre
GRABOVICAnepoznatoHASIBnema podatakaRogatica
GRABOVICAMEHOJUSUF15.01.1958.Kozadre
GRABOVICAKASIMMEMIS25.03.1955.Rogatica
GRABOVICASEJDALIJASEIDnema podatakaRogatica
GUHDIJAMEHMEDAGO05.05.1935.Vratar
GUHDIJAnepoznatoHASKA1916.Rogatica
GUSOALIJASAIDnema podatakaRogatica
GUŠIĆBEĆIRADEM1934.Plane
GUŠIĆRASIMARIF1964.Plane
GUŠIĆMUHAMEDAVDIJA1953.Plane
GUŠIĆNUSRETBEĆIR1973.Plane
GUŠIĆMUHAMEDBEKTO1957.Plane
GUŠIĆPAŠANFADILA1972.Plane
GUŠIĆJUSOFEHIM1954.Rogatica
GUŠIĆIBRIŠIMFUAD1973.Plane
GUŠIĆALIJAIBRAHIM1936.Plane
GUŠIĆŠABANKADRIJA1941.Plane
GUŠIĆnepoznatoMULIJA1936.Plane
GUŠIĆŠABANPAŠAN1950Plane
GUŠIĆMUJOSAFET1930.Plane
GUŠIĆŠABANSALKO1947.Plane
GUŠIĆALIJASEJDALIJA1937.Plane
GUŠIĆMUMINSENAD1973.Plane
HADROVIĆnepoznatoEMINA1960.Rogatica
HADROVIĆHASANMEHMED1956.Rogatica
HADŽIBULIĆADILASIM1932Kusturice
HADŽIBULIĆnepoznatoSULJOnema podatakaRogatica
HADŽIBULIĆSULJOSUVAD04.11.1974.Rogatica
HADŽIĆIZETELMA03.08.1977.Kukavice
HADŽIHASANOVIĆHAKIJADEVLA29.05.1918.Brezje
HADŽIHASANOVIĆRAMIZELVEDIN24.08.1958.Rogatica
HADŽIHASANOVIĆAZIZFUADnema podatakaBrezje
HADŽIHASANOVIĆUZEIRHAMDO19.11.1925.Brezje
HADŽIHASANOVIĆIZETKENANnema podatakaBrezje
HADŽIHASANOVIĆRAMIZMESUD23.10.1948.Rogatica
HADŽIHASANOVIĆIBRAHIMSAFET1950.Rogatica
HADŽIHASANOVIĆHAMDOZEHRUDIN07.02.1953.Rogatica
HAJDAREVIĆnepoznatoRAZIJAnema podatakaGodimilje
HAJRIĆEJUBEMIN1953.Vratar
HAJRIĆIDRIZMEHMED1968.Vratar
HAJRIĆNAIMNIHAD1973.Bjelogorci
HAJRIĆMEHORUMŠA07.05.1921.Bjelogorci
HALILOVIĆHALILHALIL03.05.1944.Rogatica
HALILOVIĆJUSUFMUNIB12.09.1966.Ptičijak
HALILOVIĆŠEMSOOMER15.01.1951.Seljani
HALILOVIĆJUSUFRAMIZ 23.03.1958Ptičijak
HALILOVIĆNURKORASEMA1941Šetići
HALILOVIĆnepoznatoSULEJMENnema podatakaRogatica
HALILOVIĆMEMIŠSEAD16.01.1965.Seljani
HALILOVIĆnepoznatoŠĆERAnema podatakanepoznato
HALIMIĆMUSTAFAAHMO1966.Sarajevo
HALIMIĆAHMEDIBRAHIM20.10.1972.Prosječeno
HANDRKAMUJOHAMED1933.Rogatica
HARBINJAABIDMEJRA04.01.1945.Rogatica
HARBINJAŠABANNUSRET1961.Rogatica
HARBINJAMEHOSELIM28.05.1953.Rogatica
HARBINJAMEHOVAHID01.01.1956.Rogatica
HASANOVIĆREUFNAZIM1971.Rogatica
HASEČIĆAHMETGALIB17.03.1935.Rogatica
HASEČIĆEDHEMIBRAHIM25.11.1957.Rogatica
HEĆOnepoznatoASIMnema podatakaBorovsko
HEĆOOSMANESAD15.01.1963.Kozadre
HEĆOAHMETFUAD18.03.1965.Rogatica
HEĆOJUSUFIBRAHIM05.06.1968Borovsko
HEĆOHRUSTEMJUSUF15.05.1929.Borovsko
HEĆOJUSUFMUZAFER11.07.1952Borovsko
HEĆOJUNUZRIFET13.12.1968.Borovsko
HEĆOHUSOTEMA15.03.1918.Borovsko
HELJIĆBEGOAGO1954.Vratar
HELJIĆNURIJAHAMZA07.06.1961.Seljani
HELJIĆAGANMEVLUDIN1970.Vratar
HERCEGLIJAABIDMEHOnema podatakaOsovo
HERENDAISMETAHMET1974Šljedovići
HODŽIĆĆAMILADNAN1968.Vrelo
HODŽIĆRUŠIDADNANnema podatakaRogatica
HODŽIĆAVDOAHMET08.05.1924.Kovanj
HODŽIĆNAILAHMET1939.Rogatica
HODŽIĆJUSOAHMET26.06.1930Žepa
HODŽIĆARIFALIJA1948.Rogatica
HODŽIĆHAMEDALMASA08.02.1947Rogatica
HODŽIĆSALKANALMIJA15.04.1906.Kovanj
HODŽIĆMUJOAMINA05.06.1934.Rogatica
HODŽIĆSELIMAMIR08.04.1960.Rogatica
HODŽIĆnepoznatoASIMnema podatakaGodimilje
HODŽIĆEDHEMAZMIR27.03.1966.Rogatica
HODŽIĆOSMANAZMIR11.09.1968.Rogatica
HODŽIĆSABRIJAĆAMIL1964.Vrelo
HODŽIĆRIFETEDHEM15.07.1945.Rogatica
HODŽIĆEDHEMEDIN05.01.1976.Rogatica
HODŽIĆFEHIMEDIN1974.Živaljevići
HODŽIĆRUŠIDEDNAN23.04.1964.Rogatica
HODŽIĆRAMIZELDIN01.03.1975Rogatica
HODŽIĆIZETELMAnema podatakaKukavice
HODŽIĆMEHMEDEMINnema podatakaŽepa
HODŽIĆEDHEMENVER30.10.1968.Rogatica
HODŽIĆnepoznatoHAFIZAnema podatakanepoznato
HODŽIĆNEZIRHAJRA1908.Kovanj
HODŽIĆAHMETHAMDO08.11.1957.Rogatica
HODŽIĆABDURAHMANHAMDIJA25.12.1934 Vrelo
HODŽIĆŠABANMUSTAFA1940.Osovo
HODŽIĆMUHAMEDHAŠIM11.04.1949.Rogatica
HODŽIĆRAŠIDHAŠIM1935.Živaljevići
HODŽIĆABDURAHMANIBRO05.05.1929Rogatica
HODŽIĆMUSTAFAISMET02.08.1925.Kovanj
HODŽIĆHAMDIJAJASMIN1961.Vrelo
HODŽIĆŠAĆIRLATIF15.08.1958.Rogatica
HODŽIĆAHMOLEJLA1971.Vrelo
HODŽIĆHAMDIJAMEHMEDnema podatakaRogatica
HODŽIĆHUSOMEHMED1906.Rogatica
HODŽIĆMURADIFMEHMED06.06.1957.Rogatica
HODŽIĆSMAJOMEHMEDnema podatakanepoznato
