Informacije sa 37.sjednice Skupštine opštine

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: zamjenik načelnika opštine, sekretar Skupštine opštine, načelnici odjeljenja, podnosioci izvještaja i predstavnici sredstava javnog informisanja. Sjednici je prisustvovalo 17 odbornika.  Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine. Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći dnevni red: 

Informacije sa 37.sjednice Skupštine opštine

 

 Dana 31.03.2008.godine održana je 37. sjednica Skupštine opštine Rogatica

  

 Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: zamjenik načelnika opštine, sekretar Skupštine opštine, načelnici odjeljenja, podnosioci izvještaja i predstavnici sredstava javnog informisanja. Sjednici je prisustvovalo 17 odbornika.  Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine. Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći dnevni red: 

 DNEVNI RED

 

             1.Usvajanje zapisnika sa XXXVI sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 28.02.2008.godine;

           

2.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjenama odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na području opštine Rogatica;

           

3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću;

           

4.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području opštine Rogatica u 2007.godini;

           

5.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o visini bazne cijene troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Rogatica u 2007.godini;

           

6.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o prestanku mandata odbornika u Skupštini opštine Rogatica;

           

7.Izvještaj o radu Načelnika opštine Rogatica i Administrativne službe opštine Rogatica za 2007.godinu;

 

  8.Informacija o dasadašnjem stepenu izrade Prostornog plana Grada Istočno Sarajevo do 2015.godine;

           

9.Informacija o sprovođenju zakona i drugih propisa u oblasti zaštite boraca, invalida rata, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata za period 01.01.-31.12.2007.godine;

           

10.Informacija o stanju bezbjednosti i aktivnostima Policijske stanice Rogatica za 2007.godinu;

           

11.Informacija o aktivnostima i pitanjima mladih na području opštine Rogatica;

           

12.Informacija o radu Osnovne škole ”Sveti Sava” Rogatica za 2007.godinu;

           

13.Informacija o radu Srednje škole Rogatica za 2007.godinu;

           

14.Izvještaj o radu OO Crvenog krsta iz Rogatice;

           

15.Izvještaj o radu Opštinske izborne komisije za 2007.godinu;

           

16.Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske-Sjedište zamjenika Foča za 2007.godinu;

           

 17.Odbornička pitanja. 

REALIZACIJA DNEVNOG REDA

 

   

         1.Zapisnik sa XXXVI sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 28.02.2008.godine usvojen jednoglasno.

 

             2.Odluka o izmjenama odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na području opštine Rogatica usvojena jednoglasno.

 

             3.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću usvojena jednoglasno.

 

             4.Odluka o visini prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području opštine Rogatica u 2007.godini usvojena jednoglasno. Prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne stambene površine iznosi 490 KM/m2. Ovako utvrđena cijena služi kao osnovica za izračunavanje visine naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (jednokratne rente) u 2008.g. i ista će se valorizovati u toku godine, svaka tri mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena građevinskih radova u visokogradnji i niskogradnji. 

 

           5.Odluka o visini bazne cijene troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Rogatica u 2007.godini usvojena jednoglasno. Bazna cijena iznosi 49 KM/m2.  

  

          6.Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini opštine Rogatica usvojena jednoglasno. Zbog promjene mjesta prebivališta, Frganja Srđanu iz Rogatice, prestaje mandat odbornika u SO Rogatica, na lični zahtjev. 

  

          7.Izvještaj o radu Načelnika opštine Rogatica i Administrativne službe opštine Rogatica za 2007.godinu usvojen sa 15 glasova za i 3 uzdržana. Načelnik opštine posebnu pažnju je posvetio: izvršenju Programa rada Skupštine za 2007.g.; izvršenju Programa rada Načelnika za 2007.g.; zakonitom izvršenju Budžeta za 2007.g.; transparentnom i zakonitom usvajanju Budžeta za 2007.g. Polazeći od stava da zadovoljenjem potreba građana i sami budemo zadovoljni, svi zaposleni u Administrativnoj službi opštine su opredjeljenja za stalno poboljšanje kvaliteta naših usluga, radeći: zakonito i stručno, odgovorno i efikasno, otvoreno i ljubazno i motivisano i kvalitetno. Ovako provođenje politike kvaliteta dalo je Opštini Rogatica pečat prepoznatljive opštine i imidža koji ima kod svojih građana, institucija RS i BiH i svih međunarodnih organizacija. 

 

           8.Informacija o dasadašnjem stepenu izrade Prostornog plana Grada Istočno Sarajevo do 2015.godine primljena k znanju.  

  

          9.Informacija o sprovođenju zakona i drugih propisa u oblasti zaštite boraca, invalida rata, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata za period 01.01.-31.12.2007.godine prihvaćena jednoglasno. U izvještajnom periodu na rješavanju je bilo ukupno 1.683 upravna predmeta od čega je 1.631 predmet po zahtjevu stranke i 70 predmeta po službenoj dužnosti. Riješeno je 1.599 predmeta. 

 

           10.Informacija o stanju bezbjednosti i aktivnostima Policijske stanice Rogatica za 2007.godinu primljena k znanju. Ukupna bezbjedonosna situacija na području koje teritorijalno pokriva PS Rogatica za 2007.g. može se ocjeniti zadovoljavajućom s obzirom da u tom periodu nije bilo događaja koji bi bitnije uticali na ukupno stanje bezbjednosti. 

  

          11.Informacija o aktivnostima i pitanjima mladih na području opštine Rogatica primljena k znanju. Savjet mladih Rogatica tokom 2007.g. organizovao je niz aktivnosti: posjetu Banj Stijeni radi afirmacije ovog atraktivnog lokaliteta, obilježavanje Međunarodnog dana bez automobila, Dana borbe protiv side, prisustvovanje susretima mladih RS i dr. 

  

          12.Informacija o radu Osnovne škole ”Sveti Sava” Rogatica za 2007.godinu prihvaćena jednoglasno uz zaključak da Skupština opštine izražava ozbiljnu zabrinutost zbog toga što se svake godine u prvi razred osnovne škole upisuje značajno manji broj djece. Traži se od osnovne i srednje škole, Savjeta mladih, Komisije za pitanja mladih i Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti da zajednički analiziraju uzroke takvog stanja i predlože mjere za njegovo rješavanje. 

   

         13.Informacija o radu Srednje škole Rogatica za 2007.godinu prihvaćena jednoglasno. U novoj školskoj 2007/2008. godini u školu je upisano 450 učenika ili 35 manje u odnosu na prethodnu godinu i to:gimnazija opšti smjer 195 učenika; ekonomija pravo i trgovina 211 učenika i mašinstvo i obrada metala 44 učenika. 

    

        14.Izvještaj o radu OO Crvenog krsta iz Rogatice usvojen jednoglasno.  

    

        15.Izvještaj o radu Opštinske izborne komisije za 2007.godinu usvojen jednoglasno. 

   

         16.Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske-Sjedište zamjenika Foča za 2007.godinu primljen k znanju. U toku 2007.g. kod Pravobranilaštva su se u radu nalazila samo četiri predmeta, ukupne vrijednosti 46.205,12 KM. 

  

          17.Odborničkih pitanja nije bilo.

 

 

Komentariši