Informacije sa VIII Sjednice Skupštine opštine

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, podnosioci izvještaja, predstavnici OSCE-a, EUFOR-a i sredstava javnog informisanja. Sjednici je prisustvovao 21 odbornik. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine. Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći

 

 

INFORMACIJE SA VIII SJEDNICE

SKUPŠTINE OPŠTINE

 

Dana 30.06.2009.godine

održana je VIII sjednica

Skupštine opštine Rogatica

 

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Radomir Jovičić, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, podnosioci izvještaja, predstavnici OSCE-a, EUFOR-a i sredstava javnog informisanja.

                Sjednici je prisustvovao 21 odbornik.

                Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.

                 Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1.Usvajanje Zapisnika sa VII redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 29.05.2009.godine;

 

2.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o određivanju lokaliteta za eksploataciju šljunka, pijeska i lomljenog kamena u cilju izgradnje i održavanja lokalnih i šumskih puteva;

 

3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o nabavci jednog vozila sa cisternom za mlijeko;

 

4.Razmatranje Nacrta odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima Živaljevina, Borač, Centar II, Karanfil, Stara Ciglana (naselje Miloša Forcana), Ptičijak, Plandište i Rudo u Rogatici;

 

5.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o usvajanju budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu;

 

6.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o izvršenju budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu;

 

7.Informacija u oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti na području opštine Rogatica;

 

8.Izvještaj Komisije za planiranje kapitalnih investicija za period januar-juni 2009.godine;

 

9.Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite;

 

10.Informacija o snabdijevanju električnom energijom na području opštine Rogatica;

 

11.Izvještaj o radu JKP ”Komunalije” Rogatica za 2008.godinu;

 

12.Izvještaj o poslovanju AD ”Veterinarska stanica” Rogatica za 2008.godinu;

 

13.Informacija o položaju penzionera na području opštine Rogatica;

 

14.Informacija o posljedicama primjene Pravilnika o finansiranju osnovnih škola;

 

15.Odbornička pitanja.

 

 

REALIZACIJA DNEVNOG REDA

   

1.Zapisnik sa VII redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 29.05.2009.godine usvojen je jednoglasno.

 

2.Odluka o određivanju prostora na kojim se može vršiti eksploatacija lomljenog kamena usvojena je jednoglasno. Ovom odlukom utvrđeni su prostori na kojim se može vršiti eksploatacija lomljenog kamena i to: Bokšanica, Babljak, Pajića bunari, Odvajak, Jelika, Slano Brdo, Brankovići, Mljekara, Suva Kruška, Gnila, Novakovići, Starčići i Rijekovine. Opština Rogatica i Šumsko gazdinstvo ”Sjemeć” mogu samo za vlastite potrebe vršiti eksploataciju bez naknade, za pravljenje i nasipanje lokalnih i šumskih puteva u količini 10.000 m3, bez miniranja, pod uslovima i na način propisan zakonom.

 

3.Odluka o nabavci jednog vozila sa cisternom za mlijeko usvojena je jednoglasno. Sredstva za nabavku vozila  obezbijeđena su iz Budžeta Republike Srpske, Rješenjem ministra  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 02-330-4856/09 od 01.06.2009. godine,  kao  podrška ruralnom razvoju – sredstva opšte namjene u ruralnom području, i ista su  doznačena na žiro račun Opštine Rogatica. Vozilo će se dati  na privremeno korišćenje Udruženju poljoprivrednih proizvođača Rogatica, bez naknade,  isključivo za poslove otkupa i distribucije mlijeka.

 

4.Nacrt odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima Živaljevina, Borač, Centar II, Karanfil, Stara Ciglana (naselje Miloša Forcana), Ptičijak, Plandište i Rudo u Rogatici usvojena je jednoglasno. Zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove da, u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica Rogatica I i Rogatica II, organizuje i sprovede raspravu, na zborovima građana, sa ciljem predlaganja imena ulica i trgova u naseljima iz tačke 1. ovoga zaključka i prijedloge zajedno sa izvještajem o provedenoj raspravi dostavi Skupštini opštine Rogatica do 15.08.2009. godine.