HODŽIĆJUSUFMEMIŠ1938.Vrelo
HODŽIĆSERFOMEVSUD27.03.1967.Crnca-Visegrad
HODŽIĆHRUSTEMMINA10.03.1938.Kovanj
HODŽIĆJAKUPMIRSADA (Rođ. BAJIĆ)1968.Rogatica
HODŽIĆNURKOMIRSADA (Rođ. ČAMO)1967.Rogatica
HODŽIĆMUSTAFAMUJO1971.Vrelo
HODŽIĆnepoznatoMUNIBAnema podatakaKovanj
HODŽIĆALIJAMUŠA08.10.1945.Kovanj
HODŽIĆSINANNAZIF05.04.1927.Rogatica
HODŽIĆAHMETRAGIB01.01.1956.Kovanj
HODŽIĆEMINRAHIMA30.10.1922.Kovanj
HODŽIĆABDULAHREFIK27.01.1959.Rogatica
HODŽIĆDERVIŠSAFETnema podatakaRogatica
HODŽIĆMURATSAFET1957Vrelo
HODŽIĆMURADIFSALIH23.10.1959 Šatorovići
HODŽIĆDJULAGASELIM25.12.1937.Kovanj
HODŽIĆIBRAHIMSELIM1940.Kovanj
HODŽIĆOMERSERFO01.01.1946.Crnca-Visegrad
HODŽIĆOSMANSEVDA06.05.1962.nepoznato
HODŽIĆLATIFŠAĆIR1898.Živaljevići
HODŽIĆHAMEDZEJNIL1957.Žepa
HODŽIĆOSMANZUMRA1964.Vrelo
HOLUČLIĆAVDODURMO01.02.1932.Rogatica
HOLUČLIĆDURMOMUBERIS15.08.1954.Rogatica
HOZIĆnepoznatoMEHMEDnema podatakanepoznato
HRUSTEMOVIĆnepoznatoBEGOnema podatakanepoznato
HRUSTEMOVIĆHAMIDHAMEDnema podatakaRogatica
HRUSTEMOVIĆVEJSILŠAĆIR08.03.1925.Rogatica
HRUSTEMOVIĆnepoznatoSEJDALIJAnema podatakanepoznato
HRVAČIĆALIJABEHKA1954.Stop
HRVAČIĆJUSUFRAMIZ27.06.1950.Rogatica
HUBLIĆHALILBAJRO1978.Borovac
HUREMHASIBMUHAREM1943.Rogatica
HUREMOVIĆSABITHAJRO20.08.1936.Rogatica
HUREMOVIĆSALKOJAKUF1929.Šetići
HUREMOVIĆADILJUSUF1938.Šetići
HUREMOVIĆNEZIRSEJDA11.04.1940.Rogatica
HURKOSALKOABDULAH1926.Mađer
HURKOJUSUFADIL 06.05.1952.nepoznato
HURKOSALKOEMINA1925.Mađer
HURKOSALKOJAKUF03.10.1929.Mađer
HURKODURMOPEMBA1910.Vragolovi
HURLAMEHMEDAVDO12.06.1955.Rogatica
HUSEINOVIĆAVDODERVIŠnema podatakaKukavice
HUSEINOVIĆnepoznatoFADILnema podatakaKukavice
HUSEINOVIĆAVDOHADŽAN01.10.1949.Kukavice
HUSIĆHASANHAŠIM1944.Osovo
HUSOVIĆRAGIBENES02.02.1964.Kovanj
HUSOVIĆRAGIBMIRSAD21.04.1962.Kovanj
HUSOVIĆRAGIBSELMAnema podatakaKovanj
IBRAHIMIZULĆUFLISAFET21.05.1967.Rogatica
IMAMOVIĆSARIJAAHMO15.07.1940Rogatica
IMAMOVIĆMEHMEDAMIR1956.Stop
IMAMOVIĆRAMIZASIM1954.Vrelo
IMAMOVIĆBEĆIRMUŠAN20.07.1952.Stop
IMAMOVIĆADILRAHA04.05.1916.Stop
IMAMOVIĆSALIHSAFET15.04.1956.Živaljevina
IMSIREVIĆSMAJOFATIMA10.11.1906.Kukavice
ISAKOVIĆALIJAFARUK12.01.1972.Rogatica
ISAKOVIĆHASANRAMIZ15.02.1932.Živaljevići
ISANOVIĆZUHDIJAŠEMSUDINnema podatakaRogatica
ISOVIĆREDZEPEMIN27.11.1968.Vrazalice
ISOVIĆEMINISMET13.12.1923.Vražalice
IVOJEVIĆEMINABDULAH1972.Podzeplje
JAHIĆBEĆIREMIN04.11.1949.Kalimanići
JAHIĆOHRANMEDO1959.Ljubomišlje
JAHIĆARIFMUZAFER14.03.1969Kalimanići
JAHIĆMUJOOSMAN25.02.1923.Lepenica
JAHIĆIBRORAMO1907.Kukavice
JAKUBOVIĆSEJFOBEĆIR01.05.1947 Žepa
JAMAKOVIĆMUSTAFADADO16.03.1971.Rogatica
JAMAKOVIĆJUSUFEDINA04.12.1955.nepoznato
JAMAKOVIĆJUSUFFADIL21.01.1947.Kovanj
JAMAKOVIĆNAZIFFADILAnema podatakaRogatica
JAMAKOVIĆMUJOHIMZO21.01.1951.Šena Krena
JAMAKOVIĆMUJOLUTVO15.07.1945.Rogatica
JAMAKOVIĆLUTVOMUJO02.06.1915.Šena Krena
JAMAKOVIĆMUJONURKO1941.Šena Krena
JAMAKOVIĆRAŠIDSABIT 11.09.1935.Šena Krena
JAMAKOVIĆSABITSADUDIN 15.04.1964.Šena Krena
JANJOŠJUSUFFATA05.08.1913.Kukavice
JAROVIĆSELIMMIRSADnema podatakaVragolovi
JAROVIĆMUHAREMŠABAN15.10.1930.Vragolovi
JAŠAREVIĆADEMEKREM1968.Radić
JAŠAREVIĆHALILHAMDIJA07.01.1936.Seljani
JAŠAREVIĆDERVOHASIB25.03.1931.Seljani
JAŠAREVIĆEDHEMAGAN1958Strmac
JAŠAREVIĆHALILHUSEIN03.03.1939.Seljani
JAŠAREVIĆSULEJMANNIHAD16.01.1980.Seljani
JAŠAREVIĆHALILSULEJMEN18.10.1954.Seljani
JUKIĆMUMINSADIK08.08.1952.Kukavice
JUSUPOVIĆISMETADEM27.02.1951.Rogatica
JUSUPOVIĆHASANRAMIZ04.08.1946.Rogatica
KAČEVIĆŠEĆANAVDIJA1930.Žepa
KAČEVIĆBAJROOHRAN22.04.1949 Žepa
KAČEVIĆOHRANSULEJMAN1972.Žepa
KADRIĆALIJABEJDA1914.Golubovici
KADRIĆHUSOHAMDO1931.Zivaljevici
KADRIĆnepoznatoKADRIJAnema podatakaŽepa
KADRIĆOMERSAFETnema podatakaRogatica
KAHVEDŽIĆASIMALIJA20.04.1957Rogatica
KAHVEDŽIĆNAILASIM12.04.1930.Rogatica
KAHVEDŽIĆMEHMEDALIJADINO20.09.1967.Rogatica
KAHVEDŽIĆKASIMFAID26.03.1959.Rogatica
KAHVEDŽIĆNEZIRJASMINnema podatakaRogatica
KAHVEDŽIĆSALKOMEHMEDALIJA01.02.1937.Rogatica
