Javni poziv – za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području RS

Zašto bebe štucaju

Javni poziv – za dodjelu  novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području Republike Srpske

 

 

 

 

 

 

Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEFEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

     


 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), i odredbi Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, V. broj: 314/2020 od 28.02.2020. godine, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 18/20) i člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 02-02-1967-11/18 od 04.03.2019. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, raspisuje

Javni poziv

za dodjelu  novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području Republike Srpske

I

Objavljuje se Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području Republike Srpske iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku, na ime poboljšanja  pronatalitetne politike.

II

Pravo na dodjelu novčanih sredstava imaju porodilje povratnice iz kategorije manjinskog povratka na područje Republike Srpske  i to:

  1. Da su članice povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
  2. Da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
  3. Porodilje koje su rodile djecu u periodu od 01.07.2019. – 30.06.2020. godine

 

III

Iznos novčanih sredstava, zavisit će od ukupnog broja djece u porodici i to:

–       Prvo i drugo dijete;

–       Treće i četvrto dijete;

–       Peto i više djece;

IV

Isplata novčanih sredstava će se izvršiti na transakcijski/tekući račun porodilja.

V

Prijava na Javni poziv treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

  1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu porodilje na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo;

  1. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ne starija od 30 dana;

  1. Originalno uvjerenje porodilje o prebivalištu (CIPS) ne stariji od 30 dana;

      4.  Uvjerenje nadležnog organa o ostvarenom povratku porodilje (Uvjerenje o povratku);

5.  Rodni list novorođenog djeteta/djece rođenih u naznačenom period, kao i rodni listovi ostale djece         sa kućne liste porodice;

6.  Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/tekućeg računa.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom

‘’Prijava na Javni poziv za dodjelu  novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području Republike Srpske’’

na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Ul. Hamdije Čemerlića br.2, 71000 Sarajevo

       (Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)

             Rok za dostavljanje prijava na Javni poziv je 30.06.2020. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                                                       M I N I S T A R

                                                                                         dr.sci. Edin Ramić

Broj: 05-32-5-610-1/20

Sarajevo, 01.06.2020. god.

 

Komentariši