Informacije sa 40.sjednice Skupštine opštine

Izvještaj Komisije za odabir idejnog rješenja simbola opštine Rogatica i Odluka o usvajanju idejnog rješenja simbola opštine Rogatica usvojeni sa 14 glasova za i 4 protiv. Autor idejnog rješenje simbola opštine Rogatica je Klisara Željko iz Pala. Simbol opštine Rogatica je štitastog oblika, obojen bojama zastave Republike Srpske, koji je vertikalno i horizontalno podijeljen na četiri polja. Na vrhu štita nalazi se…………………..

Informacije sa 40.sjednice Skupštine opštine

Dana 27.06.2008.godine
održana je 40. sjednica
Skupštine opštine Rogatica
Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Tomislav Batinić, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici OSCE-a, EUFOR-a i sredstava javnog informisanja.
           
Sjednici je prisustvovalo 18 odbornika.
            Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.
            Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći
DNEVNI RED
           
1.Usvajanje zapisnika sa XXXIX sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 30.05.2008.godine;
           
2.Razmatranje Nacrta Omladinske politike opštine Rogatica za period 2009.-2013.godina;
           
 3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period 2009.-2013.godina;
           
4.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju Opštinskog akcionog plana za kontinuirano unapređenje opštinske uprave u saradnji sa Projektom upravne odgovornosti –druga faza;
           
5.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini putem javnog nadmetanja;
           
6.Razmatranje Izvještaja Komisije za odabir idejnog rješenja simbola opštine Rogatica i usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju idejnog rješenja simbola opštine Rogatica;
           
7.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Statuta Javnog preduzeća Redrin ”Agro business centre-ABC” Rogatica;
           
8.Razmatranje i usvajanje Etičkog kodeksa Javnog preduzeća Redrin ”Agro business centre-ABC” Rogatica;
           
 9.Informacija o stanju u oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti na području opštine Rogatica;
           
10.Informacija o obavljenoj proljetnoj sjetvi na području opštine Rogatica u 2008.godini;
           
11.Informacija o položaju penzionera na području opštine Rogatica;
           
12.Odbornička pitanja.
REALIZACIJA DNEVNOG REDA
           
1.Zapisnik sa XXXIX sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 30.05.2008.godine usvojen jednoglasno.
           
2.Skupština opštine jednoglasno je prihvatila Nacrt Omladinske politike opštine Rogatica za period 2009.-2013.godina i uputila ga na javnu raspravu. Komisija za pitanja mladih zadužena je da u saradnji sa sekretarom Skupštine opštine organizuje javnu raspravu u zgradi opštine i putem mjesnih zajednica. Nakon provedene javne rasprave, Komisija za pitanja mladih će dostaviti Skupštini opštine izvještaj o rezultatima javne rasprave sa prijedlozima i datim primjedbama.
           
3.Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period 2009.-2013.godina usvojena sa 15 glasova za i 3 uzdržana.
           
4.Odluka o usvajanju Opštinskog akcionog plana za kontinuirano unapređenje opštinske uprave u saradnji sa Projektom upravne odgovornosti –druga faza usvojena jednoglasno. Zaključivanjem Memoranduma o razumijevanju između Opštine Rogatica i Projekta upravne odgovornosti-druga faza (GAP), Opština Rogatica je dobila mogućnost da u cilju unapređenja pružanja usluga opštinske administracije implementira sedam projekata u naredne 2,5 godine. Sredstva za realizaciju projekata podrazumijevaju sredstva GAP-a (60.000 $) a djelimično sredstva iz budžeta opštine. To su sljedeći projekti: Elektronsko izdavanje dozvola-Integrisani sistem; Utvrđivanje kreditne sposobnosti i kapaciteta Opštine za zaduživanje; Priprema i provođenje Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP); Skeniranje i digitalizacija dokumenata, razvoj elektronske biblioteke; Umrežavanje mjesnih ureda sa Centrom za pružanje usluga građanima (CSC); Ažuriranje strategija lokalnog razvoja; Izrada prijedloga projekata po međunarodnim standardima.
           
