Informacije sa X Sjednice Skupštine opštine

Z A P I S N I K – sa X redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica. Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjednik Skupštine opštine Kemo Čamdžija i pozdravio prisutne odbornike i goste, nakon čega je izvršio prozivku odbornika. Konstatovao je da sjednici prisustvuje 19 odbornika tako da Skupština može punovažno odlučivati.

 

 

Z A P I S N I K

 

Sa X redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane dana 29.09.2009. godine (ponedeljak) u sali Skupštine opštine, sa početkom u 10,00 časova. Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjednik Skupštine opštine Kemo Čamdžija i pozdravio prisutne odbornike i goste, nakon čega je izvršio prozivku odbornika. Konstatovao je da sjednici prisustvuje 19 odbornika tako da Skupština može punovažno odlučivati.

 

Pored predsjednika Skupštine opštine, Radno predsjedništvo čine Slobodan Planinčić, potpredsjednik Skupštine opštine i Ljubiša Tomić sekretar Skupštine opštine.

Ispred SNSD-a sjednici su prisustvovali odbornici: Planinčić Slobodan, Drašković Siniša, Novaković Andrijana, Milješić Siniša, Gladanac Milosav, Kulašević Bojan i Marković Milan.

Ispred SDS-a sjednici su prisustvovali odbornici: Stjepanović Dragomir, Slobodan Stojanović.

,Kozić Goran, Rajak Marina i Okiljević Ljubo.

Ispred PDP-a sjednici su prisustvovali odbornici: Bojat Ratomir, Rajak Aleksandar i Razdoljac doko.

Ispred DNS-a sjednici prisustvovao je odbornik Sokolović Dragan.

Ispred SP sjednici je prisustvovala odbornik Vasiljević Milosava.

Ispred NSRZB sjednici je prisustvovala odbornik Perković Dragana.

Ispred SRS ≫Dr. Vojislav Šešelj≪ sjednici je prisustvovao odbornik Ećimović Milomir.

Ispred Saveza SDA- S BIH sjednici je prisustvovao odbornik Čamdžija Kemo.

Kao Nezavisni odbornik sjednici je prisustvovao odbornik Željko Karišik.

Sjednici opravdano nisu prisustvovali: odbornik SDS-a Dragomir Stjepanovići i Stojanović Slobodan, ispred PDP-a odbornik Luka Glibo i ispred i DNS-a odbornik Desimir Despotović.

Pored odbornika Skupštine opštine sjednici su prisustvovali: Radomir Jovičić, Načelnik opštine Rogatica, Uzeir Kurtić zamjenik Načelnika opštine ,Radovan Rosić, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Miladin Ikonić,načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Zoran Čarkić, načelnik Odjeljenja za prostorno urenenje i stambenokomunalne poslove, Goran Mandić – načelnik Odjeljenja za finansije, Sorak Milovan, ispred Odjeljenja za finansije, Dragica Cvijetić, ispred Odjeljenja za privredu i društvene

djelatnosti, OSCE Foča, ispred Glasa Srpske novinar Sreten Mitrović, ispred Radija 303

Sandra Bajević, ispred SRNE novinar Brane Kusmuk.

 

Zapisnik vodila, Tatjana Karišik.

 

Tonski sjednicu snimao Saša Bojović, ispred Radija ≫303≪.

 

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, nakon prozivke konstatovao je da

sjednica može početi sa radom i za sjednicu je predložio sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje zapisnika sa IX redovne sjednice Skupštine opštine;

2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o pristupanju izmjenama i dopunama

Statuta opštine Rogatica;

3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o javnom prevozu lica i stvari u

drumskom saobraćaju na području opštine Rogatica;

4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o komunalnim taksama;

5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za korišćenje hidropotencijala

rijeke Žepe i dijela vodoprivrednog zemljišta za potrebe izgradnje MHE

„Žepa“;

6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju

heliodroma u Rogatici;

7. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju centra

za tretman industrijskog otpada u Rogatici u okviru PP-zone „Rogatica-jug“;

8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluka o odrenivanju lokacije za izgradnju

klimatološko-agrometeorološke stanice u Rogatici;

9. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o kriterijima za izbor i imenovanje

direktora i članova upravnih odbora u ustanovama čiji je osnivač opština Rogatica;

10. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o prenosu prava vlasništva nad

specijalnim vatrogasnim vozilom;

11. Informacija o aktivnostima i pitanjima mladih na području opštine Rogatica;

12. Odbornička pitanja.

 

Nakon predlaganja dnevnog reda, isti je dao na skupštinsko razmatranje i dopunu. Radomir Jovičić, Načelnik opštine predložio je da se sa dnevnog reda povuče Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korišćenje hidro-potencijala rijeke Žepe i dijela vodoprivrednog zemljišta za potrebe izgradnje MHE „Žepa“, zbog potrebe dodatnih konsulatcija sa Ministarstvom i predstavnicima Mjesne zajednice.