KAHVEDŽIĆASIMRAMIZ19.09.1953.Rogatica
KAHVEDŽIĆASIMRASIM24.04.1951.Rogatica
KAHVEDŽIĆRASIMSAMIR17.08.1975.Rogatica
KALJANACHILMOHAJRUDIN19.05.1952.Kujundžijevići
KALJEVIĆŠAĆIRMUJO1937.Rogatica
KALJEVIĆMUJOZIJAD1963.Bjelogorci
KAPETANOVIĆSABITMEHO1978Stara Gora
KAPOAHMETAHMO1946.Kramer Selo
KAPOBEKTOASIM1967.Borovsko
KAPOBEGOĆAMIL20.05.1927.Borovsko
KAPOnepoznatoFATA1905.Dobrače
KAPORAMORAMIZ01.11.1946.Kramer Selo
KAPORAMIZRAMO04.10.1970.Kramer Selo
KAPODERVIŠRIFET25.02.1933.Kramer Selo
KAPOFEHIMŠAĆIR1953Rogatica
KAPOMUJOSINAN07.02.1930.Kramer Selo
KAPORAGIBZUHDIJA05.04.1971.Kramer Selo
KARAHMETHAMIDRAMIZA1939.Vragolovi
KARAMANSULJOALIJA (ž)1933.Brezje
KARAMANHAMEDASIMnema podatakaRogatica
KARČIĆSULJOEDINnema podatakaŽepa
KARČIĆEMINHAMDIJA1953.Purtići
KARGAHAMIDIDRIZ1961Vratar
KARIĆZAJKOATIF1951Pripećak
KARIĆRAŠIDAVDO01.01.1907.Bjelogorci
KARIĆZULFOBEHARA14.08.1914.Bjelogorci
KARIĆnepoznatoĆAMILnema podatakaStop
KARIĆHUSODEVLA01.01.1927.Bjelogorci
KARIĆnepoznatoEDINnema podatakaRogatica
KARIĆALIJAHASAN1900.Vrlazje
KARIĆHASANHASIB1939.Jarovići
KARIĆnepoznatoMUJOnema podatakaŽepa
KARIĆARIFSALIM1969.Žepa
KARIĆOMERSAFETnema podatakaRogatica
KARIĆJAKUFSELMAN1951.Pripećak
KARIĆnepoznatoSINANnema podatakanepoznato
KAROVIĆnepoznatoBIBIJAnema podatakaVragolovi
KAROVIĆIBROFERIDAnema podatakaVragolovi
KAROVIĆSELIMMIRSAD1955.Vragolovi
KAROVIĆnepoznatoSABITnema podatakaSeljani
KAROVIĆSELIMSULJOnema podatakaVragolovi
KAROVIĆIBROVAHIDAnema podatakaVragolovi
KARŠIĆAZEMIZET (Zlatni Ljiljan)02.01.1959Pokrivenik
KARŠIĆDŽANANSAFET12.08.1953.Rogatica
KARTALOMERADIL18.07.1969.Begzadići
KARTALRAGIBAMIR01.01.1948.Rogatica
KARTALnepoznatoHASENA1962.Osovo
KARTALĐULAGAJUKA1953.Rogatica
KARTALIBRAHIMMAIDA17.11.1934.Rogatica
KARTALMEHMEDMEHO14.02.1918 Rogatica
KARTALMEHORUSMIR05.05.1967.Rogatica
KATICAHAMZAEMIN01.06.1954.Sarajevo
KATICAADILGALIBnema podatakaRogatica
KAZAZOVIĆnepoznatoMUJOnema podatakaRogatica
KAZIĆMEHOFUAD09.08.1938.Rogatica
KAZIĆMEHONEDŽAD09.07.1936.Rogatica
KAZIĆĆAMILSULEJMAN17.08.1930.Rogatica
KIJEVIĆnepoznatoMUNIRAnema podatakanepoznato
KONAKOVIĆMEHMEDĆAMIL1903.Rogatica
KOROISMETSADIK18.03.1961.Rogatica
KOSOnepoznatoFERIDAnema podatakaŽepa
KOSOnepoznatoRASIMnema podatakaŽepa
KOZIĆnepoznatoAMIRAnema podatakanepoznato
KOZIĆADILHALID15.02.1930.Kozići
KOZIĆnepoznatoHAMIDAnema podatakanepoznato
KOZIĆRAGIBNEZIR10.07.1934.Kozići
KOZIĆnepoznatoTIMAnema podatakanepoznato
KRAJINAALIJAJAKUB03.09.1904.Rogatica
KRAJINAAHMETABDULAH1934.Rogatica
KRAJINARAGIBMUSTAFA (Zlatni Ljiljan)26.07.1967.Rogatica
KRAJINADURMORASIM11.11.1930.Živaljevina
KRAJINAISMETSADETA10.08.1913.Rogatica
KRAŠIĆSULEJMANSEMIZ1957.Goražde
KRLUČĆAMILMUŠAN1957.Rogatica
KUJOVIĆKASIMALIJA01.02.1977.Varošište
KUJOVIĆALIJAĐULAGA06.09.1940.Varošište
KUJOVIĆĐULAGAHAJRUDIN1972.Mesići-Rogatica
KUJOVIĆNEZIRHUSO08.05.1936.Rogatica
KUJOVIĆNEZIRISLAM16.01.1939.Varošište
KUJOVIĆHAMEDMUNIRA01.12.1945.Rogatica
KUKAVICAGALIBSALKO07.01.1943.Rogatica
KUKAVICAnepoznatoTIFAnema podatakaRogatica
KOLENOVIĆZAJOKADRIJA02.02.1959.Rogatica
KOLENOVIĆZAJOMURAT12.01.1963.Rogatica
KULIĆMAHMUTALIJA01.01.1937.Rogatica
KULIĆADEMHAJRIJA10.07.1933.Karačići
KULIĆMALKANSULJO02.02.1929 Varošište
KULIĆMEHMEDŠAHA08.03.1923.Jarovići
KULOVACNURKOATIF13.01.1947 Žepa
KULOVACNEZIRENVER – Zlatni Ljiljan21.01.1947.Rogatica
KULOVACBEĆIRHASAN1928.Žepa
KULOVACHASIBHASENA07.09.1954.Žepa
KULOVACHALILIRFAN1954.Vratar
KULOVACNAZIFKADRIJA20.01.1949.Žepa
KULOVACMUSTAFAMUŠAN20.04.1965Godimilje
KULOVACNUSRETNAZA1963.Vratar
KULOVACRASIMNIJAZ1964.Vratar
KULOVACEMINRASIM1940.Vratar
KULOVACSELIMSELMAN18.12.1938Žepa
KULOVACSULJOŠEVKA10.05.1929.Godimilje
KULOVACBEĆIRZAJKO29.01.1947Rogatica
KURBAGIĆAHMETAHMET1943.Rogatica
KURSPAHIĆŠERIFMUNIRA1939.Rogatica
KURTĆEHAJIĆDEŠOBESIM05.12.1935.Rogatica
KURTIĆMUJOALIJA20.08.1937.Kukavice
KURTIĆHUSOASIM1926.Žepa
KURTIĆSALIHEDHEM25.02.1956.Rogatica
KURTIĆALIJAFAHRUDIN08.01.1966.Kukavice
