Informacije sa IV sjednice Skupštine opštine

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, podnosioci izvještaja, predstavnici OSCE-a, LOT Sokolac, Savjeta mladih i  sredstava javnog informisanja.Sjednici su prisustvovala 23  odbornika. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći DNEVNI RED…..

 

 

 

 

 

Informacije sa IV sjednice Skupštine opštineINFORMACIJE SA IV SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE   Dana 13.03.2009.godineodržana je IV sjednicaSkupštine opštine Rogatica   Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Radomir Jovičić, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, podnosioci izvještaja, predstavnici OSCE-a, LOT Sokolac, Savjeta mladih i  sredstava javnog informisanja.Sjednici su prisustvovala 23  odbornika.Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći     

DNEVNI RED                        

1.Usvajanje Zapisnika sa III redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica održane dana 12.02.2009.godine;

    

2.Razmatranje Prijedloga programa rada Skupštine opštine Rogatica za 2009.godinu;

    

3.Razmatranje Prijedloga programa rada Načelnika opštine Rogatica za 2009.godinu;

     

4.Razmatranje Prijedloga mjera i aktivnosti za ublažavanje posljedica deficita u Budžetu opštine Rogatica za 2008.godinu i negativnih efekata svjetske ekonomske krize;

      

5.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o smanjenju plata opštinskim funkcionerima u 2009.godini;

         

6.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o pozajmljivanju namjenskih sredstava od naknada za korišćenje prirodnih resursa;

        

7.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području opštine Rogatica u 2008.godini;

           

8.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o visini bazne cijene troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Rogatica u 2008.godini;

          

  9.Razmatranje izvještaja o radu:                        

a) komunalne policije za 2008.godinu;                       

 b) saobraćajnog inspektora opštine Rogatica za 2008.godinu;                       

 c) opštinskog urbanističko-građevinskog inspektora opštine Rogatica za 2008.godinu;                        

d) u oblasti tržišne inspekcije za 2008.godinu;                       

 e) poljoprivredne inspekcije za 2008.godinu;                      

  f) zdravstveno-sanitarne inspekcije za 2008.godinu.  

 

10.Informacija o realizaciji procesa registracije etažnih vlasnika sa stanjem na dan 31.12.2008.godine;

         

11.Razmatranje Informacije o realizaciji procesa privatizacije državnih stanova sa stanjem na dan 31.12.2008.godine;

           

12.Razmatranje Informacije o stanju upravnog rješavanja u Administrativnoj službi opštine Rogatica za period 01.01.-31.12.2008.godine;

        

13.Odbornička pitanja.    

 

REALIZACIJA DNEVNOG REDA  

 

 1.Zapisnik sa III redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica održane dana 12.02.2009.godine usvojen jednoglasno.   

 

2.Program rada Skupštine opštine Rogatica za 2009.godinu usvojen jednoglasno.    

 

3.Program rada Načelnika opštine Rogatica za 2009.godinu usvojen jednoglasno. Program obuhvata: zakonito i transparentno izvršenje Budžeta za 2009.g.; izvršenje Programa rada SO Rogatica za 2009.g.; izvršenje ciljeva iz Strateškog plana razvoja Opštine za period 2004.-2010. g.; razvoj i podsticaj zapošljavanja u skladu sa Planom i programom razvoja opštine uz plasman kreditno-stimulativnih sredstava izdvojenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa; realizacija projekata uz pomoć Fonda za razvoj i zapošljavanje RS kojim upravlja Investiciono razvojna banka i resornih ministarstava Vlade RS; realizacija Plana kapitalnih investicija i druge aktivnosti.                       

 

  4.Mjere i aktivnosti za ublažavanje posljedica deficita u Budžetu opštine Rogatica za 2008.godinu i negativnih efekata svjetske ekonomske krize prihvaćeni jednoglasno. Mjere se odnose na restriktivne mjere na plate i naknade, na troškove prevoza, ograničenje službene upotrebe telefona, smanjenje troškova el.energije, reprezentacije, ugovorenih usluga, mjere prema budžetskim korisnicima, kao i niz aktivnosti na iznalaženju nedostajućih fin.sredstava po iskazanom deficitu u budžetu za 2008.g., pripreme za izradu plana Budžeta za 2009.g., reorganizacija poslova u Administrativnoj službi i dr.                       

