JAVNI POZIV: Za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za 2024 i 2025 godinu

J A V N I P O Z I V
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim licima i povratnicima u Bosni i
Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2024. i 2025. godine
I
Predmet javnog poziva
Sufinansiranje i finansiranje obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih lica i
povratnika na području Bosne i Hercegovine kroz dodjelu građevinskog materijala, finansijskih
sredstava za ugradnju građevinskog materijala i po principu „ključ u ruke“.
II
Cilj javnog poziva
Osiguranje uslova za održivi povratak kroz obnovu i rekonsturkicju stambenih objekata izbjeglica,
raseljenih osoba i povratnika.
III
Pravo učešća
A) Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica koja ispunjavaju slijedeće opće
kriterije:
Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika prava pomoći u rekonstrukciji stambenih
jedinica su:

 1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljeno lice u Bosni i Hercegovini, ili povratnik;
 2. da je iskazao namjeru za povratkom;
 3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je
  predmet rekonstrukcije;
 4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet
  rekonstrukcije;
 5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za
  stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta;
 6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji Bosne i
  Hercegovine drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu sa
  odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova;
 1. da nije primio pomoć u rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o
  minimumu stambenih uvjeta.
  Aplikant mora ispunjavati sve uslove definisane općim kriterijima kako bi bio uvršten u rang listu
  potencijalnih korisnika.
  B) Posebni kriteriji su:
 2. Da aplikant pripada kategoriji manjinskih povratnika u skladu sa Aneksom VII Općeg
  okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini – Dejtonski mirovni sporazum (član 1.
  tačka 3. (d)).
 3. Aplikant pripada određenim kategorijama kao što su:
  a) socijalna kategorija,
  b) mladi do 38. godina života,
  c) lica sa invaliditetom,
  d) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
  e) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
  f) demobilisani borci i dobitnici ratnih prizanja,
  g) porodice nestalih lica i
  h) bivši logoraši.
 4. Broj i starosna dob članova domaćinstva aplikanta.
  IV
  A) Dokumentacija potrebna za dokazivanje općih uslova
  A1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, raseljenih lica u Bosni i Hercegovini
  i povratnika
 • Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je aplikant izbjeglica iz Bosne i
  Hercegovine, raseljena lica u Bosni i Hercegovini i povratnik je potvrda nadležnog organa o
  statusu:
  a) izbjeglica iz Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom
  (izbjeglička legitimacija/karton), uvjerenje o statusu izbjeglice iz Bosne i Hercegovine;
  b) raseljena osoba u Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnim
  rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe;
  c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa o statusu povratka i CIPS
  potvrdom o prijavi prebivališta izdate u mjestu povratka.
  A2.) Dokaz o namjeri za povratkom
  Izjava aplikanta ovjerena o strane nadležnog organa kojom se dokazuje:
  a) iskazana namjera za povratkom,
  b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u skladu sa
  odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
  c) da aplikant i članovi njegovog domaćinstva nemaju na teritoriju BiH drugu stambenu jedinicu
  koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o
  minimumu stambenih uvjeta,
  d) da aplikant nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući standard
  o minimumu stambenih uvjeta.
  A3.) Dokaz o vlasništvu/stanarskom pravu
 • Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom
  koja je predmet rekonstrukcije su:
  a) ZK (zemljišno-knjižni) izvadak
  b) posjedovni list ne stariji od 6 (šest).
  A4.) Dokaz o kretanju
 • Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni
  organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine
  imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.
  Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
  U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi
  prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva
  svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.
  B) Dokumentacija potrebna za dokazivanje posebnih uslova
  B1.) Dokaz o starosti i o pripadnosti manjinskom povratku
  Pripadnost manjinskom povratku i godine starosti se dokazuju ovjerenom kopijom izvoda iz
  matične knjige rođenih ne starija od 30 dana – rodni list.
  B2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama
  B2a) socijalna kategorija se dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji ček od penzije,
  dokaz o nezaposlenosti (potvrda nadležne službe za zapošljavanje) dokaz da se radi o
  korisniku socijalnih davanja od nadležnog centra za socijalni rad ili nadležne općinske/gradske
  službe za socijalnu i dječiju zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne
  ostvaruje prihode
  po tom osnovu,
  B2b) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane nadležnog
  organa (ratni vojni invalid, civilna žrtva rata, lica sa urođenim ili stečenim invaliditetom),
  B2c) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim dokazom koji
  se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili općinskog/gradskog organa uprave,
  B2d) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom koja se
  pribavlja od strane nadležnog organa,
  B2e) status demobilisanog borca i dobitnika ratnih priznanja dokazuje se potvrdom nadležnog
  organa ili udruženja,
  B2f) status srodnika nestale/ih lica dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane
  nadležnog organa,
  B2g) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog
  organa ili udruženja logoraša.
  B3.) Dokaz o brojnosti porodice
  Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su se prijavili
  za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog organa.
  Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za maloljetne članove,
  odnosno ovjerenu kopiju CIPS-ove potvrde o mjestu boravišta/prebivališta za punoljetne
  članove porodice.
  V
  Način izbora korisnika
  Izbor potencijalnih projekata po osnovu ovog javnog poziva će vršiti komisija koju će imenovati
  federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
  Komisija će razmatrati prijave u skladu sa procedurama za izbor potencijalnih korisnika, te u skladu
  sa odredbama ovog Javnog poziva.
  Komisija zadržava pravo provjere tačnosti podataka iz prijave na javni poziv, te u slučaju da utvrdi
  da podaci nisu tačni će predmetnu prijavu odbaciti kao neurednu.
  VI
  Objavljivanje rang listi potencijalnih korisnika pomoći
  Preliminarna i konačna rang lista po ovom javnom pozivu će biti objavljene na internet stranici
  Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba, a obavijesti o objavi rang
  listama aplikanata i u dnevnom listu u kojem je objavljen ovaj javni poziv.
  VII

Prijave na javni poziv
Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na prijavnom obrascu, koji je
javno dostupan na internet stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba i u prostorijama Ministarstva na
adresi Hamdije Čemerlića broj 2., Sarajevo, lično ili preporučenom poštom na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Hamdije Čemerlića broj 2.
71000 Sarajevo
sa naznakom: Prijava na „Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim licima i
povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period

 1. i 2025. godine“.
  Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, tačnu adresu i broj telefona.
  Rok za dostavljanje prijava je 30.11.2023. godine.
  Dodatne informacije mogu se dobiti na telefona: 033-294-151 ili putem e-maila:
  kabinet@fmroi.gov.ba
  Napomena:
  Prijave/molbe/zahtjevi potencijalnih korisnika, koji se nalaze na utvrđenim konačnim rang
  listama iz 2021. godine, smatrat će se nevažećim, objavljivanjem konačne rang liste po
  ovom Javnom pozivu.
 2. M I N I S T A R Nerin Dizdar
  Broj:04-32-4-1636-1/23
  Sarajevo, 24.10.2023. godine

Komentariši