 

                5.Odluka o usvajanju budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu usvojena je sa 17 glasova za i 4 uzdržana. Ovom Odlukom usvaja se Budžet opštine Rogatica za 2009.godinu koji se sastoji od :                                                                

–   Budžetskih sredstava u iznosu od                                5.100.000  KM             

–   Tekućih troškova u iznosu od                      3.912.500  KM

–   Kapitalnih investicija u iznosu od                           1.060.000  KM                                            

–   Budžetske rezerve u iznosu od                                         127.500  KM

 

6.Odluka o izvršenju budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu usvojena je sa 17 glasova za i 4 uzdržana.

 

7.Informacija u oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti na području opštine Rogatica usvojena je jednoglasno. Na dan 10.06.2009.godine na području opštine Rogatica je registrovano 220 privatnih preduzetnika i to: 14 poljoprivrednih proizvođača, 68 samostalnih trgovaca, 35 samostalnih ugostitelja, 70 zanatskih preduzetnika, 9 ostalih preduzetnika, 1 auto-škola, 8 taksi prevoznika i 15 autoprevoznika.

 

8.Izvještaj Komisije za planiranje kapitalnih investicija za period januar-juni 2009.godine usvojen je jednoglasno. U izvještajnom periodu Komisija je izvršila niz aktivnosti: izvršila reviziju Strateškog plana razvoja opštine Rogatica za period 2004.-2010.godina i Plana kapitalnih investicija za period 2009.-2013.godina, preduzela sve

aktivnosti neophodne za početak procesa prikupljanja prijedloga projekata u 2009.godini, razmatrala prikupljene prijedloge (prihvaćeno 77 prijedloga projekata na ocjenu), pored ovih komisija je bodovala  i 82 prijedloga koji nisu realizovani a nalaze se u Planu, te je uradila rang listu bodovanih projekata.

 

         9.Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite usvojena je jednoglasno. Korisnici socijalne zaštite-maloljetni: djeca bez roditeljskog staranja 4; djeca ometena u fizičkom i psihičkom razvoju 10; djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama 554; vaspitno zanemarena i zapuštena djeca 19. Punoljetni korisnici: materijalno neobezbjeđena i za rad nesposobna lica 167; stara lica bez porodičnog staranja 85; invalidna lica 158; lica sa poremećajima u ponašanju 31; lica kojima je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita 551.

 

10.Informacija o snabdijevanju električnom energijom na području opštine Rogatica usvojena je jednoglasno. Ovlašćuje se Načelnik opštine da preuzme aktivnu ulogu u kreiranju, planiranju i realizaciji projekata instalisanja trafo stanica, rekonstrukcije i izgradnje vodova visokonaponske i niskonaponske elektro mreže na području opštine Rogatica.

 

11.Izvještaj o radu JKP ”Komunalije” Rogatica za 2008.godinu nije prihvaćen. Zadužuje se Načelnik opštine da putem Administrativne službe analizira opravdanost visine cijene vode i uticaja na  poslovanje preduzeća, prije nego što da saglasnost na cijene vode i  potpiše ugovor o pružanju usluga sa JKP „Komunalije“ Rogatica.

 

12.Izvještaj o poslovanju AD ”Veterinarska stanica” Rogatica za 2008.godinu primljen je k znanju.

 

13.Informacija o položaju penzionera na području opštine Rogatica je prihvaćena. Udruženje penzonera broji 1880 penzionera.Veliki je broj penzionera (oko 960) čija se visina penzije kreće do iznosa prosječne penzije u RS (320 KM). Nešto je povoljnije stanje kod penzionera čija je visina penzije između prosječne penzije i penzije do iznosa 500 KM (oko 810 penzionera). Visinu penzije u rasponu od 500 do 850 KM i više ostvaruje relativno mali broj penzionera, oko 110.

 

14.Informacija o posljedicama primjene Pravilnika o finansiranju osnovnih škola je primljena k znanju. Skupština opštine Rogatica razumije probleme Sindikalne organizacije Osnovne škole „Sveti Sava“ Rogatica i zaposlenih prosvjetnih radnika, koji bi mogli biti proglašeni kao tehnološki višak usljed primjene Pravilnika o finansiranju osnovnih škola, te traži od Ministarstva prosvjete i kulture da uvaži činjenicu da opština Rogatica spada u red nerazvijenih opština u Republici Srpskoj, te da radno pravni status viška radnika pokuša riješiti prerasporedom u škole u drugim susjednim opštinama, ili da eventualno odloži primjenu predmetnog pravilnika na određeni period, do ispunjavanja uslova za odlazak dijela prosvjetnih radnika u penziju.

 

15.Odborničkih pitanja nije bilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentariši