Imetak Suljage Vajzovića na sočičkom kraju 1899. godine

O Suljagi Vajzoviću iz Rogatice se dosta zna. Vjerovatno najimucniji i najuticajniji na rogatičkom kraju u austrijskom periodu. Bio je i poslanik u tadasnjem BiH parlamentu. Sve ovo dobiva više na težini kad se zna da su u Rogaticu došli na manje od dvije decenije prije dolaska Austirje, a nakon progona iz Srbije.

 

 

 

 

Imetak Suljage Vajzovića na sočičkom kraju 1899. godine

 

O Suljagi Vajzoviću iz Rogatice se dosta zna. Vjerovatno najimucniji i najuticajniji na rogatičkom kraju u austrijskom periodu. Bio je i poslanik u tadasnjem BiH parlamentu. Sve ovo dobiva više na težini kad se zna da su u Rogaticu došli na manje od dvije decenije prije dolaska Austirje, a nakon progona iz Srbije.

Znam da je imao posjede (to prezime) širom BiH i širom rogatičkog kraja. Na osnovu jednog sudskog spora sa Samardžijama sam znao da je imao zemlju i na sočičkom kraju. Ali da je imao toliko nisam mogao ni pretpostaviti. Godine 1899. je dovršen katastar njegovog imetka na sočičkom kraju koji kaže da je u njegovom posjedu bilo negdje oko 1100 dunuma. Većinu toga su obrađivali kmetovi. U Maravićima su to bili Malkan Dundić sa 103 dunuma, Mijat Antunović sa 192 dunuma, Milovan Gojković sa 122 dunuma. U Buratima su bili Nikola Delić sa 48 dunuma, Mitar Gluhović  sa 96 dunuma i Stojan Gluhović sa 34 dunuma. U Budacima su trojica Samardžija, dosta imućnih,  držali 467 dunuma. Uočio sam da se jedna parcela od 50 dunuma zove ”Gosina”. Znao sam da je dobar dio Gosine bio u privatnim rukama, ali za Samardžije nisam. Kasnije su oko nečega vodili sudski spor sa Vajzovićem.

Vajzović je očito zemlju kupovao ubrzanim tempom gdje je god po nekom osnovu bila na prodaju. Zemlju na Buratima je kupio najvjerovatnije od Marave, koji je 1835. godine tu imao dva nenaseljena ćifluka. I dio u Maravićima je vjerovatno kupio od Marave i možda još od nekog. Kuću bez broja je 1901. u Maravićima imao hadži Adem Vajzović. Zemlju u Budacima je kupio od sarajevskog trgovca Zečevića čiji je predak Mustafa Erneb, alemdar iz Sarajeva, 1835. godine imao tu imao velike ćifluke. Jedan dio od 150 dunuma je kupio Čongo Šibalijama, a ostatak, sad vidimo, Suljaga Vajzović. 

 

 

Kotarski ured u Rogatici daje ovijem, u smislu naredbe visoke zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 18. juna 1883., br. 4092/III, na sveopće znanje, da je dogotovljen i kod tog ureda na ugled izložen nacrt gruntovnog zapisnika br. 71. o slijedećim nekretninama Suljage Vajzovića iz Rogatice lezećim u katastarskoj općini Sočice, kotara Rogatica a okružja Sarajevo.

 

  1. Slobodan posjed

 

I.                   Mirije

1.      Kosanica ”Mali Brekovik”, odgovara dijelu kat. čest. br. 1664. u površini od 100 dun.

2.      Kosanica ”Vran Dol”, odgovara kat. čest. br. 2580 i 2581 i dijelu kat. čest. Br. 2576, u površini od20 dun 705 kv. met.,

3.      Kosanica ”Dilka”, odgovara kat. čest. br. 2013 i 214 u površini od 11 dun. 390 kv. met.,

4.      Kosanica ”Salic Kamen”, odgovara dijelu kat. čest. br. 42, u površini od 20 dun.,

5.      Kosanica ”Gajine I”, odgovara kat. čest. br. 2987 u površini od 8 dun.,

6.      Kosanica ”Gajine II”, odgovara dijelu kat.čest. br. 2974 u površini od 4 dun.,

7.      Kosanica ”Diljka”, odgovara kat. čest. br. 2959, 2960 i 2961, u površini od 3 dun 710 kv. met.,

8.      Oranica i kosanica ”Mejtuša”, odgovara kat. čest. br. 2057, 2058 i 2059, od površini od 9 dun. 180 kv. met.

9.      Kosanica ”Dolac”, odgovara kat. čest. br. 2156 u površini od 770 kv. met.,

 

  1. Selište kmeta Malkana Dundića iz Maravića

I.                   Mulk.

10.  kućište sa kućom, dvjema klanicama i kolibom, odgovara kat. čest. br. 2801, 2803 i 2804, u površini od 1 dun 940 kv. met.,

