J A V N I P O Z I V II

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), člana 27. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica („Službeni glasnik BiH“,broj:48/06), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje J A V N I P O Z I V II

 

 

J A V N I P O Z I V II

Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine
za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju
povratka na područje opština Republike Srpske: Novo Goražde, Teslić, Šipovo,
Banja Luka, Bosanski Novi/Novi Grad, Čajniče, Osmaci, Bijeljina, Sokolac,
Mrkonjić Grad, Kotor Varoš, Doboj, Rogatica, Prijedor, Višegrad, Foča, Vlasenica,
Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Ugljevik, Lopare, Milići, Pelagićevo, Bosanski
Brod/Brod, Modriča, Bosanski Šamac/Šamac, Derventa, Bosanska
Gradiška/Gradiška, Bosanska Dubica/Kozarska Dubica, Kalinovik, Bosanska
Kostajnica/Kostajnica, Prnjavor, Jezero, Vukosavlje, Rudo
Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru
implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i
sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Sredstva će se osiguravati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i
povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.
Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili
implementator definisan posebnim sporazumom.
KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA

OPĆI KRITERIJI

Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći
1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Federaciji Bosne i
Hercegovine ili povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine,
Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i
rekonstrukcije stambenih jedinica:
2. da je iskazao namjeru za povratkom,
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom
koja je predmet rekonstrukcije,
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je
predmet rekonstrukcije,
5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za
stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih
uvjeta,
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH
drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa
odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće

standarde o minimumu stambenih uvjeta.
I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika
– Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik
pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa
o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji):
a) izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog organa
zemlje boravka,
b)raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje
potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka
o statusu raseljene osobe,
c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa o statusu povratka uz
kopiju CIPS-ove lične karte izdate u mjestu povratka i potvrde o prijavi prebivališta.
I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom
– Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka,

dokazuje se:

a) da je iskazana namjera za povratkom,
b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u
skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
c) da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni
za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH
drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa
odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući
standard o minimumu stambenih uvjeta.
I.3.) Dokaz o vlasništvu/ stanarskom pravu
– Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom

koja je predmet rekonstrukcije su:

a) ZK , zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6 (šest)
mjeseci.
I.4.) Dokaz o kretanju
– Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni
organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine
imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.
Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi
prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva
svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

POSEBNI KRITERIJI

Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za
formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i jednakopravnosti
pristupu pomoći za rekonstrukciju.
Posebni kriteriji su:1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su
ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno
borave u improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.
2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:
a) socijalna kategorija,
b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
e) porodice nestalih osoba i
f) bivši logoraši.
3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje
prijeratno prebivalište.
Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se kopijom lične/osobne karte, kojom se
dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi
objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog
općinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.
II.1.) Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište
II.2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama
II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji
ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog
centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju
zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode
po tom osnovu,
II.2.b.) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane
nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenim ili stečenim
invaliditetom i sl.), kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim
dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili
općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod
kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom
koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena
evidencija,
II.2.e.) status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od
strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.f.) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane
nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.
II.3.) Dokaz o boravku u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom
smještaju
a) činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
smještaju dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi
kolektivni centar ili alternativni smještaj.
b) činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni
smještaj dokazuje se potvrdom nadležnog organa općine, kantona, entiteta u
kojem korisnik privremeno boravi.
II.4.) Dokaz o brojnosti porodice
Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su
se prijavili za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog
općinskog organa.
Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za sve maloljetne
članove, odnosno ovjerenu kopiju lične/osobne karte za sve punoljetne članove
porodice.
Podnošenje prijava i dokumenata
Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru
implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog
materijala i sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po
sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u
Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine sa
potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih
kriterija, dostaviti na protokol Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
svakim radnim danom od 8,00 sati do 16,00 sati, ili poštom na adresu: Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, sa naznakom:
„ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU
STAMBENIH JEDINICA U CILJU POVRATKA“.
Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno
popunjen obrazac koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina
povratka, resornim kantonalnim Ministarstvima, u prostorijama Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10 i na internet stranici
Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ww w.fmroi.gov.ba,
gdje će biti
objavljen i tekst Javnog poziva.
Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u
razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika ovog ministarstva.
Žalba: Žalbe se podnose Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica,
Alipašina 41, 71000 Sarajevo u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang
liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet
stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba.
MINISTAR

Broj: 01-36-69-1/12 mr. Adil Osmanović
Sarajevo, 18.01.2012. godine

Komentariši