Dr. DŽEVAD HODŽIĆ

Dr. Dževad HODŽIĆ rođen 1960. godine Pokrivenik – Rogatica. Osnovnu školu završio u Međeđi kod Višegrada 1975. a Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1980. godine. Studirao je Islamski teološki fakultetu u Sarajevu i diplomirao 1986. godine. Završio je postdiplomski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i magistrirao 2004. godine. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu doktorirao je 2008. godine. 

 

 

 

 

 

Dr. DŽEVAD HODŽIĆ

 

 

Ime i prezime   Dževad HODŽIĆ
 
Mjesto i godina rođenja  
Rođen 10. 7. 1960. godine  Pokrivenik  

Rogatica

 

 

Oazovanje

Osnovnu školu završio u Međeđi kod Višegrada 1975. a Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1980. godine. Studirao je Islamski teološki fakultetu u Sarajevu i diplomirao 1986. godine. Završio je postdiplomski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i magistrirao 2004. godine. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu doktorirao je 2008. godine.

  

Sadašnja pozicija na FIN-a 

Docent 

 

Predmeti na kojima je angažovan

Etika, Ahlak, Uvod u filozofiju 

 

Oblasti naučnog interesovanja

Filozofija, Etika, Bioetika, Međureligijski dijalog, Religija i društvo 

 

Kretanje u karijeri

Od 1986. do 1987. godine radio je kao novinar u Redakciji “Preporoda”.
Od 1987. do 1990. godine radio je kao imam u Islamskom kulturnom centru u Koelnu, SR Njemačka.
Od 1990. godine do septembra 1994. godine radi kao zamjenik glavnog i odgovornog urednika “Muslimanskog glasa” i kasnije “Ljiljana”.
Od 1994. do 1998. godine radi kao glavni imam Zagrebačke džemije. U tom periodu predaje Islamku filozofiju i Ahlak u Zagrebačkoj medresu „Dr. Ahmed Smajlović“.
Od 1998. do 2000. godine radi kao zamjenik glavnog i odgovornog urednika “Ljiljana”. Od 2000. do kraja 2008.  godine glavni je urednik časopisa za odgoj i obrazovanje “Novi Muallim”.
Kao honorarni profesor u Gazi Husrevbegovoj medresi u Sarajevu predaje Ahlak od 1999. do 2002. godine.
Od 1.1. 2006. radi na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. 

 

Učešće u međunarodnim skupovima

Kao novinar, imam i nastavnik sudjelovao je na više različitih međunarodnih SKUPOVA u BiH, Hrvatskoj, Mađarskoj, Austriji, SR Njemačkoj i Makedoniji, Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama. 

 

Članstvo u profesionalnim…

Dževad Hodžić član je Upravnog odbora Bioetičkog društva BiH. 

 

OBJAVLJENI ČLANCI

Između ostalih objavio je sljedeće radove:
1.  „Ka bioetičkom značenju šerijatskopravnog koncepta općeg interesa (maslaha)“, Glasnik Rijaseta IZ-e u BiH,  br. 5-6. 2007.
2. «O islamskom odnosu prema stvaranju, obitelji i rađanju», Vrhbosnensia, časopis za teološka i međureligijska pitanja, Vrhbosanska katolička teologija, Saraejvo, God. XI, br.1, 2007.
3. «O islamskim načelima umjetničkog oblikovanja sakralnog/svetog prostora», Novi Muallim, broj 31, 29. septebar 2007.
4. «Priroda, život i ljubav u filozofiji Dželaluduina Runmija»,  Novi Muallim, broj 32. 29. decembar 2007.
5. «Teološko zasnivanje bioetičke odgovornosti: islamska perspektiva», Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije, Zbornik radova Prvog međunraodnog bioetičkog simpozija u BiH, Sarajevo, 31¸. 03. 01.04. 2006. Bioetičko društvo BiH, Sarajevo, 2007.

OBJAVIO NA NJEMAČKOM:
«Muslimische Auffassung der Geschichte des Islams und  die Erfahrung des Leids», Pruifung oder Preis der Freheit? (Hg.) Andreas Renz, Hansjoerg Schmid, Jutta Sperber, Abdullah Takim, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 2008.

INTERVJUI
U različitim printanim i elektronskim medijima dao je više intervjua o pitanjima odnosa religije i društva.

OBJAVIO JE SLJEDEĆE KNJIGE I UDŽBENIKE
Uvod u islamsku etiku, BEMUST, Sarajevo 1999.;
Kuda ide Islamska zajednicaposte restante, (zbirka eseja) Sarajevo, 2005.
Odgovornost u znanstvenotehnološkom dobu, Tugra, Sarajevo, 2008.

Ahlak (I) – udžbenik za medrese, Rijaset IZ-e u BiH, Sarajevo, 2003.
Ahlak (II) – udžbenik za medrese, Rijaset IZ-e u BiH, Sarajevo, 2003.

Fakultet islamskih nauka objavio je dvije hrestomatije koje je priredio Dževad Hodžić:
Etika, uvod u islamsko i zapadno etičko mišljenje, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2004.
Primijenjena etika, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2005.

Dževad Hožić koautor je i glavni urednik enciklopedijskog Atlasa islamskog svijeta, koji je 2004. godiine izdalo Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH.

 

 

 

 

 

 

 

Komentariši