II.                Mirije

                  11. Kosanica ”Diljka I”, odgovara kat. čest. br. 2921 i 2966, u površini od 18 dun. 670

                        kv. met.,

                  12. Oranica ”Vukova torina”, odgovara kat. čest. br. 2792, u površini od 4 dun.,

                  13. Kosanica ”Diljka II”, odgovara kat. čest. br. 2962, 2963 i 2964, u površini od 14 

                        dun 500 kv. met.,

                  14. Oranica ”Rasolovići”, odgovara kat. čest. br. 2950 i 2951, u površini od 2 dun. 640 

                        kv. met.,

                  15. Kosanica ”Gajine”, odgovara kat. čest. br. 2904, 2905, 2906 i 2907, u površini od

                        20 dun. 771 kv. met.,

                  16. Oranica ”Lisičine”, odgovara kat. čest. br. 2797, 2798, 2799, 2780 i 2786, u 

                        površini od 17 dun. 665 kv. met.,         

                  17. Oranica ”Dol”, odgovara kat. čest. br. 2805, 2806, 2807 i 2899, u površini od

                        27 dun. 127 kv. met.          

                  18. Oranica ”Izgunača”, odgovara kat. čest. Br. 2588, 2589, 2590 i 2591 u površini od 

                        16 dun. 35 kv. met.,

                    

  1. Selište kmeta Mijata Antunovića iz Maravića

I.                   Mulk

                  19. Kućište sa kućom, klanicom i kolibom, odgovara kat. čest. br. 2757, 2758, 2759 i 

                        2760 u površini od 3 dun. 774 kv. met.,

                  20. Oranica i kosanica ”Lisičine”, odgovara kat. čest. br. 2761, 2762, 2763, 2764, 2765,

                        2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2772 i 2794, u površini od 91. dun, 126 kv. met.,

                  21. Oranica i kosanica ”Podlokva”, odgovara kat. čest. br. 2647, 2745, 2746, 2747,     

                        2748, 2749, 2750, 2752, 2753, 2754 i 2755, u površini od 98 dun. 140 kv. met.,

 

  1. Selište kmeta Milovana Gojkovića iz Maravića

I.                   Mulk

22. Kućište sa kućom, klanicom i kolibom, odgovara kat. čest. br. 2683 i 2684 u 

      površini od 310 dun (?),

 

II: Mirija

23. Oranica ”Podrum”, odgovara kat. čest. br. 2741 u površini od 2 dun. 322 kv. met.,

24. Oranica i kosanica ”Ravnine”, odgovara kat. čest. br. 2654, 2655, 2659 i 2660, u

      površini od 16 dun. 354. kv. met.,

25. Oranica ”Ravne”, odgovara kat. čest. br. 2675, 2676, 2677 i 2678 u površini od 11

     dun. 880 kv. met.,

26. Oranica i kosanica ”Mehine Vrtače”, odgovara kat. cest. 2661, 2662, 2663 i 2668 u

      površini od 5 dun. 280 kv. met.,

27. Kosanica ”Podkućnica”, odgovara kat. čest. br. 2679 u površini od 31 dun.,

28. Oranica ”Radakov Dol”, odgovara kat. čest. br. 2628, 2629, 2630, u površini od

      7 dun. 865 kv. Met.,

29. Kosanica ”Smreke I”, odgovara kat. Cest. Br. 2967 i 2968, u povrsini od 9 dun 960

      kv. Met.,

30. Oranica i kosanica ”Dolovi”, odgovara kat. čest. br. 2657 i 2658 u površini od 7 dun

      865 kv. met.,

31. Kosanica ”Sreke II. Tronoge”, odgovara kat., cest. br. 2525/a u površini od 7 dun

      280 kv. Met.,

 

  1. Selište kmetova Neđe, Save i Krsmana Samardžije iz Budaka

I. Mulk

 

32. Kućiste sa dvije kuće, dvije klanice, dvije kolibe i hambarom, odgovara kat. čest. 

      br. 320, 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 320/7, 320/8 i 320/9, u površini od

      5 dun 129 kv. met.,

 

II. Mirije

33. Oranica “Podkućnica”, odgovara kat. cest. br. 213, 313, 314, 315, 316, 317, 318,

      319 i 321 u površini od 19 dun, 870 kv. met.,

34. Oranica ”Vrtača Mitrović”, odgovara kat. cest. br. 346, u površini od 2 dun. 795 kv.

      met.,

35.    Oranica ”Krst”, odgovara kat. čest. br. 298, 299 i 300, u površini od 14 dun 580 kv.

580 kv. met.,

36.    Oranica i kosanica ”Krst”, odgovara kat. čest. br. 270, 271 i 272, u površini od 16

dun. 530 kv. met.,

                  37. Oranica ”Vrtača”, ogdovara kat. čest. br. 3636 i 3637, u površini od 4 dun 205 kv.                                                   

met.,

38.  Oranica i kosanica sa šikarom ”Gajine”, odgovara kat. čest. br. 285, 286, 287, 288,   

289, 290,  291, 293, 311 i 338, u površini od 70 dun. 227 kv. met.,

39.  Oranica i kosnaica ”Ravni Dol”, odgovara kat. čest. br. 314, 315, 328, 329, 330,

      331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 344 i 345, u površini od 70 dun. 227 kv. met.,

