ALKOHOLNA PIĆA – IZVOR SVAKOG ZLA (III dio)

Stavovi islama prema upotrebi alkoholnih pića. Ukazujući na razornu moć alkohola na čovjeka i ljudsku zajednicu islam je još u VII vjeku po Isau a.s. zabranio upotrebu alkoholnih pića. Međutim, respektujući ogrezlost predislamskog društva u alkoholu, zabrana je išla sukcesivnim putem, počev od Kur’anskog upozorenja o štetnosti alkohola do potpune zabrane.

 

Kur’an o alkoholu. Uzvišeni Stvoritelj kaže: „Pitaju te o vinu i kocki“. Reci: ”Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi”…(Bekare, 219.)

 

Sljedećim ajetima je Uzvišeni Stvoritelj jasno, definitivno i kategorično zabranio upotrebu alkoholnih pića. Uzvišeni Stvoritelj kaže: “O, vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo: zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti”? (Ma’ide, 90.-91.)

 

Stav prvih muslimana prema alkoholu. Prvi muslimani, ashabi, koji su, inače prije islama, i u početku islama, do zabrane, mnogo pili alkohol, kada su čuli gore navedene, riječi Uzvišenog Stvoritelja, odmah su prolili sve što je ko imao od alkohola, uzvikujući: ”Odbacili smo piće, odbacili smo” i više se nikada nisu vraćali alkoholu.

 

Hadiske predaje o upotrebi alkoholnih pića. U mnogim hadiskim predajama su jasno i izričito zabranjene sve vrste alkoholnih pića. Tako Muhammed s.a.v.s. kaže: “Svako piće koje opija je zabranjeno (haram)”. (Buhari, 6/242). “Odbacite alkoholna pića, jer su ona ključ svakog zla.” (Hadis. Prenosi Bejheki, sahih). “Onaj koji stalno i redovito pije alkohol, je kao onaj koji se klanja kipu”.(Hadis, Prenosi Bejheki, sahih). “Alkoholičar neće ući u Džene“. (Hadis, Ibn Madždže) “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne sjedi za sofrom gdje kruže čaše sa alkoholom” (Hadis, Tirmizi, hasen). “Svako piće koje opija kod nas u islamu je zabranjeno (haram). (Hadis, Buhari) “Alkohol (hamr) može se proizvoditi od pšenice, ječma i od meda, a ja zabranjujem sve što opija!” (Prenose Ahmed i Tirmizi)

 

Omer r.a. je rekao u jednoj hutbi: „Kad je objavljena zabrana alkohola (hamr), on se tada proizvodio od pet stvari: od grožđa, suhe hurme, meda, pšenice i ječma, a hamr (alkohol) je sve što zanosi um”. Ovoj njegovoj hutbi su prisustvovali mnogi najugledniji Poslanikovi s.a.v.s. učenici – ashabi, i niko od njih nije osporio ovaj njegov proglas.

 

U islamu je zabranjena i najmanja količina opojnog pića. Muhammed s.a.v.s. je rekao: “Piće, koje opija kada se uzima u velikoj količini, zabranjeno je uzimati i u najmanjoj količini” (Prenosi Ahmed i Tirmizi, Sahih) “Od pića, od koga opija bure, zabranjena je i jedna šaka (jedan gutljaj)”. (Prenosi Ahmed, Sahih).

Komercijalni dodir muslimana sa opojnim pićima je takođe zabranjen, zabranjena je (haram) njegova proizvodnja, prodaja, darovanje, čašćenje, itd. Muhammed s.a.v.s. je prokleo, prema predaji koju prenose njegovi ashabi, osobe koje se bave alkoholnim pićima: „onoga koji ih proizvodi, kome se proizvode, ko ih pije, ko ih donosi, kome se donose, ko ih toči, ko ih prodaje, ko se njihovim parama hrani, ko ih kupuje i kome se kupuju” (Ebu Davud, Sahih)

Islam zabranjuje muslimanu prisutvo pijankama, pogotovo ako postoji bojazan da u takvim prilikama podlegne uticaju društva, pa i sam počne piti. Tirmizi prenosi riječi ashaba: ”Božiji poslanik je zabranio da sjedimo za stolom za kojim se pije alkohol”. (Tirmizi, Hasen)

Može li musliman uzimati alkohol kao lijek. O primjeni lijeka u čijem satavu ima alkohola, a za koji ne postoji alternativa, tj. drugi lijek bez alkohola, mišljenja uleme su podijeljena.

Jedni su mišljenja, da se alkohol niti u kom slučaju ne može uzimati kao lijek, shodno sljedećim hadisima: “Alkohol nije lijek, nego bolest”. “Bog je dao i bolest i lijek, pa se liječite, samo se nemojte liječiti onim što je zabranjeno (haram)” (Prenosi Taberani). Abdullah ibn Mesud r.a., kaže: “Allah vam nije dao ni ostavio lijek u onome što vam je zabranio” (prenosi Buhari). Drugi, pak, smatraju da se, ako bezalkoholnog lijeka nema, može upotrijebiti i lijek sa alkoholom u svom sastavu, shodno Kur’anskom ajetu: “… Ko bude prisiljen izuzetno teškim stanjem da koristi zabranjenu hranu, ne želeći to i ne prelazeći granicu nužnosti, tome nije grijeh.” (En’am,145.) Takav lijek može propisati samo ljekar najboljeg znanja i vjerovanja, samo u onoj količini neophodno potrebnoj za liječenje!  (NASTAVIT ĆE SE, AKO BOG DA)

………………………………………………………………………………………………………………..

Komentariši