Informacije sa 12 i 13 sjednice Skupštine opštine

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: nacelnik opštine, zamjenik nacelnika, nacelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici  OSCE-a i sredstava javnog informisanja. Skupštinom je predsjedavao Kemo Camdžija, predsjednik Skupštine. U nastavku slijede informacije sa 12 i 13 sjednice Skupštine opštine Rogatica.

 

Informacije sa XII sjednice Skupštine opštine

INFORMACIJE SA XII SJEDNICE

SKUPŠTINE OPŠTINE

 

 

Dana 30.11.2009.godine

održana je XII sjednica

Skupštine opštine Rogatica

 

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: nacelnik opštine Radomir Jovicic, zamjenik nacelnika, nacelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici  OSCE-a i sredstava javnog informisanja.

                      Sjednici je prisustvovalo 20 odbornika.

                      Skupštinom je predsjedavao Kemo Camdžija, predsjednik Skupštine.

                       Na samom pocetku sjednice usvojen je sljedeci

 

 

DNEVNI RED

 

                      1.Usvajanje Zapisnika sa XI redovne sjednice Skupštine opštine;

 

                      2.Razmatranje Programa rada nacelnika opštine Rogatica za 2010.godinu;

 

                      3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o dopuni Odluke o utvrdivanju prostora na kojim se može vršiti eksploatacija lomljenog kamena;

 

                      4.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o odredivanju prostora za odrržavanje javnih skupova;

 

                      5.Razmatranje Informacije o izvršenju budžeta opštine Rogatica za period 01.01.-30.09.2009.godine;

 

                      6.Razmatranje Informacije o obavljenoj žetvi strnih žitarica i ubiranju roda krompira i pripremama za jesenju sjetvu na podrucju opštine Rogatica;

 

                      7.Imenovanja organa u ustanovama ciji je osnivac opština Rogatica:

                      -Narodne biblioteke Rogatica,

                      -Turisticke organizacije opštine Rogatica,

                      -Centra za kulturu ”Rogatica” Rogatica,

                      -JPVOU Djecije obdanište Rogatica,

                      -Teritorijalne vatrogasne jedinice Rogatica,

                      -Centra za socijalni rad opštine Rogatica i

                      -Doma zdravlja ”Rogatica” Rogatica.

                      8. Odbornicka pitanja.

 

 

REALIZACIJA DNEVNOG REDA

 

                      1.Zapisnik sa XI redovne sjednice Skupštine opštine usvojen jednoglasno, sa 20 glasova za.

 

                      2.Program rada nacelnika opštine Rogatica za 2010.godinu usvojen sa 16 glasova za i 4 uzdržana. Program rada obuhvata: zakonito i transparentno izvršenje Budžeta za 2010.godinu; izvršenje Programa rada Skupštine opštine Rogatica za 2010.godinu; izvršenje ciljeva iz Strateškog plana razvoja Opštine Rogatica za period 2004.-2010.godina; razvoj i podsticaj zapošljavanja u skladu sa Planom i Programom razvoja opštine uz plasman kreditno-stimulativnih sredstava izdvojenih po osnovu Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa, u skladu sa utvrdenim kriterijumima za dodjelu stimulativnih kredita; realizaciju projekata uz pomoc Fonda za razvoj i zapošljavanje RS kojim upravlja Investiciono razvojna banka i resornih ministarstava Vlade RS; realizaciju Plana kapitalnih investicija i drugih projekata.

 

                      3.Odluka o dopuni Odluke o utvrdivanju prostora na kojim se može vršiti eksploatacija lomljenog kamena usvojena jednoglasno.

 

                      4.Odluka o odredivanju prostora za održavanje javnih skupova usvojena sa 16 glasova za i 4 uzdržana. Prostori za održavanje javnih skupova su: plato ispred kino sale u ulici Srpske sloge, stadion, igrališta i dvorane i drugi prikladni prostori za održavanje javnih skupova iz clana 30. Zakona o javnom okupljanju.

