Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika

Billedresultat for plastenik 100 m2

JAVNI POZIV – za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

 

 

 

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

 

 

 26/03/2018

Republika Srpska

Opština Rogatica

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 01-330-5/18

Rogatica, 26. mart 2018. godine

 

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ Opštine Rogatica u 2018. godini i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Rogatica i humanitarne organizacije MUSLIM AID Sarajevo, broj: 01-330-5/18 od 6. marta 2018. godine, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije MUSLIM AID Sarajevo od 40%, Opštine Rogatica od 40% i vlastitog učešća korisnika 20%, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području opštine Rogatica, Načelnik opštine raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

 

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Rogatica koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korišćenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava sljedeće uslove:

1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,

2. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u Opštini Rogatica i da je izvršio ažuriranje podataka za 2018. godinu ili da dostavi ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava prije dodjele plastenika,

3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,

4. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,

5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (487,00 KM),

6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

 

Odjeljenje za upravljanje lokalnim razvojem, privredu i društvene djelatnosti Opštinske uprave Rogatica je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

 

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a) pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta), 1-3 boda,

– slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod

– dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,

– jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda.

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

 

b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

• podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda,

 

– od 0-3 god. 1 bod,

– od 3-6 god. 2 boda,

– od 6-10 god. 3 boda,

– više od 10 god. 4 boda,

 

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

– za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) – 1 bod,

• mlade osobe starosti do 35 godina – 3 boda,

 

• ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda

• socijalni aspekt – nema primanja – 6 bodova

• socijalni aspekt –primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM – 5 bodova

• socijalni aspekt –primanja po članu domaćinstva od 100,01- 200,00 KM – 4 bodova,

• socijalni aspekt –primanja po članu domaćinstva od 200,01 – 250,00 KM – 3 boda,

• socijalni aspekt –primanja po članu domaćinstva od 250,01 – 300,00 KM – 2 boda,

• socijalni aspekt – primanja po članu domaćinstva veća od 300,00 KM – 0 bodova

• socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

 

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe.

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

1. Obrazac za prijavu na Javni poziv,

2. CIPS prijava prebivališta podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,

3. ovjerena kopija lične karte,

4. ovjerena kućna lista,

5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje,

6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje,

7. potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list),

8. potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke),

9. vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvatka, kao i ugovor o zakupu),

10. ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik u svom vlasništvu veći od 100,00 m2,

11. ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje tri godine od dana potpisivanja Ugovora,

12. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje tri godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,

13. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (487,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,

14. dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list, dokaz o razvodu),

15. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili ovjerena izjava da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine: predstavnik organizacije Muslim Aid, i predstavnik Opštine.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

• pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te dostavljanje iste Načelniku opštine radi davanja saglasnosti.

Saglasnost na predloženu rang-listu kandidata daje Načelnik opštine.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli Opštine i službenoj web stranici Opštine Rogatica

NAPOMENA:

• Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu i web stranici Opštine Rogatica.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom poslati poštom ili neposredno predati u šalter-sali na adresu:

OPŠTINA ROGATICA

Ul. Srpske sloge br. 81

73220 Rogatica

Sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja Opštine Rogatica (Radio „303“), web stranici opštine Rogatica, te na oglasnoj tabli Opštine Rogatica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za upravljanje lokalnim razvojem, privredu i društvene djelatnosti Opštinske uprave Rogatica, ili na broj telefona 058/415-406, svakim radnim danom od 07,00-15,00 časova.

Javni poziv ostaje otvoren do 10. aprila 2018. godine do 15,00 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

DOSTAVITI:

1. Muslim Aid, Koševo 10 Sarajevo

2. Oglasna tabla Opštine Rogatica

3. Web stranica Opštine Rogatica

4. Načelnik opštine

5. Nadležno odjeljenje

6. a/a

 

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milorad Jagodić

 

 

Komentariši