KURTIĆSULJOFEHIM07.10.1956.Pokrivenik
KURTIĆHUSOHAMED1931.Rogatica
KURTIĆSALIHMUNIB1952.Vratar
KURTIĆMUJONURKO02.02.1958.Rogatica
KURTIĆnepoznatoRAHIMAnema podatakaPokrivenik
KURTIĆASIMRASIM13.10.1954.Vratar
KURTIĆVELIJASABAHUDIN01.01.1971.Kukavice
KURTIĆ HUSOSALIH25.05.1924.Vratar
KUSTURAHILMOHAMDIJA15.01.1973Jasenice
KUSTURAnepoznatoHANKA1895.nepoznato
KUSTURAIBRAHIMNEDŽAD13.02.1963.Rogatica
KUSTURAŠAHMANREDŽO1925.Brezje
KUSTURALATIFSULEJMAN1955.Brezje
LAKOVIĆŠABANHAMEDnema podatakaRogatica
LILIĆnepoznatoZAFERnema podatakaVratar
LIHIĆAHMEDAMELA28.03.1977.Rogatica
LIHIĆALIJAAVDO02.07.1935.Rogatica
LIHIĆMUJOĐULESMA20.05.1935.Rogatica
LIHIĆMUHAREMFATIMA10.12.1922.Rogatica
LIHIĆĆAMILHAŠIM20.06.1934.Rogatica
LIHIĆALIJANEZIR1941.Rogatica
LISIĆMEHMEDFADIL15.05.1958.Ljubomišlje
LISIĆMUZAFERNERMIN03.04.1972.Rogatica
LISIĆGALIBMESUD18.10.1968.Ljubomišlje
LUBARDASALIHMEHEMED nema podatakaPokrivenik
LUTVIĆAVDOAVDIJA03.06.1953.Rogatica
LUTVIĆEDHEMNAIL02.04.1951.Zakomo
MAHMUTOVIĆHUSOAHMO1933?Rogatica
MAKAŠŠAČIRABID15.05.1914.Rogatica
MAKAŠSULEJMANAMIR03.08.1970 Rogatica
MAKAŠAHMETHABIBA05.06.1943.Rogatica
MAKAŠDERVIŠJUSUF07.12.1909.Varošište
MAKAŠOMERJUSUF10.02.1907.Kukavice
MAKAŠEDHEMKEMOnema podatakaKukavice
MAKAŠRASIMNEDŽAD11.02.1975.Kukavice
MAKAŠFEHIMNURKO05.01.1973.Đedovici
MAKAŠABIDNUSRET10.10.1937.Rogatica
MAKAŠFEJZORAZIJA10.05.1931.Kukavice
MAKAŠHASANRUŠID12.06.1925 Rogatica
MAKAŠHUSEINSEJDALIJAnema podatakaKukavice
MAKAŠMUJOZIJAD28.12.1967.Kukavice
MAŠIĆnepoznatoABIDnema podatakanepoznato
MAŠIĆEDHEMDŽEMAL1957.Kukavice
MAŠIĆHALILEDHEMnema podatakaĐedovici
MAŠIĆSULJOMUNIBnema podatakaĐedovici
MAŠIĆSULJOMUSTAFA29.01.1973.Đedovici
MAŠIĆHASANSAMIRnema podatakaĐedovici
MATOVIĆMUJOSEJDO17.02.1953.Rogatica
MEDNOLUČANINTAHIRĆAMIL23.09.1954.Seljani
MEDNOLUČANINNEDŽIBFUAD (Peva)08.10.1964.Sarajevo
MEDNOLUČANINNEDŽIBNEDZAD1967.Rogatica
MEDNOLUČANINTAHIRRAMIZ 28.01.1952 Seljani
MEHIĆOSMANADIL10.06.1958.Rogatica
MEHIĆOSMANAVDO1951.Dub
MEHIĆMEHOIBRAHIM1949Osovo
MEHIĆIBRAHIMMEHO1977.Osovo
MEHMEDOVIĆSALKOHAJRUDIN02.11.1931.Rogatica
MEHMEDOVIĆSULJAGAISMET05.11.1941.Rogatica
MEŠANOVIĆMUSANNAZIF1967Satorovici
MEŠANOVIĆMEHMEDBJELKA08.06.1916.Rogatica
MEŠANOVIĆSALKODŽEMILA15.03.1912.Rogatica
MEŠANOVIĆEMINHAMDIJA01.01.1953.Rogatica
MEŠANOVIĆnepoznatoNURKIJAnema podatakaŠatorovići
MILIĆALIJAADIL25.03.1959.Rogatica
MILIĆHAMDOAHMED27.07.1965.Kovanj
MILIĆALIJAENVER24.04.1949.Mahala
MILIĆNUMOEŠREF1907.Mahala
MILIĆMUŠANDŽEHVAnema podatakaMahala
MILIĆNAZIFDŽEVAD1972.Mahala
MILIĆSALIMHAJRUDIN Zlatni ljiljan05.03.1972.Rogatica
MILIĆRAMIZJASMIN26.05.1966.Mahala
MILIĆADEMNAZIF1950.Mahala
MILIĆADEMSALIM1940.Mahala
MIRVIĆALIJAAVDO1956.Šatorovići
MIRVIĆHALILBEHADILnema podatakaOsovo
MIRVIĆHASIBSEJFO03.11.1948.Šatorovići
MIRVIĆBEHADILSEAD05.01.1954.Osovo
MIRVIĆBEHADILSULJO13.11.1953.Osovo
MIŠIĆISMETAZEM10.04.1954.Rogatica
MIŠIĆRAMIZJASMIN28.08.1980.Rogatica
MIŠIĆOMERMUJO02.04.1969.Ljubomišlje
MIŠIĆISMETMUSTAFA26.08.1949.Ljubomišlje
MIŠIĆAZEMSAMIR Zlatna polic. znacka27.11.1975.Ljubomišlje
MLADENOVIĆTIHOMIRADONIS14.02.1972.Rogatica
MUFTIĆSEJFULAHFUAD30.05.1932.Rogatica
MUFTIĆFUADSAMIR24.11.1973.Rogatica
MUHIĆAVDOALIJA05.08.1949.Rogatica
MUHIĆŠEĆOĆAMKA1909.Vragolovi
MUHIĆAVDOEŠREF04.06.1936.Živaljevina
MUHIĆEŠREFFUAD04.08.1962Živaljevina
MUHIĆŠEFKIJAHASANnema podatakaRogatica
MUHIĆOMERMUSTAFA17.05.1933.Rogatica
MUHIĆHUSOOMER08.06.1963.Šljivno
MUHIĆSALIHRAŠIDA1919Rogatica
MUHIĆFERIDREUFnema podatakaVragolovi
MUHIĆALIJASEJDALIJA1975.Rogatica
MUHIĆIBRAHIMTAIB10.09.1953.Rogatica
MUHIĆOSMANŠEMSO15.03.1939.Vragolovi
MUJČINOVIĆŠEĆANASIM15.05.1933.Borovac
MUJČINOVIĆMUJOHASIB25.10.1975.Borovac
MUJČINOVIĆALIJAHASKA46128:00:00Rogatica
MUJČINOVIĆ ASIMMUJO25.02.1951Borovac
MUJKIĆMEHMEDHILMO1955.Brložnik
MUMINOVIĆMEHOHAJRA1968.Čadovina
MUSIĆMEHOĆAMIL06.12.1933.Kukavice
MUŠANOVIĆSULJOADNAN23.02.1977.Rogatica
MUŠANOVIĆOSMANDŽEVAD04.07.1965.Rogatica