 

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine predložio je da umjesto ove Odluke ide Odluka o imenovanju Komisije za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, pozvao je odbornike da se izjasne o izmjeni dnevnog reda.

Nakon izjašnjavanja konstatovao je da su izmjene usvojene jednoglasno sa 19 glasova ≫ZA≪, a zatim je pozvao odbornike da se izjasne o predloženom dnevnom redu u cjelini. Nakon izjašnjavanja konstatovao je da je dnevni red sa izmjenama usvojen jednoglasno sa 19 glasova ≫ZA≪.

 

A.D.1.

Usvajanje Zapisnika sa IX redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica održane 31.08.2009. godine

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po zapisniku sa IX redovne sjednice Skupštine opštine održane dana 31.08.2009. godine, dostavljenom u materijalu. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne o predloženom zapisniku.

 

Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zapisnik sa IX redovne sjednice Skupštine opštine održane 31.08.2009. godine, usvojen jednoglasno sa 19 glasova ≫ZA≪.

 

A.D.2.

Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Prijedlogu odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica , dostavljenom u materijalu. Pozvao je Dragana Sokolovića da ispred Komisije za propise podnese izvještaj.

Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise, istakao je da u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine opštine Rogatica – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik opštine Rogatica”, broj 9/06 i 9/07), Komisija za propise je dana 28.09.2009. godine održala 8. sjednicu Komisije.

Sjednici Komisije su prisustvovali:

1. Dragan Sokolović, predsjednik

2. Andrijana Novaković, zamjenik predsjednika

3. Kemo Čamdžija, član

4. Tomislav Batinić, član

Sjednici nije prisustvovao Luka Glibo, član.

Pored članova Komisije sjednici je prisustvovao Ljubiša Tomić, sekretar Skupštine

opštine.

Komisija je razmatrala materijale predvinene za razmatranje na X redovnoj sjednici Skupštine opštine Rogatica, kao i dopunu dnevnog reda, i to:

1.Razmatranje Prijedloga odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica;

2.Razmatranje Prijedloga odluke o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Rogatica;

3.Razmatranje Prijedloga odluke o komunalnim taksama;

4.Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za korišćenje hidro-potencijala rijeke Žepe i dijela vodoprivrednog zemljišta za potrebe izgradnje MHE „Žepa“;

5.Razmatranje Prijedloga odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju heliodroma u Rogatici;

6.Razmatranje Prijedloga odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju centra za tretman industrijskog otpada u Rogatici u okviru PP-zone „Rogatica-jug“;

7.Razmatranje Prijedloga odluka o odrenivanju lokacije za izgradnju klimatološkoagrometeorološke stanice u Rogatici;

8.Razmatranje Prijedloga odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora u ustanovama čiji je osnivač opština Rogatica;

9.Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava vlasništva nad specijalnim vatrogasnim vozilom;

10.Tekuća pitanja

11. Razmatranje Prijedloga odluke o imenovanju Komisije za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka (Dopuna dnevnog reda za 10. Sjednicu Skupštine opštine)

 

A.D.1. Prilikom razmatranja Prijedloga odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica, Komisija je konstatovala da je Prijedlog predmetne odluke u skladu sa Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rogatica, te da nema smetnji da une u redovnu skupštinsku proceduru. Razmatrajući materijale po dnevnom redu Komisija je generalnog stava i mišljenja

da je neophodno pristupiti izradi procedure po ISO 9001:2000 kojom će biti propisana jedinstvena metodologija izrade svih opštinskih akata čime bi se otklonila dosadašnja šarolikost u samoj formi, pismu, veličini slova i sl. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike

da se izjasne. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica, usvojena jednoglasno sa 19 glasov ≫ZA≪. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

 

Z A K LJ U Č A K

 

1. Skupština opštine Rogatica zadužuje Kabinet načelnika opštine i Stručnu službu Skupštine opštine, da izrade pravila kojim bi se standardizovala forma svih opštinskih akata, a u skladu sa zahtjevima ISO 9001:2000. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne po Zaključku. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen jednoglasno sa 19

glasova ≫ZA≪.

 

A.D.3.

