I mi Rogatičani smo bili na protestu u Dublinu

Pripadnici jake bosanske zajednice u Republici Irskoj, koja okuplja oko 1.600 ljudi, mirnim su protestom u utorak izrazili negodovanje protiv ratifikacije Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, čime bi se ovoj zemlji otvorio put za integraciju u Evropsku uniju. Ovom skupu smo prisustvovali i mi Rogatičani…

 

I mi Rogatičani smo bili na protestu u Dublinu

 

Protest u Dublinu

Bh. zrtve rata u Irskoj protiv primanja Srbije u EU

Pripadnici jake bosanske zajednice u Republici Irskoj, koja okuplja oko 1.600 ljudi, mirnim su protestom u utorak izrazili negodovanje protiv ratifikacije Ugovora o stabilizaciji i pridruzivanju sa Srbijom, cime bi se ovoj zemlji otvorio put za integraciju u Evropsku uniju.

Demonstranti u Dublinu digli su glas i protiv posjete srbijanskog ambasadora Dejana Popovica Republici Irskoj, isticuci da je njegova posjeta usmjerena na lobiranje vlade i parlamenta ove zemlje da bez uslova o izrucenju Ratka Mladica i Gorana Hadzica ratifikuju spomenuti ugovor.

Prema rijecima naseg citaoca Mirsada Ibisevica, bosanskohercegovacke zrtve rata u Irskoj su ogorcene na samu pomisao da bi se ovo moglo desiti prije nego osumnjiceni za zlocine budu izvedeni pred lice pravde.

“Srbija je pokazala nepostovanje prema EU ne predajuci ove ratne zlocince”, izjavila je za “Irish Times” Elvedina Dizdarevic. Ona je u ratu izgubila tri clana porodice.

“Ovaj ugovor nije pravedan u ovakvim uslovima. Zelimo pravdu i nastavit cemo da se boriti za nju”, dodala je.

Svih 27 clanica Evropske unije moraju ratifikovati ovaj ugovor da bi on stupio na snagu. Glasanje u irskom parlamentu se ocekuje krajem oktobra. Do sada je samo Holandija odbila da ratifikuje ovaj ugovor.

sarajevo-x.com

 

War crimes prosecutor: Keep pressure on Serbia

By MIKE CORDER (AP) – Sep 20, 2010

THE HAGUE, Netherlands — Serbia still is not doing all it can to arrest key Bosnian war fugitive Gen. Ratko Mladic and the European Union must keep the pressure on Belgrade to hunt him down, the chief prosecutor for the Yugoslav war crimes tribunal said Monday.

In his toughest comments since taking office three years ago, prosecutor Serge Brammertz said failing to arrest Mladic would be a body blow not only to the tribunal and to victims of Serb atrocities in Bosnia’s 1992-1995 war but to other courts trying to mete out international justice.

“The non-arrest of Mladic would be the worst signal you could give to all future tribunals,” Brammertz told members of the Foreign Press Association in The Hague. “It would somehow give the signal to perpetrators that you can sit out international justice; that political interest is diminishing over time and that at the end of the day impunity prevails.”

Mladic, the former Bosnian Serb military chief, was indicted 15 years ago for atrocities including the massacre of 8,000 Muslim men and boys in Srebrenica and the deadly hail of shells and snipers’ bullets unleashed on the city of Sarajevo during a 44-month siege by Serb forces.

There was no immediate reaction Monday from Belgrade.

Brammertz’s comments were a blunt challenge to growing momentum in the European Union to push Serbia further along the path to joining the 27-nation bloc as a reward for watering down a hardline resolution on Kosovo’s independence at the United Nations.

Serbia is being blocked from joining the EU until Brammertz says Belgrade is fully cooperating with his office. Serbia also vehemently opposes the independence of Kosovo, which formally broke away from Serbia in 2008.

But the EU’s Commissioner for Enlargement, Stefan Fuele, said last week in Belgrade that following the Kosovo resolution “the time has come for the EU to tackle seriously the application of Serbia to join the European Union.”

Brammertz insisted now is not the time to ease off the pressure. His office has no police force and relies on countries to execute its arrest warrants.

“Political support from the European capitals and from Brussels is of paramount importance” in pressing Serbia to arrest Mladic and the only other remaining fugitive, former Croatian Serb leader Goran Hadzic, he said.

Brammertz said geopolitical interests should not be given precedence over the fight against impunity.

He also noted that the tribunal cannot wait indefinitely for Mladic to be arrested, as the U.N. Security Council is pushing it to complete all its cases and shut its doors for good.

“We have no time. This tribunal is closing down in three years,” he said. “We need the arrests now in order to be able to have a trial which represents the magnitude of the crimes committed.”

Serbian authorities insist they are doing all they can to track down Mladic, but Brammertz said he sensed “a gap” between political pronouncements and the action he sees on the ground.

“More has to be done,” he said. “More resources, more professionalism in order to have the fugitives arrested.”

