JAVNI OGLAS

Rogatica:10.04.2008 godine

Broj:01/07-26/08

Opstina Rogatica raspisuje                                                            

                              JAVNI OGLAS 

za podnosenje prijava za dodjelu donacije-pomoci u izgradnji i sanaciji stambenih objekata po principu “kljuc u ruke”u skladu sa Pravilnikom o minimumu stambenih uslova.


Na osnovu programa rijesavanja problema raseljenih lica ,povratnika i izbjeglica usvojenog na 64.sjednici Vlade Republike Srpske odrzanoj dana 21.02.2008 godine planirana su sretstva za opstinu Rogatica u iznosu od 30.000 KM namijenjena za izgradnju i sanaciju jedne stambene jedinice po principu “kljuc u ruke”u skladu sa Pravilnikom  o minimumu stambenih uslova.  

Pravo podnosenja prijava za dodjelu donacije ( pomoci) imaju povratnici Bosnjaci i Hrvati. 

Napomena:

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS kao donator zadrzava pravo da izmijeni broj stambenih jedinica ,odnosno izmijeni obim projektnog zahvata na podrucju opstine Rogatica srazmjerno ostvarenju budjeta.

 Uslovi na osnovu koji ce se vrsiti odabir prioritetnih korisnika pomoci su 

 OPSTI KRITERIJI za utvrdjivanje potencijalnih korisnika pomoci za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica su : 

Korisnik pomoci je izbjeglica iz BiH ,raseljena osoba je u BiH,ili povratnik;*Korisnik pomoci je iskazao namjeru za povratkom;

*Utvrdjen je status vlasnistva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom korisnika pomoci  koja  je predmet rekonstrukcije;

* Korisnik pomoci je na dan 30.04.1991. godine imao prebivaliste u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;

* Stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra se neuslovnom za stanovanje u skladu sa utvrdjenim standardima o minimumu stambenih uslova;

* Korisnik pomoci/nosilac domacinstva i clanovi njegovog porodicnog domacinstva od 1991.godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovom za stanovanje,u skladu sa utvrdjenim standardima o minimumu stambenih uslova;

* Korisnik pomoci nije primao pomoc u rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji utvrdjene standarde o minimumu stambenih uslova 

Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas u svrhu dokazivanja opstih kriterija: 

1.Potvrda nadleznog organa o statusu( za sve clanove povratnicke porodice prijavljene za pomoc u rekonstrukciji) 

1.Izbjeglica iz BiH Odgovarajuca potvrda (izbjeglicka legitimacija /karton) o statusu izbjeglice iz BiH

2.Raseljene osobe u BiHPotvrda nadleznog organa opstine privremenog boravka o statusu raseljene osobe.

3.PovratniciPotvrda nadleznog organa opstine povratka.

2.Prijava za dobrovoljni povratak

1.Izbjeglica iz BiH Prijava za dobrovoljni povratak/ovijeren obrazac prijave ili zahtijev za povrat imovine /stanarskog prava.

2.Raseljene osobe koje se vracaju na podrucje RS Prijava za dobrovoljni povratak/ovjeren obrazac prijave ili zahtjev za povrat imovine/stanarskog prava. 

3.Dokaz o vlasnistvu/stanarskom pravu

Status o vlasnistvu ili stanarskom pravu nad stambenom jedinicu koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se sljedecim dokumentima:

1.ZK(zemljisno-knjizni)izvadak

2.Izvod iz katastarske evidencije,ne starije od 6 mjeseci

3.CRPC Odluka

4.Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica

5.Rjesenje o povratu imovine/stanarskog prava

6.Rjesenje nadleznog opstinskog organa o povratu ili uvodjenju u posjed. 

4.Uvjerenje o kretanju

Uvjerenjem o kretanju podnosioca prijave za dodjelu pomoci za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica koje izdaje nadlezni oragan unutrasnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoci na dan 30.04.1991.godine imao prebivaliste u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.Potrebno je priloziti orginal uvjerenje o kretanju ili ovjerenu kopiju.

 5.Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomoci 

Izjava da korisnik pomoci/nosilac domacinstva i clanovi njegovog domacinstva od 1991.godine prijavljeni za dobijanje pomoci u rekonstrukciji nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje u skladu s utvrdjenim standardima o minimumu stambenih uslova(IMG standardi),te da korisnik pomoci nije primao pomoc u rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji utvrdjene standarde 

Posebni kriteriji . 