MUŠANOVIĆMUHAREMMUHIDIN03.06.1962.Rogatica
MUŠANOVIĆnepoznatoNEDIMnema podatakaRogatica
MUŠANOVIĆOSMANSULJO23.03.1951.Rogatica
MUŠOVIĆVELIJAADIL 28.01.1947.Zakomo
MUŠOVIĆSARIJAMEHO 1959.Zakomo
MUŠOVIĆALIJANAIL 30.06.1956 Rogatica
MUŠOVIĆNAZIFRAMIZ 1942.Zakomo
MUŠOVIĆMEHOSARIJA 25.01.1930Zakomo
NALBANTIĆHALIDAHMED10.05.1910.Rogatica
NALBANTIĆAHMEDBAKIR15.01.1955.Rogatica
NALBANTIĆADILBEHADIL03.01.1942.Rogatica
NALBANTIĆIBRAHIMFAIKnema podatakaRogatica
NALBANTIĆRAŠIDHASAN10.10.1900.Rogatica
NALBANTIĆHAMDONEDIM21.05.1947.Rogatica
NALBANTIĆMUHAMEDRASIM20.10.1964.Rogatica
NEVORIĆREŠIDFATIMAnema podatakaKukavice
NOKTOISMETZIKRET25.08.1961Kopjevići
NUREDINIMUHAREMASIM21.03.1953.Rogatica
NUREDINIMUHAREMFERID03.05.1962.Rogatica
NUREDINIMUHAREMKEMAL10.09.1955.Rogatica
OKAČIĆnepoznatoEDHEMnema podatakaŽepa
OMANOVIĆESEDALMIR1973.Žepa
OMANOVIĆMEHOEDHEM13.09.1939.Ljubomišlje
OMANOVIĆRASIMERMIN14.01.1983.Žepa
OMANOVIĆISMETFEHIM1952.Žepa
OMANOVIĆJUSUFHASAN1929.Žepa
OMANOVIĆBEĆIRKASIM07.07.1931.Rogatica-Kramer Selo
OMANOVIĆHIMZOMIRSAD04.08.1969.Bjelogorci
OMANOVIĆMUNIBMIRSAD1974.Žepa
OMANOVIĆHILMOOMER1974.Ljubomišlje
OMANOVIĆSEJDALIJARIFET1976.Žepa
OMANOVIĆEDHEMSALKO03.01.1960.Ljubomišlje
OMANOVIĆBEHADILSEJDALIJA1940Žepa
OMANOVIĆnepoznatoSELIMnema podatakaRogatica
OMANOVIĆSEJDALIJASENAID1971.Žepa
OMANOVIĆUZEIRVELIJA1948.nepoznato
OMERAGIĆAHMETALIJA05.05.1931.Rogatica
OMERAGIĆHAMIDHIMZOnema podatakaRogatica
OMERAGIĆAVDOMEHMED1962.Rogatica
OMERAGIĆRAGIBMELIHA01.05.1971.Orahovo
OMERAGIĆHUSOMIRSAD29.03.1970.Rogatica
OMERAGIĆIFETNERMIN08.09.1970.Orahovo
OMERAGIĆAHMETOMER1928.Orahovo
OMERAGIĆIBRAHIMOSMAN08.01.1959.Rogatica
OMERAGIĆHAMIDREMZIJA08.01.1947.Rogatica
OMERAGIĆJUSUFŠUKRIJA04.01.1957.Seljani
OMERAGIĆKASIMZIJAD01.01.1961.Orahovo
OMERBAŠIĆMUJOŠEFKIJA16.09.1954.Kovanj
OMERBEGOVIĆSELIMHASIB01.02.1905.
OMERBEGOVIĆHASIBOSMAN08.02.1948.Pašić Kula
OMERBEGOVIĆHILMOSINANnema podatakaRogatica
OMEROVIĆŠAĆIRALIJA07.09.1944.Rogatica
OPRAŠIĆNAZIFMUHAMEDnema podatakaSarajevo
OPRAŠIĆSABITRUKIJA05.04.1930.Kovanj
OSMANOVIĆnepoznatoAIŠA1898.nepoznato
OSMANOVIĆnepoznatoASIMnepoznatonepoznato
OSMANOVIĆZAJKOBAJRO1924.Šetići
OSMANOVIĆHIMZOFAHROnema podatakaRogatica
OSMANOVIĆHASOHAZIM05.01.1971.Šetići
OSMANOVIĆBAJROISMETnema podatakanepoznato
OSMANOVIĆSALKOJAKUF15.01.1930 Šetići
OSMANOVIĆBEGOMEHO13.03.1924.Pasic Kula
OSMANOVIĆMUNIBMIRSAD1974.Žepa
OSMANOVIĆZULFOMUHAMEDnema podatakaRogatica
OSMANOVIĆHAMEDMUSTAFAnema podatakaRogatica
OSMANOVIĆHAMEDNAILnema podatakaRogatica
OSMANOVIĆAVDOSAFETnema podatakaKovačica
OSMANOVIĆJAKUBSALIH02.10.1959Rogatica
OSMANOVIĆJAKUBSALIM22.08.1954.Rogatica
OSMANOVIĆUZEIRSALKO11.10.1925.Dobrače
OSMANOVIĆJUSOSELIMnema podatakaDobrače
OSMANOVIĆADILSULJO03.05.1932 Rogatica
OSMANOVIĆJUSOZAHIDnema podatakaDobrače
OTAJAGIĆMUSTAFAJUSUF19.03.1948.Rogatica
OTAJAGIĆHASIBKADRIJA1965.Slap
OTAJAGIĆADILMIRSAD1972.Sarajevo
OTAJAGIĆADILMIRSUDIN1976.Sarajevo
OTAJAGIĆRAHMANNAZIF01.09.1956 Pašić Kula
OTAJAGIĆNAZIFRAHMAN11.12.1926.Pašić Kula
OTAJAGIĆŠEMSORASIM1938.Pripećak
OTAJAGIĆNAILSARIJA02.01.1957.Rogatica
PALIĆMURATAVDO 04.04.1958.Han Pjesak
PALOMUNIBNAIL1958.Jarovići
PALOnepoznatoŠEVKAnema podatakaJarovići
PARGANLIJAŠAĆIRHUSO19.02.1929 Slap
PARGANLIJAZAJKORAMIZ 1957.Plane
PARAGANLIJABEĆIRMUJO6/19/1965Slap
PARNICAHASIBALIJA05.01.1947.Rogatica
PARNICAHASIBDŽEVADnema podatakaVratar
PARNICAMIRALEMIBRO01.05.1953 Žepa
PARNICAHASIBKEMAL1964.Vratar
PARNICAHASIBMEHMEDALIJA1953.Vratar
PAROVIĆMURADIFMEHMED09.02.1956.Parovici
PAŠIĆEDHEMABID31.10.1974.Rakitnica
PAŠIĆALIJAADIL17.02.1971.Rakitnica
PAŠIĆALIJAAGOnema podatakaRakitnica
PAŠIĆMUSTAFAAHMET15.07.1933.Rakitnica
PAŠIĆALIJAALJO11.06.1966.Rakitnica
PAŠIĆNAZIFARIF14.10.1949.Rakitnica
PAŠIĆRAMOAVDO13.11.1939.Rakitnica
PAŠIĆMUHAMEDAZEM02.05.1969.Rakitnica
PAŠIĆOSMANBIBA1907Rakitnica
PAŠIĆSELIMĆAMILnema podatakaRakitnica
PAŠIĆMEHMEDDERVIŠ06.05.1930.Rogatica
