Konkurs za dodjelu sredstava na osnovu projekata udruženjima građana za 2020. godinu

Shpall konkurs për organizimin e mbrëmjeve letrare | КУЛТУРНО ...

Konkurs za dodjelu sredstava na osnovu projekata udruženjima građana za 2020. godinu –  rješavanje problema omladine, porodice, žena,  nezaposlenih, izbjeglica, starih lica, penzionera, lica sa posebnim potrebama i sve građanske inicijative  koje pomažu ustanovljavanju bezbjednosti i sigurnosti, posebno na socijalnom planu;–  afirmisanje kulturnih potencijala i posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture;– afirmisanje očuvanja životne sredine i podizanja nivoa ekološke kulture i– afirmisanje razvoja sela, očuvanje tradicije i običaja.

 

 

Konkurs za dodjelu sredstava na osnovu projekata udruženjima građana za 2020. godinu

 

 

Na osnovu člana 3. Kriterija o načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima građana, Komisija za saradnju sa udruženjima građana,  r a s p i s u j e:

KONKURS

za dodjelu sredstava na osnovu projekata

udruženjima građana za 2020. godinu

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu sredstava predviđenih Budžetom opštine Rogatica za 2020. godinu za finansiranje projekata i aktivnosti udruženja građana koji su od posebnog interesa za opštinu Rogatica.

II

Pravo  učešća na  konkursu  imaju udruženja građana sa sjedištem  na području opštine Rogatica i to za ukupan iznos vrijednosti projekta ili za dio nedostajućih sredstava, što su u obavezi naznačiti u prijavi.

III

Sredstva  će se dodjeljivati prvenstveno udruženjima građana čiji se  projekti i aktivnosti  odnose na:

– rješavanje problema omladine, porodice, žena,  nezaposlenih, izbjeglica, starih lica, penzionera, lica sa posebnim potrebama i sve građanske inicijative  koje pomažu ustanovljavanju bezbjednosti i sigurnosti, posebno na socijalnom planu;

–  afirmisanje kulturnih potencijala i posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture;

– afirmisanje očuvanja životne sredine i podizanja nivoa ekološke kulture i

– afirmisanje razvoja sela, očuvanje tradicije i običaja.

IV

Prijava na  konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u šalter sali Opštine Rogatica

Prijava se podnosi Komisiji za saradnju sa udruženjima građana u zapečaćenoj koverti putem pošte ili predaje u šalter salu Opštine Rogatica.

            Uz prijavu se prilaže:

  1. Prijava na konkurs  (nalazi se u šalter sali Opštine),
  2. Dokaz o registraciji kod nadležnog suda sa sjedištem podnosioca zahtjeva u Rogatici,
  3. Identifikacioni broj Poreske uprave,
  4. Kratak opis udruženja građana sa podacima o prethodno realizovanim projektima,
  5. Projekat kojim udruženje građana konkuriše za dodjelu sredstava -projektni obrazac koji se nalazi u šalter sali Opštine, i
  6. Potvrdu banke o aktivnim računima ( izdaje se u banci )

  V

            Projekat treba da sadrži:

            – Naziv projekta,

            – Naziv udruženja građana ( adresa, telefon/faks i elektronska pošta),

            – Oblast na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta,

            –  Ciljeve projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema),

            – detaljan opis projekta sa eventualno potrebnom propratnom dokumentacijom   (skice, planovi, crteži, fotografije, kompjuterske simulacije, CD prezentacija i sl.), kao i dinamiku njegove realizacije,

            – Budžet projekta (navesti detaljan budžet projekta po stavkama, kao i sumu koja se traži),

            – Način praćenja projekta (vrednovanje),

            – Ovlašćeno lice za realizaciju projekta ( ime, prezime i kontakt adresa),

            – Broj žiro-računa i naziv banke.

 VI

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja  na oglasnoj tabli opštine Rogatica. Konkurs će se istovremeno objaviti i putem Zvanične internet prezentacije opštine Rogatica.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom poslati poštom ili neposredno predati u šalter sali na adresu:

OPŠTINA ROGATICA

 Ul. srpske sloge br. 81.

73220 Rogatica

KOMISIJI ZA SARADNjU SA UDRUŽENjIMA GRAĐANA

Sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI  KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA NA OSNOVU PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA – NE OTVARAJ

Obrazac za prijavu na javni konkurs i Projektni obrazac za dodjelu sredstava na osnovu projekata udruženja građana može se dobiti u šalter sali Opštine.

Nepotpune i neblagovremene prijave na javni konkurs, neće se uzeti u razmatranje.

U roku od 7 dana od dana završetka konkursa, Komisija za saradnju sa udruženjima građana donijeće Odluku o raspodjeli sredstava udruženjima građana.

Odluku o raspodjeli sredstava Komisija dostavlja svim učesnicima konkursa, sa obrazloženjem i uputstvom o pravnom sredstvu.                   

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Opštine,  na telefon 415-406, lokal 126.

Rogatica, 11. avgust 2020. godine

Broj: 03/2-410-5/20                                             

PREDSJEDNIK  KOMISIJE

 Delivoje Đerić

Komentariši