Spisak ubijenih i nestalih Rogatičana 19 juna ’92

Doradjeni spisak ubijenih i nestalih Rogaticana 19 juna ’92

1. AJANOVIĆ NAIL ARIF 28.03.1930. Šljedovići

2. AJANOVIĆ NAIL ZUFER 23.03.1937. Rogatica

3. ALIĆ ALIJA ARIF 07.05.1971. Rogatica

4. ALIĆ ARIF RAMIZ 20.10.1940. Rogatica

5. ALISPAHIĆ EJUB MUJESIRA 1936. Rogatica

6. BABIĆ AHMED ALIJA 10.10.1912. Rogatica

7. BABIĆ ENES ŠEMSA 15.05.1922. Rogatica

8. BAJIĆ BEĆIR MURADIF 1956. Pašić Kula

9. BIČIĆ SARIJA AGO 01.07.1949. Rogatica

10. BIČIĆ nepoznato SARIJA 07.04.1905. Rogatica

11. BOGILOVIĆ ALIJA ALIJA 1941. Rogatica

12. BOGILOVIĆ EDHEM SULEJMAN 01.02.1943. Rogatica

13. BRADARAC SALKO ALIJA 06.11.1930. Rogatica

14. BRANKOVIĆ ABDULAH ZIJAD 13.11.1934. Rogatica

15. CUPLOV ABDULAH ELVEDIN 15.06.1961. Rogatica

16. ĆAMO NURKO KADIRA 12.09.1961 Rogatica

17. ČAMDŽIJA AGAN SEID 05.02.1957. Kukavice

18. ČAUŠEVIĆ ALIJA BEĆIR 09.08.1937. Rogatica

19. ČAUŠEVIĆ ADEM LATIFA 1912 Rogatica

20. ČAVALIĆ MUSTAFA FAIK 16.02.1949. Rogatica

21. ČAVČIĆ EDHEM ĆAMIL 10.01.1958. Rogatica

22. ČAVČIĆ SALIH KEMAL 1965. Rogatica

23. ČAVČIĆ EDHEM MEHMED 23.03.1960. Rogatica

24. ČENGIĆ SALIH SEJDALIJA 09.05.1926. Rogatica

25. DEMIROVIĆ nepoznato SALKO 18.09.1935. Rogatica

26. DŽAFEROVIĆ RAMIZ ALIJA 1965. Kukavice

27. DŽIHANIĆ RAŠID NURKO 01.01.1922. Rogatica

28. GARAGIĆ SULEJMEN MURIS 04.04.1935. Rogatica

29. HADŽIHASANOVIĆ IBRAHIM SAFET 1950. Rogatica

30. HADŽIHASANOVIĆ HAMDO ZEHRUDIN 07.02.1953. Rogatica

31. HEĆO AHMET FUAD 18.03.1965. Rogatica

32. HODŽIĆ MUJO AMINA 05.06.1934. Rogatica

33. HODŽIĆ ŠABAN HASIB 1939. Osovo

34. HODŽIĆ ABDURAHMAN IBRO 05.05.1929 Rogatica

35. HODZIC ISMET LATIF 15.08.2016 Rogatica

36. HODŽIĆ MURADIF MEHMED 06.06.1957. Rogatica

37. HODŽIĆ JAKUP MIRSADA (Rođ. BAJIĆ) 1968. Rogatica

38. HODŽIĆ NURKO MIRSADA (Rođ. ČAMO) 1967. Rogatica

…..Mirsada je bila trudna 8 mjeseci.