PAŠIĆMIDHATEDIN06.06.1974.Rogatica
PAŠIĆMIDHATEMIR21.03.1973.Rogatica
PAŠIĆAHMOENVER08.01.1960.Rakitnica
PAŠIĆAHMOESAD12.01.1957.Rakitnica
PAŠIĆnepoznatoFERIDAnema podatakaBjelogorci
PAŠIĆnepoznatoHAJROnema podatakaRakitnica
PAŠIĆHAMDOHAMDIJA10.10.1943.Rakitnica
PAŠIĆAVDIJAHANKA03.05.1908.Rakitnica
PAŠIĆSABRIJAHASAN21.06.1951.Rakitnica
PAŠIĆNAILIZET12.03.1937 Rakitnica
PAŠIĆIZETMESUD04.05.1974.Rakitnica
PAŠIĆHAMDIBEGMIDHAT23.09.1945.Rogatica
PAŠIĆSALKOMIDHAT06.05.1941.Rogatica
PAŠIĆSELIMMIRSADnema podatakaRakitnica
PAŠIĆAHMOMUJO07.09.1953.Rakitnica
PAŠIĆKASIMNAZIJA03.08.1953.Rogatica
PAŠIĆNAILNEZIRnema podatakaRakitnica
PAŠIĆABIDNURKO18.06.1919.Rakitnica
PAŠIĆRAMOSAIDnema podatakaRakitnica
PAŠIĆHIMZOSALIMnema podatakaRakitnica
PAŠIĆRAMOSARIJA15.10.1930.Rakitnica
PAŠIĆRASIMSEAD15.03.1962.Rakitnica
PAŠIĆAVDOSEJDA08.10.1907Rakitnica
PAŠIĆHAMIDŠEMSO22.09.1956.Rakitnica
PAŠIĆDERVISSINAN-efendija20.11.1920.Rakitnica
PAŠIĆIZETVAHID17.11.1969.Rakitnica
PAŠIĆZEJNILZEMKA02.03.1945.Rakitnica
PAŠIĆIZETZIJAD23.08.1972.Rakitnica
PAVICAZAHIDMUHAMED11.04.1975.Rogatica
PAVICAZAHIDRASIM31.01.1980Rogatica
PEŠTOHASANEKREM23.03.1930.Rogatica
PEŠTOABDULAHFATIMA01.12.1947.Rogatica
PEŠTOHIVZOMUZAFERnema podatakaRogatica
PEZOEDHEMFEHIMA21.05.1941.Rogatica
PEZOMEHOJASMIN19.06.1964.Rogatica
PINJOŠERIFBAJRO1952.Rogatica
PLANJAAHMETAHMET1951.Planje
PLANJAHASANBAZIZ10.02.1955.Rogatica
PLANJAMUJOEMIR15.03.1976.Rogatica
PLANJAHASANISMETnema podatakaPlanje
PLEĆOABDULAHALIJA1955.Rogatica
PLEHOSEJFOBEĆIR1953.Osovo
PLEHOSALKOHAMZA1961.Osovo
PLEHOIBRAHIMMUHAMED03.02.1958.Kovanj
PLEHOZAJKOSELIM31.05.1912.Rogatica
PLEHOnepoznatoŠEMSOnepoznatonepoznato
PODŽIĆSULEJMANAHMO1943.Žepa
PODŽIĆnepoznatoĆAMKAnema podatakaŽepa
PODŽIĆJAKUFHARISnema podatakaŽepa
PODŽIĆZEJNILJAKUF1955Žepa
PODŽIĆFIKRETMUJOnema podatakaŽepa
PODŽIĆHUSONURA1918.Žepa
PODŽIĆTIFANŠERIF1948.Žepa
POLJOMUHAMEDĆAMIL05.03.1948 Stara Gora
POLJOHASANŠEMSO1923.Stara Gora
PRUTINAnepoznatoVEHIDnema podatakaBrčigovo
RAĐOMUHAMEDHAFIZA03.11.1940.Rađevići
RAĐOHAMEDMEHO1937.Rađevići
RAĐOMEHMEDSALKO16.12.1938.Rađevići
RAMIĆSALIHAGO1954.Seljani
RAMIĆALIJA AHMET1930Rogatica
RAMIĆBEĆIRAHMET1977.Slap
RAMIĆBEGOAHMET08.01.1971.Pripećak
RAMIĆŠEMSOAHMET10.05.1940.Pripećak
RAMIĆEDHEMALAGA25.10.1969.Pripećak
RAMIĆDEDOALMASA10.06.1908.Strmac
RAMIĆAZIZAZEMnema podatakaRogatica
RAMIĆMUŠANAZEM15.07.1928 Rogatica
RAMIĆAZIZBEĆIR03.07.1945.Slap
RAMIĆŠAĆIRBEGAZIJA16.06.1924.Rogatica
RAMIĆJUSUFBEHADIL05.06.1951.Strmac
RAMIĆMEHMEDEŠREF12.08.1956Rogatica (Zahrid)
RAMIĆHAMIDFEHIM1932.Rogatica
RAMIĆAZEMHALIL1967.Rogatica
RAMIĆSALKOHAMID20.11.1905.Strmac
RAMIĆnepoznatoHASIBA1931.Rogatica
RAMIĆAHMETMUSTAFA19.01.1966.Pripećak
RAMIĆHASANNAIL1953.Strmac
RAMIĆBEGONURIF1920.Pripećak
RAMIĆIZETNURKOnema podatakaSlap
RAMIĆIBRIŠIMRAMO03.01.1963.Pripećak
RAMIĆARIFRAZA 1948Borike
RAMIĆBEGOSELIM27.06.1988.Žepa
RAMIĆRASIMSUAD18.09.1965.Rogatica
RAMIĆnepoznatoSULJO1952Žepa
RAMOVIĆAVDOBEĆIR18.08.1937.Seljani
RAMOVIĆLATIFHASAN21.01.1943.Seljani
RAMOVIĆHASANHUSO1969.Seljani
RAMOVIĆHASANISMET16.06.1931.Rogatica
RAMOVIĆHAMIDSULJO1953.Seljani
REDŽIĆNUMONURIJAnema podatakaRogatica
RUČIĆHALILBEGO12.07.1945.Rogatica
RUČIĆMEHMEDHALIL05.02.1914.Ćavčići
RUČIĆOSMANHALIL15.02.1934.Rogatica
RUČIĆMEHMEDHIMZO18.09.1949.Ćavčići
RUČIĆBEGOŠEĆA27.03.1927Rogatica
RUČIĆBEKTOTIDŽA10.01.1951.Rogatica
SAČIĆOMERSMAIL02.04.1938.Rogatica
SALANHUSOHATA13.05.1900.Rogatica
SALANMUSTAFAHUSEIN06.05.1906.Rogatica
SALANAHMEDIBRAHIM11.06.1955.Rogatica
SALANOVIĆHUSOSULEJMAN01.01.1930.Rogatica
SALČINOVIĆLATIFDŽEVAD27.04.1956.Rogatica
SALIĆHAKIJAAZIZ03.08.1967 Pripećak
SALIĆLUTVOBAJRO29.08.1963.Pripećak
SALIĆIBROBISERA07.05.1980.Pripećak
SALIĆIBROBISMO1954.Pripećak
SALIĆHIMZOENVER15.04.1952.Pripećak
SALIĆJUSUFDŽEMAIL20.10.1972.Pripećak
SALIĆIBRAHIMHAMED1928.Pripećak
SALIĆHAKIJARAMIZ1957.Pripećak
SALIĆLUTVOVAHID23.04.1972.Pripećak
SALIHAGIĆFADILBAJAZID1960.Kovačica