Brammertz said his determination to bring Mladic to justice was reinforced over the summer when he visited Srebrenica for the first time and spoke with survivors on the 15th anniversary of Europe’s worst massacre since World War II.

He said the key demand of survivors, some of whom lost up to 40 relatives in the slaughter, was for Mladic to be arrested.

“(They knew) that it will not bring back their loved ones but there will be at least some accountability for crimes committed,” he said.

Prijevod

Tuzitelj za ratne zlocine: Drzite pritisak na Srbija

Mike Corder (AP) – 20. rujna 2010

DEN HAAG, Nizozemska – Srbija i dalje ne cini sve sto moze da uhiti bjegunca optuzenog za ratne zlocine kljucnih bosanskih g…enerala Ratka Mladica i Europska unija moraju drzati pritisak na Beograd za lov na njega dolje, glavni tuzitelj za jugoslavensku suda za ratne zlocine izjavio je u ponedjeljak.
U svojim najtezim komentarima otkako je preuzeo duznost prije tri godine, tuzitelj Serge Brammertz je rekao ako ne uhititi Mladica ce biti tijelo udarac ne samo za sud i zrtvama srpskih zlocina u BiH ratu 1992-1995, ali na druge sudove pokusava odmjeriti medjunarodnom pravde.
“Ne-uhicenje Mladica ce biti najgore signal vam mogao dati za sve buduce sudovima”, rekao je Brammertz clanovima Udruge stranih novinara u Haagu. “To je nekako bi signal pociniteljima da mozete sjesti medjunarodne pravde, koji politicki interes smanjuje tijekom vremena i da na kraju dana nekaznjavanja prevladava.”
Mladic, bivsi vojni zapovjednik bosanskih Srba, optuzen je prije 15 godina za zlocine, ukljucujuci pokolj 8.000 muslimanskih muskaraca i djecaka u Srebrenici i smrtonosne tuce granata i snajpera ‘metaka dovela o gradu Sarajevu tijekom 44-mjesecne opsade od strane srpskih snaga.
Nije bilo neposredne reakcije ponedjeljak iz Beograda.
Brammertzovo komentari su tupi izazov raste zamah u Europskoj uniji za guranje Srbija dalje na putu prema ulasku u 27-clanoj Uniji, kao nagradu za zalijevanje dolje tvrdokorne rezoluciju o neovisnosti Kosova u Ujedinjenim narodima.
Srbija se blokiran od ulaska u EU do Brammertz izjavio kako Beograd u potpunosti suradjuje s njegov ured. Srbija je takodjer zestoko protivi neovisnosti Kosova, sto je i formalno odvojila od Srbija u 2008.
No EU povjerenik za prosirenje, Stefan Fuele, izjavio je proslog tjedna u Beogradu da je, nakon Rezoluciju o Kosovu “je doslo vrijeme za EU da se pozabave ozbiljno primjenu Srbija za ulazak u Europsku uniju.”
Brammertz ustrajavao sada nije vrijeme da odvojiti tlak. Njegov ured ima nema policije i oslanja se na zemlje izvrsavati svoje tjeralica.
“Politicka potpora iz europskih metropola, a iz Bruxellesa je od najvece vaznosti” u pritiskom Srbija ce uhititi Mladica i jedina preostala bjegunca, bivseg celnika hrvatskih Srba Gorana Hadzica, rekao je on.
Brammertz je kazao kako geopolitickih interesa ne smije davati prednost u odnosu na borbu protiv nekaznjavanja.
On je takodjer napomenuo da sud ne moze cekati na neodredjeno vrijeme za Mladic biti uhicen, kao sto je Vijece sigurnosti UN je pritom da dovrsiti sve svoje slucajeve i zatvorio je svoja vrata za dobro.
“Mi nemamo vremena. Ovaj sud je zatvaranje u tri godine”, kazao je. “Trebamo uhicenja sada kako bi mogli imati sudjenje koja predstavlja velicinu zlocina.”
Srpske vlasti tvrde da cine sve sto mogu pronaci Mladica, ali je Brammertz je kazao kako je osjetio “jaz” izmedju politicke izjave i akcije vidi na terenu.
“Vise se mora uciniti”, rekao je on. “Vise sredstava, vise profesionalnosti kako bi se bjegunci uhiceni.”
Brammertz je kazao kako njegova odlucnost kako bi Mladica pred lice pravde je pojacan tijekom ljeta, kada je posjetio Srebrenicu za prvi put i razgovarali s prezivjelim na 15. godisnjicu pokolja u Europi najgore od Drugog svjetskog rata.
On je rekao kljucni zahtjev prezivjelih, od kojih su neki izgubili i do 40 srodnika u pokolj, bio je za Mladic biti uhicen.
“(Oni su znali) da nece vratiti svoje najmilije, ali ce se barem neke odgovornosti za zlocine pocinjene,” rekao je.

Komentariši