Informacija sa XI redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica

Z A P I S N I K – sa XI redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane dana 28.10.2009. godine (srijeda) u sali Skupštine opštine, sa početkom u 10,00 časova. Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjednik Skupštine opštine Kemo Čamdžija i pozdravio prisutne odbornike i goste, nakon čega je izvršio prozivku odbornika. Konstatovao je da sjednici prisustvuje 21 odbornik tako da Skupština može punovažno odlučivati. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, nakon prozivke konstatovao je da sjednica može početi sa radom i za sjednicu je predložio sljedeći dnevni red…

 

Z A P I S N I K

sa XI redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane dana 28.10.2009. godine (srijeda) u sali Skupštine opštine, sa početkom u 10,00 časova.

Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjednik Skupštine opštine Kemo Čamdžija i pozdravio prisutne odbornike i goste, nakon čega je izvršio prozivku odbornika. Konstatovao je da sjednici prisustvuje 21 odbornik tako da Skupština može punovažno odlučivati.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, nakon prozivke konstatovao je da sjednica može početi sa radom i za sjednicu je predložio sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa X redovne sjednice Skupštine opštine,
2. Razmatranje Nactra odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica,
3. Razmatranje Radne verzije programa sanitarne zaštite izvorišta vode za piće „Ziličina“,
4. Razmatranje Nacrta rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu,
5. Razmatranje Nacrta budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu,
6. Razmatranje Nacrta odluke o vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima,
7. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o odreñivanju lokacije za izgradnju Norveške kuće na teritoriji opštine Rogatica,
8. Razmatranje Izvještaja po izvršenoj analizi rada i finansijskog poslovanja Sportskog društva „Mladost“ Rogatica i klubova sa prijedlogom mjera,
9. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti obrazovanja, kulture i fizičke kulture na području opštine Rogatica.
10. Odbornička pitanja.

Nakon predlaganja dnevnog reda, isti je dao na skupštinsko razmatranje i dopunu.

Radomir Jovičić, Načelnik opštine predložio je da se tačka 7. preformuliše i da glasi Zahtjev društva srpsko1norveškog prijateljstva za dodjelu lokacije za izgradnju Norveške kuće. Istakao je da ima i prijedlog za dopunu dnevnog reda, da se dnevni red dopuni sa dvije tačke a to su: Informisanje Skupštine o problematici snabdijevanja električnom energijom na području opštine Rogatica i Razmatranje Zahtjeva za donošenje odluke o usvajanju plana parcelizacije i UT uslova za izgradnju MHE »Dub« i MHE »Ustiprača«.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, pozvao je odbornike da se izjasne o izmjenama i dopunama dnevnog reda.
Nakon izjašnjavanja konstatovao je da su izmjene i dopune usvojene jednoglasno sa 20 glasova »ZA«, a zatim je pozvao odbornike da se izjasne o predloženom dnevnom redu u cjelini.
Nakon izjašnjavanja konstatovao je da je dnevni red sa izmjenama usvojen jednoglasno sa 20 glasova »ZA«.

A.D.1.

 

Usvajanje Zapisnika sa X redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica održane 29.09.2009. godine
Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po zapisniku sa X redovne sjednice Skupštine opštine održane dana 29.09.2009. godine, dostavljenom u materijalu. Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne o predloženom zapisniku.
Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zapisnik sa X redovne sjednice Skupštine opštine održane 29.09.2009. godine, usvojen jednoglasno sa 19 glasova »ZA«.

A.D.2.

Razmatranje Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica
Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica, dostavljenom u materijalu. Pozvao je Dragana Sokolovića da ispred Komisije za propise podnese izvještaj.

Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise, istakao je da u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine opštine Rogatica 1 prečišćeni tekst (“Službeni glasnik opštine Rogatica”, broj 9/06 i 9/07), Komisija za propise je dana 26.10.2009. godine održala 10. sjednicu Komisije.

Sjednici Komisije su prisustvovali:

1. Dragan Sokolović, predsjednik
2. Andrijana Novaković, zamjenik predsjednika
3. Kemo Čamdžija, član
4. Luka Glibo, član
Sjednici nije prisustvovao Tomislav Batinić, član.
Pored članova Komisije sjednici je prisustvovao Ljubiša Tomić, sekretar Skupštine opštine.
Komisija je jednoglasno usvojila dnevni red.

Komisija je razmatrala materijale predviñene za razmatranje na X redovnoj sjednici Skupštine opštine Rogatica.

1. Razmatranje Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica;
2. Razmatranje Nacrta odluke o vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima,
3. Razmatranje Prijedloga odluke o odreñivanja lokacije za izgradnju Norveške kuće na
teritoriji opštine Rogatica,
4. Tekuća pitanja.

A.D. 1. Prilikom razmatranja Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica,
Komisija je konstatovala da je Nacrt predmetne odluke u skladu sa Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rogatica, i da nema smetnji da uñe u redovnu skupštinsku proceduru, te da predstavlja dobar osnov za voñenje kvalitetne rasprave. Komisija je mišljenja da, ako se prihvati da se stav 1. člana 71. Statuta briše, neophodno preformulisati i usaglasiti i stav 2. istog člana.
Učešće u diskusiji uzeli su: Dragan Sokolović, Kemo Čamdžija i Djoko Razdoljac.
Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

Z A K LJ U Č A K

1. Skupština opštine Rogatica prihvaća utvrñeni tekst Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica.

2. Zadužuju se Stručna služba Skupštine i Kabinet načelnika da organizuju i provedu javnu raspravu po Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica, po mjesnim zajednicama i u Šalter sali opštine Rogatica, u trajanju od 30 dana i o provedenoj raspravi dostave izvještaj Skupštini opštine.
Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne po Zaključku.
Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen jednoglasno sa 20 glasova »ZA«.

A.D.3.

Razmatranje Radne verzije programa sanitarne zaštite izvorišta vode za piće „Ziličina“

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, pozvao je prisutne predstavnike Instituta za bakar Bor da izvrše prezentaciju Radne verzije programa sanitarne zaštite izvorišta vode za piće »Ziličina«, a potom je otvorio rasparvu po istoj.
Učešće u diskusiji uzeli su: Predstavnici Istituta za bakar Bor, predstavništvo za RS i BiH* Zvornik, Kemo Čamdžija i Milomir Ećimović.
Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

Z A K LJ U Č A K

1.Skupština opštine Rogatica prihvaća Radnu verziju Programa sanitarne zaštite izvorišta vode za piće „Ziličina“, u dostavljenom tekstu.

2.Radna verzija Programa sanitarne zaštite izvorišta vode za piće „Ziličina“ je sastavni dio ovog zaključka.

3.Zadužuje se Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti da pokrene aktivnosti oko pribavljanja saglasnosti od nadležnih ministarstava, organizuje i provede javnu raspravu, i da o provedenim aktivnostima podnese izvještaj Skupštini opštine zajedno sa Konačnom verzijom Programa sanitarne zaštite izvorišta vode za piće „Ziličina“.
Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne po Zaključku.
Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen jednoglasno sa 20 glasova »ZA«.

A.D.4. i A.D.5.
Razmatranje Nacrta rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu i Razmatranje Nacrta budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Nacrtu rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu i Nacrtu budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu , dostavljenim u materijalu. Pozvao je Bojana Kulaševića da ispred Komisije za budžet i finansije podnese izvještaj.

Bojan Kulašević, istakao je da u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine opštine Rogatica 1 prečišćeni tekst (“Službeni glasnik opštine Rogatica”, broj 9/06 i 9/07), Komisija za budžet i finansije je dana 26.10.2009. godine održala 9. sjednicu Komisije.

Sjednici Komisije su prisustvovali:
1. Dragomir Stjepanović, predsjednik,
2. Dragan Malović, zamjenik predsjednika,
3. Bojan Kulašević član i
4. Desimir Despotović, član i
5. Luka Glibo, član.