SALIHAGIĆGALIBELVEDIN01.04.1971.Brezje
SALIHAGIĆFADILMEHMED12.10.1966.Dobrace
SALIHOVIĆALIJAZAJKO12.04.1938.Rogatica
SALOFEHIMMUSTAFAnema podatakaRogatica
SARAČEVIĆAGOAGO08.02.1944.Ljubomišlje
SARAČEVIĆnepoznatoELVIRnepoznatonepoznato
SARAČEVIĆALIJAFINIJAdijeteLjubomišlje
SARAČEVIĆKADRIJAHAJRUDINnema podatakaRogatica
SARAČEVIĆDAUTMEHO1978.Rogatica
SARAČEVIĆAGANSELIM1953.Rogatica
SARAČEVIĆALIJATIMA1989.Ljubomišlje
SEJTARIJAHUSOATIF16.03.1932.Kramer Selo
SEJTARIJAISMETDŽEVAD Zlatni Ljiljan15.01.1961.Rogatica
SEJTARIJAATIFHAJRO05.07.1916 Kramer Selo
SEJTARIJAJUSOISMET18.08.1928.Rogatica
SEJTARIJAATIFSAFET03.05.1971.Kramer Selo
SELIMBEGOVIĆNURIJAABDULAH19.01.1925.Rogatica
SELIMBEGOVIĆHUSOBEHIJA23.09.1941.Rakitnica
SELIMBEGOVIĆMUSTAFAMAHMUT25.03.1969.Lepenica
SELIMBEGOVIĆMUJOMUJO07.10.1944.Lepenica
SELIMBEGOVIĆOMERNEDŽIB (Tafro)24.03.1924.Rogatica
SELIMOVIĆMURADIFRAŠID1945.Plane
SIBALOĆAMILABDULAH19.02.1959.Rogatica
SIBALOĆAMILHAMED30.12.1960.Biljino Polje
SIBALOĆAMILNEDŽIB 20.04.1963.Zahridom
SIJERČIĆMUSTAFAISMET26.10.1963.Rogatica
SIJERČIĆHAMZAMEHMEDALIJA15.06.1934.Kovanj
SIJERČIĆMUHAMEDMUSTAFA31.01.1929.Rogatica
SIJERČIĆMUHAMEDSALEM15.09.1932.Rogatica
SIJERČIĆHAMDIJASEJDALIJA17.03.1957.Kovanj
SIVICAOSMANHASAN25.09.1924.Pašić Kula
SMAJIĆnepoznatoHASIBnema podatakaOškoplje
SMAJIĆSALKOMINAnema podatakaKukavice
SMAJIĆBEĆIRMUHAMEDnema podatakaRogatica
SMAJIĆDELIJANAZIF05.02.1937.Prodola
SMAJIĆNURKONURIJA20.11.1946.Rogatica
SMAJIĆNURKOSALKO01.01.1952.Živaljevići
SMAJLOVIĆMURATMINA20.04.1929.Kukavice
SMAJLOVIĆIBROŠAĆIRnema podatakaKukavice
SMAJLOVIĆIBROSALKOnema podatakaRogatica
SOČIVICARASIMASIM14.12.1974.Rogatica
SOČIVICAKASIMRASIM24.12.1942.Rogatica
SOKOLOVIĆZAHIRHAFIZA01.05.1900.Rogatica
SOLAKIBRAHIMOSMAN10.01.1932.Rogatica
SPORIŠEVIĆAVDOAHMED02.01.1966.Dub
STAROGORČIĆMEHOBEHKA23.10.1932.Živaljevići
SUBAŠIĆAGORIFET1957.Podžeplje
SUĆESKAHUSEINNURKO28.11.1955.Rogatica
SUĆESKAnepoznatoSENADnema podatakaPodžeplje
SULJAGICSAFETAMIR1973Sočice
ŠABANIĆRASIMASIMnema podatakaRogatica
ŠABANIĆHAJDOHALID15.09.1938Šatorovići
ŠABANIĆMEHMEDMEHO05.06.1947.Rogatica
ŠABANIĆLUTVOMUJO1969.Šatorovići
ŠABANIĆSALANMURADIF1941.Ljubomišlje
ŠABANIĆMEHMEDSUVAD20.11.1951.Rogatica
ŠABANOVIĆMAHMUTBEHIJA1932.Brčigovo
ŠABANOVIĆNERMINOMERnema podatakaLjubomišlje
ŠABANOVIĆTIFANŠEĆAN1962Ljubomislje
ŠAHMANIJAALIJAAGAN1953.Plane
ŠAHMANIJAMAHMUTALIJA1925Plane
ŠAHMANIJAMAHMUTIBRAHIM1928.Plane
ŠAHOVIĆRASIMASIMnema podatakaRogatica
ŠALOFEHIMMUSTAFAnema podatakaRogatica
ŠATROVIĆEMINĆAMILnema podatakaRogatica
ŠATROVIĆAHMETHALIL10.05.1917.Rogatica
ŠATROVIĆEMINRAMIZ10.02.1934.Rogatica
ŠEHIĆHASANASIM12.05.1942.Rogatica
ŠEHIĆIBRAHIMHASAN (Seha)11.03.1950.Rogatica
ŠEHIĆHAJRAGAMUHIDIN14.10.1965.Rogatica
ŠEHIĆHAJRAGAŠERIF07.05.1967.Rogatica
ŠETAnepoznatoDEVLAnema podatakaŠetići
ŠETAŠABANGALIBnema podatakaŽepa
ŠETIĆnepoznatoALMIRnema podatakanepoznato
ŠETIĆHAKIJAAMERnema podatakaRogatica
ŠETIĆDERVIŠALIJAFUAD15.03.1932.Rogatica
ŠETIĆHASIBHAMDO21.05.1925.Rogatica
ŠIŠIĆHAJRULAHALBIN23.12.1967.Rogatica
ŠIŠIĆMUSTAFAALMIR02.03.1971.Kukavice
ŠIŠIĆnepoznatoDŽIRKAnema podatakaKukavice
ŠIŠIĆABIDHAŠA1925.Rogatica
ŠIŠIĆSALKOMIRSAD21.06.1968.Kukavice
ŠIŠIĆABDULAHMUAZ1964.Šatorovići
ŠIŠIĆPAŠANŠEFIKA1969Laze
ŠKALJIĆMUSTAFAFATIMAnema podatakaRogatica
ŠKALJIĆMUSTAFADEVLA07.01.1925.Rogatica
ŠKALJIĆTAIBHAZIM19.06.1951.Rogatica
ŠKALJIĆMEHOTAIB03.01.1924.Rogatica
ŠOVŠIĆEMINELVIRnema podatakaVragolovi
ŠOVŠIĆAGOHAMID04.01.1951.Vragolovi
ŠTETALUTVOAGO28.08.1942.Šena Krena
ŠTETAABDULAHHAŠIM30.03.1934.Rogatica
ŠTETAAGONAZIJA29.01.1947.Šena Krena
ŠTETAAGOSAMIJA03.01.1974.Šena Krena
ŠUŠASALKOAHMEDnema podatakaKujundžijevići
ŠUŠAALIJAHAŠIM02.03.1939.Kujundžijevići
ŠUŠAOMERMEDIHA23.06.1969.Kujundžijevići
ŠUŠAHAŠIMNEZIR23.04.1959.Kujundžijevići
ŠUŠABEĆIRNURA20.03.1931.Kujundžijevići
ŠUŠARAMORAMIZ29.09.1952.Kujundžijevići
ŠUVALIJAGALIBHAJRUDIN01.01.1972.Kovačica
ŠUVALIJASULJOMIRSAD1962.