5.Odluka o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini putem javnog nadmetanja usvojena jednoglasno. Ovom odlukom regulišu se uslovi i način prodaje gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini označenog kao k.č. broj: 581 u površini od 425 m2 i k.č. broj: 581/1 u površini od 2.777 m2, upisane na Skupštinu opštine Rogatica, p.l. broj: 1433, sve u k.o. Rogatica-grad. Početna prodajna cijena iznosi 30,00 KM po m2 građevinskog zemljišta.
           
6.Izvještaj Komisije za odabir idejnog rješenja simbola opštine Rogatica i Odluka o usvajanju idejnog rješenja simbola opštine Rogatica usvojeni sa 14 glasova za i 4 protiv. Autor idejnog rješenje simbola opštine Rogatica je Klisara Željko iz Pala. Simbol opštine Rogatica je štitastog oblika, obojen bojama zastave Republike Srpske, koji je vertikalno i horizontalno podijeljen na četiri polja. Na vrhu štita nalazi se logotip opštine Rogatica ispisan ćiriličnim i  latiničnim pismom. U prvom polju se nalazi kula Pavlovića, koja predstavlja
istorijsko nasljeđe opštine Rogatica. Drugim poljem predstavljeni su prirodni resursi opštine Rogatica i planina Devetak iskazana sa dvije linije, svjetlo i tamno zelene boje.Treće polje simbolizira Borike, poznato uzgajalište rasnih konja, turistički centar i poljoprivredni kraj. U četvrtom polju, predstavljen je most na rijeci Žepi o kome je pisao nobelovac Ivo Andrić i koji je proglašen za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
           
7.Statut Javnog preduzeća Redrin ”Agro business centre-ABC” Rogatica usvojen jednoglasno.
           
8.Etički kodeks Javnog preduzeća Redrin ”Agro business centre-ABC” Rogatica usvojen jednoglasno.
           
9.Informacija o stanju u oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti na području opštine Rogatica prihvaćena jednoglasno. Na dan 10.06.2008.g. na području opštine Rogatica registrovano je 235 privatnih preduzetnika i to: 20 poljoprivrednih proizvođača, 72 samostalna trgovca, 34 samostalna ugostitelja, 72 zanatska preduzetnika, 9 ostalih prerduzetnika, 1 auto-škola, 11 taksi prevoznika i 16 autoprevoznika.
           
10.Informacija o obavljenoj proljetnoj sjetvi na području opštine Rogatica u 2008.godini prihvaćena jednoglasno. Ukupne proljetne sjetvene površine su 513,5 ha ili 89,2% od prošlogodišnjih. I ove godine najzastupljenija kultura je krompir čije su površine manje za 14,5% u odnosu na prošlogodišnje.
           
11.Informacija o položaju penzionera na području opštine Rogatica usvojena jednoglasno.
           
12.Odbornička pitanja: Odbornik Luka Glibo postavio je tri pitanja u ime kluba odbornika PDP :
” Koje je izgrađeno građevinsko zemljište ušlo u imovinu preduzeća ”Agrokombinat” po privatizacionom programu, u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima?; Je li se Opština Rogatica izjašnjavala, po osnovu prava prvokupa i u kojim slučajevima, u postupku prometovanja poljoprivrednog ili građevinskog zemljišta od strane AD ”Agrokombinat” Rogatica?; Koje je poljoprivredno zemljište ostalo bez korisnika, nakon Odluke Vlade RS o dodjeli 966 ha poljoprivrednog zemljišta po osnovu koncesije i hoće li se ono ponuditi u zakup poljoprivrednim gazdinstvima?” za koje će odgovor dobiti na sljedećoj sjednici Skupštine opštine.   

Komentariši