                     

                      5.Informacija o izvršenju budžeta opštine Rogatica za period 01.01.-30.09.2009.godine prihvacena sa 16 glasova za i 4 uzdržana.  U izvještajnom periodu izvršena budžetska sredstva iznose 3.416.512 KM što je 66,99% od planiranih u budžetu za 2009.godinu, a za 9,99% manje u odnosu na isti period 2008.godine. Izvršeni budžetski izdaci iznose 3.221.795 KM što je 63,17% od planiranih u budžetu za 2009.godinu, a za 14,30% manje u odnosu na isti period 2008.godine. Na kraju perioda iskazan je višak budžetskih sredstava u odnosu na izdatke u iznosu od 194.716 KM.

 

                      6.Informacija o obavljenoj žetvi strnih žitarica i ubiranju roda krompira i pripremama za jesenju sjetvu na podrucju opštine Rogatica prihvacena jednoglasno. Ukupne žetvene površine u tekucoj godini su 168,0 ha sa kojih je ukupno ubrano 527,0 t roda strnih žitarica. U strukturi žitnih polja najvece ucešce imala su polja pod pšenicom (88,5ha), zatim polja pod kulturom zobi (38,5ha), pa polja pod jecmom (20ha), nakon cega slijede površine polja od 15 ha pod kulturom tritikale i polja površine 6 ha pod kulturom raži. U registrovane proizvodace sjemena krompira spadaju: ”Agrokombinat” a.d. Rogatica, Udruženje poljoprivrednih proizvodaca ”Solanum produkt” Rogatica, ”Agros” d.o.o. Rogatica i Opšta zemljoradnicka zadruga ”Radava” Rogatica. Sveukupan rod krompira je 5.217 t, ostvaren sa sjetvenih površina od 269,8 ha, što predstavlja do sada najvecu ostvarenu proizvodnju.

 

                      7.Imenovanja organa u ustanovama ciji je osnivac opština Rogatica:

 

                      Za direktora Narodne biblioteke Rogatica, sa 16 glasova za i 4 uzdržana, imenovan je Stevo Draškovic iz Rogatice. Za clanove Upravnog odbora Narodne biblioteke Rogatica imenovani su: Olga Stanišic, Suzana Rosic i Slobodan Bojovic.

 

                      Za direktora Turisticke organizacije opštine Rogatica, sa 16 glasova za i 4 uzdržana, imenovan je Nebojša Golic iz Rogatice. Clanovi Upravnog odbora Turisticke organizacije opštine Rogatica su: Danijela Markovic, Dragica Cerovic i Bojana Rackovic.

 

                      Olja Ostojic iz Rogatice imenovana je za direktora Centra za kulturu ”Rogatica” Rogatica, sa 16 glasova za i 4 uzdržana. Za clanove Upravnog odbora Centra za kulturu ”Rogatica” imenovani su: Selena Simsija, Milana ?eric i Ratko Kovac.

 

                      Jasna Purkovic imenovana je za direktora JPVOU Djecije obdanište Rogatica, sa  16 glasova  za i 4 uzdržana. U Upravni odbor JPVOU Djecije obdanište Rogatica imenovani su: Milka Kapuran, Milica Bojat i Miroslav Cajic.

 

                      Miroslav Gluhovic iz Rogatice imenovan je na dužnost starješine Teritorijalne vatrogasne jedinice Rogatica, sa 14 glasova  za i 6 uzdržanih.

 

                      Nijedan kandidat nije dobio potrebnu vecinu glasova za imenovanje direktora Centra za socijalni rad opštine Rogatica, po okoncanju žalbenog postupka najvjerovatnije ce se pristupiti ponovnom raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra.

                      U Upravni odbor Centra za socijalni rad Rogatica imenovani su: Marina Karadžic, Aleksandar ?eric i Adrijana Planojevic.

 

                      Za clanove Upravnog odbora Doma zdravlja ”Rogatica” Rogatica imenovani su:  Olivera Perovic, Miodrag Coric i Slobodan Perkovic.