ŠUVALIJAESADRAMIZ05.09.1976.Kovačica
ŠUVALIJAUZEIRSULEJMEN08.08.1946.Rogatica
TABAKOVIĆMUSTAFAAHMEDnema podatakaRogatica
TABAKOVIĆnepoznatoEMINA1948.Slap
TABAKOVIĆnepoznatoAZA1949.Slap
TABAKOVIĆŠAĆIRFADIL1940.Slap
TABAKOVIĆŠAĆIRMUHAMED02.02.1943.Slap
TABAKOVIĆMEHOMUJO18.08.1965Rogatica
TABAKOVIĆMEHMEDSABRIJA (Zlatni Ljiljan)02.08.1957Rogatica
TABAKOVIĆABDULAHSALEM15.06.1975 Slap
TANKOVIĆHAMZAMUSTAFA05.05.1931.Rogatica
TANTULAIBRAHIMFATIMA1914.Rogatica
TANTULASMAJOSULEJMAN19.10.1929 Rogatica
TANTULAOMERSUVAD16.08.1973Rogatica
TESKEREDŽIĆJAKUPEMIR18.12.1970.Rogatica
TESKEREDŽIĆJUSUFSENIJA18.02.1948.Rogatica
TESKEREDŽIĆŠEMSOAHMET1906.Rogatica
TIRORIFETEMINAnema podatakaRogatica
TITORIĆNAZIFNAZIF02.05.1945.Rogatica
TORLAKOMERAMIRA23.11.1979.Laze
TORLAKIBRIŠIMAZIZ15.10.1950.Rogatica
TORLAKMEHMEDEDHEM1945.Laze
TORLAKHAMDIJAEDITA08.06.1982.Sarajevo
TORLAKRAHMANELVIR13.07.1979.Laze
TORLAKRAHMANEMIR05.05.1977.Laze
TORLAKOMEREMIRA1987.Laze
TORLAKEDHEMHAMED11.08.1967.Laze
TORLAKEDHEMHASAN16.01.1970.Laze
TORLAKOMERJUSUF06.06.1913.Laze
TORLAKEDHEMMEHMED16.01.1970.Laze
TORLAKĆAMILMEHO1945.Rogatica
TORLAKALIJAMULKA1957.Laze
TORLAKnepoznatoNAZIF1945Žepa
TORLAKOMERNERMINA27.04.1989.Laze
TORLAKJUSUFOMER1949.Laze
TORLAKSALIHOSMAN1952.Laze
TORLAKJUSUFRAHMAN05.04.1957.Laze
TORLAKRASIMRAMIZA08.05.1957.Laze
TURKOVIĆHALILFADIL1953.Purtići
TVRTKOVIĆŠEMSORABIJA1902.Rogatica
TVRTKOVIĆnepoznatoREUFnema podatakanepoznato
VATREŠMEDOADIL1931.Žepa
VATREŠHIMZOAMIRA18.02.1975.Žepa
VATREŠnepoznatoAVDOnema podatakaGodimilje
VATREŠŠEĆANBAJRO1963.Ribioc
VATREŠnepoznatoĆAMKAnema podatakaGodimilje
VATREŠnepoznatoENESnema podatakanepoznato
VATREŠnepoznatoFATA1957.Ribioc
VATREŠMUJOFATA10.06.1628.Rogatica-sa Rudog
VATREŠHUSEINHALIL1958.?Rogatica
VATREŠĆAMILHAMDIJA15.01.1950.Rogatica
VATREŠnepoznatoHIMZOnema podatakaGodimilje
VATREŠSULEJMANHUSEIN1936.Ribioc
VATREŠASIMISMET1966.Rogatica
VATREŠŠEĆANMEHMED20.10.1949.Ribioc
VATREŠMEHMEDMIRSAD1970.Ribioc
VATREŠAHMETMULA1965Žepa
VATREŠĆAMILOMER01.01.1944.Rogatica
VATREŠnepoznatoSALIH1929Žepa
VATREŠMUŠANSAMIRnema podatakaŽivaljevina
VATREŠSARIJASANIJA1970.Ribioc
VATREŠĆAMILSARIJA19.10.1939.Rogatica
VATREŠŠEĆANSELMAN01.01.1953.Ribioc
VATREŠABIDŠEMSO29.11.1956.Šena Krena
VATREŠSARIJASENIJA13.08.1965.Rogatica
VELIĆNEZIRSEADnema podatakanepoznato
VELIĆOMERSEAD06.03.1961.Rogatica
VIDRAKRUSTEMIBRAHIM1930.Brezje
VILIĆMUSTAFAADEM1974.Slap
VILIĆADEMMUSTAFAnema podatakaSlap
VRANAMUSTAFAEDIN27.04.1973.Rogatica
VRAŽALICAABIDAHMET Zlatni ljiljan03.01.1955.Karaćići-Rogatica
VRAŽALICAOSMANAMIR08.10.1924.Rakitnica
VRAŽALICAHASIBDERVIŠ1961.Kopjevići
VRAŽALICANAILEJUB1971.Rogatica
VRAŽALICAEMINELMEDIN19.04.1969.Rogatica
VRAŽALICANURKOFERIDA20.04.1954.Rogatica
VRAŽALICARAMOHEDIJA27.03.1940.Rogatica
VRAŽALICAMUNIBVENSANA27.05.1967.Rogatica
VUKASAHMEDADEM27.05.1967.Rogatica
VUKASIBRAHIMADMIR27.02.1988.Rogatica
ZECMUSTAFAHAFIZA10.07.1900.Rogatica
ZECALIJARIJAD05.03.1968.Rogatica
ZECMUSTAFASULEJMAN14.02.1936.Rogatica
ZIMIĆABDULAHADIL07.03.1977.Purtići
ZIMIĆHASANALIJA12.08.1953.Seljani
ZIMIĆABIDAMIR1972.Žepa
ZIMIĆHASANĆAMKA05.06.1909.Živaljevići
ZIMIĆAVDIJADŽEVAHIRAnema podatakaŽivaljevići
ZIMIĆEMINEMINA23.03.1928.Rogatica
ZIMIĆHAMDIJAFADIL1958.Borak
ZIMIĆFEHRATHATIDŽA07.02.1926.Kovanj
ZIMIĆRAMOMUJO1964.Rogatica
ZIMIĆSELMANNESIB1961.Rogatica
ZIMIĆHASANNURIJA21.01.1950.Seljani
ZIMIĆHASANSALIH1965.Seljani
ZIMIĆNURIJAŠAĆIR1931.Seljani
ZOLOTAOMERAMER16.01.1974.Rogatica
ZOLOTAIBROZAJKO1941Strmac
ZOLOTAHILMOĆAMIL07.02.1957.Borovac
ZOLOTARAMOFADILA06.01.1962.Rogatica
ZOLOTAJAKUPHAJRUDINnema podatakaRogatica
ZUBEROVIĆREDŽOAHMED18.01.1953.Rogatica
ZUBEROVIĆAHMEDAHMEDIN1990.Rogatica
ZUBEROVIĆAHMEDALVEDIN1991.Rogatica
ZUBEROVIĆMUJOFATA26.10.1951.Rogatica
ZUBEROVIĆRAGIBREFIKA06.09.1960.Rogatica
ZUKANOVICSULJOOSMAN1905.Borovsko
ZUKIĆHUSOAVDO21.08.1962.Bjelogorci
ZUKIĆMUJOHAMID 09.03.1953Rogatica
ZUKIĆHASANHARIS10.04.1986.Rogatica
ZUKIĆHASANMEDISA12.08.1983.Rogatica
ZUKIĆHRUSTEMZIBA02.05.1926.Bjelogorci
ZULFIĆOMERĆAMIL1938.Babljak
ZULFIĆSULJOELVIR17.08.1981.Rogatica
ZULFIĆLUTVOENVERnema podatakaBabljak
ZULFIĆŠEĆOHAJRUDIN22.01.1973.Babljak
ZULFIĆOMERLUTVO1934.Babljak
ZULFIĆnepoznatoMUSTAFA1939.Babljak
ZULFIĆDERVONASKO20.05.1939.Babljak
ZULFIĆĆAMILOMER01.01.1967.Babljak
ZULFIĆNASKOSEAD1976.Babljak
ZULFIĆNASKOSEJDALIJA27.04.1951.Babljak
ZULFIĆMUJOŠEĆO1935.Babljak
ZULFIĆNASKOSENAD27.07.1970.Babljak
ZULFIĆNASKOSUAD1976.Babljak
ŽIGAMEHOBEĆIRnema podatakaRogatica
ŽIGAISMETEMIN 02.09.1955.Žepa
ŽIGAHAJROERMIN1967.Čavčići
ŽIGAAGOHASIB18.02.1939.Godimilje
ŽIGAHASIBIBRO1945.Rogatica
ŽIGAAGOMEHOnema podatakaRogatica
ŽIGAMEHOMESUD1951Čavčići
ŽIGAAMIRMUAMER1976.Čavčići
ŽIGAAGOMUHAMEDnema podatakaGodimilje
ŽIGAMUHAMEDMUHIDIN1977.Godimilje
ŽIGAnepoznatoRABIJAnema podatakaGodimilje
ŽIGAMUHAREMRAGIB10.10.1900.Kukavice
ŽIGAMEHOSALIH1954.Rogatica
ŽIVALJMUJOALIJA1931.Živaljevići
ŽIVALJMUJOESEDnema podatakaŽivaljevići
ŽIVALJDERVOSAMIR- Zlatni Ljiljan25.08.1966.Živaljevići
ŽIVALJHAŠIMVASVIJA1896.Živaljevići
ŽIVOJEVIĆKASIMMUHAMED24.11.1973.Rogatica