Javni poziv: Podrška zapošljavanju povratnika u poljoprivredi

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine
i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 15/05),
a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u

 1. i 2025.godini, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje,
  J A V N I P O Z I V
  za podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi
  na području Bosne i Hercegovine za period 2024. – 2025. godina
  I Predmet javnog poziva

Podrška povratnicima u održivom povratku kroz dodjelu sadnog i sjemenskog materijala, opreme,
građevinskog materijala i poljoprivrednih mašina na prostoru Bosne i Hercegovine za period 2024. –

 1. godina.
  II Cilj javnog poziva
  Cilj javnog poziva je ekonomsko osnaživanje povratnika i jačanje njihovih kapaciteta u poljoprivrednoj
  proizvodnji stvarenjem preduslova za novostvorenu vrijednost.
  III Programi javnog poziva
  Programi javnog poziva su:
  1) Dodjela sadnog i sjemenskog materijala;
  2) Dodjela plastenika i staklenika;
  3) Finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju u poljoprivredi (oprema za
  mljekarstvo, peradarstvo, sušare, hladnjače i sl.);
  4) Dodjela građevinskog materijala za stajske objekte i izgradnja višenamjenskih objekata u
  poljoprivrednoj djelatnosti;
  5) Dodjela poljoprivrednih mašina i priključaka.
  Uz program pod rednim brojem 1), aplikanti se mogu prijaviti za samo još jedan od programa pod rednim
  brojevima 2-5.
  IV Pravo učešća
  Pravo učešća u javnom pozivu imaju:

povratnici (fizička lica) na prostoru Bosne i Hercegovine, koji se bave poljoprivrednom
proizvodnjom na najmanje jednom dunumu zemlje,poljoprivredne zadruge čiji su članovi i/ili osnivači povratnici na prostoru Bosne i Hercegovine
(isključivo za program 2) i 3).

V Opći kriteriji i obavezna dokumentacija za aplikante
A) Prijava aplikanta (fizičko lice) na javni poziv obavezno sadrži sljedeće dokumente:

 1. Čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na javni poziv na obrascu koji je dostupan na
  internet stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama
  Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića broj 2., Sarajevo;
 2. Uvjerenje o prebivalištu (Obrazac PBA-3 CIPS) ne stariji od tri mjeseca;
 3. Potvrda o povratku ne starija od 3 mjeseca;
 4. potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu;
 5. Ukoliko je aplikant vlasnik zemljišta – Uvjerenje o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu ili
  ZK izvadak – izdato od nadležnog organa u mjestu povratka;
 6. Ako aplikant koristi zemljište po osnovu zakupa – posjedovni listi ili ZK izvadak i obaveznougovor o zakupu zemljišta.

B) Zadruge koje apliciraju na javni poziv obavezno prilažu sljedeće dokumente:
a. Čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na javni poziv na obrascu koji je dostupan na
internet stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama
Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića broj 2., Sarajevo;
b. akt o registraciji zadruge izdat od nadležnog organa;
c. uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj) izdato od nadležne poreske uprave;
d. spisak članova i osnivača poljoprivredne zadruge, ovjeren pečatom zadruge, uz priložen dokaz
o statusu povratnika (potvrda o povratku) za najmanje 30% članova i/ili osnivača;
e. potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu;
f. potvrda banke o solventnost računa zadruge;
g. potvrda nadležne poreske uprave da zadruga nema duga po osnovu poreza i doprinosa.
Sva dokumentacija uz prijavni obrazac mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
VI Posebni kriteriji
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se na osnovu istih vršiti dodatno vrednovanje aplikacija:

A) Za fizička lica:

 1. Da aplikant pripada kategoriji manjinskih povratnika u skladu sa Aneksom VII Općeg okvirnog
  sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini – Dejtonski mirovni sporazum ( član 1.tačka 3. (d));
 2. Aplikant pripada određenim kategorijama kao što su:
  a) nezaposleni i penzioneri,
  b) mladi do 38. godina života,
  c) lica sa invaliditetom,
  d) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
  e) šehidske porodice/porodice poginulih boraca.
  f) demobilisani borci i dobitnici ratnih priznanja,
  g) porodice nestalih lica,
  h) bivši logoraši.
 3. Broj i starosna dob članova domaćinstva aplikanta.
 4. Kratak opis namjene za koju se aplicira po predmetnom programu (za programe 2., 3. i 4.)
 5. Površina obradivog zemljišta kojim aplikant raspolaže.