 

Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Rogatica Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Prijedlogu odluke o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Rogatica. dostavljenom u materijalu. Pozvao je Dragana Sokolovića da ispred Komisije za propise podnese izvještaj. Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise istakao je da prilikom razmatranja Prijedloga odluke o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Rogatica, Komisija je konstatovala da je Prijedlog predmetne odluke u skladu sa Zakonom o prevozu drumskom saobraćaju, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rogatica, te da nema smetnji da une u redovnu skupštinsku proceduru.

 

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Odluka o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Rogatica, usvojena jednoglasno sa 19 glasova ≫ZA≪.

 

A.D.4.

Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o komunalnim taksama Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Prijedlogu odluke o komunalnim taksama, dostavljenomj u materijalu. Pozvao je Dragana Sokolovića da ispred Komisije za propise podnese izvještaj. Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise istakao je da prilikom razmatranja Prijedloga odluke o komunalnim taksama, Komisija je konstatovala da je predmetna Odluka u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom opštine Rogatica, sa prijedlogom da se u dispozitivu odluke riječi, „a koji se primjenjuje na osnovu“, brišu. Takone stav Komisije (sa tri glasa „za“i jednim glasom „uzdržan“) je da se član 6. briše. Učešće u diskusiji uzeli su: Goran Mandić – načelnik Odjeljenja za finansije, Zoran Čarkić – načelnik Odjeljenja za prostorno urenenje i stambeno-komunalne poslove, Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, Ljubiša Tomić, sekretar, Radomir Jovičić, Načelnik opštine, Radomir Jovičić, Načelnik opštine kao predlagač Odluke, prihvatio je prijedlog, da se član 6 briše. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Odluka o komunalnim taksama , usvojena jednoglasno sa 19 glasova ≫ZA≪.

 

A.D.5.

 

Odluka o imenovanju Komisije za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stabenih jedinica u svrhu povratka Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Prijedlogu odluke o imenovanju Komisije za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stabenih jedinica u svrhu povratka, dostavljenom u materijalu. Pozvao je Dragana Sokolovića da ispred Komisije za propise podnese izvještaj.

Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise istakao je da prilikom razmatranja Prijedloga odluke o imenovanju Komisije za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka , Komisija je konstatovala da je predmetna odluka u skladu sa Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rogatica i da kao takva nema smetnji da une u redovnu skupštinsku proceduru.

Milan Marković, zatražio je pauzu, da bi se održala sjednica Komisije za izbor i imenovanja.

Milan Marković, ispred Komisije za izbor i imenovanja, istakao je, da je Komisija za izbor i imenovanja na pauzi održala sastanak i usaglasila prijedlog imena članova Komisije za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka, a to su:

1. Slobodan Planinčić, predstavnik opštine – predsjednik Komisije,

2. Gordana Mitrović, predstavnik opštine – sekretar Komisije,

3. Ranko Vladičić, ovlašteni predstavnik donatora, član,

4. Muhamed Mešić, predstavnik udruženja koje se bavi pitanjima

izbjeglica i raseljenih osoba u BiH, član i

5. Rifet Medošević, predstavnik granana povratnika, član.

 

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Odluka o imenovanju Komisije za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stabenih jedinica u svrhu povratka , sa izmjenama, usvojena jednoglasno sa 19 glasova ≫ZA≪.

 

A.D.6.

 

Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju heliodroma u Rogatici

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Prijedlogu odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju heliodroma u Rogatici, dostavljenom u materijalu. Pozvao je Dragana Sokolovića da ispred Komisije za propise podnese izvještaj. Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise istakao je da prilikom razmatranja Prijedloga odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju heliodroma u Rogatici,

Komisija je konstatovala da je predmetna odluka u skladu sa Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rogatica i da kao takva nema smetnji da une u redovnu skupštinsku proceduru, stim da u članu 4. riječi “izvršiće“ , zamijeni riječju „realizovaće“.

Učešće u diskusiji uzeli su: Zoran Čarkić – načelnik Odjeljenja za prostorno urenenje i stambeno-komunalne poslove i Dragan Sokolović – odbornik. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo više diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Odluka o odrenivanju lokacije za izgradnju heliodroma u Rogatici, sa izmjenama, usvojena jednoglasno, sa 19 glasova ≫ZA≪

 

A.D.7.

 

Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju centra za tretman industrijskog otpada u Rogatici u okviru PPzone „Rogatica-jug“

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine,otvorio je raspravu po Prijedlogu odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju centra za tretman industrijskog otpada u Rogatici u okviru PP-zone „Rogatica-jug“, dostavljenoj u materijalu. Pozvao je Dragana Sokolovića da ispred Komisije za propise podnese izvještaj.

Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise istakao je da prilikom razmatranja Prijedloga odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju centra za tretman industrijskog otpada u Rogatici u okviru PP-zone „Rogatica-jug“, Komisija je konstatovala da je predmetna odluka u skladu sa Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rogatica i da kao takva nema smetnji da une u redovnu skupštinsku proceduru, stim da se u preambuli odluke umjesto riječi „te odluke o usvajanju“ zamijene riječju „i“. Takone, u nazivu odluke riječi „u Rogatici u okviru proizvodno poslovne zone „Rogatica-jug““, brišu se, tako da naziv odluke glasi „Odluka o odrenivanju lokacije za izgradnju centra za tretman industrijskog otpada“.

U članu 1. iza riječi „Rogatici“ dodaju se riječi „(u daljem tekstu:Centar)“, a iste riječi u daljem tekstu se brišu. U članu 2. riječ „Centar“ se zamjenjuje riječima „Izgradnja centra“, riječ „nalaziće“, se mijenja sa riječju „planira“, a riječi „koja se nalazi“, brišu se. Učešće u diskusiji uzeli su: Zoran Čarkić – načelnik Odjeljenja za prostorno urenenje i stambeno-komunalne poslove, Dragan Sokolović, Milomir Ećimović, Kemo

Čamdžija, Ljubiša Tomić – sekretar Skupštine opštine, doko Razdoljac, Milosava Vasiljević, Siniša Milješić, Milan Marković. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, dao je pauzu 15 minuta. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, u nastavku sjednice, predložio je

 

Z A K LJ U Č A K

 

1. Skupština opštine Rogatica privremeno prekida raspravu o Prijedlogu odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju centra za tretman industrijskog otpada u Rogatici u okviru proizvodno poslovne zone „Rogatica – Jug“.

2. Zadužuje se Načelnik opštine da, za narednu sjednicu Skupštine opštine, obezbijedi sve neophodne informacije o tehničko-tehnološkim procesima i objektima za tretman industrijskog otpada, kao i mogućim varijantama projektnih rješenja. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen jednoglasno sa 19 glasova ≫ZA≪.

 

A.D.8.

 

Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju klimatološko-agrometeorološke stanice u Rogatici Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine,otvorio je raspravu po Prijedlogu odluke o odrenivanju lokacije za izgradnju klimatološko-agrometeorološke stanice u Rogatici, dostavljenom u materijalu. Pozvao je Dragana Sokolovića da ispred Komisije za propise podnese izvještaj. Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise istakao je, da prilikom razmatranja Razmatranje Prijedloga odluka o odrenivanju lokacije za izgradnju klimatološkoagrometeorološke stanice u Rogatici, Komisija je konstatovala da je predmetna odluka u skladu sa Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rogatica i da kao takva nema smetnji da une u redovnu skupštinsku proceduru.

Učešće u diskusiji uzeo je Zoran Čarkić – načelnik Odjeljenja za prostorno urenenje i stambeno-komunalne poslove. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo više diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Odluka o odrenivanju lokacije za izgradnju klimatološko-agrometeorološke stanice u Rogatici , usvojena jednoglasno sa 19 glasova ≫ZA≪.

 

A.D.9.

 

Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora u ustanovama čiji je osnivač opština Rogatica. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine,otvorio je raspravu po Prijedlogu odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora u ustanovama čiji je osnivač opština Rogatica , dostavljenom u materijalu. Pozvao je Dragana Sokolovića da

ispred Komisije za propise podnese izvještaj. Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise istakao je, da prilikom razmatranje Prijedloga odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora u ustanovama čiji je osnivač opština Rogatica, Komisija je konstatovala da je predmetna odluka u skladu sa Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rogatica i da kao takva nema smetnji da une u redovnu skupštinsku proceduru. Učešće u diskusiji uzeli su: Siniša Milješić, Milan Marković, doko Razdoljac, Ljubo Okiljević, Kemo Čamdžija i Ljubiša Tomić – sekretar Skupštine opštine.

Milan Marković, predložio je da se za Upravne odbore vrati i srednja stručna sprema.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, dao je pauzu 10 minuta.

Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise, istakao je, da je u pauzi zasjedala Komisija za propise, u sastavu: Dragan Sokolović, Andrijana Novaković i Kemo Čamdžija. Komisija predlaže Skupštini da pod tačkom 2. alineja 1. glasi: Visoka stručna sprema, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema, društvenog ili drugog smijera. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo više diskusija, pozvao je

odbornike da se izjasne.

Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora u ustanovama čiji je osnivač opština Rogatica, sa izmjenom, usvojena sa 16 glasova ≫ZA≪ i 3 glasa ≫UZDRŽAN≪. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

 

Z A K LJ U Č A K

 

1.Skupština opštine Rogatica zadužuje i ovlašćuje Komisiju za izbor i imenovanja da, u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovog zaključka, poništi Javni konkurs za izbor i imenovanje organa ustanova čiji je osnivač Skupština opštine Rogatica, broj 02/1- 013-3-13-1/09 od 30.05.2009. godine, objavljen u Glasu Srpske dana 04.06.2009. godine i “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 48/09 od 09.06.2009. godine i da istovremeno raspiše novi, usklanen prema Odluci o kriterijima za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora u ustanovama čiji je osnivač opština Rogatica, broj 02/1-013-8-9/09 od 29.09.2009. godine, sa rokom za prijavu od 15 dana. 2.Zadužuje se Komisija iz tačke 1. ovog zaključka, da sprovede postupak izbora i predloži Skupštini opštine imenovanje direktora i članova upravnih odbora ustanova čiji

je osnivač opština Rogatica, najdalje do 20.11.2009. godine.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne po Zaključku. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen sa 16 glasova ≫ZA≪ i

3 glasa ≫UZDRŽAN≪.

 

A.D.10.

 

Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o prenosu prava vlasništva nad specijalnim vatrogasnim vozilom Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine,otvorio je raspravu po Prijedlogu odluke o prenosu prava vlasništva nad specijalnim vatrogasnim vozilom, dostavljenom u materijalu. Pozvao je Dragana Sokolovića da ispred Komisije za propise podnese izvještaj. Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise istakao je, da prilikom razmatranja Prijedloga odluke o prenosu prava vlasništva nad specijalnim vatrogasnim vozilom, Komisija je konstatovala da je predmetna odluka u skladu sa Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rogatica i da kao takva nema smetnji da une u redovnu skupštinsku proceduru, stim da se u članu 1. iza zadnje riječi „ Rogatica“, tačka se briše i dodaju se riječi „bez naknade.“ Član 2. se briše. Član 3. i četiri postaju članovi 2. i 3.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo više diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Odluka o prenosu prava vlasništva nad specijalnim vatrogasnim vozilom , usvojena jednoglasno sa 18 glasova ≫ZA≪.

 

A.D.11.

 

Informacija o aktivnostima i pitanjima mladih na području opštine Rogatica Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine,otvorio je raspravu po Informaciji o aktivnostima i pitanjima mladih na području opštine Rogatica, dostavljenoj u materijalu. doko Razdoljac, istakao je, da Klub odbornika PDP-a traži da se posle godinu

i mjesec dana od usvajanja Omladinske politike opštine Rogatica, napravi presjek od strane Komisije i da vidimo dokle se došlo u implementaciji istog, da li postoje i koji su to problemi u provonenju istog, koji su to dosadašnji rezultati i koji je to prostor za poboljšanje položaja mladih kada je u pitanju Omladinska politika opštine Rogatica i njena primjena. Istakao je, da sugerišu i Načelniku opštine da posveti dodatnu pažnju pitanjima i problemima mladih. Učešće u diskusiji uzeli su: Kemo Čamdžija i doko Razdoljac. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

 

Z A K LJ U Č A K

 

1. Skupština opštine Rogatica prihvata Informaciju o aktivnostima i pitanjima mladih na području opštine Rogatica čiji je podnosilac Komisija za pitanja mladih Skupštine

opštine Rogatica.

2. Zadužuje se Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti da, do kraja ove godine, uradi informaciju o stepenu realizacije projekata predvinenih dokumentom Omladinska politika za period 2009-2013. godine i istu uputi Skupštini opštine na razmatranje. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo više diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne po Zaključku. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen jednoglasno sa 18 glasova ≫ZA≪.

 

A.D.12.

 

Odbornička pitanja- Kemo Čamdžija – predsjednik Skupštine, konstatovao je da su na prošloj sjednici bila postavljena dva odbornička pitanja, odgovori su dostavljeni u pisanoj formi odbornicima,nakon toga, zamolio je odbornike da, ako imaju, postave odbornička pitanja za ovu sjednicu. Na ovoj sjednici nije postavljeno nijedno odborničko pitanje. Kemo Čamdžija – predsjednik Skupštine, konstatovao je, kako nije bilo više

odborničkih pitanja, da je sa ovim iscrpljen dnevni red X sjednice Skupštine opštine Rogatica.

Konstatovano je, da je X sjednica Skupštine opštine završila sa radom u 15,00 časova.

 

SEKRETAR PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE SKUPŠTINE OPŠTINE

Ljubiša Tomić / Kemo Čamdžija

 

 

Komentariši