39. HODŽIĆ SINAN NAZIF 05.04.1927. Rogatica

40. HODŽIĆ MURADIF SALIH 23.10.1959 Šatorovići

41. HUREMOVIĆ SABIT HAJRO 20.08.1936. Rogatica

42. HUREMOVIĆ NEZIR SEJDA 11.04.1940. Rogatica

43. HURLA MEHMED AVDO 12.06.1955. Rogatica

44. IMAMOVIĆ SARIJA AHMO 15.07.1940 Rogatica

4. JUSUPOVIĆ HASAN RAMIZ 04.08.1946. Rogatica

46. KAHVEDŽIĆ ASIM ALIJA 20.04.1957 Rogatica

47. KAHVEDŽIĆ NAIL ASIM 12.04.1930. Rogatica

48. KAHVEDŽIĆ SALKO MEHMEDALIJA 01.02.1937. Rogatica

49. KAHVEDŽIĆ ASIM RAMIZ 19.09.1953. Rogatica

50. KAHVEDŽIĆ ASIM RASIM 24.04.1951. Rogatica

51. KAHVEDŽIĆ RASIM SAMIR 17.08.1975. Rogatica

52. KARTAL MEHO RUSMIR 05.05.1967. Rogatica

53. KONAKOVIĆ MEHMED ĆAMIL 1903. Rogatica

54. KRAŠIĆ SULEJMAN SEMIZ 1957. Goražde

55. KUJOVIĆ NEZIR HUSO 08.05.1936. Rogatica

56. KUJOVIĆ HAMED MUNIRA 01.12.1945. Rogatica

57. KULIĆ MAHMUT ALIJA 01.01.1937. Rogatica

58. KURTIĆ SALIH EDHEM 25.02.1956. Rogatica

59. KURTIĆ HUSO HAMED 1931. Rogatica

60. LUTVIĆ AVDO AVDIJA 03.06.1953. Rogatica

61. MEHMEDOVIĆ SULJAGA ISMET 05.11.1941. Rogatica

62. MUHIĆ SALIH RAŠIDA 1919 Rogatica

63. MUHIĆ IBRAHIM TAIB 10.09.1953. Rogatica

64. MUJČINOVIĆ ALIJA HASKA 1922. Rogatica

65. NALBANTIĆ HALID AHMED 10.05.1910. Rogatica

66. NALBANTIĆ AHMED BAKIR 15.01.1955. Rogatica

67. NALBANTIĆ MUHAMED RASIM 20.10.1964. Rogatica

68. OMERAGIĆ AHMET ALIJA 05.05.1931. Rogatica

69. OMERAGIĆ HAMID HIMZO nema podataka Rogatica

70. OSMANOVIĆ ADIL SULJO 03.05.1932 Rogatica

71. OSMANOVIĆ JAKUB SALIH (ili SALKO) 02.10.1959 Rogatica

72. OSMANOVIĆ JAKUB SALIM 22.08.1954. Rogatica

73. OTAJAGIĆ RAHMAN NAZIF 01.09.1956 Pašić Kula

74. OTAJAGIĆ NAZIF RAHMAN 11.12.1926. Pašić Kula

75. PAROVIĆ MURADIF MEHMED 09.02.1956. Parovici

76. RAMIĆ ALIJA AHMET 1930 Rogatica

77. RAMIĆ MUŠAN AZEM 15.07.1928 Rogatica

78. RAMIĆ nepoznato HASIBA 1931. Rogatica

79. SAČIĆ OMER SMAIL 02.04.1938. Rogatica

80. SALAN HUSO HATA 13.05.1900. Rogatica

81. SALAN AHMED IBRAHIM 11.06.1955. Rogatica

82. SEJTARIJA JUSO ISMET 18.08.1928. Rogatica

83. SELIMBEGOVIĆ OMER NEDŽIB (Tafro) 24.03.1924. Rogatica

84. SIJERČIĆ MUHAMED MUSTAFA 31.01.1929. Rogatica

85. SIJERČIĆ MUHAMED SALEM 15.09.1932. Rogatica

86. SOKOLOVIĆ ZAHIR HAFIZA 01.05.1900. Rogatica

87. SUĆESKA HUSEIN NURKO 28.11.1955. Rogatica