Ispunjavanje dolje navedenih posebnih kriterija sluzi Komisiji za izbor korisnika na opstinskom nivou kao osnov za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomoci po prioritetima,te im pomaze da izvrse odabir korisnika pomoci u rekonstrukcije na javan nacin,postujuci principe neiskljucivog i jednakog prava na pristup pomoci i rekonstrukciji od strane svakog potencijalnog korisnika.

 Vrednovanje se vrsi na osnovu slijedecih kriterija:

*korisnik pomoci se vratio na svoje prijeratno prebivaliste (spontani povratak) i zivi u uslovima koji su ispod utvrdjenog stambenog minimuma ,ukljucujuci i one koji privremeno borave u satorskim naseljima,kampovima,kontenerima i sl;

*korisnik pomoci pripada odredjenim skupinama ,kao sto su:

a) socijalne kategorije;

b)osobe sa invaliditetom,

c)nezaposlene osobe

d)deficitarni kadrovi

e)samohrani roditelji;

f)maloljetna djeca bez roditeljskog staranja

g)penzioneri;

h)porodice poginulog borca;

i)porodice nestalih osoba i bivsi logorasi 

*Korisnik pomoci boravi u kolektivnom smjestaju( tranzitno-prihvatni i kolektivni centar),alternativnim smiijestaju ili ostvaruju pravo na alternativni smijestaj. 

*Broj i starosna dob clanova porodice korisnika pomoci koji su se prijavili za dobijanje pomoci za rekonstrukciju i povratak u BiH  

Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas u svrhu dokazivanja ispunjenja posebnih kriterija : 

1.Korisnici koji su se vratili na svoje prijeratno prebivaliste i porodice u procesu povratka;Uvjerenje o kretanju vec pomenuto na listi dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opstih kriterija ,dokazuje se da korisnik ima prijavljeno mijesto prebivalista na adresi na kojoj se nalazi objekat koji je predmet rekonstrukcije,a potvrdom mjesne zajednice/opstine da se korisnik pomoci/porodica vratila,na kojoj ce biti naveden i svaki clan domacinstva koji se vratio sa korisnikom pomoci.

2.Korisnik pomoci pripada odredjenim skupinama Svi validni dokumenti kojima se potvrdjuje pripadnost odredjenim skupinama.Pod validnim dokumentima podrazumijevaju se ovjereni dokumenti izdati od strane nadleznih organa/institucija(npr;samohrani roditelji maloljetne djece i osobe koje zive od socijalne pomoci-potvrda nadleznog centra za socijalni rad,hronicno bolesne osobe -potvrda odgovarajuce zdrastvene institucije,deficitarni kadrovi-potvrda da je zaposlen u mijestu povratka ili potvrda poslodavca o prijemu u radni odnos,pismo namjere poslodavca i slicno).

3.Korisnik se nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja (tranzitno -prihvatni i kolektivni centri),alternativnom smijestaju ili zadovoljava uslove i ima/ostvaruje pravo na alternativni smijestaj Boravak u kolektivnim oblicima zbrinjavanja-potvrda tranzitno-prihvatnog ili kolektivnog centra,osobe koje se nalaze u alternativnom smjestaju ili zadovoljavaju uslove i imaju pravo na alternativni smjestaj-potvrda nadleznog organa za stambena pitanja opstine privremenog povratka.

4.Porodice koje imaju vise clanova zajednickog domacinstva i njihova starosna dobKucna lista korisnika pomoci ovjerena u opstini prebivalista /privremenog boravka,ne starija od sest mjeseci uz fotokopije vazeci licni karata za punoljetne clanove zajednickog domacinstva navedene u kucnoj listi,izvod iz maticne knjige rodjenih za maloljetne clanove domacinstva. 

Obaveza podnosioca prijave za dodjelu(donacije)pomoci namijenjene za izgradnju-sanaciju stambenih jedinica,je da licno obezbjede trazenu dokumentaciju.Nepotpune i neblagovremene prijave nece biti uzete u obzir na razmatranje i rangiranje.Prijava uz propisanu dokumentaciju iz ovog oglasa se predaje na adresu:Opstina Rogatica,ul.Srpske sloge br.92,73.220 RogaticaPrijava se ,skupa sa dokazima o ispunjavanju Kriterija iz Javnog oglasa,preporucenom pismenom posiljkom ili licno dostavlja opstini u zapecacenoj koverti sa naznakom ZA JAVNI POZIV-NE OTVARAJ 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanjaPrijedlog rang liste o izboru potencijalnih korisnika pomoci ce biti objavljena na oglasnoj tabli Opstine Rogatica u roku od 10 dana od dana isteka objave oglasa.                                                                                                               

NACELNIK                                                                                                          

Tomislav Batinic   

 

Komentariši