Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih i drugih projekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru BiH u periodu 2024. i 2025. godine

JAVNI POZIV
za finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih i drugih projekata od značaja za širu društvenu
zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2024. i 2025. godina
I
Predmet Javnog poziva
Predmet ovog Javnog poziva je finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih i drugih projekata od značaja
za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2024. i 2025.
godina, za sljedeće programe:

 1. putne infrastrukture; (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta,
  pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.)
 2. komunalne infrastrukture; (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske
  mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.)
 3. objekata vjerskog i sakralnog karaktera; (vjerski objekti, memorijalni kompleksi i spomen
  obilježja, prateći objekti, itd.)
 4. objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera; (predškolski objekti, školski objekti,
  dječija igrališta i igraonice, sportske dvorane i igrališta, itd.)
 5. ostali objekti od značaja za širu društvenu zajednicu; (domovi kulture, društveni domovi,
  biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, itd.)
 6. zajednički međuentitetski i međuopćinski projekti i zajednički projekti sa vladinim i
  nevladinim organizacijama; (podrška obnove i izgradnje putne infrastrukture u dijelovima između
  entiteta, pomoći u obnovi i opremanju objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te
  ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i podrška organiziranja raznih
  sportskih, kulturnih i drugih manifestacija).
  II
  Opći cilj Javnog poziva
  Opći cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioritetnih infrastrukturnih projekata na lokalnom nivou,
  koji imaju za cilj da doprinesu održivom povratku i razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja lokalne
  infrastrukture i kvaliteta života u povratničkim sredinama.
  III
  Pravo učešća
  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju:

Kantonalni organi izvršne vlasti, jedinice lokalne samouprave, mjesne zajednice, institucije i vjerske
zajednice, nevladine organizacije i sportske organizacije čije su programske aktivnosti usmjerene na
poboljašnje uslova održivog povratka.
Prednost će imati projekti koji su prioritetni za implementaciju od kojih će direktnu korist imati povratnici.
Projekat treba da se odnosi na poboljšanje kvaliteta života povratnika i raseljenih lica.
IV
Finansijska sredstva
Maksimalna vrijednost finansiranja jednog projekta od strane Ministarstva iznosi do 500.000,00 KM.
Maksimalna vrijednost finansiranja jednog projekata od strane Ministarstva iznosi do 100.000,00 KM ako
je projekat apliciran od strane nevladinih i sportskih organizacija.
Maksimalna vrijednost finansiranja po svim projektima za područje jedne općine/grada iznosi do
2.000.000,00 KM na godišnjem nivou.
V
Broj prijavljenih zahtjeva
Jedan podnosilac zahtjeva može dostaviti više od jednog zahtjeva u okviru ovog Javnog poziva. U tom
slučaju se moraju predati odvojene aplikacione forme i dokumentacija uz svaku od njih.
Za svaki projekat se podnosi posebna aplikacija.
Maksimalni broj aplikacija za područje jedne općine/grada iznosi:
 10 zahtjeva za projekte iz grupe 1. programa,
 5 zahtjeva za projekte iz grupe 2. – 5. programa,
 5 zahtjeva za projekte iz grupe 6. programa.
Projekti koji su uvršteni na konačnu rang listu mogu mijenjati redoslijed na rang listi u skladu sa definisanim
prioritetima aplikanta, ukoliko je isti aplicirao za više projekata.
VI
Opći kriteriji
Prijava na javni poziv obavezno treba da sadrži sljedeće dokumente:

 1. Čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na javni poziv na obrascu koji je dostupan na internet
  stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na
  adresi Hamdije Čemerlića broj 2. Sarajevo;
 2. Akt o registraciji ako prijavu podnose nevladine i sportske organizacije;
 3. Uvjerenje o poreskoj registraciji – ID/JIB broj;
 4. Ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu;
 5. Preporuka realizacije projekta izdata od strane lokalne zajednice (općine/grada), a kod vjerskih
  zajednica, preporuka se prihvata ako je izdata od višeg nivoa vjerske zajednice.
 6. Predračun radova koji odgovara namjeni i visini iznosa za koji se aplicira (osim za projekte iz oblasti
  podrške organiziranja raznih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija)
  Sva dokumentacija uz prijavni obrazac mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Posebni kriteriji
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se na osnovu istih izvršiti dodatno vrednovanje aplikacija:

 1. Dokaz o uposlenju povratnika iz populacije manjinskih povratnika u skladu sa Aneksom VII (član
 2. tačka 3. (d)) i Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu,
  zaposlenim po „Javnom pozivu za podršku zapošljavanju povratnika u organima javne uprave,
  javnim ustanovama i javnim preduzećima, na prostoru entiteta Republika Srpska, Brčko Distrikta
  Bosne i Hercegovine i entiteta Federacija Bosne i Hercegovine za područja srednje razvijenih,
  nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina i gradova“, od 02.08.2023. godine, otvorenim do
  30.11.2023. godine (dokaz: ugovor o radu ili rješenje o postavljenju)
 3. Izjava o spremnosti sufinansiranja projekta sa dokazima – lično sufinansiranje ili nefinansijski
  doprinos iz ostalih izvora prihoda za sufinansiranje projekta.
  Dokazi koji se priznaju: izjava aplikanta, izvod iz banke sa dokazom u visini sredstava za
  sufinansiranje projekta, potpisani ugovori/memorandumi/sporazumi o saradnji sa partnerima koji
  učestvuju u realizaciji projekta, pismo podrške ili odluka o dodjeli sredstava i sl., kao dokaz o
  osiguranju sredstava iz drugih izvora. Izjava mora biti ovjerena i potpisana i u formi koju je propisalo
  Ministarstvo, a koja se može preuzeti na internet stranici Ministarstva.
 4. Projektno-tehnička dokumentacija: idejni projekat, glavni projekat, urbanistička saglasnost,
  građevinska dozvola i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih
  organa.
  (Nije obavezno dostavljati kompletnu printanu verziju projekta, može se dostaviti ovjerena
  fotokopija naslovne stranice projekta, projekat se može dostaviti u elektronskom obliku)
 5. Projektni prijedlog sa jasno određenim ciljevima, sredstvima i očekivanim rezultatima
 6. Izjava/potvrda o broju povratnika kojima će projekat koristiti.
  Napomena: Obrazac izjave o spremnosti sufinansiranja projekta se nalazi u prilogu javnog poziva.
  Sva dokumentacija kojom se dokazuju posebni kriteriji mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
  VII
  Način izbora projekata
  Izbor potencijalnih projekata po osnovu ovog javnog poziva će vršiti posebna komisija koju će imenovati
  federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
  Komisija će razmatrati prijave u skladu sa procedurama za izbor potencijalnih projekata, te u skladu sa
  odredbama ovog Javnog poziva.
  Komisija zadržava pravo provjere tačnosti podataka iz aplikacije na javni poziv, te u slučaju da utvrdi da
  podaci nisu tačni će predmetnu aplikaciju odbaciti kao neurednu.
  VIII
  Objavljivanje rang listi potencijalnih korisnika pomoći
  Preliminarna i konačna rang lista po ovom javnom pozivu će biti objavljene na internet stranici Federalnog
  ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba, a obavijest o donošenju odluka i u dnevnom
  listu u kojem je objavljen ovaj javni poziv.IX

Dostavljanje prijava na javni poziv
Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike prijavnog obrasca, označava ponuđene opcije upita i
odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka. Samo potpuno uneseni podaci će se koristiti prilikom
vrednovanja prijave.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Obrazac prijave i obrasci izjava su dostupni na internet stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se može
preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića broj 2., Sarajevo.
Dostavljanje prijava na javni poziv se vrši lično ili preporučenom poštom na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Hamdije Čemerlića broj 2.
71000 Sarajevo
sa naznakom: Prijava na „Javni poziv za finansiranje i sufinasiranje infrastrukturnih i drugih projekata od
značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu

 1. i 2025. godina“.
  Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnosioca prijave, tačnu adresu i broj telefona.
  Rok za dostavljanje prijava je 30.11.2023. godine.
  Dodatne informacije mogu se dobiti na telefona: 033/294-134 ili putem e-maila: kabinet@fmroi.gov.ba
  Napomena:
  Prijave/molbe/zahtjevi/projekti potencijalnih korisnika sa područja Federacije BiH i Republike Srpske koji
  se nalaze na utvrđenim rang listama potencijalnih korisnika pomoći proisteklih iz prethodnog Javnog
  poziva iz programa održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za
  širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine za 2022. i 2023.“ se neće
  realizovati nakon objavljivanja konačne rang liste po ovom Javnom pozivu, odnosno sve navedene
  prijave/molbe/zahtjevi/projekti će se smatrati nevažećim.
  M I N I S T A R
  Nerin Dizdar
  Broj: 03-32-3-270-1/23
  Sarajevo, 20.10.2023. godine

Komentariši