OBNOVA PORUŠENIH KUĆA: Objavljen spisak za donacije

Juče je na oglasnoj tabli Opštine Rogatica objavljen spisak osoba koji su dobili donacije u građavinskom materijalu, kao i ime onoga ko je dobio donaciju ključ u ruke. Naš Zambi nam je tu infoirmaciju poslao, kao i pravilnik o načinu bodovanja….

 

 

 

Lista odabrani kandidata za dodjelu 5 paketa građevinskog materijala:

1,Pavica Emir Alekse Šantića bb 180 Bodova

2,Hurko Samir Kopjevići 140 Bodova

3,Medošević Rifet Varošište 110 Bodova

4,Pleho Rizvan Kovanj 100 Bodova

5,Lukać Salko Kukavice 90 Bodova

 

 

6,Konaković Ibro Tmorni Do 80 Bodova

7,Čavčić Nesib Biljino Polje 60 Bodova

8,Fejzić Alija Podljunska 22 60 Bodova

9Zukić Halil Gazije 40 Bodova

10,Mišić Ferida Plandište 30 Bodova

 

 

11,Mehić Omer Dub 20 Bodova

12,Salihović Ramiz Radič 20 Bodova

13,Smailović Hamid Kukavice 10 Bodova

14,Mrguda Mujo Brda 10 Bodova

 

 

Nezadovoljni podnosioci prijave za dodjelu pomoći mogu podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne liste na Oglasnoj tabli opštine Rogatica.

Žalba se podnosi u pismenoj formi Komisiji za odabir pomoći rekonstrukcije Opštine Rogatica na adresu:Opština Rogatica ul.Srpske sloge 93 73220 Rogatica

Lista je objavljena danas 16,05,2008 godine   

 

 

PRELIMINARNA LISTA POTENCIJALNOG KORISNIKA POMOĆI U IZGRADNJI I SANACIJI JEDNE KUĆE KLJUČ U RUKE U SKLADU SA PRAVILNIKOM O MINIMUMU STAMBENIH USLOVA

1,Dumanjić Ibro Berkovići 150 Bodova

2,Ajanović Hajra Šljedovići 50 Bodova

3,Salanović Ešref Pionirska 16 20 Bodova

4,Salihović Ramiz Radič 20 Bodova

5,Ćatić Ajkuna Selo Trnovo l0 Bodova

 

 Nezadovoljni podnosioci prijave za dodjelu pomoći mogu podnijeti žalbu u roku 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne liste na oglasnoj tabli Opštine Rogatica.
Žalba se podnosi u pismenoj formi Komisiji za oadabir korisnika pomoći rekonstrukcije Opštine Rogatica,ul.Srpske sloge
  

Način bodovanja kod svih donacija

OPIS VREDNOVANJA KORISNIKA POMOĆI


1,Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište
-Kada se vratio samo korisnik pomoći vrednuje se sa 50 bodova
-Svaki član domaćinstva koji se vratio sa korisnikom
pomoći dodatno se vrednuje sa 10 bodova

 

 2,Pripadnost određenim skupinama i to:
-Kada korisnik pomoći ili član porodice korisnika pomoći
ostvaruje prava po osnovu pripadnosti jednoj od posebnih
kategorija vrednuje se sa 20 bodova
-Kada korisnik pomoći ili član porodice korisnika pomoći
ostvaruje pravo po osnovu pripadnosti dvjema ili više
posebnih kategorija dodatno se vrednuje sa 10 bodova

 

 3,Kada porodica korisnika pomoći boravi u kolektivnom smještaju
ili kada korisnik pomoći/porodica korisnika pomoći nalaze u
alternativnom smještaju odnosno ostvaruju pravo na
alternativni smještaj vrednuje se sa 50 bodova

 

 4,Broj članova porodice koji su se prijavili za dobijanje pomoći
za rekonstrukciju i povratak u BiH i to:
-Svaki član domaćinstva korisnika pomoći vrednuje se sa
10 bodova
-Svaki maloljetni(ispod 18 godina)član porodice korisnika
pomoći dodatno se vrednuje sa 10 bodova

 

 U slučaju kada dva ili više potencijalnih korisnika ima isti broj bodova oni će potpadati pod jednu od sljedeće tri
kategorije:
1,Ispunjavaće različite kriterije
2,Ispunjavaće neke kriterije kao iste,a neke različite
3,Ispunjavaće sve iste kriterije

 

 U slučajevima 1. i 2. prednost će biti data onom korisniku koji zadovoljava makar jednu više rangiranu kategoriju
U slučaju 3. konačnu odluku donosi Načelnik/Gradonačelnik Opštine nakon dodatnih konsultacija sa članovima Komisije
 
 

Komentariši