 

                      8. Odbornicko pitanje postavio je odbornik Ratomir Bojat.

 

 

 

 

Informacije sa XIII sjednice Skupštine opštine

 

INFORMACIJE SA XIII SJEDNICE

SKUPŠTINE OPŠTINE

Dana 15.12.2009.godine

održana je XIII sjednica

Skupštine opštine Rogatica

 

 

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: nacelnik opštine Radomir Jovicic, zamjenik nacelnika, nacelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici  OSCE-a i sredstava javnog informisanja.

                      Sjednici je prisustvovalo 20 odbornika.

                      Skupštinom je predsjedavao Kemo Camdžija, predsjednik Skupštine.

                       Na samom pocetku sjednice usvojen je sljedeci

 

 

DNEVNI RED

 

                      1.Usvajanje Zapisnika sa XII redovne sjednice Skupštine opštine;

 

                      2.Razmatranje i usvajanje Programa rada Skupštine opštine Rogatica za 2010.godinu;

 

                      3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica;

 

                      4.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu;

 

                      5.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o izvršenju rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu;

 

                      6.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o usvajanju budžeta opštine Rogatica za 2010.godinu;

 

                      7.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o izvršenju budžeta opštine Rogatica za 2010.godinu;

 

                      8.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o pozajmljivanju namjenskih sredstava od naknada za korištenje prirodnih resursa;

 

                      9.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o orocavanju neplasiranih i nepozajmljenih (neiskorištenih) sredstava od naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje elektricne energije;

 

                      10.Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za planiranje kapitalnih investicija za period juli-decembar 2009.godine;

 

                      11.Razmatranje Programa rada i finansijskih planova za 2010.godinu:

                      a) Doma zdravlja ”Rogatica” Rogatica;

                      b) JPVOU Djecije obdanište Rogatica;

                      c)Centra za socijalni rad opštine Rogatica;

                      d)Turisticke organizacije opštine Rogatica;

                      e)Teritorijalne vatrogasne jedinice Rogatica;

                      f)Centra za kulturu ”Rogatica” Rogatica i

                      g)Narodne biblioteke Rogatica.

                      12.Odbornicka pitanja.

 

REALIZACIJA DNEVNOG REDA

 

                      1.Zapisnik sa XII redovne sjednice Skupštine opštine usvojen sa 15 glasova za, 4 protiv i 1 uzdržan.

 

                      2.Program rada Skupštine opštine Rogatica za 2010.godinu usvojen sa 16 glasova za i 4 uzdržana.

 

                      3.Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica usvojena sa 18 glasova za i 2 uzdržana. S obzirom da je Skupština opštine donijela Odluku o usvajanju idejnog rješenja simbola opštine Rogatica (”Službeni glasnik opštine Rogatica”, broj:9/08) to je bilo neophodno u skladu sa Zakonom oblik i sadržaj simbola opštine regulisati Statutom opštine. Zbog složenosti i obimnosti definisanja nacina upotrebe simbola opštine predloženo je da se upotreba simbola opštine reguliše posebnom odlukom Skupštine opštine.

 

                      4.Odluka o usvajanju rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu usvojena sa 14 glasova za i 6 uzdržanih. Ovom Odlukom usvaja se Rebalans budžeta opštine koji se sastoji od budžetskih sredstava u iznosu od 5.000.000 KM; tekucih troškova u iznosu od 3.964.400 KM; kapitalnih investicija u iznosu od 910.600 KM i budžetske rezerve u iznosu od 125.000KM.

 

                      5.Odluka o izvršenju rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu usvojena sa 14 glasova za i 6 uzdržanih.

 

                      6.Odluka o usvajanju budžeta opštine Rogatica za 2010.godinu usvojena sa 14 glasova za, 4 protiv i 2 uzdržana. Ovom Odlukom usvaja se Budžet opštine Rogatica za 2010.godinu koji se sastoji od: budžetskih sredstava u iznosu od 5.100.000 KM; tekucih troškova u iznosu od 3.840.637 KM; kapitalnih investicija u iznosu od 1.138.000 KM i budžetske rezerve u iznosu od 121.363 KM.

