Spisak ubijenih i nestalih Rogaticana 19 juna ’92

Spisak ubijenih i nestalih Rogaticana 19 juna ’92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisak ubijenih i nestalih Rogaticana 19 juna ’92

1. AJANOVIĆ NAIL ARIF 28.03.1930. Šljedovići
2. AJANOVIĆ NAIL ZUFER 23.03.1937. Rogatica
3. ALIĆ ALIJA ARIF 07.05.1971. Rogatica
4. ALIĆ ARIF RAMIZ 20.10.1940. Rogatica
5. ALISPAHIĆ EJUB MUJESIRA 1936. Rogatica
6. BABIĆ AHMED ALIJA 10.10.1912. Rogatica
7. BABIĆ ENES ŠEMSA 15.05.1922. Rogatica
8. BIČIĆ SARIJA AGO 01.07.1949. Rogatica
9. BIČIĆ nepoznato SARIJA 07.04.1905. Rogatica
10. BOGILOVIĆ ALIJA ALIJA 1941. Rogatica
11. BOGILOVIĆ EDHEM SULEJMAN 01.02.1943. Rogatica
12. BRADARAC SALKO ALIJA 06.11.1930. Rogatica
13. BRANKOVIĆ ABDULAH ZIJAD 13.11.1934. Rogatica
14. CUPLOV ABDULAH ELVEDIN 15.06.1961. Rogatica
15. ČAMDŽIJA AGAN SEID 05.02.1957. Kukavice
16. ČAUŠEVIĆ ALIJA BEĆIR 09.08.1937. Rogatica
17. ČAUŠEVIĆ ADEM LATIFA 1912 Rogatica
18. ČAVALIĆ MUSTAFA FAIK 16.02.1949. Rogatica
19. ČAVČIĆ EDHEM ĆAMIL 10.01.1958. Rogatica
20. ČAVČIĆ SALIH KEMAL 1965. Rogatica
21. ČAVČIĆ EDHEM MEHMED 23.03.1960. Rogatica
22. ČENGIĆ SALIH SEJDALIJA 09.05.1926. Rogatica
23. DEMIROVIĆ nepoznato SALKO 18.09.1935. Rogatica
24. DŽAFEROVIĆ RAMIZ ALIJA 1965. Kukavice
25. DŽIHANIĆ RAŠID NURKO 01.01.1922. Rogatica
26. GARAGIĆ SULEJMEN MURIS 04.04.1935. Rogatica
27. HADŽIHASANOVIĆ IBRAHIM SAFET 1950. Rogatica
28. HADŽIHASANOVIĆ HAMDO ZEHRUDIN 07.02.1953. Rogatica
29. HEĆO AHMET FUAD 18.03.1965. Rogatica
30. HODŽIĆ MUJO AMINA 05.06.1934. Rogatica
31. HODŽIĆ ŠABAN HASIB 1939. Osovo
32. HODŽIĆ ABDURAHMAN IBRO 05.05.1929 Rogatica
33. HODŽIĆ MURADIF MEHMED 06.06.1957. Rogatica
34. HODŽIĆ JAKUP MIRSADA (Rođ. BAJIĆ) 1968. Rogatica
35. HODŽIĆ NURKO MIRSADA (Rođ. ČAMO) 1965. Rogatica
36. HODŽIĆ SINAN NAZIF 05.04.1927. Rogatica
37. HODŽIĆ MURADIF SALIH 23.10.1959 Šatorovići
38. HUREMOVIĆ SABIT HAJRO 20.08.1936. Rogatica
39. HUREMOVIĆ NEZIR SEJDA 11.04.1940. Rogatica
40. HURLA MEHMED AVDO 12.06.1955. Rogatica
41. IMAMOVIĆ SARIJA AHMO 15.07.1940 Rogatica
42. JUSUPOVIĆ HASAN RAMIZ 04.08.1946. Rogatica
43. KAHVEDŽIĆ ASIM ALIJA 20.04.1957 Rogatica
44. KAHVEDŽIĆ NAIL ASIM 12.04.1930. Rogatica
45. KAHVEDŽIĆ SALKO MEHMEDALIJA 01.02.1937. Rogatica
46. KAHVEDŽIĆ ASIM RAMIZ 19.09.1953. Rogatica
47. KAHVEDŽIĆ ASIM RASIM 24.04.1951. Rogatica
48. KAHVEDŽIĆ RASIM SAMIR 17.08.1975. Rogatica
49. KARTAL MEHO RUSMIR 05.05.1967. Rogatica
50. KONAKOVIĆ MEHMED ĆAMIL 1903. Rogatica
51. KRAŠIĆ SULEJMAN SEMIZ 1957. Goražde
52. KUJOVIĆ NEZIR HUSO 08.05.1936. Rogatica
53. KUJOVIĆ HAMED MUNIRA 01.12.1945. Rogatica
54. KULIĆ MAHMUT ALIJA 01.01.1937. Rogatica
55. KURTIĆ SALIH EDHEM 25.02.1956. Rogatica
56. KURTIĆ HUSO HAMED 1931. Rogatica
57. LUTVIĆ AVDO AVDIJA 03.06.1953. Rogatica
58. MEHMEDOVIĆ SULJAGA ISMET 05.11.1941. Rogatica
59. MUHIĆ SALIH RAŠIDA 1919 Rogatica
60. MUHIĆ IBRAHIM TAIB 10.09.1953. Rogatica
61. MUJČINOVIĆ ALIJA HASKA 1922. Rogatica
62. NALBANTIĆ HALID AHMED 10.05.1910. Rogatica
63. NALBANTIĆ AHMED BAKIR 15.01.1955. Rogatica
64. NALBANTIĆ MUHAMED RASIM 20.10.1964. Rogatica
65. OMERAGIĆ AHMET ALIJA 05.05.1931. Rogatica
66. OMERAGIĆ HAMID HIMZO nema podataka Rogatica
67. OSMANOVIĆ ADIL SULJO 03.05.1932 Rogatica
68. OTAJAGIĆ RAHMAN NAZIF 01.09.1956 Pašić Kula
69. PAROVIĆ MURADIF MEHMED 09.02.1956. Parovici
70. RAMIĆ ALIJA AHMET 1930 Rogatica
71. RAMIĆ MUŠAN AZEM 15.07.1928 Rogatica
72. RAMIĆ nepoznato HASIBA 1931. Rogatica
73. SAČIĆ OMER SMAIL 02.04.1938. Rogatica
74. SALAN HUSO HATA 13.05.1900. Rogatica
75. SALAN AHMED IBRAHIM 11.06.1955. Rogatica
76. SEJTARIJA JUSO ISMET 18.08.1928. Rogatica
77. SELIMBEGOVIĆ OMER NEDŽIB (Tafro) 24.03.1924. Rogatica
78. SIJERČIĆ MUHAMED MUSTAFA 31.01.1929. Rogatica
79. SIJERČIĆ MUHAMED SALEM 15.09.1932. Rogatica
80. SOKOLOVIĆ ZAHIR HAFIZA 01.05.1900. Rogatica
81. SUĆESKA HUSEIN NURKO 28.11.1955. Rogatica
82. ŠABANIĆ MEHMED MEHO 05.06.1947. Rogatica
83. ŠABANIĆ MEHMED SUVAD 20.11.1951. Rogatica
84. ŠATROVIĆ EMIN ĆAMIL nema podataka Rogatica
85. ŠATROVIĆ EMIN RAMIZ 10.02.1934. Rogatica
86. ŠEHIĆ HAJRUDIN ŠERIF 07.05.1967. Rogatica
87. ŠETIĆ HASIB HAMDO 21.05.1925. Rogatica
88. ŠKALJIĆ MUSTAFA FATIMA nema podataka Rogatica
89. ŠKALJIĆ MUSTAFA DEVLA 07.01.1925. Rogatica
90. ŠKALJIĆ TAIB HAZIM 19.06.1951. Rogatica
91. ŠKALJIĆ MEHO TAIB 03.01.1924. Rogatica
92. VATREŠ MUJO FATA 1910. Rogatica-sa Rudog
93. VATREŠ ĆAMIL HAMDIJA 15.01.1950. Rogatica
94. VATREŠ ĆAMIL OMER 01.01.1944. Rogatica
95. VATREŠ ĆAMIL SARIJA 19.10.1939. Rogatica
96. ZIMIĆ AVDIJA DŽEVAHIRA nema podataka Živaljevići
97. ZEC MUSTAFA HAFIZA 10.07.1900. Rogatica
98. ZUBEROVIĆ REDŽO AHMED 18.01.1953. Rogatica
99. ZUBEROVIC AHMED AHMEDIN 1990 Rogatica
100. ZUBEROVIC AHMED ALVEDIN 1991 Rogatica
101. ZUBEROVIĆ RAGIB REFIKA 06.09.1960. Rogatica
102. ZUBEROVIĆ MUJO FATA 26.10.1951. Rogatica