 

5.Odluka o smanjenju plata opštinskim funkcionerima u 2009.godini usvojena sa 18 glasova za i 5 uzdržanih. Smanjene su plate: načelniku opštine, zamjeniku načelnika i predsjedniku Skupštine opštine za 15%. 

       

6.Odluka o pozajmljivanju namjenskih sredstava od naknada za korišćenje prirodnih resursa usvojena jednoglasno. Sredstva se mogu pozajmljivati do iznosa 200.000,00 KM a koristiće se za izmirenje obaveza iz ranijih godina. Krajnji rok za vraćanje pozajmljenih sredstava je 31.12.2009.g.                                               

 

7.Odluka o visini prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području opštine Rogatica u 2008.godini usvojena jednoglasno. Cijena je utvrđena u iznosu od 400 KM/m2.   

 

8.Odluka o visini bazne cijene troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Rogatica u 2008.godini jednoglasno. Cijena je utvrđena u iznosu od 40 KM/m2.                       

 

 9.Izvještaji o radu inspekcija usvojeni jednoglasno. Komunalna policija je u izvještajnom periodu sačinila 217 službenih zabilješki, 41 obavještenje, 14 dopisa, 12 davanja mišljenja, 61 zapisnik, donijela 43 rješenja za preduzimanje određenih mjera. Saobraćajni inspektor je izvršio 55 pregleda javnih puteva i donio 16 rješenja za otklanjanje nedostataka; u drumskom saobraćaju izvršeno je 114 inspekcijskih pregleda i donešeno 15 rješenja za otklanjanje nedostataka. Urbanističko-građevinski inspektor je izvršio 111 inspekcijskih pregleda, pri čemu je sačinjeno 38 zapisnika i donešeno 18 rješenja. Tržišna inspekcija izvršila je 199 pregleda, donešeno je 40 rješenja o otklanjanju nedostataka, 5 o oduzimanju robe, izdato 17 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti. Poljoprivredna inspekcija izvršila je 72 kontrole i to 54 redovne i 18 vanrednih, kod 44 subjekta nađeno je uredno stanje dok su kod 28 uočeni nedostatci i nezakonitosti. Zdravstveno-sanitarna inspekcija izvršila je 320 kontrola, od toga urednih je 189, dok je kod 131 zatečeno neuredno stanje.   

 

10.Informacija o realizaciji procesa registracije etažnih vlasnika sa stanjem na dan 31.12.2008.godine usvojena jednoglasno. Zvanični upis u Registar zajednica izvršilo je 35 zajednica (577 vlasnika stanova).   

 

11.Informacija o realizaciji procesa privatizacije državnih stanova sa stanjem na dan 31.12.2008.godine usvojena jednoglasno. Na dan 31.12.2008.g. otkupljeno je 688 stanova od ukupnog broja 790 koji mogu ući u proces privatizacije, ostalo je da se otkupe još 42 stana. 

     

12.Informacija o stanju upravnog rješavanja u Administrativnoj službi opštine Rogatica za period 01.01.-31.12.2008.godine usvojena jednoglasno. Kod Administrativne službe opštine Rogatica u 2008.godini nalazilo se ukupno na rješavanju 2.319 prvostepenih upravnih predmeta (1.382 po zahtjevu stranke i 937 po službenoj dužnosti). Riješeno je ukupno 2.033 predmeta ili 99,31%, 16 predmeta je prenešeno u naredni period.                        

 

13.Odbornička pitanja: Kemo Čamdžija je postavio pitanje Načelniku opštine na koji je način regulisana zaštita tajnosti podataka o visini primanja zaposlenih, Andrijana Novaković je postavila pitanje kada će se donijeti Program prijema pripravnika na nivou opštine Rogatica.     

 

  

 

 

Komentariši

Informacije sa IV sjednice Skupštine opštine

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, podnosioci izvještaja, predstavnici OSCE-a, LOT Sokolac, Savjeta mladih i  sredstava javnog informisanja.Sjednici su prisustvovala 23  odbornika. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći DNEVNI RED…..

 

 
(više…)

Komentariši