88. ŠABANIĆ MEHMED MEHO 05.06.1947. Rogatica

89. ŠABANIĆ MEHMED SUVAD 20.11.1951. Rogatica

90. ŠATROVIĆ EMIN ĆAMIL nema podataka Rogatica

91. ŠATROVIĆ EMIN RAMIZ 10.02.1934. Rogatica

92. ŠEHIĆ HASAN ASIM 12.05.1942. Rogatica

93. ŠEHIĆ HAJRUDIN ŠERIF 07.05.1967. Rogatica

94. ŠETIĆ HASIB HAMDO 21.05.1925. Rogatica

95. ŠKALJIĆ MUSTAFA FATIMA nema podataka Rogatica

96. ŠKALJIĆ MUSTAFA DEVLA 07.01.1925. Rogatica

97. ŠKALJIĆ TAIB HAZIM 19.06.1951. Rogatica

98. ŠKALJIĆ MEHO TAIB 03.01.1924. Rogatica

99. VATREŠ MUJO FATA 1910. Rogatica-sa Rudog

100. VATREŠ ĆAMIL HAMDIJA 15.01.1950. Rogatica

101. VATREŠ ĆAMIL OMER 01.01.1944. Rogatica

102. VATREŠ ĆAMIL SARIJA 19.10.1939. Rogatica

103. ZIMIĆ AVDIJA DŽEVAHIRA nema podataka Živaljevići

104. ZEC MUSTAFA HAFIZA 10.07.1900. Rogatica

105. ZUBEROVIĆ REDŽO AHMED 18.01.1953. Rogatica

106. ZUBEROVIC AHMED AHMEDIN 1990 Rogatica

107. ZUBEROVIC AHMED ANES 1991 Rogatica

108. ZUBEROVIĆ RAGIB REFIKA 06.09.1960. Rogatica

109. ZUBEROVIĆ MUJO FATA 26.10.1951. Rogatica

Odvedeni od crkvenog doma 20 juna ‘92:

1. AKŠAMIJA ABDULKADIR HASAN 07.09.1942. Rogatica

2. ČOLIĆ SULJO HAZIM 20.07.1934. Rogatica

3. ČOLIĆ HAZIM SAKIB 19.01.1956. Rogatica

4. HOLUČLIĆ AVDO DURMO 01.02.1932. Rogatica

5. HOLUČLIĆ DURMO MUBERIS 15.08.1954. Rogatica

6. HODŽIĆ NAIL AHMET 1939. Rogatica

7. HODŽIĆ ŠABAN HASIB 1939. Osovo

8. HODŽIĆ M UHAMED HAŠIM 11.04.1949. Rogatica

9. HODŽIĆ ABDULAH REFIK 27.01.1959. Rogatica

10. MEHIĆ OSMAN ADIL 10.06.1958. Rogatica

11. MUFTIĆ SEJFULAH FUAD 30.05.1932. Rogatica .

12. MUFTIĆ FUAD SAMIR 24.11.1973. Rogatica

13. ŠTETA ABDULAH HAŠIM 30.03.1934. Rogatica

14. ŠUVALIJA UZEIR SULEJMEN 08.08.1946. Rogatica

Tog dana su crkvenom domu dovedeni i trojica Pasica, otac i dva sina ali su oni kasnije vraceni i naknadno su ubijeni sa suprugom odnosno majkom Nazom.

Njihova tijela su nedavno pronadjena:

15. PAŠIĆ MIDHAT EDIN 06.06.1974. Rogatica

16. PAŠIĆ MIDHAT EMIR 21.03.1973. Rogatica

17. PAŠIĆ SALKO MIDHAT 06.05.1941. Rogatica

18. PAŠIĆ KASIM NAZIJA 03.08.1953. Rogatica

Spisak ubijenih i nestalih 19 juna ’92 u Rogatici tj. dijelu grada Gracanica koja se nalazi na lijevoj obali Rakitnice nije konacan pa molimo sviju koji znaju da nam pomognete… Hvala unaprijed

Komentariši