Uputstvo za jednoobrazno prikupljanje podataka


U P U T S T V O

svim ĉlanovima organa Udruženja i dobrovoljcima, za jednoobrazno prikupljanje podataka o poginulim, ranjenim, trajno nestalim, zarobljenim i protjeranim sa podruĉja općine Rogatica radi formiranja baze podataka o stradalim osobama u periodu 1992-1995. godina.

 

Na osnovu ĉlana 42. stava 1. alineja 3. Statuta Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“ , Predsjednica Udruženja donosi:

U P U T S T V O

svim ĉlanovima organa Udruženja i dobrovoljcima, za jednoobrazno prikupljanje podataka o poginulim, ranjenim, trajno nestalim, zarobljenim i protjeranim sa podruĉja općine Rogatica radi formiranja baze podataka o stradalim osobama u periodu 1992-1995. godina.

I

Svi ĉlanovi organa Udruženja i svi dobrovoljci će se rukovoditi Popisnim listama stanovništva saĉinjenim u periodu od 01.-15. aprila 1991. godine u Rogatici, a koji im se elektronski dostavlja u prilogu ovoga Uputstava. Radi lakše elektronske dostave i manipulacije, kao i brže obrade, popisne liste se dostavljaju i rašĉlanjeno: kao Popis Bošnjaka 1991. godine u Rogatici i kao Popis Srba 1991. godine u Rogatici uraĊen proizvoljno na osnovu glavnih popisnih listi iz 1991. godine. Ukoliko se primjeti bilo kakva greška u proizvoljno uraĊenim listama u odnosu na glavne popisne liste iz 1991. godine, ĉlanovi organa Udruženja I dobrovoljci su dužni na najracionalniji naĉin izvršiti ispravak istog.

II

Obzirom na ĉinjenicu da 98% Bošnjaka sa podruĉja općine Rogatica, koji su prema Popisu iz 1991. godine živjeli na podruĉju općine Rogatice, danas vise ne žive na tom podruĉju, prikupljanje podataka treba poĉeti sa Proizvoljno uraĊenom listom “Popis Bošnjaka 1991. godine u Rogatici”. Postoje indicije, da su već, prikupljeni i obraĊeni podaci, o poginulim, ranjenim, trajno nestalim, zarobljenim i “protjeranim” Srbima sa podruĉja općine Rogatica. Ukoliko to bude taĉno i ukoliko Udruženje doĊe do tih podataka na lakši naĉin, isti se nemaju potrebe prikuplati po drugi put. Ukoliko se ne bude došlo do takvih podataka, ĉlanovi organa Udružemnja i dobrovoljci će nastaviti prikupljanje podataka i iz tog dijela.

III

Ĉlanovi organa Udruženja, njh 16 (šesnaest) i dobrovoljci, poĉeti će prvo prikupljati podatke za stanovnike koji su živjeli u gradskom podruĉju općine Rogatice. Prema proizvoljno uraĊenoj listi “Popis Bošnjaka 1991. godine u Rogatici”.

Po toj listi, u gradu Rogatici su živjele 5.862 osobe bošnjaĉke nacionalnosti, a u selima je živjelo 7.615 osoba, što ukupno iznosi 13.477 osoba bošnjaĉke naciolanosti. Svaki ĉlan organa Udruženja (njih 16), u ovom momentu, dobiva 366 osoba iz gradskog dijela općine Rogatica, za koje decidno treba prikupiti tražene podatke prema obrascima A B, C, D, E i F , koji se takoĊe elektronski dostavljaju uz popis, kao i prema bjanko kolonama postavljenim u listi “Popis Bošnjaka 1991. godine u Rogatici”, koje takoĊe treba popuniti.

IV

Ĉlanovi organa Udruženja prikupljaće podatke prema sljedećem tabelarnom rasporedu:

Nakon prikupljenih podataka prema obrascima A, B, C, D, E, i F, gdje je:

1. OBRAZAC “A” ZA:

-. ubijene,

– ranjene i

– trajno nestale.

2. OBRAZAC “B” ZA:

-. zarobljene (u školi, kući, garaži), za one koji su živi;

3. OBRAZAC “C” ZA:

– za zaštićene objekte u privatnoj i društvenoj svojini u ulici koja se obraĊuje;

4. OBRAZAC “D” ZA:

– masovne grobnice sa 3 i više lica u podruĉju koje istraživaĉ obraĊuje;

5. OBRAZAC “E” JE ZA:

– masovni zloĉin

6

. OBRAZAC “F” JE :

– evidenciona lista protjeranih za koje nije potrebno prikupljati JMB,

kao i prema navedenim bjanko kolonama, iste treba obraditi i sumirati po ulicama i po oblicima zloĉina.

Ukoliko u ovome dijelu bude nejasnoća, zajedniĉku instruktažu za popunjavanje istih održaće Predsjednica Udruženja.

Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

Broj: PU-04-16/12, Sarajevo, 30.08.2012. godine.

Predsjednica Udruženja “Suza”

Mada Ćurevac, s.r.__________

 

Komentariši