J A V N I O G L A S za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomoći održivog povratka

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2012. i 2013. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

 

 

 

J A V N I O G L A S za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Republiku Srpsku

http://www.fmroi.gov.ba/bosanski/info/javnipozivi/JAVNI%20POZIV-zaposljavanje%20RS2012.pdf

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH

OSOBA I IZBJEGLICA

Bosnia and Herzegovina

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED

PERSONS AND REFUGEES

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2012. i 2013. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

J A V N I O G L A S

za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata

za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika

u Republiku Srpsku

1. Predmet javnog oglasa

Podnošenje prijava/zahtjeva/projekata pravnih i fizičkih lica radi pružanja pomoći u zapošljavanju povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku i to,

Programi pomoći za zapošljavanje u poljoprivredi:

1. Nabavka traktora i traktorskih priključaka;

2. Plastenička proizvodnja – plastenici i staklenici od 50 do 300 m²;

3. Izgradnja i opremanje stajskih objekata i farmi.

2. Pravo učešća

Prijavu/zahtjev/projekat na Javni oglas mogu podnijeti:

– Fizička lica-povratnici iz Federacije BiH u Republiku Srpsku;

– Pravna lica – registrirani pravni subjekti (poslovni subjekti, udruženja, lokalne zajednice, organizacije, asocijacije, zemljoradničke zadruge i sl.) čije su programske aktivnosti usmjerene na podršku zapošljavanju povratnika;

– Fizička i pravna lica koja izraze spremnost učešća za sufinansiranje projekta minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta.

3. Opći Kriteriji za fizička lica

Prijave/zahtjeve/projekte čiji je podnosilac fizičko lice treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo;

kopija lične karte podnosica zahtjeva izdata u općini povratka;

uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka (izdato od nadležnog organa / opštinskih kancelarija entiteskog ministarstva, ne starije od 6 mjeseci);

izjava o spremnosti sufinansiranja u iznosu 30% od ukupne vrijednosti projekta (ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara);

4. Posebni kriteriji za fizička lica

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se vrednovati prilikom izbora korisnika:

1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak (dostaviti izjavu ovjerenu od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara, čiju će tačnost Ministarstvo provjeriti u internoj bazi podataka kao i kod svih relevantnih institucija i drugih mogućih donatora);

2. kućna lista izdata u općini povratka (ne starija od 6 mjeseci sa kopijama LK svih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva, rodnim listovima ili dokazima o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta);

3. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, porodica nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, demobilisani borci, samohrane majke, osobe sa invaliditetom i sl.);

4. biznis plan – projekat za djelatnost, sa specifikacijom potrebnog materijala, predmjerom i predračunom radova za projekte obnove i izgradnje objekata;

5. dokazi o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva (kopija ZK izvadka ili posjedovnog lista);

6. dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima – primanjima podnosica prijave i članova porodičnog domaćinstva (platne liste, ček od penzije, invalidnine, socijalne pomoći i sl.);

7. dokazi o radnom ili drugom statusu podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva (potvrda o zaposlenosti/nezaposlenosti ne starija od šest mjeseci);

8. dokaz da je registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo, odnosno da je pokrenut postupak registracije kod nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti za koju se podnosi prijava;

5. Opći kriteriji za pravna lica

Prijava/zahtjev/projekat čiji je podnosilac pravno lice obavezno treba da sadrži slijedeće dokumente:

čitko popunjenu, ovjerenu i protokolisanu prijavu na Javni oglas na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo;

potvrda/uvjerenje nadležnog općinskog organa da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka zapošljavanju povratničke populacije (ako prijavu podnose udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni subjekti i sl.);

izjava o spremnosti sufinansiranja u iznosu 30% od ukupne vrijednosti projekta (ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara);

ovjerenu kopiju akta o registraciji (ako prijavu podnose udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);

ovjerenu kopiju Statuta (ako prijavu podnose udruženja/organizacije/asocijacije i sl.);

6.Posebni kriteriji za pravna lica

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika:

1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak (dostaviti izjavu ovjerenu od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara, čiju će tačnost Ministarstvo provjeriti u internoj bazi podataka kao i kod svih relevantnih institucija i drugih mogućih donatora);

2. biznis plan – projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva te specifikacijom potrebnog materijala, predmjerom i predračunom radova za projekte obnove i izgradnje objekata;

3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će projekat koristiti (dostaviti spisak povratničkih domaćinstava sa brojem članova svakog domaćinstva ili neki drugi dokaz o broju povratnika);

4. ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz);

5. bilans stanja i bilans uspjeha za 2010. i 2011.godinu.

7. Način izbora korisnika

Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa će vršiti Komisija koju je imenovao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Komisija će razmatrati prijave u skladu sa ’’Procedurama za izbor korisnika pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u RS“ koje će donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog oglasa.

Obrazac prijave je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo

Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekata se vrši preporučeno poštom ili lično, u zapečaćenoj koverti na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Alipašina 41, 71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava na Javni oglas za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika RS ”

(Na poleđini koverte navesti naziv/ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja

Nepotpune, neblagovremene i prijave za programe pomoći koji nisu specifirani u članu 1. ovog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/201-756 i 033/205-543

POSEBNA NAPOMENA

Potencijalni korisnici koji se nalaze na utvrđenim rang listama iz 2011.godine imat će priroritet u rješavanju do kraja 2012. godine, u skladu sa raspoloživim sredstvima.

M I N I S T A R

mr. Adil Osmanović

Broj: 03-36-2- 339-1 /12

Sarajevo, 04.04.2012.godine

Komentariši