Spisak ubijenih i nestalih Rogaticana 19 juna ’92

dasdads

 

 

 

Doradjeni spisak ubijenih i nestalih Rogaticana 19 juna ’92 1. AJANOVIĆ NAIL ARIF 28.03.1930. Šljedovići 2. AJANOVIĆ NAIL ZUFER 23.03.1937. Rogatica 3. ALIĆ ALIJA ARIF 07.05.1971. Rogatica 4. ALIĆ ARIF RAMIZ 20.10.1940. Rogatica 5. ALISPAHIĆ EJUB MUJESIRA 1936. Rogatica 6. BABIĆ AHMED ALIJA 10.10.1912. Rogatica 7. BABIĆ ENES ŠEMSA 15.05.1922. Rogatica 8. BIČIĆ SARIJA AGO 01.07.1949. Rogatica 9. BIČIĆ nepoznato SARIJA 07.04.1905. Rogatica 10. BOGILOVIĆ ALIJA ALIJA 1941. Rogatica 11. BOGILOVIĆ EDHEM SULEJMAN 01.02.1943. Rogatica 12. BRADARAC SALKO ALIJA 06.11.1930. Rogatica 13. BRANKOVIĆ ABDULAH ZIJAD 13.11.1934. Rogatica 14. CUPLOV ABDULAH ELVEDIN 15.06.1961. Rogatica 15. ČAMDŽIJA AGAN SEID 05.02.1957. Kukavice 16. ČAUŠEVIĆ ALIJA BEĆIR 09.08.1937. Rogatica 17. ČAUŠEVIĆ ADEM LATIFA 1912 Rogatica 18. ČAVALIĆ MUSTAFA FAIK 16.02.1949. Rogatica 19. ČAVČIĆ EDHEM ĆAMIL 10.01.1958. Rogatica 20. ČAVČIĆ SALIH KEMAL 1965. Rogatica 21. ČAVČIĆ EDHEM MEHMED 23.03.1960. Rogatica 22. ČENGIĆ SALIH SEJDALIJA 09.05.1926. Rogatica 23. DEMIROVIĆ nepoznato SALKO 18.09.1935. Rogatica 24. DŽAFEROVIĆ RAMIZ ALIJA 1965. Kukavice 25. DŽIHANIĆ RAŠID NURKO 01.01.1922. Rogatica 26. GARAGIĆ SULEJMEN MURIS 04.04.1935. Rogatica 27. HADŽIHASANOVIĆ IBRAHIM SAFET 1950. Rogatica 28. HADŽIHASANOVIĆ HAMDO ZEHRUDIN 07.02.1953. Rogatica 29. HEĆO AHMET FUAD 18.03.1965. Rogatica 30. HODŽIĆ MUJO AMINA 05.06.1934. Rogatica 31. HODŽIĆ ŠABAN HASIB 1939. Osovo 32. HODŽIĆ ABDURAHMAN IBRO 05.05.1929 Rogatica 33. HODŽIĆ MURADIF MEHMED 06.06.1957. Rogatica 34. HODŽIĆ JAKUP MIRSADA (Rođ. BAJIĆ) 1968. Rogatica 35. HODŽIĆ NURKO MIRSADA (Rođ. ČAMO) 1965. Rogatica 36. HODŽIĆ SINAN NAZIF 05.04.1927. Rogatica 37. HODŽIĆ MURADIF SALIH 23.10.1959 Šatorovići 38. HUREMOVIĆ SABIT HAJRO 20.08.1936. Rogatica 39. HUREMOVIĆ NEZIR SEJDA 11.04.1940. Rogatica 40. HURLA MEHMED AVDO 12.06.1955. Rogatica 41. IMAMOVIĆ SARIJA AHMO 15.07.1940 Rogatica 42. JUSUPOVIĆ HASAN RAMIZ 04.08.1946. Rogatica 43. KAHVEDŽIĆ ASIM ALIJA 20.04.1957 Rogatica 44. KAHVEDŽIĆ NAIL ASIM 12.04.1930. Rogatica 45. KAHVEDŽIĆ SALKO MEHMEDALIJA 01.02.1937. Rogatica 46. KAHVEDŽIĆ ASIM RAMIZ 19.09.1953. Rogatica 47. KAHVEDŽIĆ ASIM RASIM 24.04.1951. Rogatica 48. KAHVEDŽIĆ RASIM SAMIR 17.08.1975. Rogatica 49. KARTAL MEHO RUSMIR 05.05.1967. Rogatica 50. KONAKOVIĆ MEHMED ĆAMIL 1903. Rogatica 51. KRAŠIĆ SULEJMAN SEMIZ 1957. Goražde 52. KUJOVIĆ NEZIR HUSO 08.05.1936. Rogatica 53. KUJOVIĆ HAMED MUNIRA 01.12.1945. Rogatica 54. KULIĆ MAHMUT ALIJA 01.01.1937. Rogatica 55. KURTIĆ SALIH EDHEM 25.02.1956. Rogatica 56. KURTIĆ HUSO HAMED 1931. Rogatica 57. LUTVIĆ AVDO AVDIJA 03.06.1953. Rogatica 58. MEHMEDOVIĆ SULJAGA ISMET 05.11.1941. Rogatica 59. MUHIĆ SALIH RAŠIDA 1919 Rogatica 60. MUHIĆ IBRAHIM TAIB 10.09.1953. Rogatica 61. MUJČINOVIĆ ALIJA HASKA 1922. Rogatica 62. NALBANTIĆ HALID AHMED 10.05.1910. Rogatica 63. NALBANTIĆ AHMED BAKIR 15.01.1955. Rogatica 64. NALBANTIĆ MUHAMED RASIM 20.10.1964. Rogatica 65. OMERAGIĆ AHMET ALIJA 05.05.1931. Rogatica 66. OMERAGIĆ HAMID HIMZO nema podataka Rogatica 67. OSMANOVIĆ ADIL SULJO 03.05.1932 Rogatica 68. OTAJAGIĆ RAHMAN NAZIF 01.09.1956 Pašić Kula 69. PAROVIĆ MURADIF MEHMED 09.02.1956. Parovici 70. RAMIĆ ALIJA AHMET 1930 Rogatica 71. RAMIĆ MUŠAN AZEM 15.07.1928 Rogatica 72. RAMIĆ nepoznato HASIBA 1931. Rogatica 73. SAČIĆ OMER SMAIL 02.04.1938. Rogatica 74. SALAN HUSO HATA 13.05.1900. Rogatica 75. SALAN AHMED IBRAHIM 11.06.1955. Rogatica 76. SEJTARIJA JUSO ISMET 18.08.1928. Rogatica 77. SELIMBEGOVIĆ OMER NEDŽIB (Tafro) 24.03.1924. Rogatica 78. SIJERČIĆ MUHAMED MUSTAFA 31.01.1929. Rogatica 79. SIJERČIĆ MUHAMED SALEM 15.09.1932. Rogatica 80. SOKOLOVIĆ ZAHIR HAFIZA 01.05.1900. Rogatica 81. SUĆESKA HUSEIN NURKO 28.11.1955. Rogatica 82. ŠABANIĆ MEHMED MEHO 05.06.1947. Rogatica 83. ŠABANIĆ MEHMED SUVAD 20.11.1951. Rogatica 84. ŠATROVIĆ EMIN ĆAMIL nema podataka Rogatica 85. ŠATROVIĆ EMIN RAMIZ 10.02.1934. Rogatica 86. ŠEHIĆ HAJRUDIN ŠERIF 07.05.1967. Rogatica 87. ŠETIĆ HASIB HAMDO 21.05.1925. Rogatica 88. ŠKALJIĆ MUSTAFA FATIMA nema podataka Rogatica 89. ŠKALJIĆ MUSTAFA DEVLA 07.01.1925. Rogatica 90. ŠKALJIĆ TAIB HAZIM 19.06.1951. Rogatica 91. ŠKALJIĆ MEHO TAIB 03.01.1924. Rogatica 92. VATREŠ MUJO FATA 1910. Rogatica-sa Rudog 93. VATREŠ ĆAMIL HAMDIJA 15.01.1950. Rogatica 94. VATREŠ ĆAMIL OMER 01.01.1944. Rogatica 95. VATREŠ ĆAMIL SARIJA 19.10.1939. Rogatica 96. ZIMIĆ AVDIJA DŽEVAHIRA nema podataka Živaljevići 97. ZEC MUSTAFA HAFIZA 10.07.1900. Rogatica 98. ZUBEROVIĆ REDŽO AHMED 18.01.1953. Rogatica 99. ZUBEROVIC AHMED AHMEDIN 1990 Rogatica 100. ZUBEROVIC AHMED ALVEDIN 1991 Rogatica 101. ZUBEROVIĆ RAGIB REFIKA 06.09.1960. Rogatica 102. ZUBEROVIĆ MUJO FATA 26.10.1951. Rogatica Odvedeni od crkvenog doma 20 juna ‘92: 1. AKŠAMIJA ABDULKADIR HASAN 07.09.1942. Rogatica 2. ČOLIĆ SULJO HAZIM 20.07.1934. Rogatica 3. ČOLIĆ HAZIM SAKIB 19.01.1956. Rogatica 4. HOLUČLIĆ AVDO DURMO 01.02.1932. Rogatica 5. HOLUČLIĆ DURMO MUBERIS 15.08.1954. Rogatica 6. HODŽIĆ NAIL AHMET 1939. Rogatica 7. HODŽIĆ ŠABAN HASIB 1939. Osovo 8. HODŽIĆ M UHAMED HAŠIM 11.04.1949. Rogatica 9. HODŽIĆ ABDULAH REFIK 27.01.1959. Rogatica 10. MEHIĆ OSMAN ADIL 10.06.1958. Rogatica 11. MUFTIĆ SEJFULAH FUAD 30.05.1932. Rogatica . 12. MUFTIĆ FUAD SAMIR 24.11.1973. Rogatica 13. ŠTETA ABDULAH HAŠIM 30.03.1934. Rogatica 14. ŠUVALIJA UZEIR SULEJMEN 08.08.1946. Rogatica Tog dana su crkvenom domu dovedeni i trojica Pasica, otac i dva sina ali su oni kasnije vraceni i naknadno su ubijeni sa suprugom odnosno majkom Nazom. Njihova tijela su nedavno pronadjena: 15. PAŠIĆ MIDHAT EDIN 06.06.1974. Rogatica 16. PAŠIĆ MIDHAT EMIR 21.03.1973. Rogatica 17. PAŠIĆ SALKO MIDHAT 06.05.1941. Rogatica Spisak ubijenih i nestalih 19 juna ’92 u Rogatici tj. dijelu grada Gracanica koja se nalazi na lijevoj obali Rakitnice nije konacan pa molimo sviju koji znaju da nam pomognete… Hvala unaprijed


 

 

 

 

 


Komentariši