Opština Rogatica – bošnjačka prezimenima po naseljima sa br. stanovnika 1991.godine

Opstina Rogatica – bosnjacka prezimena po naseljima sa brojem stanovnika 1991 godine

Nacionalni popis 1991 godinee po Mjesnim zajednicama..

 Nacionalni popis stanovništva 1991.g. po MZ

Opština Rogatica (21978)
Agarovići 161
Babljak (142) – Zulfić, Durmišević, Bajić
Beći 55
Begzadići 103
Beheći 77
Berkovići 109
Bjelogorci (153) – Zukić, Durmišević, Herceglija, Pašić, Karić, Omanović – Mađer (Hurko)
Blažujevići 128
Borač 37
Borika 244
Borovac (147) – Bičić, Brgulja, Hublić, Zagorica – Vrtače (Dizdarević)
Borovsko (54) – Hećo, Kapo, Zukanović
Božine (54)
Brankovići 181
Brčigovo (198) – Čaušević, Drakovac, Alić, Bećirović, Omeragić, Ferizović, Šljivo, Čuhara, Barać, Dolović, Kurtić, Bogunić, Ahmetspahić, Muslić
Brda (40) – Čaušević
Brezje (97) – Hadžihasanović, Salihagić – Draguljevići (Dragulj)
Bulozi 22
Burati (85) – Katice, Prkos
Čadovina (49) – Džananović, Imširović, Glušac
Čavčići (265) – Čavčić, Ručić, Ramić – Štitkov Do (Štitkovac, Žiga)
Čubrići (67) – Čubro, Džananović
Dobrače (65) – Bajraktarević, Osmanović, Hodžić, Čongo, Eminović, Pezo – Kovačica (Salihagić, Šuvalija, Čongo)
Dobrašina (92) – Harbinja, Grabovica
Dobromerovići (60) – Karga, Dedajić, Redžić
Dobrouščići (52) – Ćurevac
Drobnići 160
Dub (103) – Donji Dub (Kurtić, Maslo, Ahmetagić, Curić i Sporisević) – Gornji Dub (Džananović, Mehić) – Kriva Breza (Sporišević) – Poljice (Đedović)
Dumanjići (90) – Dumanjić, Karaman
Đedovići (43) – Oprašić, Mašić
Ferizovići 59
Gazije ( 79) – Gazija, Zukić, Hrustemović, Milić, Alagić, Konaković, Kozadra
Godomilje (103) – Bogilović, Hodžić, Kulovac, Žiga – Barimac, Vatreš, Balić, Šetić –  Durmišević
Golubovići (21) – Bahtanović, Kadrić, Katica
Grivci 58
Gučevo 140
Guždelji 99
Jarovići (42) – Palo, Karić, Čato
Jasenice (58) – Hadžibulić, Smajić,
Kamen 49
Karačići 59 – Vražalica, Pinjo, Bahtanović
Kopljevići (103) – Alajbegović, Ćulesker, Šatrović, Omeragić, Nokto, i Bajrić – Luka (Hurko, Ćulesker i Alajbegović)
Kovanj (487) – Detlić, Kujović, Mešić, Šišić, Ćatić, Džambasović, Hodžić, Čolić, Pleho, Oprašić, Husović, Dervišević, Bečirović, Sijerčić, Milić, Omerbašić, Bahtanović, Nukić, Zimić – Polje (Čavčić, Kapo, Pavica)
Kozarde (57) – Kozadra, Ćatić , Grabovica.- Lebrnica (Hećo)
Kozići (105) – Kozić, Kukavica, Čubro, Ćulesker, Parović, Omeragić
Kramer Selo (229) – Kapo, Dugalija, Sejtarija, Feriz, Dedajić, Bečirović,Omanović, Handrka i Marava
Krvojevići 37
Kujundžijevići (90) – Šuša, Bajić, Feriz, Kaljanac
Kukavice (486) – Makaš, Jamaković, Alić, Bejtić, Čamdžija, Dedajić, Smajlović, Smajović, Kurtić, Bajraktarević, Ajnadžić, Žiga, Šišić, Džaferović, Mašić, Hurla, Ramić, , Jukić – Tušine (Alagić) – Kuleta (Lukač, Makaš, Bogdanić) – Sudići (Čakarić, Janjoš, Adžem)
Kusuci 37
Lađevine 108
Laze 178 – Ćesko, Torlak, Čolić, Bogilović, Mujčinović
Lepenica (140) – Halimić, Čolić, Hrbat, Curić, Dedić, Selimbegović, Torlak, Bičić, Mandžić
Lubardići (66) – Alibegović, Hamzić, Jusufbegović i Lubarda
