Informacije sa 41.sjednice Skupstine Opstine

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Tomislav Batinić, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici EUFOR-a i sredstava javnog informisanja.  Sjednici je prisustvovalo 20 odbornika. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.  Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći

 

INFORMACIJE SA 41. SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE
Dana 27.08.2008.godine
održana je 41. sjednica
Skupštine opštine Rogatica
           Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Tomislav Batinić, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici EUFOR-a i sredstava javnog informisanja.
            Sjednici je prisustvovalo 20 odbornika.
            Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.
            Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći
DNEVNI RED
           
            1.Usvajanje zapisnika sa XL redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane dana 27.06.2008.godine;
            2.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti mreže lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naselju na području opštine Rogatica;
            3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju Omladinske politike opštine Rogatica za period 2009.-2013. godine i Prijedloga Omladinske politike opštine Rogatica za period 2009.-2013.godine;
            4.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka prijema samostalnog stručnog saradnika za poslove budžeta u Administrativnoj službi opštine Rogatica;
            5.Izvještaj o izvršenju budžeta opštine za period 01.01.-30.06.2008.godine;
            6.Izvještaj o radu Komisije za planiranje kapitalnih investicija za period januar-juni 2008.godine;
            7.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća REDRIN ”Agro Business Centre-ABC” Rogatica;
            8.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnom preduzeću REDRIN ”Agro Business Centre-ABC” Rogatica;
            9.Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Javnom preduzeću REDRIN ”Agro Business Centre-ABC” Rogatica;
            10.Odbornička pitanja.
REALIZACIJA DNEVNOG REDA
            1.Zapisnik sa XL redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane dana 27.06.2008.godine usvojen jednoglasno.
           
            2.Odluka o izmjenama Odluke o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti mreže lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naselju na području opštine Rogatica usvojena sa 16 glasova za i 4 uzdržana. S obzirom da je Odluka o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naselju na području opštine Rogatica (”Službeni glasnik opštine Rogatica”, broj: 5/05) donešena 2005.godine, a da su se na terenu praktično u znatnoj mjeri promjenili uslovi korištenja puteva, te da je veći broj istih na određen način saniran, rekonstruisan ili modernizovan zamjenom habajuće kolovozne površine, nametnula se potreba da se izvrši ”prekategorizacija” puteva i ulica na području opštine.
           
            3.Odluka o usvajanju Omladinske politike opštine Rogatica za period 2009.-2013. godine usvojena jednoglasno. Omladinskom politikom utvrđuju se osnovni ciljevi, pravci razvoja i zadaci u omladinskom sektoru, pod kojim se podrazumijeva vaspitanje mladih, njegovanje moralnih, estetskih, kulturnih i sportskih vrijednosti, razvijanje fizičkih i duhovnih vrijednosti i osobina ličnosti, razvijanje svijesti o humanističkim vrijednostima, ličnoj i društvenoj odgovornosti, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju, ekologiji i dr.
            4.Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka prijema samostalnog stručnog saradnika za poslove budžeta u Administrativnoj službi opštine Rogatica usvojena jednoglasno. U Komisiju su imenovani: Milovan Sorak-predsjednik i Rosa Macanović, Zorana Čarkić, Anđelka Đerić i Uzeir Kurtić- članovi.
            5.Izvještaj o izvršenju budžeta opštine za period 01.01.-30.06.2008.godine usvojen jednoglasno. U periodu 01.01.-30.06.2008.g. izvršena budžetska sredstva iznose 2.451.007,00 KM što je 49,02% od planiranih u budžetu za 2008.g., a za 17,04% više u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvršeni budžetski izdaci za period 01.01.-30.06.2008.g. iznose 2.322.132,00 KM što je 46,44% od plana budžeta za 2008.g., a za 4,58% više u odnosu na isti period prethodne godine. Na kraju perioda iskazan je višak budžetskih sredstava nad budžetskim izdacima u iznosu od 128.875,00 KM.
            6.Izvještaj o radu Komisije za planiranje kapitalnih investicija za period januar-juni 2008.godine usvojen jednoglasno. Komisija je u ovom izvještajnom periodu prema Odluci o načinu i proceduri ažuriranja Plana kapitalnih investicija uradila sve aktivnosti počev od prikupljanja prijedloga projekata pa do izrade narednog izdanja Plana kapitalnih investicija za period 2009.-2013.godina. Nakon detaljnog razmatranja i analiziranja, Komisija je od 127 prikupljenih prijedloga projekata odbacila 80 ( 3-nisu u mandatu opštine, 26-duplo predlagani i 51-već raspoređeni u Planu), a prihvatila je 47 prijedloga projekata na ocjenu/bodovanje. Pored ovih 47, Komisija je ocjenjivala i 38 prijedloga projekata koji nisu realiozavni a nalaze se u Planu, tako da je ocjenjeno ukupno 85 prijedloga projekata.
            7.Odluka o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća REDRIN ”Agro Business Centre-ABC” Rogatica usvojena jednoglasno. Komisija za izbor i imenovanja SO Rogatica sačiniće tekst konkursa koji će se objaviti u ”Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu ”Glas Srpske”. Postupak izbora, razmatranje prispjelih prijava na konkurs i predlaganje kandidata Skupštini opštine, provešće Komisija za izbor i imenovanja SO Rogatica.
            8.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnom preduzeću REDRIN ”Agro Business Centre-ABC” Rogatica usvojen jednoglasno.
            9.Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Javnom preduzeću REDRIN ”Agro Business Centre-ABC” Rogatica usvojen jednoglasno.
            10.Odbornička pitanja: odbornik Luka Glibo je postavio pitanje problema ulice Filipa Višnjića, tj. njene povezanosti sa glavnom ulicom Srpske sloge i problema rasvjete. Odbornik Zimić Osmo je ukazao na problem uništavanja puta u Žepi kojim se prevozi građa.

Komentariši