JAVNI OGLAS KANTONA SARAJEVO

Zambi nam je javio još jednu lijepu informaciju, a radi se o rekonstrukciji u ratu porušenih kuća. Upravo je danas  (26.05.2008) objavljen oglas za donacije od strane Kantona Sarajevo radi se o donaciji Ključ u ruke,. Povratak u Istočnu Bosnu, općine:Rogatica, PALE, Novo Goražde, Prača, Ustikolina i Goražde broj 13/01-14 od 19.05.2008 godine, Povratak u Istočnu Bosnu općine:Foča, Kalinovik i Trnovo RS BROJ 13/01-14 od 19.05.2008 godine objavljuje Javni Oglas…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo za rad,socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u cilju realizacije Projekta za Istočnu Bosnu,općine:Višegrad,Rudoajniče,Sokolac,HanPijesak,Rogatica,Pale,Novo Goražde, Prača, Ustikolina, Goražde, Foča, Kalinovik i Trnovo RS,na osnovu upustva o načinu i procedurama odabiru korisnika projekta povratka i rekonstrukciju stambenih jedinica (Službeni glasnik BiH broj48/06 od 26 juna 2006 godine)te protokola o udruživanju sredstava zs realizaciju Projekta povratak u Istočnu Bosnu  ine:Višegrad,Rudoajniče,Sokolac i HanPijesak,broj 13/01-14 od 13.05.2008 godine.Povratak u Istočnu Bosnu,općine:Rogatica,PALE,Novo Goražde,Prača,Ustikolina i Goražde broj 13/01-14 od 19.05.2008 godine,Povratak u Istočnu Bosnu općine:Foča,Kalinovik i Trnovo RS BROJ 13/01-14 od 19.05.2008 godine objavljuje

JAVNI OGLAS

Raseljenim osobama u Kantonu Sarajevo za podnošenje zahtjeva za sanaciju/izgradnju stambene jedinice u cilju povratka na područje općina:Višegrad, Rudo, Čajniče, Sokolac, HanPijesak, Rogatica, Pale, Novo Goražde, Prača, Ustikolina, Goražde, Foča, Kalinovik i Trnovo RS
Pomoć u sanaciji/izgradnji i povratku dodjeljuje se u okviru implementacije Projekta Povratak u Istočnu Bosnu,za područje Gornjedrinskog regiona obnovit će se određeni broj stambenih jedinica(po sistemu Ključ u ruke)u zavisnosti od stepena oštećenosti stambenih jedinica odabranih korisnika i ponuđenih cijena izvodžača radova na javnom tenderu
.
Odobrena sredstva za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica kroz navedeni projekat iznose 5.834.878.80 KM.Implementator za općine,Rogatica,Pale,Novo Goražde,Prača,Ustikolina i Goražde je humanitarna organizacija CARITAS.

Izvori finansiranja:

-Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
-Ministarstvo za rad,socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
-Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo i
-Implementatori projekta

KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU STAMBENIH OBJEKATA


Opći kriteriji

Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve potencijalne korisnike.

-Korisnik pomoći je raseljena osoba sa priznatim statusom u Kantonu Sarajevo
-Korisnik pomoći je iskazao namjeru za povratak
-Utvrđen je status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet sanacije/izgradnje
-Korisnik pomoći na dan 30.04.1991 godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet sanacije/izgradnje
-Stambena jedinica koja je predmet sanacije/izgradnje se smatra neuslovnom za stanovanje u skladu sa utvrđenim standardima o minimumu stambenih uslova
-Korisnik pomoći /nosilac domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva od 1991 godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje,u skladu sa utvrđenim standardima o minimumu stambenih uslova
-Korisnik pomoći nije primio pomoć u sanaciji/izgradnji dovoljnu da zadovolji utvrđene standarde u skladu sa utvrđenim standardima o minimumu stambeni uslova

 