103. HODZIC  /iSMET/ LATIF 08/15/1958 Rogatica

 

Odvedeni od crkvenog doma 20 juna ‘92:

1. AKŠAMIJA ABDULKADIR HASAN 07.09.1942. Rogatica
2. ČOLIĆ SULJO HAZIM 20.07.1934. Rogatica
3. ČOLIĆ HAZIM SAKIB 19.01.1956. Rogatica
4. HOLUČLIĆ AVDO DURMO 01.02.1932. Rogatica
5. HOLUČLIĆ DURMO MUBERIS 15.08.1954. Rogatica
6. HODŽIĆ NAIL AHMET 1939. Rogatica
7. HODŽIĆ ŠABAN HASIB 1939. Osovo
8. HODŽIĆ M UHAMED HAŠIM 11.04.1949. Rogatica
9. HODŽIĆ ABDULAH REFIK 27.01.1959. Rogatica
10. MEHIĆ OSMAN ADIL 10.06.1958. Rogatica
11. MUFTIĆ SEJFULAH FUAD 30.05.1932. Rogatica .
12. MUFTIĆ FUAD SAMIR 24.11.1973. Rogatica
13. ŠTETA ABDULAH HAŠIM 30.03.1934. Rogatica
14. ŠUVALIJA UZEIR SULEJMEN 08.08.1946. Rogatica

Tog dana su crkvenom domu dovedeni i trojica Pasica, otac i dva sina ali su oni kasnije vraceni i naknadno su ubijeni sa suprugom odnosno majkom Nazom.
Njihova tijela su nedavno pronadjena:

15. PAŠIĆ MIDHAT EDIN 06.06.1974. Rogatica
16. PAŠIĆ MIDHAT EMIR 21.03.1973. Rogatica
17. PAŠIĆ SALKO MIDHAT 06.05.1941. Rogatica

Spisak ubijenih i nestalih 19 juna ’92 u Rogatici tj. dijelu grada Gracanica koja se nalazi na lijevoj obali Rakitnice nije konacan pa molimo sviju koji znaju da nam pomognete… Hvala unaprijed

Komentariši