Ljubomišlje (98) – Jahić, Lisić, Omanović, Šabanović, Hodžić, Balaš, Ćesko i Saračević
Mahala (46) – Milić
Maravići 31
Medna Luka (31) – Halilović, Mednolučanin, Baždar, Curić
Mesići (96) – Bajraktarević, Aganović, Bajić, Ćatić, Dzindo, Kujović, Pločo, Zorlak, Žunić, Saračević, Jamak, Vatreš, Čamdzija, Mehmedović, Medošević
Mislovo 80
Mrgudići (30) – Mrguda
Nahota (34) – Ahmetspahić, Hodžić
Obrtići 46
Okruglo (131) – Durmišević, Šabanović, Osmanović, Ramić, Ohranović, Džanko, Mirvić – Tmorni Do (Mešić, Šabanović, Konaković, Begić) – Dubac (Šabanović)
Orahovo (65) – Omeragić – Surovići (Smajić, Avdić, Karšić i Đedović)
Osovo (318) – Hasečić, Tiro, Mešanović, Mirvić, Kartal, Kahvedžić, Pleho, Divović, Husić, Čordalija, Hodžić
Otricevo (46) – Pločo, Halimić
Pašić Kula (95) – Osmanović, Karić, Čavčić, Otajagić, Sivica, Bajić
Pavičina Kula (113) – Pavica
Pešurići 34
Pijevčići 94
Planje (37) – Planja, Salihagić
Pljesko 97
Plješevica 454
Podgaj 73
Pokrivenik (54) – Alagići (Alagić) – Karšići (Karšić) – Smajići (Smajić) – Kadrići (Kadrić) – Kurtići (Kurtić) – Hodžići (Hodzić) – Gušići (Gušić),
Pribošijevići 90
Pripečak (250) – Otajagić, Ramić, Salić
Prosječeno (57) – Čaušević, Halimić – Vrapča (Čausević, Solak)
Purtići (354) – Mehmedović, Zimić, Kačević, Avdić, Karcić, Hasanović, Hruljević, Hadrović, Gluhić, Mešanović, Čavčić
Radič (65) – Solak, Salihović, Džindo, Žunić
Rađevići (57) – Radžo, Cvrk, Brđanin
Rakitnica (170) – Tanković; Pašić; Ćutahija; Grabovica; Vražalica; Selimbegović; Džindo; Kepeš; Branković
Ribioc (79) – Vatreš, Mehmedović
Rogatica (8916) – Agić, Aganović, Ahmedspahić, Ajanović, Ajnadžić, Alagić, Alajbegović, Alić, Alimanović, Alispahić, Akšamija, Alajbegović, Alibegović, Alković, Arnautlija, Arnautović, Aruković, Arnautović, Avdagić, Avdić, Babić, Bahtanović, Bahto, Bajraktarević, Bajić, Bičić, Bijedić, Begić, Bećirević, Behlulović, Bejtić, Bešlija, Bogilović, Bogdanić, Borovac, Bukva, Bušatlija, Bradarac, Branković, Brdžanin, Crnac, Čaldarević, Čakarić, Čakišić, Čapljić, Čamdžija, Čamo, Čano, Čaušević, Čavalić, Čengić, Čolić, Čubro, Ćatic, Ćeskin, Ćosić, Ćubara, Ćutahija, Ćulesker, Ćurevac, Ćurovac, Daidžić, Dautović, Delić, Delija, Dedajić, Detlić, Demirović, Devedžija, Dervišević, Divović, Dizdarević, Dobrača, Dorović, Dugalija, Dumanjić, Duraković, Durić, Durmišević, Džabija, Džaferović, Džafić, Džananović, Džambegović, Džaka, Džebo, Džindo, Džiko, Ðedović, Đihanić, Eminagić, Fazlić, Fejzić, Feriz, Ferizović, Ferhatbegović, Fetić, Garagić, Gazibara, Golić, Gorušanin, Grabovica, Guhdija, Hadžibulić, Hadžihasanović, Hadžiahmetović, Hafizović, Hajdarević, Halimić, Hasanagić, Hasanović, Hasečić, Hajrić, Harbinja, Hećo, Heldov, Hodžić, Hota, Holučlić, Husić, Hurem, Huremović, Hurko, Hrustemović, Isaković, Isanović, Imamović, Jahić, Jamaković, Janjoš, Jarović, Jašarević, Jesenković, Jež, Jusić, Jusufović, Kačević, Kadrić, Kadić, Kahvedžić, Kajtaz, Kapo, Karahmet, Kartal, Karaman, Karić, Karšić, Kaljača, Katica, Kazić, Kerla, Kepeš, Konaković, Kozadra, Koro, Korjenić, Kokot, Kozadra, Kozić, Krajina, Kujović, Kurbagić, Kurtćehajić, Kukavica, Kulić, Kulovac, Kulović, Kurtić, Kujović, Kustura, Krajina, Lihić, Lisić, Lelo, Lemezan, Lutvić, Lukač, Lušija, Ljoti, Ljutović, Mahmutović, Makaš, Mašić, Mehmedović, Mednolučanin, Mešak, Mehić, Mešić, Mešanović, Mišić, Milavica, Mirvić, Muhić, Muhović, Muftić, Musić, Muslić, Mustafić, Mušanović, Mušović, Mrkulić, Mrguda, Nalbantić, Neretlić, Ohranović, Omeragić, Omerbegović, Osmanović, Oprašić, Pavica, Pašić, Palo, Palić, Pita, Pinjo, Pecikoza, Pešto, Pezo, Pezić, Piljević, Pleho, Pločo, Poljo, Puhalo, Prepić, Prašo, Ramić, Ramović, Resulović, Redžić, Salan, Salić, Saračević, Salihović, Salihagić, Sejtarija, Selimović, Selimbegović, Sejdić, Siručić, Sijerčić, Suljagić, Sućeska, Sočivica, Sokolović, Solak, Spahić, Smajić, Smajlović, Smajović, Sporišević, Sućeska, Šahinpašić, Šabanović, Šabanić, Šatrović, Šajković, Šehić, Šehović, Šetkić, Šetić, Šišic, Šuša, Šovšić, Šošo, Šuvalija, Škaljić, Štitkovac, Šteta, Tabaković, Tantula, Tanković, Talović, Teskeredžić, Titorić, Tiro, Torlak, Vatreš, Velić, Vrabac, Vrana, Vražalica, Vukas, Zagorica, Zahiragić, Zec, Zolota, Zuberović, Zukić, Žiga, Živojević, Žunić
Rusanovići (45)
Seljani (474) – Mednolučanin, Zimić, Begić, Heljić, Jašarević, Ramić, Ramović, Ćurevac, Baždar, Halilović, Hodžić, Omeragić, Omerbegović, Curić
Sjemeć 42
Sjeversko 100
Slap (80) – Cocalic, Tabaković
Sočice 59 – Osmanović, Spahić, Salihagić, Suljagić, Čaušević, – Banj Stijena (Omerbegović, Spahić)
Stara Gora (221) – Agić, Vatreš – Bagar (Agić,Vatreš i Poljo) – Poljanići (Agić)
Starčići (125) – Džananovići, Drnda – Solakovići (Čaušević)
Stari Brod 48
Stjenice (56) – Bajić, Katica
Stop (73) – Halilović, Karić, Imamović, Devedžija
Strmac (151) – Selak, Ramić, Zolota, Hajdarević, Jašarević
Sudići 35
Surovići (20) – Grabovica, Čubro, Osmanspahić, Fukalj, Džankić, Kulić, Golić, Makaš
Šatorovići (112) – Hodžić, Šišić, Durmišević, Šabanić, Šabanović, Mirvić, Dedić, Konaković, Ćeskin, Mešanović, Vatreš – Drenova (Hodžić)
Šena Krena 53
Šetići (137) – Osmanović, Dedajić, Dizdarević, Branković, Šetić
Šljedovići (46) – Ajanović, Čengić, Herenda
Šljivno (26) – Šljivnjak, Omeragić – Debelo Brdo (Džananović i Muhić ) – Podbreza (Đedovići) – Paprica (Đedovici)
Štavanj 55
Trnovo (65) – Ćatić, Hodzić, Muminović, Omeragić i Hodo
Varošište (212) – Makaš, Ajnadžić, Kujović, Gagula, Musić….
Vragolovi (179) – Alagić, Muhić, Džabija, Bahto, Suljagić, Jarović, Šovšić, Karahmet, Dobrača, Feriz, Karović, Kadrić
Vratar (278) – Guhdija, Hajrić, Ćesko, Heljić, Vatreš, Kurtić, Parnica, Bajić, Begić, Karga, Kulovac – Heljići (Heljić), Durmišević, Zulan
Vražalice 75 – Isović, Redžović
Vrelo (96) – Hodžić
Vrlazje (88) – Karić i Salihagić- Budaci(Korman) – Kosovići (Mušanović, Puhalo)
Zagajevi 14 – Mirvić
Zagorice (30) – Zagorica
Zakomo (179) – Hodžić, Kartal, Lutvić i Mušović, Ćutahija, Golić
Ziličina 37
Žepa (462) – Podžić, Kulovac, Omanović, Kaljević, Ćesko, Salkunić
Živaljevići (94) – Živalj, Kadrić, Jahić, Hodžić
Živaljevina (47) – Hrbat, Imamović, Čavčić, Nuhanović

Komentariši