Pored članova Komisije sjednici je prisustvovao Ljubiša Tomić, sekretar Skupštine opštine.

Komisija je razmatrala materijale predviñene za razmatranje na XI redovnoj sjednici Skupštine opštine Rogatica i to:

1. Razmatranje Nacrta rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu.
2. Razmatranje Nacrta budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu.
3. Tekuća pitanja.

A.D.1. Nakon razmatranja Nacrta rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu, Komisija je zaključila da dokument ima dovoljno materijala za voñenje kvalitetne rasprave.

A.D.2.Nakon razmatranja Nacrta budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu, Komisija je nakon
sveobuhvatne diskusije konstatovala da, s obzirom da je nerealno planiran budžet za 2009. godinu, Odjeljenje za finansije treba obratiti više pažnje kod planiranja budžetskih sredstava i rashoda za 2010. godinu, a imajući u vidu i opšta kretanja privrednih tokova.

U 11:40 časova u salu je ušao Dragomir Stjepanović, tako da u sali ima 21 odbornik.

Učešće u diskusiji uzeli su: Dragan Sokolović, Luka Glibo, Milomir Ećimović, Radomir Jovićić*Načelnik opštine, Kemo Čamdžija i ðoko Razdoljac.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

Z A K LJ U Č A K

1.Skupština opštine Rogatica prihvaća utvrñeni tekst Nacrta rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu u dostavljenom tekstu.

2.Zadužuje se Odjeljenje za finansije da organizuje i provede javnu raspravu po Nacrtu rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu u periodu od 29.10. do 28.11.2009 godine po mjesnim zajednicama i u Šalter sali opštine i o provedenoj raspravi dostavi izvještaj Skupštini opštine zajedno sa Prijedlogom rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne po Zaključku. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, a time i Nacrt rebalansa budžeta, usvojen sa 16 glasova »ZA« i 5 glasova »PROTIV«.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

Z A K LJ U Č A K

1.Skupština opštine Rogatica prihvaća utvrñeni tekst Nacrta budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu u dostavljenom tekstu.

2.Zadužuje se Odjeljenje za finansije da organizuje i provede javnu raspravu po Nacrtu budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu u periodu od 29.10. do 28.11.2009 godine po mjesnim zajednicama i u Šalter sali opštine i o provedenoj raspravi dostavi izvještaj Skupštini opštine zajedno sa Prijedlogom budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne po Zaključku. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, a time i Nacrt budžeta opštine Rogatica, usvojen sa 16 glasova »ZA« i 5 glasova »PROTIV«.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je da se tačka 10. razmatra kao sljedeća, što su odbornici i prihvatili.

A.D.6.

Razmatranje Zahtjeva za donošenje odluke o usvajanju plana parcelizacije i UT uslova za izgradnju MHE »Dub« i MHE »Ustiprača«

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, pozvao je predstavnike »PROJEKT1a« Banja Luka da izvrše prezentaciju Plana parcelacije i urbanističko1tehničkih uslova za izgradnju MHE »Dub« i MHE »Ustiprača« a potom je otvorio raspravu po istom.
Učešće u diskusiji uzeli su: Nevena Predojević – rukovodilac projekta, Milosav Gladanac, Luka Glibo, Miladin Ikonić*načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Kemo Čamdžija i Milomir Ećimović.
Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo više diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne po prijedlogu.
Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Odluka o usvajanju plana parcelizacije i UT uslova za izgradnju MHE »Dub« i MHE »Ustiprača« , usvojena jednoglasno sa 21 glasom »ZA«.

A.D.7.

Informisanje Skupštine o problematici snabdijevanja električnom energijom na području opštine Rogatica

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, pozvao je pomoćnika direktora Elektrodistribucije Pale, gospodina Boška Jugovića da informiše Skupštinu o problematici snabdijevanja električnom energijom na području opštine Rogatica, a potom je otvorio raspravu.

