Druga posebna-tematska sjednica Skupštine opštine

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: zamjenik načelnika opštine, sekretar Skupštine opštine, načelnici odjeljenja i predstavnici sredstava javnog informisanja.Sjednici je prisustvovalo 18 odbornika.Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći

 

 

 

 

 

Druga posebna-tematska sjednica Skupštine opštine

 

INFORMACIJE SA DRUGE POSEBNE-TEMATSKESJEDNICESKUPŠTINE OPŠTINE  

Dana 25.03.2008.godineodržana je druga posebna-tematska sjednicaSkupštine opštine Rogatica  Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: zamjenik načelnika opštine, sekretar Skupštine opštine, načelnici odjeljenja i predstavnici sredstava javnog informisanja.Sjednici je prisustvovalo 18 odbornika.Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći   

 

DNEVNI RED 1Razmatranje Nacrta zakona o šumama.  

 

REALIZACIJA DNEVNOG REDA

   

     1.Provodeći Zaključak Skupštine opštine Rogatica broj: 02/1-013-1/08 od 28.02.2008.godine, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti je dana 24.03.2008.godine organizovalo okrugli sto na temu: ”Položaj lokalne zajednice u svjetlu novog Zakona o šumama”.

  Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Miladin Ikonić, detaljno je upoznao odbornike Skupštine opštine sa zaključcima sa održanog okruglog stola, te sa samim Nacrtom zakona o šumama.Potom je uslijedila rasprava u kojoj su svoje komentare na ponuđeni Nacrt zakona dali pojedini odbornici Skupštine opštine Rogatica. Donesen je sljedeći zaključak:

           

1. Razlozi za donošenje zakona, bar one koje je predlagač dao u obrazloženju Nacrta zakona o šumama, nisu opravdani, odnosno nemaju snagu za ulazak u sasvim novi zakonski projekat.

          

2. Pozivanje na suštinsku potrebu izrade novog Zakona o šumama, kroz realizaciju člana 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ( “Službeni glasnik Republike Srpske”,broj: 91/06) je neosnovano, jer je isti već regulisao funkcije upravljanja i gazdovanja šumama i ostvarenja opšteg interesa upravo onako kako je ponuđeno u Nacrtu zakona o šumama. 

         

3. Nacrt zakona o šumama nije usaglašen sa međunarodnim normama i standardima i važećim propisima iz te oblasti u okruženju. 

         

4. Razlog za donošenje novog Zakona o šumama vezan za “izbacivanje materije iz postojećeg Zakona o šumama koja ne bi trebala biti predmet Zakona o šumama” nije osnovan jer je izazvao potrebu za donošenje brojnih (29) podzakonskih akata iz nadležnosti resornog Ministarstva, a da Zakonom nisu dati osnovni okviri za njihovo donošenje. 

         

 5. Nacrt zakona o šumama nema definisanu razvojnu komponentu lokalnih zajednica posebno na područjima gdje se šumsko bogatstvo nalazi.            

          

6. U tom smislu Zakon značajno smanjuje visinu sredstava posebnih namjena po osnovu korišćenja šuma, koja su prihod lokalnih zajednica, a i u cjelosti ukida izdvajanje sredstava za prostu reprodukciju, koja se isključivo koriste na šumsko – privrednom području za namjene propisane Zakonom. 

       

7. Nacrt Zakona ni jednom svojom odredbom ne reguliše odnos sa drvoprerađivačima kao nosiocima privrednog života u lokalnim zajednicama gdje je šuma osnovni prirodni resurs ,kao ni odnos sa tom djelatnošću uopšte, kao logičnim slijedom razvojnog procesa. 

        

8. Lokalna zajednica u Nacrtu zakona o šumama nema adekvatno učešće u upravljanju i gazdovanju šumama i šumskim zemljištem, kao ni u korišćenju i eksploataciji šume i šumskog zemljišta. Nadležnost lokalne zajednice je svedena samo na područje privatnih šuma i to do stepena donošenja šumsko – privredne osnove, a data regulativa u članu 16. Nacrta u cjelosti je nejasna. 

       

9. Nacrtom zakona o šumama minimizira se uloga JPŠ “Šume Republike Srpske” koje zapošljava oko 4.000 radnika, a prenaglašava uloga i značaj Agencije za šume, čime se sve funkcije u oblasti šumarstva neosnovano centralizuju ( argumenti za ovakvu tvrdnju su članovi od 28. do 33. predloženog Nacrta zakona o šumama).         

      

10. Potpuno novi koncepcijski pristup, u odnosu na rješenja iz postojećeg Zakona o šumama, pogotovu u dijelu koji se nedvojbeno odnosi na uvođenje koncesija u ovoj oblasti, apsolutno je neprihvatljiv.        

       

11.Zbog svega navedenog predlažemo da se Nacrt zakona o šumama povuče iz skupštinske procedure, te da se donošenje novog Zakona o šumama temelji na Strategiji razvoja šumarstva i Šumarskom programu koje će donijeti Narodna skupština Republike Srpske.        

 

Komentariši