Želim zaštitu svojih prava kao građanina / ke BiH!

 

 

On našeg uvaženog Muderrisa smo dobili molbu za potpisivanjem Peticije. Molim vas da potpišete peticiju i isto preporučite svima sa kojima ste u kontaktu. Takođe vas molim da ovaj apel postavite i na web stranice. U Peticiji se između ostalog kaže: Mi, potpisnici/e peticije, pozivajući se na prava građana BiH zagarantovana Ustavom BiH i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima: Zahtijevamo da se zaštite prava svih građana/ki BiH na sigurnost i dostojanstvo, te otkloni samovolja vlasti u donošenju odluka……

 

 

ŽELIM ZAŠTITU SVOJIH PRAVA KAO GRAĐANINA/KE BIH!  

Potpiši peticiju   Na –

http://www.peticija.com.ba/

   

Mi, potpisnici/e peticije, pozivajući se na prava građana BiH zagarantovana Ustavom BiH i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima:

 

  

1. Zahtijevamo da se zaštite prava svih građana/ki BiH na sigurnost i dostojanstvo, te otkloni samovolja vlasti u donošenju odluka.

 

  2. Zahtijevamo da se usvoje izmjene i dopune Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH, broj 54/05 i 12/09) kako bi se isti Zakon uskladio s principima Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja propisuje da svako ima pravo na slobodu i sigurnost ličnosti (član 5), te garantuje fer i korektan postupak vlasti prema svojim građanima. Po Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH, tajnim se mogu proglasiti praktično većina ili gotovo sve informacije koje se po ocjeni (!) državnih organa odnose na „javnu sigurnost, odbranu, vanjske poslove ili obavještajnu i sigurnosnu djelatnost“ (član 1 Zakona). U praksi, to znači da lice na koje se odnosi podatak koji je „označen tajnim“ nema pravo pristupa tim podacima, a analogno tome, ni njegov/njen pravni zastupnik. Važeći Zakon je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom jer se po njemu narušava zaštita sigurnosti i slobode građana na osnovu neutemeljenih odluka državnih organa (bez tačno uvrđenog činjeničnog stanja, bez provedenog postupka za utvrđivanje javnog interesa i sl.).  

 

Ovaj Zakon također drastično negira principe Zakona o slobodi pristupa informacijama („Sl. novine Federacije BiH”, broj 32/01 i „Sl. glasnik RS”, broj 20/01) koji predviđa da se objavljivanje svake informacije mora posebno razmotriti, i to samo na osnovu ocjene sadržaja tražene informacije, a ne na ocjeni vrste informacije ili načina na koji je ona označena (član 3. Zakona), te ukoliko je proveden postupak ispitivanja javnog interesa. Dakle, klasifikacija dokumenata kako je vrši Zakon o zaštiti tajnih podataka ne bi smjela biti urađena tako da krši odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama, odnosno ne bi smjela biti razlog za odbijanje pristupa informacijama samo zbog same klasifikacije dokumenata.

  Shodno navedenom, zahtijevamo da se izvrše izmjene Zakona u sljedećem smislu:U članu 5 navedenog Zakona, iza stava 2, dodaje se novi stav 3, koji glasi: „Izuzetno od odredaba stava 1 ovog člana, pristup tajnim podacima svih stepena bez bezbjedosne provjere ima i lice odnosno pravni zastupnik lica protiv koga je pokrenut sudski ili drugi postupak. Lice iz stava 3 ima pristup tajnim podacima potrebnim isključivo u navedenu svrhu i ne može zahtijevati pristup dokumentima koji se ne odnose na pitanje postupka.“ 

 

 3. Zahtijevamo da institucije vlasti BiH ne krše ljudska prava u ime „nacionalne sigurnosti“, te da ne proglašavaju vlastite građane prijetnjom za nacionalnu sigurnost bez bilo kakvih osnovanih dokaza i formalnih optužbi. Također, zahtijevamo da vlasti ne stvaraju bh. građanima strah da bismo i mi sami, i naša djeca, i naši prijatelji, i naše komšije mogli biti proglašeni „prijetnjom za nacionalnu sigurnost“.  

 

4. Zahtijevamo da se puste na slobodu nevine osobe smještene „pod nadzor“ u imigracione centre iz nedefiniranih osnova vezanih za „nacionalnu sigurnost“, koje nikada nisu gonjene za krivična djela, niti formalno optužene za bilo kakve terorističke aktivnosti, a čija se državljanstva oduzimaju bez saslušanja i bez osnova. Također, zahtijevamo da se više nikad ne ponovi epizoda o tzv. „Alžirskoj šestorki“ koja je bila jasan primjer užasne nepravde koje su počinile bh. vlasti zajedno s međunarodnom zajednicom nad vlastitim nevinim građanima. Tražimo da sve mjere koje naše vlasti poduzimaju budu dobro preispitane i bazirane na jasnim i čvrstim dokazima, uz puno uvažavanje ljudskih prava i prije svega ljudskog dostojanstva. 

 Izričito tražimo da se zaustave svi napori da se iz ove zemlje deportuju osobe koje bi se u zemljama porijekla suočile s rizikom torture, te da se poštuju odluke Evropskog i bh. sudova.  

 

Napomena: Peticija će biti proslijeđena svim relevantnim institucijama i organizacijama u BiH, a posebno onim iz člana 5. Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH (Odjeljak „Pristup tajnim podacima svih stepena“).     

 

Komentariši