40.  Oranica ”Greda”, odgovara kat. čest. br. 347, 349 i 349, u površini od 25 dun 70 kv.  

      met.,

41.  Oranica i kosanica ”Podrenovik”, odgovara kat. čest. br. 3500 i 3614, u površini od  

19 dun. 870 kv. met.,

42.  Oranica i kosanica ”Strane”, odgovara kat. čest. br. 3631, 3632, 3633, 3634 i 3635,  

      u površini od 33 dun. 945 kv. met.,

43.  Oranica ”Podkrsnica”, odgovara kat. čest. br. 3491, 3492, 3493, 3494, 3495 i dijela 

kat. čest. br. 3490, u površini od 16 dun. 855. kv. met.,

44.  Oranica ”Repište”, odgovara kat. čest. br. 350 i 351 i dijela kat. čest. br. 284, u površini od 12 dun. 360 kv. met.,

45.  Kosanica ”Gosina”, odgovara kat. čest. br. 43, u površini od 50 dun.,

46.  Oranica ”Dolić”, odgovara kat. cest. br. 322, 323, 324, 325, 326 I 327, u površini od 16 dun. 720 kv. met.,

47.  Oranica i kosanica ”Dolovi”, odgovara kat. čest. br. 40, 359, 360, 361, 362 i 363, u površini od 37 dun. 630 kv. met.,

 

48.  Oranica i kosanica ”Dolovi”, odgovara kat. čest. br. 40, 359, 360, 361, 362 i 363, u površini od 37 dun. 630 kv. met.,

 

II. Mirije

49.  Kosanica ”Banjica” odgovara dijelu kat. čest. br. 2168, u površini od 10 dun. 250 kv. met.,

50.  Kosanica ”Trešnjica”, odgovara kat. čest. br. 2128, 2129 i 2130, u površini od 10 dun. 700 kv. met.,

51.  Oranica i kosanica ”Na Brdu”, odgovara kat. čest. br. 2174, 2177, 2178, 2179 i 2180, u površini od 30 dun. 990 kv. met.,

52.  Oranica i kosanica ”Banjica Dol”, odgovara kat. čest. br. 2125 I 2126, u površini od 7 dun. 140 kv. met.,

 

  1. Selište kmeta Mitra Gluhavića iz Burata

I. Mulk

53.  Kućište sa kućom, kolibom i bašćom, odgovara kat. čest. br. 2098, 2099, 2100 i 2101, u površini od 2 dun. 610 kv. met.,

 

II. Mirije

54.  Oranica ”Među Brdu”, odgovara kat. čest. br. 1994, 1995 i 1996, u površini od 6 dun. 670 kv. met.,

55.  Oranica i kosanica ”Podkućnica”, odgovara kat. čest. br. 2104, 2105 i 2106, u površini od 14 dun. 460 kv. met.,

56.  Oranica ”Studenac”, odgovara kat. cest. br. 2095 I 2096, u površini od 6 dun. 990 kv. met.,

57.  Oranica i kosanica ”Bare”, odgovara kat. čest. br. 2201, 2202 i 2203 i dijela 2200, u površini od 39 dun. 720 kv. met.,

58.  Oranica ”Nadkaljak”, odgovara dijelu kat. čest. br. 2200, u površini od  3 dun.,

59.  Oranica ”U Dolu”, odgovara kat. čest. br. 2119 i 2120, u površini od 6 dun. 350 kv. met.,

60.  Oranica i kosanica ”Među Brdom”, odgovara kat. čest. br. 1999, u površini od 5 dun.,

61.  Oranica i kosanic a”Omeđak”, odgovara kat. čest. br. 2231, 2232, 2233 i 2234, u površini od 15 dun. 610 kv. met.,

 

  1. Selište kmeta Stojana Gluhavića iz Burata
  2. Mulk

62.  Kućište sa kućom i kolibom, odgovara kat. čest. br. 2172 i 2173, u površini od 5 dun. 960 kv. met.,

 

II. Mirije

63.  Kosanica ”Podstjenica”, odgovara kat. čest. br. 2006, u povrsini od 3 dun. 460 kv. met.,

64.  Kosanica ”Banica Dol”, odgovara dijelu kat. čest. br. 2168, u povrsini od 10 dun. 260 kv. met.,

65.  Oranica i kosanica ”Za okrem”, odgovara kat. čest. br. 2169 u površini od 16 dun. 740 kv. met.

Pozivaju se stoga svi oni, koji hoće da istaknu kakvo vlasničko, založno ili drugo koje stvatno pravo na ove nekretnine ili na mulkovne predmete koji su na njima, da to učine kod ovog ureda u roku od šest nedjelja računajuci od dana trećeg proglašenja ovog izroka u ”Sarajevskom Listu”, jer će inače izgubiti to pravo prema onim trećim osobama koje steknu založno pravo u dobroj vjeri, na temelju upisa u gruntovnom zapisniku sadržanih a ne porečenih.

 

Kotarski ured

Rogatica 1899.

Komentariši