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE OPĆIH KRITERIJA

2.1 Potvrda od nadležnog organa o priznatom statusu(za sve članove povratničke porodice prijavljene za pomoć u sanaciji/izgradnji)
– Raseljene osobe u Kantonu Sarajevo potvrda/pravosnažno rješenje nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe
2.2 Izjava potencijalnog korisnika pomoći kojom se dokazuje namjera za povratkom
Izjavom podnositelja koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka dokazuje se da:
-je iskazana namjera za dobrovoljnim povratkom
-je stambena jedinica koja je predmet sanacije/izgradnje neuslovna za stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambeni uslova
– Korisnik/nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni za dobijanje pomoći u sanaciji/izgradnji od 1991 godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu uslova za stanovanje
-Korisnik nije primio pomoć u sanaciji/izgradnji dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu uslova
2.3 Dokaz o vlasništvu/stanarskom pravu
-ZK(zemljišno-knjižni)izvadak-izvod iz katasterske evidencije ne stariji od 6 mjeseci ili
-CRPC odluka-odluka komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba,ili
-Pravosnažno rješenje o povratku imovine/stanarskog prava-rješenje nadležnog općinskog organa o povratku ili uvođenje u posjed
Uizuzetnim slučajevima vlasništvo se može dokazati relevantnim dokumentima kao što su:
-rješenje o nasleđivanju
-građevinska dozvola
-urbanistička saglasnost
-avionski snimak
2.4 Uvjerenje o kretanju
Uvjerenje o kretanju izdaje nadležni organ MUP-a tako da dokazuje da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991 godine imao prebivalište na adresi stambene jedinice koja je predmet sanacije/izgradnje.Potrebno je priložiti original ili ovjerenu kopiju uvjerenja.

3.POSEBNI KRITERIJI

Ispunjavanjem posebni kriterije služi Komisiji za odabir korisnika kao temelj za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomoći po prioritetima te im pomaže da izvrše odabir korisnika pomoći u sanaciji/izgradnji na transparentan način,poštujući principe jednakopravnosti pristupu pomoći u sanaciji/izgradnji.
3.1POSEBNI KRITERIJI SU:
a)Korisnik pomoći pripada određenim skupinama kao što su:
-socijalne kategorije
-osobe sa invaliditetom
-samohrani roditelji,staratelji ili hranitelji porodice
-šehidske porodice,porodice poginulog borca
-porodice nestalih osoba i bivši logoraši
b)broj i starosna dob članova domaćinstva koja su se prijavila za povratak na prijeratno prebivalište-Kućna lista ,kopija LK za sve članove domaćinstva starije od 18 godina,za mlađe članove od 18 godina rodni list.
Dokumentacija kojom se dokazuje da korisnik pomoći spada u posebne kriterije se dokazuje uvjerenjem,potvrdom,rješenjem nadležnih orgsna i institucija.

Podnošenje prjava sa pratećom dokumentacijom se vrši putem pošte na adresu:Kanton Sarajevo Ministarstvo za rad,socijalnu politiku ,raseljena lica i izbjeglice,ulica Reisa Đemaludina Causevica br 1 71000 Sarajevo sa naznakom za JAVNI POZIV -NE OTVARAJ
Obrazac prijava /izjava se moze dobit u prostorijama Kantona Sarajevo ministarstvo za rad i raseljena lica i izbjeglice u ulici Hamdija Cemerlic br 19 Pofalici
Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja .Ne blagovremene prijave za Javni poziv nece biti razmatrane u okviru ovog javnog poziva
Okvirni rok za odabir korisnika po Javnom pozivu je 30 dana od dana zatvaranja istog .
Lista korisnika bice objavljena na oglasnoj tabli KS u ulici Reisa Dzemaludina Causevica br 1 kao i na oglasnoj tabli sektora za raseljena lica u ulici Hamdije Cemerlica br 19 Pofalici

Dodatne informacije mogu se dobit na tel broj 033-658-245 i 033-658-194

 

 

Komentariši