Učešće u diskusiji uzeli su: Boško Jugović pomoćnik direktora Elektrodistribucije Pale, ðoko Razdoljac, Milomir Ećimović, Dragan Sokolović, Dragomir Stjepanović, Mićo Gladanac,Kemo Čamdžija i Radomir Jovičić*Načelnik opštine.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

Z A K LJ U Č A K

1. Skupština opštine Rogatica prihvaća informacije o snabdijevanju električnom energijom na području opštine Rogatica i izražava zabrinutost za nesmetano snabdijevanje u predstojećem – zimskom periodu, imajući u vidu kvarove na el. mreži izazvane posljednjim snježnim padavinama.

2. Skupština opštine izražava spremnost za partnerski odnos sa Elektrodistribucijom Pale i traži da, prilikom izrade Investicionog Plana ED Pale, u te aktivnosti bude uključen i Načelnik opštine Rogatica.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne po Zaključku. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen jednoglasno sa 21 glasom »ZA«.

A.D.8.

Razmatranje Nacrta odluke o vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Nacrtu odluke o vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima, dostavljenom u materijalu. Pozvao je Dragana Sokolovića da ispred Komisije za propise podnese izvještaj.
Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise, istakao je da prilikom razmatranja Nacrta odluke o vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima, Komisija je konstatovala da je Nacrt predmetne odluke u skladu sa Zakonom o vodama, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rogatica, te da nema smetnji da udje u redovnu skupštinsku proceduru.
Nezavisni odbornik Željko Karišik je u pisanoj formi dostavio primjedbe na Nacrt odluke o vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima, koji je predsjednik Skupštine pročitao.
Učešće u diskusiji uzeli su: Dragomir Stjepanović, ðoko Razdoljac, Milosava Vailjević, Milomir Ećimović i Milenka Samardžić – SSS za poslove poljoprivrede, vodoprivrede i poljoprivredni inspektor.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

Z A K LJ U Č A K

1. Skupština opštine Rogatica prihvaća utvrñeni tekst Nacrta odluke o vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima.

2. Zadužuje se Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti da organizuje i provede javnu raspravu po Nacrtu odluke o vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima, po mjesnim zajednicama i u Šalter sali opštine Rogatica, u trajanju od 30 dana i o provedenoj raspravi dostavi izvještaj Skupštini opštine.
Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike da se izjasne po Zaključku.
Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen sa 15 glasova »ZA« i 6 glasova »UZDRŽAN«.

A.D.9.

Zahtjev društva srpsko*norveškog prijateljstva za dodjelu lokacije za izgradnju Norveške kuće

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine obrazložio je zahtjev društva srpsko i norveškog prijateljstva i pošto nije bilo pitanja i diskusija, predložio je

Z A K LJ U Č A K

1. Skupština opštine Rogatica podržava inicijativu za izgradnju Norveške kuće na području opštine Rogatica, kao rezultat srpsko*norveškog prijateljstva, a po zahtjevu Društva srpsko*norveškog prijateljstva RS u BiH.

2. Ovlašćuje se Načelnik opštine da, sa Društvom srpsko*norveškog prijateljstva RS u BiH, potpiše Memorandum o razumijevanju i zajednički iznañu lokaciju za izgradnju Norveške kuće, na zemljištu koje je u vlasništvu opštine Rogatica, te Skupštini opštine predloži odluku o odreñivanju lokacije.

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo primjedbi na prijedlog zaključka, pozvao je odbornike da se izjasne po Zaključku. Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen jednoglasno sa 21 glasom »ZA«.

A.D.10.

Razmatranje Izvještaja po izvršenoj analizi rada i finansijskog poslovanja Sportskog društva „Mladost“ Rogatica i klubova sa prijedlogom mjera

Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Izvještaju po izvršenoj analizi rada i finansijskog poslovanja Sportskog društva „Mladost“ Rogatica i klubova sa prijedlogom mjera , dostavljenom u materijalu.

Komentariši