B) Za zadruge:

 1. Omjer učešća povratnika u članstvu i osnivačkoj strukturi zadruge;
 2. Dokaz o prethodnoj saradnji sa povratničkim domaćinstvima (pisani izvještaj i priložene
  izjave povratnika – poljoprivrednika);
 3. Preporuka relevantne javne institucije ili organa o ostvarenoj saradnji.
  Ispunjavanje posebnih kriterija se dokazuje relevantnom dokumentacijom (rodni list, kućna lista,
  uvjerenje sa biroa za zapošljavanje, ček od penzije ne stariji od 3 mjeseca, rješenje o utvrđivanju
  invaliditeta, potvrde/uvjerenja nadležnih organa o statusu šehidske porodice, porodice poginulih
  boraca, demobilisanih boraca, dobitnika ratnih priznanja, porodice nestalih lica, bivši logoraši.)
  Sva dokumentacija kojom se dokazuju posebni kriteriji mora biti u originalu ili ovjerenoj
  kopiji.
  VII Ograničenje učešća u ovom javnom pozivu
  Fizičke osobe i zadruge koje su bile korisnici budžetskih sredstava ovog Ministarstva u ranijem
  periodu a koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava ili korisnici protiv kojih se vodi sudski
  postupci za povrat budžetskih sredstava, nemaju pravo prijave na ovaj javni poziv.
  VIII Način izbora projekata
  Izbor korisnika programa po osnovu ovog javnog poziva će vršiti posebna komisija koju imenuje
  federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
  Komisija će razmatrati prijave u skladu sa procedurama za izbor potencijalnih korisnika, te u skladu
  sa odredbama ovog Javnog poziva i internim aktima.
  Komisija zadržava pravo provjere tačnosti podataka iz prijave na javni poziv, te u slučaju da utvrdi
  da podaci nisu tačni će predmetnu aplikaciju odbaciti kao neurednu.
  IX Objavljivanje rang listi potencijalnih korisnika programa
  Preliminarna i konačna rang lista po ovom javnom pozivu će biti objavljene na internet stranici Federalnog
  ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba, a obavijest o donošenju odluka i u dnevnom
  listu u kojem je objavljen ovaj javni poziv.
  X Dostavljanje prijava na javni poziv
  Podnosilac prijave popunjava sve rubrike prijavnog obrasca, označava ponuđene opcije upita i odgovara
  za vjerodostojnost svih unesenih podataka. Samo potpuno uneseni podaci će se koristiti prilikom
  vrednovanja prijave.
  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
  Obrazac prijava za fizička lica i zadruge su dostupni na internet stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba,
  ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića broj 2., Sarajevo.
  Dostavljanje prijava na javni poziv se vrši lično ili preporučenom poštom na adresu:
  Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
  Hamdije Čemerlića broj 2.
  71000 Sarajevo
  sa naznakom: Prijava na „Javni poziv za podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u
  poljoprivredi na području Bosne i Hercegovine za period 2024. – 2025. godina“.
  4
  Na poleđini koverte obavezno navesti ime/naziv podnosioca prijave, tačnu adresu i broj telefona.
  Rok za dostavljanje prijava je 31.12.2023. godine.
  Dodatne informacije u vezi javnog poziva se mogu dobiti putem telefona: 033/294-127 ili putem e-maila:
  kabinet@fmroi.gov.ba
  Napomena:
  Prijave/molbe/zahtjevi/projekti potencijalnih korisnika sa područja Federacije BiH i Republike Srpske koji
  se nalaze na utvrđenim rang listama potencijalnih korisnika pomoći proisteklih iz prethodnog Javnog
  poziva iz programa pomoći održivog povratka – Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u
  poljoprivredi u periodu 2022. i 2023. godine“ za entitet Federacija Bosne i Hercegovine i Distrikt Brčko,
  broj: 03-32-3-230-2/21 od 01.11.2021. godine i entitet Republika Srpska, broj: 03-32-3-230-1/21 od
  01.11.2021. se neće nastaviti realizovati nakon objavljivanja konačne rang liste po ovom Javnom pozivu.
  M I N I S T A R
  Nerin Dizdar
  Broj: 03-32-3-311-1/23
  Sarajevo, 28.11.2023. godine

Komentariši