 

                      7.Odluka o izvršenju budžeta opštine Rogatica za 2010.godinu usvojena sa 14 glasova za, 3 protiv i 3 uzdržana.

 

                      8.Odluka o izmjeni Odluke o pozajmljivanju namjenskih sredstava od naknada za korištenje prirodnih resursa usvojena sa 14 glasova za i 6 uzdržanih. Skupština opštine Rogatica je na sjednici od 13.03.2009.godine donijela Odluku o pozajmljivanju namjenskih sredstava od naknada za korištenje prirodnih resursa u cilju izmirenja obaveza iz ranijih godina prema dobavljacima i institucijama, iz razloga što se iz redovnog priliva nisu mogle izmiriti dospjele obaveze. Obzirom da je neizvjestan priliv sredstava u 2010.godini postojace i dalje potreba za korištenjem ovih sredstava u cilju izmirenja dospjelih obaveza.

 

                  9. Prijedlog odluke o orocavanju neplasiranih i nepozajmljenih (neiskorištenih) sredstava od naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje elektricne energije povucen sa dnevnog reda.

 

                      10.Izvještaj o radu Komisije za planiranje kapitalnih investicija za period juli-decembar 2009.godine prihvacen sa 17 glasova za i 3 uzdržana. Komisija je na sjednici od 19.06.2009.godine razmatrala i usvojila Prijedlog odluke o potvrdivanju Liste kategorisanih prijedloga projekata iz 2009.g. Pored toga, razmatran je i usvojen Prijedlog odluke o razvrstavanju prihvacenih prijedloga projekata iz 2009.g. i ažuriranju Plana kapitalnih investicijaza period 2010.-2014. g. U 2010.godini rasporedeno je 12 projekata ukupne vrijednosti 2.233.000 KM. Planirana slobodna sredstva u budžetu za realizaciju ovih projekata iznose 650.000 KM, a nedostajuca sredstva 1.583.000 KM.

 

                      11. Program rada i finansijski plan za 2010.godinu:

 

                      a) Sa 14 glasova za i 6 uzdržanih data je saglasnost na Program rada i Finansijski plan  Doma zdravlja ”Rogatica” Rogatica;

                      b) Sa 10 glasova za, 2 protiv i 8 uzdržanih data je saglasnost na Program rada i Finansijski plan JPVOU Djecije obdanište Rogatica;

                      c)Skupština je, sa 13 glasova za, 2 protiv i 5 uzdržanih dala saglasnost na Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Rogatica;

                      d)Sa 15 glasova za i 5 uzdržanih data je saglasnost na Program rada i Finansijski plan Turisticke organizacije opštine Rogatica;

                      e)Sa 13 glasova za, 5 protiv i 2 uzdržana data je uslovna saglasnost na Program rada i Finansijski plan Teritorijalne vatrogasne jedinice Rogatica, uz zaduženje da svoj Finansijki plan koriguju u skladu sa sredstvima predvidenim okvirnim planom budžeta za 2010.godinu;

                      f)Skupština opštine je sa 13 glasova za, 1 protiv i 6 uzdržanih dala uslovnu saglasnost na Program rada i Finansijki plan Centra za kulturu ”Rogatica” Rogatica, uz zaduženje da svoju unutrašnju organizaciju, narocito u dijelu naglašene prezaposlenosti, koriguje u skladu sa svojim finansijskim mogucnostima, te na januarskoj sjednici podnese izvještaj Skupštini opštine;

                      g)Sa 15 glasova za i 5 uzdržanih data je saglasnost na Program rada i Finansijki plan Narodne biblioteke Rogatica, uz zaduženje da svoju unutrašnju organizaciju, narocito u dijelu naglašene prezaposlenosti, koriguje u skladu sa svojim finansijskim mogucnostima te na januarskoj sjednici podnese izvještaj Skupštini opštine

 

                      12.Odbornicka pitanja postavili su odbornici Dragana Perkovic, Ratomir Bojat i Luka Glibo.

 

 

 

 

 

Komentariši